VOLKSTABAK Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Werkloosheid G0EDK00PE Slapeloosheid De Gildefe&sten Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. De Kippenhouderij op het platteland DOOR LAGEN PRIJS ONDER IEDERS BEREIK. MAAKT HET ROOKGENOT VOLLEDIG. TAB.IND.,VICTORIA" te VENRAY. Zaterdag 30 Mei 1925 46e Jaargang No. 22. ABONNEMENTSPRIJ S PER KWARTAAL voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij vooruitbetaling) f 1,30 afzonderl. nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 ci elke regel meer 7*/s c Advertentiën bij abonne ment groote reductie Er is ons door een belangstellend lezer verzocht eens te willen uiteen zetten, hoe wij ons in de naaste toekomst de oplossing van het werkloozenvraag- stuk denken. En daar deze kwestie belangrijk genoeg is, om eenige be schouwingen aan te wijden, willen we graag aan het verzoek voldoen. Slechts weinig sociale vraagstukken hebben in de laatste jaren zoo groote mate beslag gelegd op de publieke opinie als juist het werkloosheidspro bleem en ook voor de regeering is het zooals de officieele uitdrukking luidt een voorwerp van aanhoudende staatszorg." En inderdaad hebben rijk en gemeen ten vrijwel permanent maatregelen beraamd om tegemoet te komen aan de ontzaglijke ellende, die voortgevloeid is en nog voortvloeit uit »zonderwerk" zijn van duizenden arbeiders. Maar dat de overheid op deze wijze de oplossing van het vraagstuk ook maar één stap nader zou hebben ge bracht, betwijfelen wijintegendeel zijn wij geneigd aan te nemen, dat al die steunmaatregelen, zooals uitkeering, werkverschaffing, werkverruiming en emigratie, hoe noodzakelijk zij ook mogen zijn, ons juist verder van de oplossing van het werkloosheidsvraag stuk hebben verwijderd, doordat zij de aandacht van de hoofdzaak hebben af geleid. Als mij blijkt, dat het dak van mijn huis bij hevigen regenval lekt, kan ik tralchten de schadelijke gevolgen tot een minimum te beperken door het water op te vangen in potten en pan netjes. Maar als ik niet zoo verstandig ben, om zoo spoedig mogelijk de oor zaken van de lekkage op te sporen en te herstellen, zal ik iederen keer op nieuw de nadeelen van mijn versleten dak ondervinden. En zoo is het ook met het werkloos heidsvraagstuk. Ook hier oorzaken en gevolgen, die scherp onderscheiden moeten worden en die beide niet alleen aandacht vragen, maar ook ernstige studie en.,, maatregelen. En nu valt het niet te ontkennen dat de regeering haar taak als geëindigd heeft beschouwd met het nemen van maatregelen tegen de gevolgen van de werkloosheid Wij somden deze maatregelen reeds op geldelijke steun aan slachtoffers, werkverschaffing, werkverruiming door het geven van voorkeur aan Nederland- sche ondernemingen en emigratie van arbeiders naar Amerika, Frankrijk en eenige andere landen. De buitengewoon groote belangstel ling, waarmede deze verschillende maat regelen zijn gade geslagen door vrij wel het geheele Nederlandsche volk, niet het minst door de kringen der be trokken arbeiders, heeft tot gevolg gehad, dat men ernaar gestreefd heeft deze steunmaatregelen steeds meer te perfectionneeren, m.a.w. dat men ge tracht heeft het uitzetten van de potten en pannetjes zóó volmaakt te doen zijn dat het repareeren van het dak eigen lijk overbodig is geworden. En dit is verkeerd. Het plaatsen van een aantal water dichte voorwerpen in zijn huis moge alleen maar lastig en niet kostbaar zijn, de maatregelen tegen de werkloos heid hebben het land vele millioenen gekost. In 1922 en 1923 betaalden het rijk en de gemeenten aan werkloozensteun niet minder dan f70.000 000, en aan armoedesteun bovendien f 100.000.000. Daarom is het zaak, om in deii strijd tegen de werkloosheid de bijl aan den wortel van den boom te leggen en het kwaad in zijn oorzaak aan te tasten, Om de oorzaken te kunnen vinden, is het noodig eerst na te gaan, wat de werkloosheid is en dan stuiten we dadelijk op de groote moeilijkheden, dat het werkloosheidsvraagstuk zoozeer samenhangt met tal van andere pro blemen dat het moeilijk is het daarvan los te maken en apart onder de loupe te nemen. Als wij toch een poging in die rich ting willen doen, dienen wij verschil lende factoren buiten beschouwing te laten en zullen wij ons bepalen tot dat wat, naar onze meening, de hoofd zaak is. De werkloosheid ontstaat, doordat het aanbod van arbeiders te groot is in verband met de vraag naar arbeiders, Deze wanverhouding zou hersteld kunnen worden door óf het aanbod te beperken öf ie vraag te vergrooten. Nu is het practisch onmogelijk nog daargelaten of het uit een oogpunt van volkskracht wenschelijk zou zijn om het aanbod-»-?-» beperken, althans van industrieele arbeiders, waarop wij bij onze be schouwingen uitsluitend het oog heb ben. Bij landarbeiders die veel minder talrijk zijn in ons vaderland, zou een »teveel" nog wel door emigratie of afvloeiing naar de industrie kunnen worden weggewerkt, doch het millioen arbeiders dat zijn bestaan vindt in een of andere fabriek, kan niet noemens waard verminderen door emigratie of het zoeken van een andere werkkring binnenslands. Dus blijft over als middel om de vraag naar arbeid in overeenstemming te brengen met het aanbod daarvan vermeerdering van de vraag naar arbeiders. De vraag naar arbeiders gaat uit van de leiders van het productie-proces en dus spreekt het vanzelf, dat het pro ductie proces nieuw leven ingeblazen moet worden, om daardoor de vraag naar arbeidskrachten te prikkelen. Hier ligt dan ook het kardinale punt. Er moet werk zijn, er moet gezorgd worden, dat onze Nederlandsche indus trie orders kan boeken. En dan geen orders, waarvoor de staat of een gemeente 10 pet. of meer óp het loon bijbetaalt, want een derge lijke steun-politiek is uiteraard een indirecte vorm van werkverschaffing en tast de oorzaken van de werk loosheid niet aan Het merkwaardige is nu, dat er wel »werk" is op de internationale markt, ls men maar kan concur reer e n Die landen, die kans zien te produ- ceeren voor prijzen, die den toets der internationale concurrentie kunnen doorstaan, zullen hiervan de heilzame gevolgen kunnen constateeren in den vorm van dalende werkloosheids cijfers. Daarom moet ook onze industrie onze regeering, ja, ons heele volk ertoe medewerken om den wedloop der inter nationale concurrentie te kunnen vol houden. En dit zal alleen mogelijk zijn, indien de productiekosten dalen beneden het huidige niveau, dat te hoog is. Als wij ons dan nog wagen aan een opsomming van eenige factoren, die het bijzonder ertoe bijdroegen, den kostprijs te vérhóögeri, dan weten wij dat wij een terrein betreden, dat vol voetangels en klemmen is. Hetgeen echter niet wegneemt, dat ook wij overtuigd zijn, dat het, naast, de regeeringsbemoeiïngen, meer speciaal de 8-uren-dag is, die voor vele bedrij ven fnuikend is geweest en zoodoende de werkloosheid in hooge mate heeft bevorderd. De groote overwerkvergunningen, aan verschillende ondernemingen verleend wij noemen slechts Wilton heb ben geleerd, hoe een verlenging van den werktijd de vraag naar arbeiders deed toenemen en duizenden werk- loozen weer binnen de fabrieken bracht. Wij kunnen hiermede voor ditmaal volstaan. Tergelegenertijd komen wij terug op een opmerking, die een lezer ons deed toekomen, en waarin de werkloosheid werd geweten aan het toenemend gebruik Van machineseen standpunt, dat geheel en al onjuist is. Ten slotte dus samenvattend, hetgeen wij betoogd hebben, dienen wij twee dingen duidelijk te onderscheiden er kunnen maatregelen worden genomen om de gevolgen der werkloosheid te verzachten, het noodzakelijk is, doch mei recht een ^noodzakelijk kwaad" mag worden genoemd. Daarnaast kunnen maatregelen wor den genomen om de oorzaken van de werkloosheid weg te nemen. Terwijl juist deze laatste categorie maatregelen veel belangrijker is, wordt vrijwel alle aandacht van de regeering en ook van de betrokken groepen ge concentreerd op de maatregelen, die wij bestempelden als »het plaatsen van potten en pannetjes onder den drup", Moge spoedig het tijdperk aanbreken dat ook de hand aan den ploeg wordt geslagen om de productieve kracht van ons volk op te voeren tot ver boven de huidige capaciteit, door de productie kosten te doen dalen. Zoowel het arbeidend deel van Neder land als dat deel van ons volk, dat wel wil werken, maar gedoemd is te leven van »steun", zullen van deze verbeterde economische omstandigheden in de allereerste plaats de vruchten plukken. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Droogvoedermethode. VraagWat is nu het beste, het ochtendvoer droog te geven, of wel vochtig aangemaakt De een zegt dit, de ander dat. Wij hebben een drukke van «rhAldorft )o KnorHon'i on nlo do noonlloton zijn, dan zou ik de droge manier toe passen, want ze spaart tijd uit, wat tijdens het hooien en oogsten een groot voordeel is. H. te V. AntwoordHet ochtendvoer dankt zijn naam aan de omstandigheid, dat men tot voor enkele jaren het voeder des morgens als eersten maaltijd ver strekt, aangemaakt met water, melk, karne- of ondermelk tot een kruimelige massa. In verband met arbeidsbesparing heeft men proeven genomen met droog- voedering, waarbij dezelfde gunstige resultaten werden bereikt als met aan gemaakt ochtendvoer. Beide methodes volde en best. Voor heel groote toornen geven we echter de voorkeur aan de z.g. droge methode, omdat dan iedere kip meer d'r part kan krijgen. Anders worden de zwakkere en be deesde wel eens verdrongen en kippen, die tijdens het voer zitten te leggen, komen als 't voer op is. Geeft men het ochtendvoer droog, dan doet men het in een z g. automa- tischen bak. Deze wordt in het hoen derhok geplaatst op een goed verlichte plek en wordt gevuld met droog och tendvoer. Den ^heelen dag blijft dit alzoo onder het bereik der hoenders h»ewel kippen zeer gulzig zijn en overvoeding zeer nadeelig werkt, is deze methode toch niet schadelijk, om dat hoenders het droge meel niet gemakkelijk verwerken en dientenge volge alleen er van eten, als ze er werkelijk behoefte aan hebben. Bij de droogvoedermethode verstrekt men maar éénmaal daags hardgraan, n.l. tegen den avond als ze op stok gaan en dan zooveel als ze met graagte opnemen. Niets mag er echter over blijven, want dan nemen ze 's anderen het droge ochtendvoer weer niet. Uit IJsselstein. Een der abonnés van Peel en Maas uit IJsselstein zond ons deze week een brief over ziekte onder zijn kuikens. We zijn de laatste dagen hier verhuisd naar een ander gedeelte van Lent en wie die manoeuvre ooit meegemaakt heeft, zal beseffen, dat wij op zoo'n tijdstip een brief uit het oog kunnen verliezen. Den brief uit IJsselstein kan ik momenteel niet vinden, wat mij spijt, daar hij mèt het oog op flen ernst der ziekte, begrijpelijker wijze gaarne direct rechtstreeks antwoord had ont vangen. De afzender had er trouwens ook om verzocht. Helaas 1 wij konden aan dat verzoek niet voldoen, althans heden, Dinsdag 26 Mei nog niet Ge lukkig herinneren we ons zijn geval, 't Ging over diphtheritis, want de man schreef dat er niets aan te zien was, dan beslag op de long. Maar dat i nog al niet zoo heel weinig, hoor 1 Want beslag op de tong is het zekerste teeken van diphtheritis. Deze ziekte komt op het oogenblik zoo goed als niet voor. 't Is meer eene ziekte van 't ongure jaargetijde (tusschen Septem ber en Maart). De stof die op de tong zit, ziet kaasachtig uit en riekt vies. Soms zet zij zich wel aan alle inwendige deelen van den bek vast en dan stikt de patiënt, want hij kan tep slotte geen adem meer halen, alles raakt dicht, vooral de luchtpijp. Daarom happen dé beestjes alsdan naar adem, en steken den hals uit, terwijl ze met den kop schudden, als wilden ze het smerige goedje wegsmijten, wat ze evenwel niet gelükt. Het is dus noodig, dat deze kaasachtige direct verwijderd wordt. Men kan dat doen met het oog van een zuivere paknaald, die men telkens in petroleum drenkt. Dan laat het vieze goedje gemakkelijk los. Daarna het verdere gedeelte van den bek lichtjes penseelen met terpentijn of jodium- tiuctu^r. Kuikens zijn maar teer en daarom penseele men er niet te veel aan. Warm en droog houden is nood zakelijk. Meng onder het weekvoer ook wat fenegrik, dat zal te Venray bij de drogist wel te krijgen zijn. Maar wat voor alles noodig is, de zieke of verdachten apart zetten, anders krijgen ze het misschien allemaal, Hebben uw oudere dieren van den winter misschien diphtherie gehad en liepen de kuikens daar nu onder? 't Is altijd gevaarlijk, kuikens bij groote kippen te laten loopan, die van te voren een of ander ziekte hebben ge had. Deze toch kunnen de smetstof nog bij zich hebben, zonder dat het hun hindert/ De kuikens kunnen er van dood gaan. Vind ik den brief, waar naar ik zoek, nog, dön krijgt u rechtstreeks nog bescheid en kan dus dit alleen dienstig zijn als waarschuwing aan anderen. Kippen die zitten te lijjgen. VraagWij hebben twee kippen, die zitten te hijgen, blauwe kammen kregen en waarvan hei achterlijf bij het hijgen ook telkens optrekt We zagen er eerst niets aan. J. te O. AntwoordIk raad u aan, die kip- minste het ingeven van een lepel slaolie, die flinke onlasting bewerkt, niet helpt. Want dan zal het eene hartkwaal wezen. De dieren zijn toch niet zoo vet geworden, dat ze als 't ware dicht gegroeid zijn Wij zagen dezer dagen eene geslachte kip, die zoo overvoerd was, dat het hart zelfs omsloten was van vet. Zij was gestorven na eerst een blauwen kam gekregen te hebben (het hart kon niet normaal meer functionneeren). Om dezen tijd van 't jaar niet lang dokteren met groote hennen, want we gaan al te zeer naar den minderen .eg toe. Kom uw pynlyke rug te hulp Voelt gij u ellendig door doffestekende rugpijn Wordt gij gemarteld door rheumatische pijnen, stijfheid en harde zwellingen in uw gewrichten en lede maten Hebt gij last van de hinderlijke steken van spit? Van onaangename urinestoornissen Voelt gij u vermoeid, uitgeput en op, zenuwachtig, prikkel baar en terneergeslagen Pas dan op uw nieren. De nieren zijn de filters van het bloed, en zoodra zij haar taak niet meer behoorlijk vervullen, blijven vergiften in het bloed achter en raakt uw gestel van streek. Rugpijn en scherpe steken als van een mes begin nen u te kwellen, gij krijgt last van hoofdpijn, duizeligheid, blaasstoornissen en slapeloosheid. Wacht niet tot zich verdere ver schijnselen van nierzwakte voordoen. Help uw verzwakte pieren voor het te laat is. Gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Dit speciale niergeneesmiddel dient uitsluitend voor nier- en blaas- kwalen. Foster's Pillen hebben duizen den geholpen en kunnen u evenzeer helpen. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijg baar), waardoor gij zeker zijt geen ver legen buitenlandsch goed te ontvangen. Prijs f 1.75 per flacon. 34 als gevolg van de warmte of van over spanning voorkomt men door het gebruik van Mynhardt's Zenuwtab letten, Busje 75 ct. De feesten, gehouden ter herdenking van het 400 jarig bestaan der Schutterij »St. Anna" kunnen in alle opzichten als zeer gunstig geslaagd worden be schouwd. Zaterdagavond om 6 uur werden de feesten geopend door kanongebulder. Omstreeks half 9 arriveerde de Fanfare van Oostrum, die op de kiosk van de Groote Markt eenige muzieknummers ten gehoore bracht, waarna het concert werd voortgezet op het keurig inge richte feestterrein aan het Eind, door de Erven Ruiten hiervoor welwillend afgestaan. Hoewel Zondagmorgen de natuur niet op bijzondere wijze medewerkte en de regen bij stroomen neerviel, klaarde tegen den middag de lucht gelukkig op en verscheen wederom een milde zomerzon. Hoewel door het slechte weder enkele gezelschappen niet waien opgekomen, was de belang stelling en de drukte er niet minder door. Om 1 uur stelde de vereenigingen zich aan het gildehuis op en onder de vroolijke tonen van Venray's Fanfare corps en het geroffel der tamboers trok men in optocht, voorafgegaan door marechaussees te paard, de Ruiterclub »Ons Genoegen", de Feestcommissie en bruidjes met de medailles in lan dauers, onder groote belangstelling door ons dorp. Het was een prachtig het zilver der koningen en de hel in het zonlicht schitterende uniformen. Vanaf de pui van het nieuwe Raad huis werden door den Edelachtbaren Heer Burgemeester O. van de Loo, als Eere-Voorzitter van het Feestcomité, de gezelschappen hartelijk verwelkomd en overhandigde hierbij aan 't bestuur der feestvierende schutterij eene waar devolle medaille, geschonken doorZ.E. Minister Ruys de Beerenbrouck. Na aanbieding van den eerewijn trok men naar het feestterrein, waar alles de ontvangst gereed was. Nadat de heer H. Odenhoven het reglement der wedstrijden had voorgelezen, sprak de Heer Jan Poels, Voorzitter der Feest commissie, de aanwezigen het welkom toe en hoopte dat allen dit feest in gepast vermaak zouden vieren. De verschillende wedstrijden namen hierna een aanvang, als defileeren, tromslaan, standaardrijden, vaandel- zwaaien, de keuring van het zilver, oudste gilden enz. enz., terwijl de schutters naar het St. Annapark trok ken, om daar op de schiethoornen hun vaardigheid te toonen. Dank zij de goede regeling der feestcommissie verliep het feest in de volmaakste orde, en keerde de gezel schappen na de uitreiking der prijzen, uiterst voldaan en in vroolijke stem ming huiswaarts. Maandag werd het feest nog voort gezet, en was 's avonds op het terrein wederom een groote drukte. De ver schillende inrichtingen van vermaak, hadden wederom talrijke klanten, en zullen niet te klagen hebben. Venray's Fanfarecorps, Mannenkoor en Gemend Koor gaven om beurten een afwisselend concert, zoodat de vroolijke stemming er bij het publiek in bleef. Tenslotte vermelden we nog dat Zondag door de N. V. »Vulkaan" alhier een goedgeslaagd Radio-concert werd gegeven, dat aller belangstelling trok. Als een bijzonderheid kunnen we nog mededeelen, dat alleen Zondag ruim 2000 entree betalende personen het feestterrein bezochten. Namens »St. Anna" dankte de Heer Henri Odenhoven, allen die hadden medegewerkt om dit feest zoo gunstig le doen slagen, waarna een fakkel optocht werd georganiseerd. Tot laat in den avond heerschte er eene gezel lige drukte, en vierde men flink feest, dat door geen enkelen wanklank werd gestoord. Met trotsch kan de Schutterij »St. Anna" en de Feestcommissie dan ook terugzien op dit feest. De uitslag der wedstrijden laten wij hier volgen Korpswedstrijden: le pr. Agatha; 2e pr. Vortum 3e pr. Siebengewald 4e pi. Oploo5e pr. Well. Kampioen vrije handle pr. Loch- tens, Sambeek; 2e pr. Rutten, Sambeek; 3e or. v. d. Velden, Geldrop. Personeel: le pr. en f10 Hendriks St. Agatha; 2e pr. en f7.50 Theunis- sen, Vortum; 3e pr. en f5 Ooms, St. Agatha; 4e pr. en f2.50 Lauf, Sieben gewald; 5e pr. en fl.50 Martens, St. Agatha eereprijs Janssen, Siebenge wald Koningskruis Peeters, St. Agatha. Schoonste défilé en geheel St. Mar- tinus, Tongelre, Schutterij Schoonste geheel en défilé Akkermansgilde, Venlo Gilde Schoonste geheel H. Bloed, BoxmeerSchutterij schoonste geheel St. Sebasiianus, Sevenum. Schoonste standaard le pr. Tongelre; 2e pr. Bakel. Standaardrijden le prijs Bakel2e pr. Tongelre. Schoonste vaandel HeezeOudste Vaandel CuijkSchoonste schilden Cuijk. Mooiste papegaai Bakel. Oudste filde Holthees. Oudste schutter v. d. iroek, 89 jaar, Strijp. Oudste Limb. Schutter A. de Riet, 77 jaar, Well. Ver8tkomend gezelschap Strijp. Grootste ledental Venlo. Ordelijkst gedrag Seve num. Tromslaan le pr. Peeters, Venlo; 2e pr. Lenssen, Sevenum 3e pr. H. v. d. Burg, Geldrop. 4e en 5e pr. niet toege kend. Roffelen le pr. van Hees, St. Agatha

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1