Hwwelik» Adverteert in dit blad Alle Landbouwwerktuigen (VI. ¥ennekens3 Statii Kii Maatschappelijke eischen. Q-emeng-d Nieuws (x€{ met mooie bijpasj met of zonder ook voor zih gouden brm Firma van den\ Engelsche Albion, Amerigo Origineele Deering e i DM is groot 'tStemt zoo gloeiend Zoo opbloeiend, En opstoeiend, 't Eigen hart, In Uw heden Naakten kleeden, In hun smart 't Is zoo zalig Zoo aanhalig, Idealig, Bij hun leed, Van Uw vele Iets te deelen, Welbesteed 't Is zoo heerlijk, Zoo begeerlijk Voor Uw eerlijk, Goed gemoed, Te verblijden In hun lijden 't Stemt zoo zoet. Is méér groot. Bij 't ommeturen In stervensuren Dèn verzuren, Soms gedacht: »Had ik 't geven Tijdens 't leven Meer betracht!" »A1 de waarde, Die 'k op aarde Moe vergaarde, Ga 'k voorbij, Terwijl 't goede Vooruit spoedde 't Wacht op mij Zielegroepen, Hoor, ze roepen In blij groepen »Vriend, kom nu 1 Wij zijn de armen Van Uw erbarmen; We wachten U 1" Jublend galmen Met vreugdepalmen Eu welkomstpsalmen We op U aan 1 Kom ten spoede Voor al 't goede, Ons gedaan Waar men ook komt, in welke kringen men ook moge verkeeren, steeds hoort men beoordeelingen geven over hetgeen naar de meening van dengene die het woord voert niet ongedaan mocht blijven. De een vindt het een schande, dat hier of daar niet een nieuwe brug gemaakt wordt, een ander acht meer bloemen in de stadsplantsoenen het minste wat hij eischen kan, een derde is er over ontdaan, dat deze of gene cursus niet kosteloos gegeven kan worden of misschien uit bezuinigings overweging is opgeheven. Oordeel over wat moet ontbreekt er dus meestal niet bij het publiek. Maar als men dan eens daar tegen over stelt, dat al die wenschelijkheden die bepleit worden toch nog maar 2eer kleine onderdeeltjes zijn van het allergrootste vraagstuk, namelijk de voorziening van de maatschappij in hare dagelijksche levensbehoeften en daarvan eens vraagt of men deze verzekert acht, ziet dan vinden de enthousiaste verbeteraars het noodig daar lang bij slil te staan. Vreemd is eigenlijk dit ontbrekende besef, misschien komt het omdat tot dusver de aanvulling met hetgeen de wereld voor zijn bestaan noodig heeft nog vrij geregeld heeft kunnen plaats vinden. Het voorbeeld van Rusland is afge zaagd, maar het is toch nog altijd daar om aan te toonen, dat een verkeerd geleid economisch huishouden in minder dan geen tijd in wanhopigen toestand overgaat. Doch het is ook niet de kwestie of de maatschappe lijke ordening verstoord wordt, dat is hier te lande niet het geval, maar afgescheiden daarvan bestaat de vraag of een zoodanige ontwikkeling plaats vindt als voor hef behoud der welvaart noodig is. Oordeelt men naar zijn gevoel, dan kan natuurlijk op ieder oogenblikde nieuwe brug, of het bloemenperk, of de cursus, hiervoren als voorbeelden genoemd, bijzonder het verkrijgen waard zijn. Maar er bestaat zeer terecht een Duitsch gezegde, dat man dringend geld van noode, en is bereid voor de gevraagde honderd pond de waarheid te zeggen. Dat is een afzetterij, zeide Alex nijdig, zooals ik nog geen brutaler heb ontmoet. Ik geloof, dal wij voorloopig niets anders kunnen doen, dan afwach-, ten, wat deze hoe heet hij ook weer? deze Cicero Gramp ons heeft te zeg gen. Zijn adres immers hebben wij. Daar kan de politie hem in hechtenis nemen, als zulks noodig mocht blijken Op de allereerste plaats moet ik con- stateeren of zijn bewering op waarheid berust. Ten dien einde moet ik zoo gauw mogelijk naar Heaton, naar den pastoor, om de kist te doen openen Ik ga mee, verklaarde Sophie be slist. O, God, het is ijselijk te moeten denken, dat mijne arme papa niet eens rust heeft in zijn giaf. Bedaar, lieveling, bedaar, troostte Alex. Wellicht is het toch niet waar. Ik kan mij maar niet voorstellen, hoe deze landlooper aan die wetenschap gekomen is. Misschien heeft hij geholpen, om dpn grafkelder open te breken, zeide juffrouw Vicky. In dat geval zou hij zich zeker niet aan het gevaar blootgeven, zich met Sophie in verbinding te stellen, hernam Alex na een wijl. Bovendien, wanneer er in den grafkelder is inge broken, zouden wij allang daarvan door Joseph verwittigd zijn geworden. Waarom zou daar ingebroken, zijn, Alex? De sleutels.... Ik heb den eenen sleutel in mijn bezit, mijnheer pastoor heeft den ande vertaald ongeveer beteekent dat in economische zaken de gevoeligheid geen rol kan spelen. Als we dus niet met ons gevoel mogen oordeelen, waar moeten wij dan op afgaan bij het vaststellen van hetgeen dat wij in de wereld wen- schen tot stand te zien komen. Wel dan zijn de maatstaven uitsluitend eenerzijds het totaal der behoeften waarin moet worden voorzien, ander zijds de voorraad goederen (of kapitaal) die in de wereld daartoe aanwezig is. Ziet eens aan wat een moeilijk oordeel gevergd wordt. Men moet het den menschep daarom ook wel eenigszins vergeven, dat zij in het algemeen erg vlug klaar zijn met een advies voor hetgeen behoorde gedaan te worden en zij de betere bestrating, de ruimere scholen, de gesubsidieerde volksconcerten en zooveel meer opeischen zonder dat eenig inzicht bij hen bestaat of de wereld reeds over de uitrusting be schikt die noodig is om het tegen woordig en vooral ook het toekom stig geslacht, gelijke welvaart te verzekeren als op dit oógenbltk het geval is. Sedert 1900 zijn er in Nederland ruim 2 millioen menschen bijgekomen Probeert eens lezer U een voorstel ling te maken wat die 2 millioen zielen noodig hebben gehad en nog zullen hebben alleen reeds aan de allereerste levensbehoeften dus kleeding, voeding en woning. Denk dan eens verder wat er allemaal aan te pas is gekomen om die drie zaken voor hen voort te brengen dus machines, transportinrichtingen, berg plaatsen enz. enz. Als men dat bedacht heeft, dan gaat men begrijpen hoe ontzaglijk veel van het ter beschikking zijnde kapitaal moet aangewend worden om allereerst daarin te voorzien en een te ruime uitvoering van werken die niet tot voortbrenging dienen de voorziening in de eerste levensbehoef ten der maatschappij in gevaar brengen. Het Heilig Jaar. Naar de Volkskrant"* van welinge lichte zijde verneemt, moet zijn bepaald, dat de drie groepen pelgrims, die deze maand naar Rome gaan, de voor het verdienen van de Jubilé-aflaat voorge schreven kerkbezoeken gezamenlijk, onder leiding der Hoogwaardige Bis schoppen van Nederland, zullen ver rich ten. Maandag 18 Mei zullen des morgens drie bezoeken gebracht worden aan de St. Pieter Dinsdag 19 Mei des mid dags drie bezoeken aan de basiliek Maria de Meerdere en aan Sint Jan van Lateranen Woensdag 20 Mei des morgens drie bezoeken aan Sint Paulus Diefstal van een aangeteekenden brief met f 1000. De 35jarige P. S. huisvrouw van R te Spekholzerheide, had zich op 10 December j 1 uit een postzak een aan- geteekenden brief toegeëigend met f 1000 bestemd voor Helmond. Als echtgenoote van den kantoorhou der kon zij op het postkantoor komen. Toen verschillende pers men als ver dacht van dezen diefstal in arrest waren gesteld, meldde zij zich aan. Bekl. heeft een huishouden met 10 kinderen en kan moeilijk rondkomen Dit zal de drijfveer lot de daad zijn geweest. Inmiddels is het geld terecht ren. Mijn sleutel ligt thuis in mijn schrijftafel en pastoor Philips zal den zijnen wel eveneens goed opgeborgen hebben. Mogelijk heeft men je sleutel ge stolen Onmogelijk is dat zeker niet, gaf Alex ten antwoord. Dat is mede een reden, waarom ik zoo spoedig mogelijk naar huis zou willen. Ik moet alle» eerst zien of de kist leeg is. Ja, ja, laat ons terstond vertrek ken, riep Sophie met koortsachtige haast. Ik zal niet eerder rust hebben, tenzij ik de waarheid weet. Kom, Vicky laten wij fluks gaan pakken. Wanneer kunnen wij vertrekken, Alex Alex haalde zijn horloge uit, Over een half uur moeten wij van hier weg, willen wij den trein van half zeven halen. Kun je dan gereed zijn Ja, ja, riep Sophie, en snelde de kamer uit. Juffrouw Prasch wilde haar volgen, doch Alex hield haar tegen. Geef haar een kalmeermiddel, anders wordt zij ziek, zeide hij. Dadelijk, dadelijk. Over twintig minuten laat u de vigilante voorkomen, mijnheer Torold. Wij zijn dan zeer zeker gereed. Dunkt u, dat het goed is voor Sophie, met ons mee te gaan Het is in elk geval beter, dan dat zij hier blijft. Wij moeten haar uit dezen folterenden toestand van onzeker heid rukken. Als zij zoo opgewonden blijft gelijk nu, wordt zij ongetwijfeld ziek. Wanneer echter die afschuwelijke brief waarheid bevat? gekomen. De officier bij de Maastricht- sche rechtbank eischte zes maanden gevangenisstraf, terwijl de verdediger aandrong op voorwaardelijke veroor deeling. De uitspraak is vastgesteld op 19 Mei a.s. Poging tot doodslag. H. A. te Heerlen, thans gedetineerd, 33 jaar en metselaar van beroep, kon wegens sneeuw op 11 Maart niet werken. Met den koopman' I. had hij verschillende borrels gedronken, waar na zij naar »Het Goede Kosthuis" gingen om een partij te biljarten. 'I Ging om geld en I. verloor, doch kon niet betalen. Hieruit ontstond een woordenwisseling, die eindigde in een uitdaging. Buiten gekomen trok A. zijn mes en bracht I. een levensgevaarlijke steek onder het oor toe., Dr. Widdershoven heeft door snel ingrijpen I. van den dood weten te redden. A. stond Dinsdag hiervoor te recht voor de Maastrichtsche rechtbank teiecht. Mr. Kneepkens eischte 5jaar gevangenisstraf. Uitspraak 19 Mei. SCHAESBERG. In den nacht van 4 op 5 April jl. werd te Beek bij Bree (België) zekere B. Braekers met voor bedachten rade vermoord. Van dezen moord werd door de„Elelgische Justitie verdacht de 33-jarige J. Góvers afkorh- slig uit Bud^l en Nederlander. Bedoelde persoon zou de wijk hebben genomen naar Nederland en een ingeste'd onder zoek wees dan ook uit dat hij een paar dagen later te Budel bij zijn familie was geweest. Juist toen de politie echter van den moord kennis kreeg was hij wederom verdwenen. Thans is het den opperwachtmeester der Kon. Marechaussee uit Budel in vereeniging met den gemeenteveld wachter v. Maarheeze mogen gelukken den verdachte te Schaesberg, alwaar hij zich een 3-tal weken geleden als landbouwersknecht had verhuurd te arresteeren. De aangehoudene is ter nadere be slissing gesteld ter .beschikking van den Officier van Justitie te Roermond, die op verzoek van den heer Procureur des Konings te Tongeren de aanhouding van G hier te lande had verzocht. Waar G. Nederlander is, zal hij door de Nederlandsche Justitie terzake worden vervolgd. Verdronken. Dinsdag j.l. tegen den avond is te Nederasselt verdronken Koos de Valk. Een paar uur later werd hij opgevischt. De man was 81 jaar oud en den laat sten tijd soms niet wel in 't hoofd. Aan de gevolgen. De 22-jarige Mej. J. v. Z. te Amers foort, die Maandagmiddag door een motorrijwiel werd aangereden en meen de slechts een onbeduidende schouder- wonde gekregen te hebben, is Woens dagmorgen, toen zij zich in de patiëntenkamer van Dr. Prins bevond ineengezakt en overleden. Vonlo overlaadbaren voor Rotterdam. Men meldt uit Venlo Dinsdagnamiddag had op het stad huis te Venlo een conferentie plaats met den heer ir. M. Bongaerts, leider van het ingenieursbureau voor afwate- ringsbelangen en openbare werken te 's-Gravenhage. Tegenwoordig daarbij waren burgemeester mr. B. Berger wethouder dr. O. Woltersde heeren A. Schoenmakers, directeur van Ge-' meentewerken H. Nouwen, gemeente secretaris en Aug. Corroy, voorzitter der Kamer van Koophandel. De verschillende plannen voor een raccordement met de Maas, aanleg van los en laadwal, aanleg van een haven voor transito verkeer met het naburge Duitsche industrieele achterland, wer den aan het oordeel van den heer Bongaerts onderworpen. Na afloop der bespreking werden de verschillende terreinen bezichtigd. Een Ik geloof er geen zier van, gaf Alex ten antwoordhij scheen noch tans er niet zoo geheel zeker van te zijn, en verborg dien twijfel niet. Wacht, totdat wij thuis zijn. Dit zeggende verliet hij ijlings de kamer. Juffrouw Vicky was zeer verwonderd, Alex zoo opgewonden te zien, want tot nu toe 'had zij zich steeds over zijn sterke wilskracht verbaasd, die hem in slaat stelde, elke gevoelsuiting te beheerschen en te verbergen. Het be daagde juffertje begaf zich fluks aan het inpakken en schudde daarbij her haaldelijk radeloos het hoofd. Nog voor het half uur verstreken was, stonden de dames reisvaardig en spoedig daarop zaten alle drie in één coupé eerste klas van den trein, die naar Heaton ging. Sophie leed vreese- lijk, doch deed haar best hare zenuwen in bedwang te houden. Tot Torolds groote verwondering sprak zij tjjdens de reis haast geen woord over den geheimzinnigen brief en de tocht werd trouwens afgelegd zonder veel spreken. Aan het station zette Alex Sophie en juffrouw Vicky in een huurrijtuig. Gij beiden rijdt regelrecht naar huis, zeide hij tot zijn verloofde. Mor gen spreken wij verder wat er gedaan moet worden. En jij, Alex I Ik ga onmiddellijk naar pastoor Philips om met hem over den brief te spreken. Toen het rijtuig weg was sloeg Alex den naasten weg naar de pastorie in. Deze lag tamelijk ver van het station deskundig advies zal door genoemd Ingenieursbureau aan het gemeente bestuur uitgebracht worden. Het ligt in de bedoeling van B. en W. om een economische commissie ter besludeering te benoemen, waarin buiten belang hebbenden van handel en industrie dezer gemeente ook een lid der Kamer iran Koophandel en Fabrieken van Rotterdam en M. Gladbach gevraagd zullen worden zitting te nemen. De stryd over Bossche veemarkt en abottoir. Men schrijft uit 's-Hertogenbosch Sinds eenige jaren bestaat bij het gemeentebestuur het voornemen ter zijner tijd aan den Raad voorstellen te doen tot het oprichten eener nieuwe zeer moderne veemarkt en abattoir aan de buitenzijde der stad. Deels om de zeer hooge kosten voor de uitvoering der plannen, maar vooral ook omdat de verplaatsing der veemarkt gevreesd wordt een groot nadeel te zijn voor den handeldrijvenden en nering doenden middenstand, is de burgerij zeer gekant tegen de plannen van B. en W. en is er inmiddels een actie ontslaan welke een groote strijd gaat worden van voor en legen de veemarkt en abottoirplannen. Een voorloopig komilee heeft zich gevormd uit verschillende standen der burgerij en dat zich ten doel stelt, de hoogst ernstige kwestie voor de Bos sche belastingbetalers in studie te nemen. De vergadering waarop dit comité is gecontilueerd was zeer druk bezocht. Gezien de financieele positie van s-Hertogenbosch en de aangekondigde belastingverhooging en gehoord de vele bezwareD welke van de zijde der burgerij tegen de plannen van B. en W. werden ingebracht, zal het comité voornoemd het feitenmateriaal in een rapport samen voegen en dit alleen publiceeren, wanneer het gemeentebe stuur de plannen aan den Raad voor legt. Het rapport en de daaraan verbonden konklusie zal in openbare vergadering worden toegelicht waarbij gelegenheid wordt geboden aan alle belangstellenden ten deze hunne meening te zeggen. Onder een schuilnaam. Een Engelsch tijdschrift deelde het onderstaande geval mede. De redacteur van een welbekend tijd schrift heeft met veel genoegen een hem ter plaatsing aangeboden roman gelezen. Maar, vraagt hij den auteur, om welke reden het beding gemaakt, dat uw verhaal 't is goed, zeer goed zelfs niet anders dan onder een pseudoniem in het tijdschrift mag wor den afgedrukt? Er is kans, dat gij met dit werk roem behaalt; laten we dus uw eigen naam er boven zetten. Ik hunker niet naar reem ik heb geld noodig, antwoordt de auteur bedeesd. Gelooft ge dan door een schuil naam meer geld te verdienen Neen; maar als ik niet mijn naam verberg, komt mijn vrouw bij u het honorarium innen. In den tyd der draadlooze. Wat? Vischt u zonder lijn aan uw hengel Ja, dat is een nieuw bedenksel van me. Vroeger ving ik nooit iets met hengelen, met een draad aan m'n hen gelstokik neem nu de proef met draadloos visschen, en weet zeker, niet minder te vangen dan vroeger Pry s-visschen. Het visch-college »De Groote Dobber" hield prijsvisschen, en al de leden hadden zich langs den walkant van de vaart met hun hengels opgesteld. De president van het college wil als be wijs van bijzondere vriendschap zijn kruikje met ouwe klare aan zijn vriend den college-secretaris aanbieden. af. Alex echter was een goed voel ganger, en legde den afstand in vrij korten tijd af. Met luid kloppend hart, droge lippen en een gevoel, als moest hij onvoorwaardelijk slechte tijding vernemen, kwam hij aan de deur der pastorie. i De grijze bediende van pastoor Philips deed de deur open en geleidde hem naar de kamer van zijn meester. Ter stond bij zijn binnenkomen voelde de jonge man, dat zijn ongerustheid ge rechtvaardigd was, want de pastoor keek zeer somber. Pastoor Philips was klein van pos tuur, en opgewekt van humeur Alex kende hem reeds van zijn jeugd af en had geen beteren raadsman kunnen vinden in dit dilemna, waarin hij zich bevond. De pastoor kwam hem met beide handen uitgestrekt tegemoet. Beste jongen, wat ben ik blij je te zien. Welke gunstige wind voert je hierheen Mag ik u een glas portwijn aanbieden je ziet er ijselijk bleek en vermoeid uit. Wanneer je niet naar mij waart gekomen, zou ik om je ge stuurd hebben. En wat verlangt u van mij, mijn heer pastoor vroeg Alex. Ik wilde je spreken over het ver dwijnen van deze beide heeren. Welke twee heeren vroeg de jonge man verwonderd ophoorend. U denkt er, schijnt het, niet om, dat ik sedert drie dagen van Heaton verwij derd was. Juist, jui$t, dat vergat ik. Dus de een is Brown, de heer, die bij juffrouw Martin kamers had. Een boerenjoggie, dat te kijken staat, krijgt van hem in opdracht, het kruikje raar mijnheer Jansen te brengen, die verderop in de lange rij staat Ie hen gelen. Na een kwartier is het joggie pas terug het kruikje is schoon leeg. Wat heb je d'r mee uilgehaald vraagt de college-president kwaad. Ik ben de heele rij langs geweest, om te vragen wie of mijnheer Jansen was. om hem het kruikje van den president aan te bieden, zooals u gezeid had. Nou...! En? Ze heetten allemaal Janssen in de rij. Uithangbord. Op een koffihuis tegenover een apotheek Hier en hierover verkoopt men dranken Hier voor de gezonden en daar voor de kranken. „Worst.'.' Uit een aanbeveling voor een zekere worstsoort Deze worst kunt gij met een ge rust hart eten. Maar de maag ,G|i rheuK draag, nornij uw herslt houde Te ander dan worde zuur heden ren. zich ii seis d< tische ischial rug, lichaat Zooi waterr verscli opmer Nieren in gei Let flaconi baar), verlep g*n. Beleefd aanbevelendI Groote Straat 28 Leverbaar uit voorraad aan prijzen r TELEFOON) De »stille heer"? Jawel, zóó werd hij in het dorp genoemd. Een man van twijfelachtig karakter moet dat geweest zijn, want hij kwam nooit in de kerk, merkte de pastoor op. Deze man is verdwenen. Twee dagen geleden dus één dag na de begrafenis des heeren Marlow, ver liet hij 's avonds zijn woning oin te gaan wandelen. En sedert, voegde pas toor Philips er bij, is hij niet terug gekeerd. Dat wil zeggen, merkte Torold aan, terwijl hij opnieuw zijn glas vulde, hij heeft zich uit de voeten gemaakt. Nu, nu, dat zou ik niet durven beweren, beste Alex, want daags te voren heeft hij nog zijn kamerhuur betaald. Ook heeft hij zijn kleederen enz. achtergelaten. Juffrouw Martin zegt, dat zij een besten huurder aan hem verloren heeft, ofschoon zij hoe genaamd niets naders van hem weet. Sedert dien avond heeft geen sterve ling hem nog gezien. Heden hebben wij heel het veen afgezocht, maar geen spoor van hem gevonden. Vreemd, zeer vreemd, eindigde de pastoor. En wie is de andere? vroeg Alex. O, schrik nu maar niet. De andere is dokter Warren. Torold sprong van zijn stoel op. Is die.... is die óók verdwenen Zonderling genoeg, ja, antwoordde pastoor Philips op ernstigen toon. Des avonds na de begrafenis des heeren Marlow, verliet hij om negen uur zijn huis, om een patiënt te bezoeken, en sedert heeft men hem niet meer gezien. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 6