ptjipt i üjüjjli Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Oe moot uit de taart Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. De Kippenhouderij op het platteland abonnementsprijs PER KWARTAAL: voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij VOO' uitbetaling) f 1,30 afzondert, nummer 5 c. MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51. PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 ct elke regel meer 71/» ct Adverteniien bij abonne ment groote reductie. Er was eens een taart, die was van een heele boel menschen samen. Het was niet een taart om op te eten, je kon er veel meer pleizier van hebben als je 'm heel liet, maar in een onzalig oogenblik werd er toch een moot uit gesneden en van .opgegeten er werd echter beloofd om de maat weer terug te geven. Ieder moest zich nu opoffe ring getroosten om weer een nieuwe moot bij elkaar te brengen. Toen kwam er een toovenaar die zeiIk weet een manier om in het gat weer een moot te zetten zonder dat iemand er iets nieuws voor behoeft te geven en toen haalde hij een groot mes uit zijn zak sneed daarmee op een andere plaats van de taart een moot weg en legde die op de plaats waar het oude gat was. Er waren menschen die zeiden wat een knappe man is dat, wat ver nuflig heeft hij dit bedacht, nu behoeft niemand meer iets te geven. Maar anderen hadden meer inzicht in dit geval en zeiden Daar zijn we ook niet veel mee opgeschoten, want kijk eens aan nu ontbreekt er op een andere plaats een moot uit de taart. Lezer gij zult misschien nog niet begrepen hebben waar wij met deze zonderlinge vertelling heen willen, wij willen u daarom eenige opheldering geven. Bij de taart dachten wij aan het kapitaal, bij de eerste moot aan het deel van hel kapitaal, dat als oorlogs leeningen verbruikt is. Het mes van den toovenaar is in werkelijk een wet, een wet waarin bepaald wordt, dat de tweede moot van de taart zal worden afgenomen, anders gezegd, dat een z g. heffing in eens zal plaats vinden. De vraag van een heffing in-eens is, dat willen wij niet ontkennen, een vraag van utiliteit. De rente en aflos sing van de schulden uit den mobili satietijd moet opgebracht worden door belastingen of wordt met anderewoor den opgebracht door de burgerij. Hou ders van de schuldbewijzen der staats- leeningen zijn ook weer personen uit de burgerij. Beschouwt men de geheele groep als één, dan komt het opgebrachte bedrag dus weer terug bij degenen die het betaald hebben. Zoo op hel eerste gezicht lijkt het dan «>ok wel of het toch hetzelfde blijft of leeningen af lost worden dan wel dat gezegd wordt wij zullen de leeningen niet aflossen maar gij burgers behoeft dan ook niet de belastingen op te brengen die voor de aflossing noodig zijn, want dat is de maatschappij in haar geheel be schouwd eigenlijk wat gebeurt in dien men als heffing in eens kapitaal opvordert dat men daarop weer terug geeft als aflossing op de staatsschuld Maar wezenlijk bestaat er groot ver schil. De leeningen die onze staat in .den mobilisatietijd is aangegaan zijn nagenoeg geheel onproductief verbruikt. Er is niet iets van aangeschaft, dat thans nog bestaat, althans productieve diensten bewijst. Wij hebben van die leeningen deels te eten gehad voorzoo- veel de regeering op de distributie van levensmiddelen toegelegd heeft, onze soldaten hebben er van te eten gehad enz. Het kapitaal dat die leeningen vertegenwoordigde is dus weg cf met andere woorden onze gemeenschap is het bedrag van die leeningen armer geworden. Het kan niet onze bedoeling zijn om daarin kalm te berusten, wij weten immers, dat het kapitaal noodig is om aan onze bevolking werk te geven. De wereld mag zich dus niet laten foppen met het kunstje, dat om de verdwenen moot weer aan te vullen er elders uit het kapitaal een nieuwe hap uitgeno men wordt. Nu is men misschien geneigd te zeggen, dat tot hetzelfde bedrag dat de staatsleeningen door een heffing in eens kunnen afgelost worden minder belasting voor aflossing van de staats schuld behoeft opgebracht te worden en dat bedrag ook rechtstreeks tot wederaanvulling van het kapitaal ge bruikt kan worden. Wij gelooven, dat deze gedachte een vrome wensch zal blijven, want in de eerste plaats is bekend, dat van de kleine inkomens vooral tegenwoordig weinig bespaard wordt en voorts maken wij ons van belastingverlaging nadat een heffing in eens plaats gevonden heeft geen groote verwachting, omdat van een regeering die met heffing in eens sym pathiseert verwacht moet worden, dat zij ook voorstander zal zijn van staats bemoeiingen op verschillend gebied waarvoor weer meer belastinggeld noodig is. Bovendien is er nog een ander iets. Niemand heeft het bedrag dat bij de heffing in eens van hem gevorderd wordt als geld in een laadje liggen, natuurlijk is het belegd, dat wil zeggen vastgezet in een fabriek, winkel enz., het begint er dus mee, dat, ter betaling van de heffing in eens, een gedeelte daarvan geliquideerd moet worden en nu kan het wel zijn, dat degene die de staatsleeningen met het geld van de heffing in eens afgelost krijgt, dat geld weer even economisch beieggen zal, maar het tegendeel is ook moge lijk. In ieder .geval bestaat er rente verlies. De vraag van heffing in eens is in verschillende landen telkens '.aan de orde geweest, in Zwitserland, in Enge land, ook in ons land, waar men er gelukkig toch niet heeft aangewild. Nu is er weer een voorstel gedaan voor een bijzonderen vorm van kapitaal heffing in Frankrijk, waar men 10 pet. van het kapitaal wil confisqueeren. Blijkbaar zijn er nog altijd menschen die het kunstje van den toovenaar met de taartmoot niet doorzien Wat elke maand te doen geeft. (Ie helft Juni) De emeltenplaag houdt aan, zij teis tert akkers en weiden. In de open gebleven pootgaten van het aardappel land vindt de boer des anderdaags tientallen »wurmen" in een enkel gat bij een anderen boer zijn de poters aangevreten bij een derde zit het weiland »stief" van »wurms". Het Pa- ijsch groen blijft het aangewezen middelper IT.A. 1 K G vermengd met 25 K.G. tarwezemelen, waaraan toege voegd 15 20 L. water. Voorzichtig met het giftige goedje, bij het uitstrooien en ook overigensWel is gebleken, dat de doodsoorzaak bij de in een Friesch plaatsje gestorven kinderen niet Parijsch groen is geweest, zooals eerst vermoed werd, maar een zwaar vergift is het niettemin. Houd doek voor mond en neuslaat in de be strooide wei de eerste 14 dagen geen veeWees voorzichtig, met al die chemische preparaten, die steeds meer in land en tuin- en ooftbouw worden aangewend. Wat een boterbloemen dit jaar in de weiden. Kostelijk gezicht voor de toeristen, maar voor den boer minder gewenschthet vee eet ze niet. Hebben ze nog geen zaad, of kiem krachtig zaad gevormd, dan is afmaaien het middel. Hiermee niet getalmd I En laat ook de bestrijding van de herik, als uw akkers hiermee bezet zijn, niet achterwege, 't Kost tijd en geld, maar 't geeft u groot voordeel. Gebruik ter bestrijding poederkainiet, in den vroe gen morgen, als de dauw nog op de planten ligt, en zonnig weer is te wach ten. Ook besproeiing met ijzervitriool (15 20 procents-oplossing) is een goed middeldit doodt de klaver of lucerne met en kan overdag worden aangewend, Als ge fijngemalen kainiet gebruikt, och, bezig dit dan tevens tegen de lastige distels of stekels, die er veel te veel in uw weiland slaan. Strooi het, als ze nog nat zijn van dauw. Neen, ze zijn in eenmaal niet weg maar als ge volhoudt, hebt ge succes. Doet niets, dan breiden ze zich uit Dr. De Bruyn, directeur van het Proef station te Wageningen, geeft een goeden raad aan hen, die op hun zandgronden afwijkingen zien) in den groei en de ontwikkeling der gewassen. Veelal ziet men ze nu het best. 't Kunnen verschijnselen zijn van de Hooghalensche of zure ziekte, of van de Veenkoloniale ziekte de eerste zouden wijzen op een te zuren bodem, de laatste op het tegenovergestelde, een te alcalische bodem. Merkt men zoodanige verschijnselen op, dan zende men nu een grond monster naar 't proefstation ten onder zoek (kosten f 2 50) men komt dan tijdig te weten, hoe in 't najaar bemest moet worden. In den tuinAlle planten, zoowel koude als warme, mogen nu op de perken gebracht worden. Maak ze eerst goed nat, vóór ze uit de 'potten te nemen ze lijden dan het minst. En maak de perken zelf ook goed nat. Geef uw palmen, als ge die hebt, een goede standplaats eenigszins bescha duwd, geen felle zon en ook zoo min mogelijk wind. Alleen bij gunstig weer mogen de palmen naar buiten gebracht worden te voren de bladeren goed af- sponsen en afgieten. Verzuim niet, bij droog weer uw perziken te gieten maak daartoe een kuiltje om den stam en bedek dit daags met wat mos. Zaai nu, als ge vöór den winter bloei wilt zien, Primula Chinensisin een schotel met zuivere bladaardehet zaad een beetje onderstrooien, de aarde vast aandrukken en vochtig houden. Mozaïek of kleurenperken kunnen den geheelen zomer tot in October mooi blijven, 't Komt er op aan, hoe ze aan gelegd worden men heeft de kleuren rood, licht- en donkerrood, bruin in soorten, grijs, bont, geel, enz. De plaat sing moet zöö zijn, dat elke kleur goed uitkomt, b.v. rood hij geel of wit of blauw. Wortelen en sla dienen we, zooals den vorigen keer werd opgemerkt, tel kens te zaaien, maar om ze aan den groei te krijgen, is niet altoos, als het sterk droogt, gemakkelijk. Eerst spitte men den grond goed omdan nat maken een dag laten liggen, opdat het vocht goed doortrekke. Na het zaaien een mat er over leggen men neemt deze weg als het zaad opkomt, dan nog eens gieten. Dit geldt natuur lijk niet, of niet zoozeer, voor lage en zware gronden. - Wij hebben al veel onweer gehadonweersbuien kunnen veel schade veroorzaken aan kropsla, bloemkool en andere groenten, en aan bloemen. F.r s weinig tegen te doen. Palmen en andere planten met zachte bladeren kan men omleggen andere kan men vastbinden tegen den harden wind ramen kan men tegen hagel beschermen door matten op te leggen. Laat van uw erwten een hoekje staan voor zaaderwten of droge erwten 1 Hebt ge den grond straks noodig, pluk ze dan uit, en hang ze op een heg te drogenkeer ze nu en dan om. Maar denk om de musschen, want die konden u met oogsten wel eens vóór zijn 1 door JOS. BOSHOUWERS te LENT Blauwe kammen. VRAAGMijne kippen hebben tot heden buitengewoon gelegd, doch nu zijn er bij, die treuren en blauwe kam men krijgen, den eenen dag is het erger dan den anderen. Wat zou dat zijn Weet u ook een middel hier tegen J. te G. ANTWOORD Als kippen diphtheri- lus hebben, krijgen ze ook blauwe kammen, maar dat zal het zeker wel niet zijn. Want dan hadt u de ver schijnselen (gapen, schudden met den kop, kaasachtig beslag op de tong enz) er wel bijgeschreven. Verder ontstaan blauwe kammen bij leverziekte, bij vervetting vooral. Ik raad u aan deze dieren eens apart te zetten en ze dan een paar dagen stijf in water gekookte rijst te geven (de rijst uitknijpei?1navhet koken) en hier onder een 'scheutje slaolie te mengen. Lang geduld moet u er evenwel niet mede hebben. Krijgen het er meer, dan zou ik eens een dood exemplaar ter onderzoek opzenden naar de Rijks seruminrichting te Rotterdam. Zoo is 't adres voldoende. Het onderzoek kost niets, alleen moet het postpakket na tuurlijk betaald 'worden. De droogvoedermethode en de warmte. VRAAG Wij hebben't ochtendvoer van 't jaar ook eens droog gegeven en doen dat in een automatise.hen bak, die in het hok staat, maar nu vind ik, dat de kippen veel te veel binnen blijven. Bij heet weer kan dat toch niet goed zijn, dunkt me. Zou ik den bak nu niet beter buiten kunnen plaatsen, al was het alleen maar bij heet weer. B. te O. ANTWOORD Dat is eene zeer ver standige opmerking. Bij heet weer kan het in sommige hokken zoo warm en drukkend zijn, dat de atmosfeer daar niet gezond voor de kippen is. Die drukkende hitte zal echter hoofdzake lijk na den middag zijn; op die uren zijn de kippen vanzelf al veel in het hok, omdat ze voor den middag het meest leggen. Het naar buiten brengen van den automatischen voederbak heeft z'n eigenaardige bezwaren. Iedereen toch geen geschikte gelegenheid buiten zon en wind, zoodat er soms veel van zou kunnen wegstuiven. Mij dunkt, als de kippen voor den middag volop ochtendvoer hebben kun nen opnemen, dat dan 's middags de bak wel afgesloten kan worden op snikheete dagen Hel rantsoen hard- voer dient dan echter eenigszins groo- ter te worden en men kan het nu in tweeën verstrekkenhet kleinste ge deelte kort na den middag, b.v. een vierde deel en de rest (in dit geval 3 vierde deel) laat op den dag, dus tegen dat de dieren neiging vertoonen om naar binnen te gaan. Daar ze bij u los loopen, kan dit in elk geval zeer goed, laat ze maar zoe ken en nog eens zoeken. Wat ze zelf zoeken kost niets en is door z'n groote verscheidenheid uitstekend voor den leg- Wanneer de voetringen aan doen. VRAAG: Mijne eerste kuikens zijn nu 2i/t maand. Wordt het nu onder de hand tijd, om ze ringen aan te doen of zou ik daar nog wat mee wachten Wetke ringen beveelt u aan? H. te V. ANTWOORD Het best vind ik de ringen aan te doen, tegen den tijd, dat de dieren volslagen kip zijn, dus nog maar wat wachten. Anders nam u misschien ringen, die later zullen blij ken veel te eng te zijn. Hoeveel kip pen loopen er op de boerderij niet, die last hebben van te nauwe ringen, soms met de scherpe punt in het been U begrijpt, dat zulke beesten niet vol doende leggen kunnen. Eerstens heb ben ze veel pijn bij elke beweging, maar ten tweede, zoeken zulke dieren dieren niet veel, ze durven gewoon niets. Langer dan 2 jaar mag men de kippen niet aanhouden, tenzij het waardevolle dieren zijn. Van oude grootmoeders raapt ge veel te weinig eieren en in den winter haast geen. Goede ringen zijn de alluminium draadringen, verkrijgbaar bij de Hoen derteelt Ajam te Haarlem. Ze kosten bij heel kleine kwantums 2 cent per stuk, anders minder. De punt gaat nooit in het been, kan hier niet. Ook laten ze nimmer. Ook laten ze nimmer los. En dat is een groo» voordeel. Daar ze van één kleur zijn, doet u ze dit jaar aan den ïechlerpoot en het volgend jaar aan den linker. Wie z'n dieren drie jaar aanhoudt maar ik raad het volstrekt af neemt dan het 3e jaar geen ring. Daar ze nooit los laten is dat dan geen bezwaar. Bij de bestelling geeft u op, voor welk ras ze dienen moeten, dan krijgt u ze op de gewenschte wijdte. Ik wil geen andere meer. N.B. Onzen abonnée v. L. te IJ. zij hierbij medegedeeld, dat zijn brief heden met andere brieven voor den dag is gekomen. De kuikens waren bij afzending van het schrijven, blijkt me nu nog slechts 2iIt week oud. En dan al beslag op de long, dat zal wel niet goed zijn afgeloopen veronderstel ik. De huisvesting en verzcfrging worden goed genoemd, dat zal dus wel in orde zijn, wij twijfelen er niet aan. Hebben de diertjes echter niet te warm gezeten of misschien geloopen op 'n terrein, waar vroeger aan diptherie geleden hebbende kippen vertoefden Wanneer er zorgvuldig wordt afge- zond°rd, dan is er kans, dat de ziekte tot staan is gekomen. Wij zouden zulks gaarne vernemen en zenden den heer v. L. alsdan een mooien pluim veekalender, als dank voor zijne in lichtingen. Want wij zijn nieuwsgierig naar 't verloop. Ingekomen en vertrokken personen gedurende de maand Mei. INGEKOMEN A. Weijs, dienstbode H 14 van Horst, J. Tilburgs, verpleegster v. Eindhoven, L. Sommers, verpl. van Vierlingsbeek, H. Niekerk, pensionaire van Arnhem, S. Wijers, id. van Amsterdam, A. v. d Heuvel, dienstb. H 3§ v. Deurne, A.Fransen, onderwijzeres v. 's Bosch, H. Linskens, dienstkn. Oirlo v. Meerlo, M. Vousten, id. Oostrum v. Wanssum H. Kardurk, sigarenm. Kruisstr. 14 v. Roermond, L. Jacobs, landb. A 3, van Maashees, M. Bovee, dienstb, D 14, v. Horst, H. v. Stiphout, bouwk. opz. Draalstr. 3, van Helmond, A. Theuwen, dienstb. F 12, v. Wanssum, J. de Groot, z. b. Overl. weg 2 v. Oirschot, Wed. L. Bleijdesteijn, dienstb. Smakter weg 7 v. Maashees, M. Engels, dienstkn. M 104 v. id P. Verdijk, dienstb. Henseniusstr. 16, v. Wanssum, G. Deegen, id. D 38 v. Bergen, M. Rutten, id. C 6a v Meerlo, M Gielen, dienstkn. G 7 v. Wessem, R. Swinkels en gezin, landb I 29a v. Sambeek, P. Litjens, dienstkn. N 16, v. Maashees, J. de Haart, dienstb. B 7, v. id M Derkx, dienstkn. M 26 v. Beugen P. Borghs, arb. A 14, v. Maashees, A. Schreurs, z.b. Langstr. 4 v. Kempen P. Janssen, bakker, Maash.weg v. Oploo, A. Baltussen, z. b. Odastr. 7 v. Horst, G. Broers, dienstb. B 29 v. Vierlingsbeek, A. v.d. Laar landb. Oirlo v Grubbenvorst M. v.d. Winkel dienstkn. H 27 Wansum M. Baltussen, z.b. F 14a v. id W. Baltussen, Stalionsw. 1 v id W. Linders, dienstb. KI. Oirlo id W. Linders, dienstkn H 33a id G. Thijssen, metselaar, Heuvelstr. 2 v, Tegelen, F. Leesmeister, smid F 6b v. Schaesberg, G. Strijbosch, dienstb. D 22 v. Horst, J. Verbeek, z. b. Gr. str. 1 v. Roermond, A. Galdeberg, verpleegster v. Geleen, IT. Kuppens, id v. Overasselt, A. Harks, id v. Amsterdam, J. Lucassen, dienstb. Gr. str. 31 Meerlo, J. Jacobs, id D 21a v. Maashees, A. Metzmacker, dienstkn. H 40 v. Crefeld J Rongen, dienstkn. Gr. str. 31 v. Horst, J. v. d. Berg, id N 6 v. Oeffelt, G. Hendriks, id N 16 v. Maashees, M. Rutten, dienstb. E 51 id H. Voesten, dienstkn. I 30 id P. Vermeulen en gezin landb. D 18a v. Wanssum, G. Vermeulen, z.b. D 18a n. Horstk H. Smals, dienstb. Maash. w. v. Venlo, H. v. Stiphout, id. Kruitw. 1 v. Tilburg, J. Engels, id. Gr. str. 16 v. Maasbree, P. Arts en gezin, arb. Overl. w. Maashees G. Janssen, dienstk. B 16 v. Bergen, C. Zegers dienstb. Schoolstr 24 Maashees L. Scholten, id Oostrum D 31 A. v.d. Beuken, Marktstr. 3 v. Maasbree, F. Philipsen, dienstb. G 21 v. Horst, W. v.d. Gruijsen, lanub. A15 v. Sambeek» W. Hoffmans, dienstkn. E 11 Maashees, L. Thiebosch, z.b.Leeuwstr. v. Helmond, M. Zegers, dienstb. Ilofstr. 12, Maashees, A. Krebbers, id. Langstr. 3 Bergen, P. Lemmens bakker Stationsw.8 Heerlen IT. Lippertz, rector, Marselo v. Maasbree, H. Meulendijks, dienstb. Merselo id J. v.d. Beuken, id Oirlo id M. Schmitz, onderwijzeres, Overl.w. v. Horst. VERTROKKEN A. Brouwers, bakker Vechei A 406, J. Gerrals, dienstb. Amrterdam, M. Drissen, dienstkn. Well, J. v. d. Brandt, id Horst, Tienr. weg P. Janssen, landbouwer, Meerlo, M. van Gerven, dienstkn. Viertingsb8ek L. Ras, molenaar, Bergeijck 't Loo, J. Gielen, id Wessem, K. Schol tus, spoorbeambte, Eijsden, P. Franssen, dienstbode, Sambeek J. Hellegers, dienstknecht, Horst, J. Engels, id Maashees, J. van Meijel, boomkweeker, Meerlo, H. Dupont, dienstbode, Bemmel, A. Terwindt, pensionaire, Arnhem, M. Jongeman, id Groesbeek, J. Wismans, z.b. Tilburg Oude dijk 1 W Theuwen, dienstbode,Wanssum, G. Geurts, id Horst, M. Verstegen id id H. Kusters, id Maashees M. Versleijen, id St. Anthonis, J. Peeters, dienstkn. SambeekMullem A. de Lauw, dienstbode, Geijsteren, H. Bloemen, rector, Stramproy F. Heutjens, dienstbode id Ch. Thoonen, bakker, Boxtel, A. van de Moosdijk, z.b. Grubbenvorst Th. Loonen dienstbode, Overloon, J. Rutten, dienstknecht HorstAmerica G. Tonen, dienstbode, Heuvel, Helmond W. Litjens, id HorstAmerica, Th. van Stiphout, id Venlo Maagdenb. Th. Ebben, id Maashees P. Bonants, id Holthees A. Groetelaars, z.b. Arnhem J. Theunissen, dienstkn. Wanssum M. Jeuken, dienstbode, Venlo J. Min, 11. boschwachter, Ermelo A. Geurts, zb Holthees E. Brauer, dienstbode, Broekhuizen, P. Voesten, dienstknecht, Overloon, C. Vercoelen, huisschilder, Weert, M. Ronnes, dienstbode, Horst, M. Hendriks, dienstknecht, Lottum A. Lucassen, dienstbode, Horst, H. Weijs, z. b., HorstSchadijk, A. Beerkens, dienstbode, Deurne, P. Clephas, koperslager, Eindhoven, Fr. van Bergen, z. b., Bleijerheide, Wed. Ermen, id Zierikzee, G. Pijpers, dienstbode, Blitterswijck, M. Verstraeten, landbouwer, Horst, J. Philipsen, dienstbode id H. Baken, id Rotterdam, P. Dinnesen, landbouwer, Afferden, W. Driessen, verpl. Noordwijkerhout, H, Kersten, verpleegster, Amsterdam, W. v.d. Sterren, zonder beroep, Horst, A. Verbeek, ass. Deli Mij,, Sumatra, A. Gerrils, zonder beroep, Wanssum, P. Hermens, dienstbode, Sambeek, E. Peters, id Goch. VENRAY, 6 Juni 1925. Rijkspostspaarbank. Gedurende de maand Mei werden ingelegd f 23020,87Terugbetaald f 11095,72. Het verlaagd interlocaal telefoon tarief voor plaatsen, welke 15 K.M. of minder van elkaar verwijderd zijn bedraagt vanaf 31 Mei j.l. f0,20 (voor dringende gesprekken f 0,60) per 3 min. Uitbetaling Ouderdomsrenten ten postkanlore alhier, vindt plaats op a.s. Dinsdag, Woensdag en Donderdag 9, 10 en 11 dezer. GEVONDEN een bril. Inlichtingen Dij de gemeentepolitie. Naar we vernemen, zal de Gym nastiekvereniging »St. Christoffel" alhier, deelnemen' aan het 14e Bonds- feest, hetwelk dit jaar zal gehouden worden te Roermond. De vereeniging zal aan de wedstrijden deelnemen in de 2e klasse, waarin ook vele reeds bekroonde vereenigingen zullen mee- kampen. Toch vertrouwen wij dat »Sl. Christoffel" onder leiding van den heer Janssen, niet onbekroond zal terugkeeren. Den 2de Pinksterdag speelde D. S. O. I een vriendschappelijke wed strijd tegen Hees I (Hees bij Nijmegen) kampioen 2de klas Federatie. Deze spannende wedstrijd eindigde met 21 in het voordeel van D. S. O. In de etalage van den heer P. Schaeffers, Hofstraat alhier, zijn ten toongesteld de prachtige prijzen waar onder een zilveren beker, zilve- lauwerkrans en enkele medaill#» de serie-wedstrijden van de v eeniging D. S. O. te houde 7 Juni a.s. Uitslag der Zondag wedvlucht van de Postduivt ging »De Zwaluw" met jarigt J

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1