Tweede blad. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Adverteert in dit blad HERIJK van Maten en Gewichten Politieke Ontwikkeling Het geheim van den millionnair. Het socialistisch bijgeloof Da paus en de Brabantsche muts. Zaterdag 13 Junf 1925 46e Jaargang No. 24. aronnfmkntspnijs PEK KWAK I AAL: vroor VENKAY 65 c. franco p<" pos'. 75 c. voor hr't outteniand (bij voo uitbetaling) f 1,3o Jzo"«tHil. unimf"« 5 c PEEL MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon BI. PRIJS DER ADVERTENTIÊN *—8 regels- 60 ct eike regel meer 7*/t ct\. Advertentiën bij abonne. menr grootf reductie. Burgemeester en Wethouders van Venray maken bij deze bekend, dat dit jaar voor den herijk van mat«c en gewichten zitting zal worden gehouden te Ven ray in het Patronaatsgebouw op 17 Juni van 0 tot 12 uur voorm en van 1 tot 2 uur nam voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters A. B. C, D. E en-P; op 22 Juni nam. van 1 tot h«lf 5 voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters O. H. I en J op 23 Juni van halt 11 tot 12 uur en van 1 tot halt 5 nam voor hen wier <.*eslacht.naam begint met een der letters K, L, N, O, P, Q en R op 24 Juni van 9 uur vrm tot l uur nm. voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters S. T. U, V, W, X, Y en Z Aan belanghebbenden wordt in herinnering gebracht ie. dat de maten en gewichten schoon droog en roestvrij moeten worden aangeboden om on derzocht te kunnen worden. (IJzeren maten geverfd blikken maten blank geschuurd koperen gewichten afgewasschen en ook de gaten gereiuigd ijzeren gewichten mogen niet gepotlood zijn, doch moeten roestvrij zijn gemaakt en daarna ingewreven met gekookte lijnolie) 2e dat betaald moet worden a voor het on lerzoek van maten en gewichten; b voor het justeeren van gewichten en wel ten bate van 's Rijks schatkist. 3e dat de maten en gewichten, die gestempeld worden met het afkeuriDgsmerk niet in winkels eDZ. teruggebracht mogen worden. 4e dal de maten en gewicbt»n vóór 1 October 1925 gestempeld moeten zijn met de letter b en dat er, bij verzuim of verhindering om van de bi<*r bovenbedoelde zitting gebruik te maken, nog gelegenheid bestaat maten en gewichten te laten bei ijken a*n het ijkkantoor te Maastricht (vanaf 1 S-piemher) op eiken Dinsdag en Woensdag van 91 uur. 5e. dat de miligram gewichten niet op de herijkzittiug. maar alleen aan de ijkkantoren herijkt kunuen worden (opzending per post fr»DCo en postbewijs tot een bedrag overeenkomende met de lom van 10 cent voor elk gewicht, in» •luiten) Venray. 28 Mei 1925 Bu- gemecs.tr en We houders vournd- O VAN l»E LOO De Secretaris, VAN HAAKEN Voor katholieke malcontenten I Het .«pijtigs'e ve schijnsel in de politiek» beweging van onzen 'ijJ is voor on*, baiholic kr-n. dat ze<fs wij hei niet allemaal meer samen kunnen vinden. Alle grifte pa ;ijei» bebben van die kleine baioo ige g-oepjes rondom zich d>aaien en zelfs d> Katholieke Staat i»par ij ia aan dien gets vao »p'ij ing en -poising, waarin de criu-ch aange-e^de Nede- lander zijn zin tui ver» deelmg en verdeeldheid bo viert, niet g» heel ontkomen Wat de Kaib. Par ij aangaat moei men zi h ech ei v «n de doo-wei king dier splij zwam geen t»ve« driven voois elling mak. n Ons poloiek leven ii» te g- zond en <i» diang n-»ar eenheid met de broeder* in het geloof, eiken katholiek als ingeboren ook op het poli ieke teiren te grom, dan dat nfge-cheiden kuddekes bij ons ooit zouden kunnen floreer en Ze zijn oveugens een illus rade van hei feit. dat het «>ns, kaïhod ken. goed gaai op den Nederiandschen g ond waar onz- voorva 'eren als ogelvrijv klaarden ronci KK1 I 1 I .LK'l't )N 10. Dien heeft hij ook bedreven, daar van ben ik vast overtuigd. Warren wilde naar hem toe, trof hem niet thuis en volgde hem waarschijnlijk. Misschien heeft hij gezien, dat Brown het lijk weghaalde; natuurlijk kwam hij tus- schenbeide om zulks te beletten en toen heeft de schurk korte metten met hem gemaakt. Dat is mijn theorie, waarde heer pastoor. En in menig opzicht een zeer verstandige, beaamde de geestelijke. Maar Brown kon toch niet alleen het lijk wegvoeren. Hij moet medeplich tigen gehad hebben. Dat is zeer zeker waar. En om dat te achterhalen, ga ik nog heden naar Londen. Misschien kan Cicero Gramp mij daaromtrent opheldering verschaffen. Het is mogelijk, dat hij op dien bewusten nacht op het kerkhof geslapen en de geheele lopdracht van de zaak den moord en alles gezien heeft. Die Brown, schijnt mij trouwens een zeer brutale en gevaarlijke mis dadiger te zijn. Dat is hij!.,.. Dat is hij zeker! Maar wat zou hij met het lijk willen doen zwierven. Somdiigeo denkpn nu, dat wij van niemand metr iets te vreezen hebben en we ons daarom best de weelde kunnen permiteeren om elkaar eens in de haren ie zuten. ondrr de vriendelijke goedkeu iDg van onze politieke tegen»'anders, die vooi eigen negotie op het lawaai afkomen. Ja. ja, zoo denken deze. een prachtig schouwspel met die Katholieken. Ze heb ben nu weer zeven jaar lang een Christe- ministerie gehad en al dien tijd een Katho lieken ministerpresident. En toch is hun water zoo troebel, dat we moeten visschen wat we kunnen. Dat ministerie heeft nog wel bijzonder groote verdiensten voor het land. Dat moet elke partij erkennen; al zal ze 't niet hsrdop doen Jongens, jongens, wat hebben de liberale bankmagnaten hun hart vastgehouden om dat het met onze Nederlandsche financiën dreigde mis te loopen. Maar wat heeft dat Christelijk ministerie zich kranig geweerd, om de debacle van ons land af te houden. En wat zullen de socialisten zich in hunne binnenkamers schamen, omdat ze zich zoowaar, toen de gulden dreigde te kelde ren, al gingen napaasen aan wat komen ging en lieten hooren, dat zoo'n beetje inflatie geen kwaad kan. Daardoor immers giDgen de loonen van zelf in de laagte. En de roode financieele specialiteit bij uitnemendheid, de Amster- damsche wethouder Wibaut, moest er immers zeli voor uiiko men, dat daar niet san te omkomen viel- Kwam er inflatie, ging de gulden dus zoo'n beetje den mark en de franc na, daalde hij in waarde, dan hoefden de roode leiders hun volgelingen immers niet te ove'tuigen, dat aan loons verlaging niet te on komen was. hetgeen voor roode propagandts'en al een buiten gewoon ondankbare taak is. Men kan weer l-'Onsve> hooging gaan beloven, daar het loon zou moeten stijgen naarmate de gul d n ging zakken. Inderdaad, ook volgens de overtuiging van liberalen en socialisten heeft hei ministerie een reuzentaak verricht. Het heeft het overgroote deel der bevolking voor een financieele ramp behoed Om van ujn overige verdiensten thans maar niet te -preken. Maar de socialistische en liberale Pers en sprekers hebben er wel voor gezorgd, dat de dank, dien het Christelijk ministerie voor het vervullen van dezen plicht zou oogsten, zoo klein mogelijk zou zijn. NatuurlijkDie verfoeide Rechtschen waren immers in de Tweede Kamer met 59 man. Een zeer voldoende meerderheid omdat on dankbaar werkje alleen op te knappen. En de Christelijke partijen waren daarvoor aan eengesloten genoeg. Wol zouden zij er immers toch niet bij spinnen. Integendeel Om het schip, dat dreigde te zinken, boven water te houden, moest een goed stuk van de lading overboord worden gegooid, hoe kostbaar ze ook was. Wat moest er niet worden bezuinigd op onderwijs, om het onderwijs te redden wat moest de sociale wetgeving geen veeren laten in het belang der volkswelvaartwat moest de werkloo- zenzorg ten slotte worden beperkt, de sala rissen en loonen verminderd. Niemand kan de noodzakelijkheid ontken nen, maar wat waren dat heerlijke kluiven voor de socialisten en liberalen, om er de tanden der critiek in te zetten en er naar hartelust in te rijten. Wat hebben onze politieke tegenstanders hun best gedaan om de donkere zijde van die maatregelen-uit-nood zoo te belichten, dat velen de noodzakelijkheid vergaten. Wie vroeg zich nog af, als hij met de bacil der ontevredenheid was geinfecteerd, wat er had kunnen en moeten gebeuren, als het ministerie zijn grooten plicht niet had ver vuld En als wij hard schreeuwen, zoo dacht de socialistische en liberale Pers, dan hooren ze 't aan den overkant ook. Er zijn immers nog katholieken genoeg, dié linksche bladen fa, dat is juist de vraag? Waar schijnfijk draait de heele historie uit op afzetterij. Wellicht herinnert ge u, dat eenige jaren geleden in Amerika het lijk van een multi-millionair ge stolen werd en de naastbestaanden het eerst tegen een aanzienlijk losgeld terug ontvingen. En ge meent hier met een zelfde geval te doen te hebben? Althans, zeer waarschijnlijk, ten minste ik kan mij geen andere reden voorstellen. Misschien krijgen wij over eenige weken of nog vroeger een brief, waarin zoo en zooveel duizenden ver langd worden voor de uitlevering van het lijk. Maar, dan zou toch de politie;.. O voor deze zal mijrheer Brown zich wel in acht nemen. Ge kunt erop aan, dat hij de uitgestrekste voorzorgs maatregelen treft, om niet gesnapt te worden. De man schijnt mij zulk een doortrapt misdadiger, dat hij niet bang is voor de politie. Hm, hm, mompelde de eerwaarde heer peinzend. En wat dunkt u van mevrouw Warrens vlucht? Ik weet niet goed, wat ik daarvan maken zal. Van de vrouw zelf, heb ik een niet al te hoogen dunk; maar dat zij met dezen misdadiger in betrekking zou staan of zelfs gemeenzame zaak met hem gemaakj zou hebben, daartoe acht ik haar toch niet in staat. Ik ook niet, want dan zou zij tot het uitvaagsel van haar geslacht be- hooren, zeide de pastoor. De arme Warren was tot krankzinnigheid toe op haar verliefd, Alex. Hij werkte dag lezen. Dat stomme katholieke volk zou nog veel meer te vertellen krijgen en kunnen doen wat het wilde, als het zoo één was als wij in de keuze van lectuur en in zoovele andere dingen. Maar dat volkje kan op z'n tijd zoo heerlijk inconsequent zijn. En dus werd er in die linksche pers een mond opgezet, dat het dreunde tot in het katholieke kamp. Het veilig stellen van den gulden werd een motto ter bespotting van het kabinet. Als Coliin in alle oprechtheid zeide, welk een leed het hem deed, harde financieele maatregelen te moeten treffen, dan werd hij schamper uitgelachen om zijn cynische schijnheiligheid. En wat heeft minister Aal- berse al niet moeten ha reu over de sociale wetgeving. De geheele schaduwzijde van de met zooveel beleid gevoerde financieele politiek, werd op het debet yan het kabinet- Ruys gebracht, maar de lichtende kant werd vol hoon weggedoezeld. Men weet het links uit ondervinding, dat een mensch zoo gauw malcontent is gemaakt. Dat wapen is in den loop der jaren zoo dikwijls met succes gehanteerd. En vooral de critische geest van den Limburger is er zoo gevoelig voor. De Limburgsche stemmen onder de 12000 roode stembiljetten van het Mijnwerkersfonds zijn voor 99 pCt. uit een systematisch gekweekte ontevredenheid voortgekomen en nog voor niét 1 percent uit overtuiging. Bahwat politieke partijen, die bij ons alleen kunnen groeien van het zaad der ontevredenheid, van het weggraven van het vertrouwen onder de voeten van aalmoeze niers en pastoors en kapelaans Maar dubbel armzalig en beklagenswaardig de Katholieken, die zich door zulke politieke bedriegers op sleeptouw'laten nemen. Hoe klinkt hun wel die gruwelijke satans- taal in de oorën van de pamfletten der vrijdenkende communisten, de satyrs van het socialisme ROELAND. ïaguoadia Jltisdeellajpa. Voor Uw tjjd oud? Ontwaakt gij 's morgens met pijn in den rug? Zijt gij vermoeid, zwak en ellendig na de minste inspanning? Voelt gij u jaren ouder dan gij zijt Zóó kurrt gij niet voortgaan Zoek de oorzaak op. Rugpijn wordt vaak ver oorzaakt door nierzwakte. Als de nieren door een kou of bijzon dere inspanning.verzwakt zijn, fïltreeren zij de vergiften en onzuiverheden niet uit uw bloed. De spieren in uw rug en ledematen, de gewrichten en zenuw weefsels, uw aderen en slagaderen worden alle aangetast door het met vergiften beladen bloed, Rheumalische aandoeningen, waterzuchtige zwellingen aanvallen van duizeligheid, hoofdpijn en hinderlijke blaasstoornissen zijn enkele van de te verwachten gevolgen. Gij móogt deze waarschuwingen niet verwaarloozen. Als gij weder gezond wilt worden, moet gij uw nieren te hulp komen. Waarom dan niet Foster's Rugpijn Nieren Pillen gebruikt! Dit speciale niergeneesmiddel heeft duizen den nieuw leven verschaft en moet toch ook u helpen. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waardoor gij zeker zijt geen varlegen buitenlandsch goed te ontvangen. Prijs f 1,75 per flacoji 33 en nacht om hare zucht tot verkwisting te bevredigen. En zij schijnt ook hem werkelijk te hebben bemind. Wat was zij vroeger Hm, och... ja, weet je, Alex, een ander zou ik het niet zeggen mevrouw Warren was voorheen tooneelspeelster. - Tooneelspeelster? Onder welken naam trad zij op? «Dat weet ik niet. Op zekeren dag was ik bij Warren aan huis en toen hoorde ik haar Shakespeare declamee- ren. Haar voordracht en gebarenspel waren zóó volmaakt, dat ik haar mijn compliment maakte. Daarop vertelde zij mij, dat ze vroeger aan het tooneel was geweest en dit had verlaten, om Warren te huwen. Zonderling. Ik heb iets dergelijks althoos wel gedacht en leidde zulks af uit heel haar voorkomen en haar manier van doen. Maar, ter zake, mijn jeugdige vriend. Wat zal er nu gedaan worden? Over een'goed uur spoor ik naar Londen. Terwijl Alex dit zeide, keek hij op zijn horloge. Dan kun je echter inspecteur Berger niet meer spreken, als hij komt, bracht de pastoor daartegen in. Welnu, dan zie ik hem maar, als ik terugkom. U kunt hem de zaak even goed uiteenzetten als ik. Als het eenigs- zins mogelijk is, dan breng ik dien Gramp mee- En mevrouw Warren Zal ik den inspecteur ook dat mededeelen Ik vrees, dat u het zult moeten. Dring echter in dit opzicht bij hem aan, op voorzichtigheid. Het is volstrekt MIJNHARDTs Staal-Tabletten .90^ Maag-Tabletten. .75" Zenuw-Tabletten ?75<* Laxeer-Tabletten ...60« Hoofdpijn-Tabletten 60 a BH Apoth. en Drogbtca 291—10 Onder den titel »Heksen en Spoken- Een kapelaan als Heksenbezweerder" bevat »Het volk" in zijn nummer van Dinsdagavond op de plaats, Vaar anders het hoofdartikel prijkt, een sensatiewekkend en totaal leugenachtig verhaal in den bekenden lasterlijken trant, dien wij reeds zoo vaak hebben gesignaleerd in het pastoors-verslindend blad. Het luidt als volgt Van onzen Doetinchemsehen corf°s. pondent: Het kind van het gezin B. te 's Heeren- berg was reeds gedurende drie dagen ziek en bleef gedurig schreeuwen. Ten einde raad werd heer kapelaan ge waarschuwd. Kapelaan Hoerbekke kwam, zag en... srfeed het hoofdkussen open, waarin hij twee veeren kransen vond. Nu wist men wat de oorzaak van de ziekte der kleine washet was behekst. (De grootmoeder slaat als heks bekend). Op last van heer kapelaan en politie werden de kransen, na zorgvul dig met petroleum te zijn begoten, verbrand. Onder de bedrijven door prevelde de kapelaan allerlei gebeden om de heks te bezweren en eindelijk hield het geschreeuw van het kind op en was het genezen. Natuurlijk ging een en ander gepaard met groote be langstelling. Maar is het niet ergerlijk dat de geestelijkheid dit oude bijgeloof, inplaats van uit te roeien, versterkt? Op de domme, achterlijke bevolking van dit katholieke plaatsje maakt zulks natuur lijk indruk. Klaarblijkelijk is de anti-papistische mentaliteit der redactie van »Het Volk", die altijd klaar is om ook de meest dwaze dingen te gelooven, welke men haar tegen de Kerk en hare bedienaren op de mouw gelieft te spelden, weer eens beet genomen door haarvrienden die al meer dergelijke poetsen hebben gebakken. De waaiheid van hel geheel verdraaid voorgestelde geval is juist, dat de socialist B., van wien in bovenstaand verhaal de sprake gaat, een buitenge woon bijgeloovig man is, zooals er velen zijn in de S.D.A.P. Gelijk talrijke socialisten bijgeloovig worden en in heksen en spoken gaan gelooven, zoo- dra zij aan het christelijk geloof niet meer »doen", zoo verging het pok dezen rooden B. die nooit katholiek is geweest noch geworden. (Hij vestigde zich uit het liberaal-socialistische Doetinchem in het katholieke s Heerenberg, en wel in het socialistisch-avonluurlijk buurtje van deze plaats). Hoe heeft zich het geval nu toege dragen, door »Het Volk" zoo klakkeloos en zonder nader onderzoek gepubliceerd niet noodig iets tegen haar te onder nemen, alvorens wij dereden van haar overhaaste vlucht kennen. Wanneer heeft het onderzoek plaats? Morgen. Nu, ik kom hedenavond terug en %al u dan bprichlen, wat ik gedaan heb. Alex stond op om te vertrekken. Een oogeiiblik nog, waarde vriend. Hoe gaat het met Sophie? Het spreekt vanzelf, dat ik bij haar geweest ben en met groote om zichtigheid verslag heb uitgebracht. Van het verlies van mijn sleutel en den argwaan, dien ik tegen Brown koester, weet zij niets, alhoewel ook zij, merkwaardig genoeg, hem verdenkt. Wat? Ook zij? Welke redenen heeft zij daartoe? O, zij Iaat zich enkel leiden door haar gevoel. En zij heeft mij ronduit verklaard, niet eerder met mij te zullen huwen, alvorens het lijk van haar vader gevonden is. Zij heeft gelijk. Ge moet uw nieuw leven met een geheel rein boek begin nen, Alex. De jonge man knikte. Toen hij de herberg verliet, merkte hij nog aan Wat u ook moogt doen, waarde heer pastoor," vergeet niet op Joseph Brill een wakend oog te houden. Wat? Op Joseph? Waarom?... Omdat ik geloof, dat hij een heelen hoop meer weet, dan hij wil loslaten, gaf Alex ten antwoord. En zonder verder iets te zeggen, ver wijderde zich de jonge man fluks, ter wijl hij den ouden pastoor verbijsterd liet staan, omdat er zoo'plots alweer Dinsdag 26 Mei j.L vervoegde zich aan de R.K Pastorie te 's Heerenberg een man, die vertelde, dat in hel gezin B. een kind was »behekst", en of de pastoor zou willen meekomen. Daar de geestelijke het bijgeloovig buurije kende waar de man vandaan kwam en waar zooveel rooden en ongeloovigen bijeen'huizen, lachte hij om de mede- deeling en antwoordde. »Met zulke dwaasheden bemoeien wij ons niet. Geloof toch niet aan zoo'n nonsens en bijgeloof". Daar de man aandrong, herhaalde de pastoor, dat hij met dat bijgeloof niets te maken wilde hebben. Men zou maar naar de politie gaan, dan zou die de spoken »wel in de gevangenis brengen." De man is toen naar de politie ge gaan, die ook om de dwaasheid lachte; maar toch op het aandringen meeging. Een tijd later verscheen de man op nieuw aan de pastorie, nu met het kransje, waarvan in »Het Volk" sprake is, en dat in het kussen van het zieke kind zou zijn gevonden. Opnieuw ech: ter lachte de pastoor hem uit en weigerde zich met het geval in te laten. Bij wijze van grap vertelde de gees telijke het geval aan de heeren kapelaans. De Weleerw. heer Oerbekke (niet Hoerbekke zooals »Het Volk" verminkt), vond het vermakelijk genoeg om er eens te gaan kijken. In het huis van B. wees hij dezen en den omstanders op het zinnelooze van hun bijgeloof. Juist dus het tegendeel van dé gej beden, bezweringen en de fratsen met het kussen, die »Het Volk" den kapelaan laat vertoonen. »Omdat je niet. gelooft aldus de kapelaan daarom doe je zulke dom me dingen Weg met dat bijgeloof!" Ziedaar de waarheid. Maar om het domme bijgeloof van die roomsche geestelijken nu maar eens voor de roode galerij flink aan de kaak te kunnen stellen, plakt de papen vretende redactie het averechtsche verhaal van haar Doetinchemsehen correspondent op de plaats van het hoofdartikel het gaat legen de ver kiezingen en moraliseert: Is het niet achterlijk, dat de geeste lijkheid dit oude bijgeloof, inplaats van uit te roeien, versterkt? op de domme, achterlijke bevolking van dit katho lieke plaatsje maakt zulks> natuurlijk indruk." Inderdaad, hoe bijgeloovig is toch de redactie van dat brave »Volk", die onze geestelijken voor zulke rechtzin nige geloovigen in de hekserij verslijt, en hoe beklagenswaardig het »Volk"- publiek, dat zooveel bijgeloof van haar redactie slikken moet. (De Tijd.) Na de heiligverklaring van St Pelrus Canisius heeft Paus PiusXI de talrijke Nederlandsche pelgrims in gehoor ont vangen. Ons. land was er vertegen, woordigd door hoogwaardigheidsbe kleeders en door de kleinen der aarde een naam in die ijselijke geschiedenis werd gevlochten. Alex haalde zijn trein en kwam ter rechter tijd te Londen aan. In het Waterloostation nam hij schielijk een kleinen maaltijd en spoorde toen naar het station Westminsterbrug. In de wijk Lambett gekomen begon hij ter stond te zoeken naar het kosthuis van Dixon. Dit scheen daar in die voorstad zeer bekend, want de eerste politieagent die hij ernaar vroeg, kon hem de ge- wenschte inlichting geven. Na veel heen en weer gevraag stond hij voor een zeer smal slop. Dat was zijn doel. Hij stapte den smerigen keerweer bin nen. De eerste persooü, die hij hier ontwaarde, was een rijzige, zwaar ge sluierde dame, die voor een poort stond. Zij scheen te aarzelen, of zij het slop zou binnengaan of niet. Eensklaps sloeg zij haar voile op. En toen zij dat deed, slaakte Alex Torold een kreet van verrassing, want voor hem stond. mevrouw Warren. VII. Op het hooren van Torold's stem, keerde mevrouw Warren zich snel om, als een op heeterdaad betrapte zondares. De jonge man was buitengewoon ver wonderd, haar te ontmoeten in dezelfde slecht befaamde wijk waarin hij zich bevond. Waarschijnlijk was zij ook met hetzelfde doel hier gekomen, als hij en het was stellig geen toeval, dat hij haar hier trof. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1