Weekblad voor VENKAY, HORST en Omstreken. Broote Bifdefeesten te Venray. Kapel Oostrum Noord-Limburgsche Schetsen. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. prachtige KRUISWEG JransCedron" De kip met de gouden eieren. De Kippenhouderij op het platteland Zaterdag 23 Mei' 1925 46e Jaargang No. 21. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 65 c. fraoco per post 75 c. voor het huitenland (bij vooruitbetaling) f 1,30 afzonderl. nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51. PRIJS DER ADVERTENTIE* —8 regels 60 ct elke regel meer 7»/« a Advertentiën bij abonne ment groote reductie Feestvierend Gilde 5,St. Anna" Wij staan thans aan den vooravond van de groote Oild^feesten, die te Venray zullen gevierd worden, ter herdenking van het 400-jarig bestaan der Gilde of Schutterij „St. Anna". Aan het voorwoord van het Feestcomité in het programmaboekje, ont- leenen wij hierover het volgende Vierhonderd jaren zijn heengegaan, sedert onze voorvaderen de thans feestvierende Schutterij oprichtten. Venray werd toen Rode of Ven rode genoemd, in den volksmond, zooals nu nog door velen, eenvoudig „Roy". Het was toen eene plaats van circa 2000 zielen, voor de toen malige begrippen een fiink dorp, en het is dat gebleven, want thans nog is Venray met zijn ruim 11000 inwoners een der grootste plattelandsge meenten van Nederland. Ook vier eeuwen geleden bestond de bevolking grootendeeis uit landbouwers, doch de vele, blijkens thans nog in de Parochiekerk bestaande stichtingen toen reeds bloeiende gilden, gevormd door de beoefenaars der onderscheidene ambachtenen bedrijven, getuigen, dat ook nering en handwerk hier toen, evenals nu gelukkig nog het ge\!al is, reeds bloeiden en hoog in aanzien waren. Uit alles blijkt, dat Venray steeds is geweest het centrum van deze geheele streek, toen nog weinig bevolkt en onbekend, thans, dank zij cultuur van bewoner en grond, gerekend onder de welvarendste van het gansche land. Het stichten van gilden kwam vooral in zwang in de 15e en 16e eeuw. Waarom, zoo zal wellicht menigeen zich afvragen. Omdat, toen het noodig bleek zich sterk te maken tegen anderen, om zichzelf en elkander recht en veiligheid te verschaffen en te waarborgen, men inzag, dat in vereeniging de kracht ligt en men zich dus bij elkander ging aansluiten in koopmansgilden, handwerksgilden en, speciaal ter verdediging, in schuttersgilden. En zoo kwamen ook als vanzelf, toen omsteeks 1500 Rode's bloei meer en meer toenam, aldaar die vereenigingen tot stand. Voorzoover uit de geschiedenis kan worden nagegaan, waren daar het St. Nicolaasgilde der kooplieden, het St. Eligiusgilde der koperslagers en smeden, het St. Ambrosiusgilde der ijmkers, het Zandakker, het Hof en vooral de Schutterij St. Anna, de thans vierhonderdjarige. Jammer, dat al vrij spoedig, reeds in de achttiende eeuw, die vereeni gingen begonnen te tanen dé Fransche wetgeving hief haar wettig bestaan op en deed er dus ook al geen goed aan en zeer vele, soms na een korter of langer tijdperk van opleving, langzamerhand uitstierven. Met des te meer vreugde evenwel en rechtmatigen trots mogen we daar om thans neerzien op onze oude kranige Schutterij St. Anna, de eenige van de bovengenoemde, die nog bestaat, die niet minder dan de andere den tand des tijd heeft gevoeld, doch dien heeft weten te doorstaan, die ook de stormen over haar hoofd voelde heengaan, doch deze glansrijk overkwam en staande is gebleven, nu viermaal honderd jaren lang. En nu' zij en met recht zoo luisterrijk jubileert ter herdenking van haar vierde eeuwfeest, brengen wij vroegeren en tegenwoordigen leden gaarne onze oprechte, welgemeende hulde en wij weten, hiermede te spreken in den geest van geheel Venray. Mogen deze schoone dagen voor U, Feestvierende Vereeniging, dagen zijn van groote vreugde, dagen van gepaste ontspanning en groote opge wektheid en moge niets of niemand die feestvreugde ook maar een oogenblik verstoren. Wij gunnen het U volgaarne en wenschen het U van ganscher harte toe. TEVENS Het graf op den heuveltop. (Oorspronkelijk) De dommelende schemerdauw van dezen avond lag vredig uitgespreid over de heide-heuvelruggen. 't Was er stil. Welk een zalig uurtje, daar over die heide te dwalen, als dra de kimmen der bergen het wazig avondrood opvan gen en jhet gebroken weerkaatsen op heuvelen en dalen. We wandelden de bergen op en af de natuur was ons te machtig en we zwegen. Als we een mooien hoogen heuveltop bereikten, viel plots ons oog op een versch omwoelden zandplek de heide was d'r weggestoken en herschapen in kil kluitige aarde... En ongeveer op het midden van deze zandplek lag een van ruwe muursteenen gevormd kruis. Dat kruis was het, dat ons nog meer deed ontstellen, zou het spot of ernst, zou hel neerleggen van dat kruis hier spot of ernst zijn geweest? We wisten 't niet; ieder dacht het zijne. Een onzer verbrak roekeloos dez'plech- tige stilte Als ik me niet bedrieg, dan ligt hier die herdershond begraven, die gisteravond door de tram overreden werd. Het was een prachtig diertje. Zonderling sprak een tweede, doch wat meer poëtisch, zonderling, dat 's menschen gevoel zelfs door den dood van zulk redeloos schepsel in deining komt; dat het ongeluk van dat dier voor 's menschen hart een ramp, een moreele ramp kon zijn, en de mensch het zich een zedelijken plicht acht, het stoffelijk overschot van hun huisdier, jachtvriend, of wat ook, een waardig grafplaats te geven op dez' eenzamen heuveltop De gevoelsuiting van den spreker zou Doorzitten bij Wielrijders - Stukloopen - Schrijnen en Smetten der Huid - Zonnebrand - Doorgeloopen Branderige Voeten verzacht en geneest men met PUROL. Tegelijk met eenige andere wetsont werpen up belastinggebied, is dooi'den minister van financiën een ontwerp van wet ingediend, om de successie belasting belangrijk te verlagen. Ongetwijfeld zal velen deze belasting verlaging een beetje »rauw op 't lijf" vallen. De offers, die duizenden in staats dienst zich hebben moeten getroosten, zijn nog niet vergelen. Tal van bezuini gingen, die de cullureele belangen van ons volk raken, werden doorgevoerd of zijn bezig zich te voltrekken, en nog is de toestand van 's lands financiën verre van rooskleurig; toch wordt onver wachts een verlaging voorgesteld van hel tarief der successie belasting, welke heffing toch zondereenigen twijfel alle reden van bestaan heeft en ook een druk legt dèèr, waar deze het best gedragen kan worden. Zoo is de gedachtengang van velen en meermalen zijn wij in de gelegen heid opmerkingen in deze richting te vernemen En volkomen begrijpelijk. »De winnende hand is gul", maar dit kan ook gezegd worden van »De ervende hand.'' En ook al zou dat niet het geval zijn, dan toch is er alle aan leiding voor den staat, om hel zijne te vragen, wanneer bij overlijden ver- mogensbestanddeelen in andere handen overgaan zonder eenig ander argument, dan dat de erfgenamen toevallig bloed verwanten in hoogeren of (ageren graad zijn, dan wel om speciale redenen bij den overledene bijzonder in den pas staan. Wij herhalen, sde successie-belasting is een sympathieke belasting, die boven dien een democratischen geest ademt, daar zij nivelleerend werkt op het bezit van hen, die daaraan, anders dan uit arbeid, gekomen zijn. »Maar waarom wordt dan juist deze belasting verlaagd is de vraag. Zonder ondeugend te zijn vermoeden wij, dat dë belroüken minister toeval lig gelezen heeft het oude verhaaltje van de kip, die gouden eieren legde en toebehoorde aan een man, die zóó vrekkig was, dat hij uit louter hebzucht de kip slachtte. Misschien heeft Zijne Excellentie bij het lezen* gedacht aan de gevolgen van de successie-belasting en is uit deze gedachte de voorgestelde verlaging ge boren. Wat toch is het gevolg van deze be lasting voor ons volk, uit a'gemeer. oogpunt bekeken Een vader, die hard werkt, zuinig leeft en kan sparen, ontzegt zich graag verschillende dingen om hij weet, dat hetgeen hij bij zijn dood nalaat »toch aan «rouw en kinderen" komt. Deze karaktertrek een vermogentje na te laten aan de nabestaanden is een typische Hollandsche eigenschap, die niet alleen voor de betrokken erf genamen erg prettig is, maar voor ons land van onschatbare beteekenis. Door dit sparen, niet alleen door de rijkeren »en gros", maar ook door dui zenden en duizenden middenstanders en »kleine luyden" »en detail", groeit het nationaal vermogen. Dank zij dit nationaal vermogen, kan ons land steeds voortgaan met zich te verder in nog weekere toonen zijn uitgevloeid, als niet een derde hem zijn woord afbrak Houd toch cp met jou kleinmen- schengevoel. Laat die hond nou maar 's met rust 1 Een vierde, zich alleen door zijn gebaren kenmerkend als tolk van den humor, vlijde zich ruw neer op den heuveltop, enkele stappen van het graf. Laten we hier wat gaan zitten laten we genieten van het avonduurtje sprak hij onverschillig en neuriede van »'t Zonnetje gaat van ons scheiden...." De zon was inmiddels bijna geheel verdwenen alleen de wazig beglins- terde, goudglimmende wolken aan den horizont waren waarachtige sporen der kwijnende Dagvorstinne. Plots zagen we aan den voet van den heuvel, waarop wij poseerden, een gestalte genaken en dra ontwaarden we door het schemerdonker een jonge man, het hoofd gebogen, met trage schreden ons naderen. Hij treedt langzaam den omwoelden zandplek naderbij... Even wankelt ie... zijn ledematen trillen, dan stort hij zich op de knieën op het... graf. Luide snikkend... danzachtkens prevelden zijne lippen »Vader Op den donkergrijzen heuvelrug knielden weldra zeven schaduwen neder rond het graf en in dez' plechtige avondstille siegen droevig de zachte toonen van 'n zoet gebed derwaarts... naar Boven... voor zijn »Vader H. A. van de LEST. ontwikkelen op wetenschappelijk, econo misch en sociaal gebied. De menschen stoppen hun spaarpen ningen immers niet meer in een kous, zooals vroeger, of begraven het in den grond, maar een .verstandige huisvader brengt het naar een soliede spaarbank, waardeur hij wen Ie maakt, terwijl hel geld zelf gebruikt wordt voor allerlei nuttige dingen, zooals het bouwen van ziekenhuizen, het aanleggen van havens en spoorwegen en dergelijke productieve uilgaven. Hieruit volgt, dal de vorming van nieuw kapitaal op alle mogelijke-ma nieren moet worden bevorderd, want niet alleen moet het oude kapitaal, dat versleten is, worden vervangen, doch ook is steeds meer kapitaal noodig, om het productie proces op peil te houden, mede in verband met de sterke uitbreiding der bevolking En nu is het zonder 'meer duidelijk, dat, waar hel sparen de bron is van alle kapitaalvorming, al die maatregelen moeten worden getroffen, die den spaar zin in de hand werken. Het spreekt echter van zelf, dat de zekerheid dat een hoog percentage van het bijeengegaarde kapitaaltje bij over lijden naar de schatkist verhuist, niet bevorderlijk is, om lot sparen te prik kelen en de vraag is zelfs gewettigd, of.de zeer onvoldoende kapitaalvorming, die wij de laatste jaren in ons land hebben kunnen waarnemen, niet, be halve aan de kapitaalvlucht naar het buitenland, gedeeltelijk moet worden toegeschreven aan de hooge successie rechten En zoo is het waarschijnlijk, dat de minister van financiën zich heeft afge vraagd, of hij niet bezig was met zijn hooge successie-rechten, de kip met de gouden eieren te slachten. In dit licht beschouwd, is de ver laging van deze belasting dan ook ge heel en al toe te juiehen. Niet, omdat zij de erfgenamen iets gemakkelijker door het leven helpt, maar omdat, als gevolg van de ver- laging, het sparen in de hand zal worden gewerkt, en het nationaal ver mogen sneller zal kunnen toenemen. En bovendien zal;* omdat het bedrag der nalatenschappen stijgt, de mogelijk heid niet builengeslolen zijn, dat, niet tegenstaande de verlaging van het tarief, de totale opbrengst der succes siebelasting minder daalt, dan de minister zich voorstelt. Zoodat het mes aan twee kanten zou snijden. Opgemerkt moet worden, dat tege lijk met het ontwerp van wet tot wijziging der successie-belasting inge diend zijn wetsontwerpen le. tot aanvulling der zegelwet 1917 (zoogenaamde Weeldebelasting) 2e. tot wijziging der wet op de In komstenbelasting 1914; 3e. lot herziening van de Verdedi- gingsbelasting II. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Tarwezemelen. Vraag: Wij lezen aanhoudend, dat tarwezemelen voor kippen en kuikens ten zeerste aan te bevelen zijn, doch in een werkje vanvG. B. van Kampen over de voornaamste krachtvoedermid- delen lees ik, dat tarwezemelen voor varkens af te raden zijn wegens de slechte verteerbaarheid, en ook, dat er bij paarden ernstige ziekteverschijnse len door kunnen optreden. Waarom zijn ze dan voor kippen en kuikens wel geschikt? Me dunkt, die dieren hebben nog minder weerstandsvermo gen dan varkens en paarden W. te O. AntwoordWij beginnen met u op te merken, dat het voer bij hoenders oneindig veel gemakkelijker verteert dan bij onze grootere huisdieren. En het verteert ook veel vlugger. Wanneer een kip tegen den avond haar krop volstopt met harde maiskorrels, zijn deze even na het middernachtelijk uur al grootendeeis verwerkt. De kip kan in dit opzicht bijzonder veel verdragen Anders zou het natuur lijk onmogelijk zijn, dat zij gemalen zeeschelpen (gril) stukjes steen, ja zelfs glas zonder nadeel kan oppikken. Tarwezemelen zijn zeer geschikt voor kuikens en kippen. Natuurlijk moet men weer niet overdrijven,, doch dat mag men met andere voe'derstoffen evenmin. De gunstige uitwerking op de dieren wordt toegeschreven aan een phosphor- zuur houdende organische stof, phytine genaamd, en aan de vitaminen, waar den laatsten tijd zooveel over geschre ven is. Aanbeveling verdient het de tarwe zemelen droog le voederen. Kijk eens hier, wat de heer P. J. Wijk Pzn. de hoofdass. rijkspluimvee- teeltconsulenl te Apeldoorn in zijn mooi boekje »Pluimveehouden op de Boer derij" dienaangaande schrijft: »De kuikens voere men niet te gauw afvalsproducten, omdat de voedende beslanddeelen die hierin aanwezig zijn, moeilijk verteerbaar zijn en ze een hoog gehalte aan ruw-vezel bezitten we moeten er evenwel dikwijls gebruik van maken, omdat we het weekvoerer beter dour kunnen mengen tot een zullige massa. »Als uilzondering deel ik mede hier is de heer Wijk nog aan het woord dat droge tarwezemelen een zéér gunstige werking op de spijsver teringsorganen uitoefenen en is het gewenscht, dat steeds een bakje met droge tarwezemelen onder hun bereik isde diertjes pikken hiervan naar behoefte." Wij raden dan ook een ieder, die kuikens opfokt, aan met deze wenken rekening te houden en steeds een bakje met droge tarwezemelen bij de kuikens te hebben. Ook voor de volwassen hoenders is dat uitstekend. Wie ochtendvoer ver strekt 's winters doen ze dat natuur lijk allemaal, doch 's zomers lang niet die kan voor de oudere dieren de droge zemelen achterwege laten, om dat die voldoende in het ochtendvoer worden aangetroffen. Maar dèèr waar de kippen losloopen en dan géén ochtendvoer krijgen in een bepaalden tijd van 't jaar, daar kan en zal een bakje met droge zeme len ook voor de leghoenders zeer nultig wezen. Ik wil hierbij nog opmerken, dal de droogvoedermethode voor kuikens de allerbeste is. Kuikens moeten niet te veel vocht opnemen. Uw vraag was me zeer welkom, wijl ze nu een mooie gelegenheid verschaft, nog eens te wijzen op deze dingen. Ëierleider-ontsteking. Vraag: 't Is den laatsten tijd reeds 3 maal voorgekomen, dat een kip plot seling dood ging, zoo maar op het nest. Ze zag er dan vies uit. Wat raadt u aan te doen En wat zou de oorzaak zijn G. te H. AntwoordWaarschijnlijk eierleider- ontsteking, kan ook zijn legnood ten gevolge van vervetting, doch de eerste veronderstelling zal denkelijk wel de juiste zijn. Genezing is niet aan te brengen bij zulke 'dieren. Daar de hanen de be smetting over kunnen brengen, moet u die uit uw koppel verwijderen. Wat de oorzaak dezer ziekte is? Ja, daar is men het nog niet over eens. Soms schijnt zij veroorzaakt te worden door een soort van wormen. Enfin, u doet de hanen maar weg, wat wel geen bezwaar zal zijn, daar de broedtijd toch voorbij is Tegenwoordig komen er haast eiken dag menschen bij ons met kippen, die een heel dik achterlijf hebben, dat tot op den grond hangt, bol staat vanwege het vele nat dat er in zit. Deze dieren loozen een vuilgeel vocht. Men noemt deze ziekte wel watergat". Afmaken, zoo spoedig mogelijk, is het beste. En in den grond stoppen Wie ze open maakt, zal wel genoeg hebben aan de vieze lucht, 't Geeft een walgelijk ge zicht. Deze ziekte komt het meest voor om dezen lijd van 't jaar (na den drukken legtijd dus) en vaak bij kippen, die bijzonder goed gelegd hebben. Echter ook bij dieren, die tuberculeus of kan kerachtig geweest zijn. Niet lang dok teren met kippen, s.v.p. VENRAY, 23 Mei 1925. Naar wij vernemen zal den 2de Pinksterdag het kampioenschap 2de klasse Federatie naar Venray komen om een voetbalwedstrijd te spefen tegen D.S.O. I. Het zal er spannen. Dus allen naar de Leunscheweg het zal de moeite waard zijn.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1