Winters «MOES Maatschappij GILDEFEESTEN Verft gij zelf? Th. POFWILS Huh. Ousters Vincent Pyls A. H. de Haen 1 LOKKEN L VENRAY Parijs Groen Th. Pouwels Veehouders Groote Straat No. 5 een DEPOT GEOPEND GROOTE te VENRAY KINDERPAKJES. JAARMARKT Ongez. Levertraan WIJ WIJ UENLO Grosnmarkt 12. NIJMEGEN Molenstraat 43. speciale l/loer- en Lakverven Stro O- en Vilthoeden Dames-HoedenMantels 1 Phoenix en Teutonia Naaimachines H, CAMPS, Horlogerie Jtfotarïs Ésser te Horst Huis met Tuin te Venray. Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst Woensdag 20 Mei V. Fonck Sr. Hofstraat Het echte voor emelten. voor de kuikens. Assurantiën, Belastingzaken, Kadastrale zaken, Kooj>- en Huurcontrac ten enz. enz. Cr. W.Mushens Schoolstraat VENRAY Firma van den Munckhof 5TMI-TABLEÏTEN Kapok-Matrassen Zeegras- \I atrassen Zeer aangenaam is het ons, U te kunnen berich ten, dat wij te VENRAY en wel ten gerieve van de tallooze Singer-klanten aldaar en van hen, die het iu verloop van tijd zullen worden, hebben, waar U steeds en in elk opzicht even goed geholpen zult wórden als aan ons onderstaand adres. op Zondag 24 en Maandag 25 Mei as. GROOTEN OPTOCHT Vele Vermakelijkheden op het fee-tterrein. Tijdens de wedstrijden Radio-Concerten. Koopt dan uw Verfwaren, Vernissen, Lakken, gekookte Lijnolie en onze Carbolineum, Teer, Parafinelak, Creoline, Zoutzuur, Kalkgroen en blauw, bij Grootste voorraad, Prima werk. Goedkoopste prijzen Grootste sorteering in Slaapkamers, zoowel in geschilderd als in massief eikenhout. Grootste verscheidenheid in BEDDEN HUB. OUSTERS, Stationstraat 3 Telefoon 10 VENRAY Schitterende sorteering in KATOENEN en WOLLEN Tricot Ondergoederen in ongebleekt en Jaeger BABY-ARTIKELEN gebreid en gummi. Directoire Pantalons (diverse kleuren) Dames- en Serie-Kousen en Heeren-Sokken Halve Kinderkousjes in wol en katoen Tricot Handschoenen, Truien, Pakjes. 't Niemcstfi in Heeren- beste Naaimachine Reuzensortearing I Aparte modellen Groote Straat. Alle Prijzen Prima kwaliteiten zal op Maandag 25 Mei 1925. nam. 2 uur in café Uberbach te Helden-Panningen, voor den beer J. v. d. Beuken publiek verkoopen Een solied nieuw gebouwd buis. bestaan de uit 2 woningen, stal, slagerij en tuin, ,zeer gunstig gel. te Helden Panningen, kad. E 4427 groot 13 a. 2 c.a. Wordt in 2 perc en massa geveild. zal op WOENSDAG den 20 MEI 1925, (dus niet op Vrijdag 8 Mei) nam. 3 uur in café Job. Verriet te Venray Henseniusplein, voor den beer Jos. van Echoud te Horst, publiek verkoopen Een goed onderhouden, geriefelijk inge« richt woonhuis met tuin, zeer gunstig ge legen te Venray aan de Patersstraat, C 4903 groot 2 a 90 c. Aanvaarding 1 Nov. a 9. zal op Woensdag 20 Mei 1925, nam. 5 uur in café G. Gossens te Venray voor den beer P. G. Poel» en kinderen publiek ver koopen t. Een goed onderhouden huis met stal, scbuur en tuin, gunstig ge!, te Venray aan de Gasstraat groot circa 11,39 aren. 2. Bouwterrein naast koop 1. groot cir< a 513 aren. 3 Bouwterrein daarnaast, groot circa 7 49 aren. 4. Bouwterrein achter koop 1, 2, en 3, groot circa 11.28 ataen. 5. Bouwterrein daarnaast groot circa 11,47 eren. 6. Bouwterrein daarnaast groot circa 11,68 aren 7. Bouwterrein daarnaast groot circa 11.77 aren. 8 Bouwterrein daarnaast, groot circa 12,05 aren. 9 Bouwterrein daarnaast groot circa 12,14 aren. Massa groot 94.40 aren. eiken dag verkrijgbaar (bij HOFSTRAAT Gebruikt U reeds de beste Handleiding om het gewicht van Rundvee in leven den staat en schoon aan den haak, met de meest mogelijke juistheid te bepalen. Prijs f 1.25. Prijs f 3. Verkrijgbaar in den Boekhandel Groole straat VENRAY Gebruik hiertegen M2JNHARDÏ3 Dn Deze zorgen voor een rijke K bloedvorming, verdrijven «SP bloedarmoede, bleekzucht, rugpijn, zwakte, duizeligheid en geven een gezonde gelaatskleur. yG'jl Verkrijgb. in flacons è90ci bit apoth. en drogistem. PHARM. FABRIEK ^A.M1JNHARDUÜ5T.| VENRAY Schoolstraat 5—7 VEGHEL Hoogstraat B 28 hebben de prijzen onzer prima met zuivere java-Kapok gevulde met f 3.50 tot 4.00 kunnen verlagen N.B. Wij vullen enkel met le kwa liteit onvermengde Java-Kapok. hebben de prijzen onzer met f 2.00 tot f 3.00 in prijs kunnen verlagen, N.B. Wij vullen enkel met le kwa liteit gemaaid en droog zwart zee gras. Zegt het voort. 38 Onder beleefde aanbeveling met Hoogachting 2110 ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan der St. Anna-Gilde te Venray- Circa 50 deelnemende Schutterijen en Gilden. Zondag 24 Mei nam. 1 uur vertrek van den door de straten van Venray .opgeluisterd door muziek- en zanggezelschappen Wedstrijden in Schieten, Vendelzwaaien, Trommen, oudste en schoonste gilden, vaandels, standaards enz. Feestterrein bij de Erven Rutten, Eind. Schietterrein St. Annapark. Hofstraat, VENRAY. Verstrekt gaarne alle inlichtingen omtrent de bewerking. 86 is en blijft toch HET ADRES. Dit alles verkrijg ik door vakkennis en goede inkóopen. Meer dan 15 verschillende modellen EIKEN BUFFETTEN vanaf 60 tot 150 gulden en hooger met bijpassende tafels, spiegels, stoelen en fauteuils. Kleerkasten en Keukenkasten zeer groote voorraad. Meer dan 30 verschillende soorten STOELEN, prima Oirschotsche Keukenstoelen f 2,25 per stuk. Meest gesorteeerd in Ledikanten, Tafels, Waschtafels en Nachtkastjes. 2persoons 120 hij 190 cM. Kapok Matrassen 3deelig met schuine peluw, met stol damast gevuld met 25 pond prima le kwal. onvermengde Java-Kapok voor f 50 Kapok Matrassen 3deelig met schuine peluw stof stores gevuld met zuivere India-Kapok vanaf f 30 2persoons 120 bij 190 cM Alpengras Matrassen 3deelig, met schuine peluw, stof prima stores f 18. Komt U xelf overtuigen en U zult zien dal de prijzen ver het laagste zijn. Zeegras Matrassen worden door ons niet geleverd, daar de menschen wel overtuigd zullen zijn dat Alpengras ver het beste is. Aanbevelend, in Wol, Katoen, Zijde en Fil d'Ecosse. Speciaal gesorteerd in 2110 zijn merken van waarvan de honderden gebruikers te Venray en omstreken hebben on dervonden dat ze voldoen aan de '3 hoogste eischen die men aan eene stellen kan. Daarbij zijn de prijzen laag en kan men ter plaatse alle mogelijke onderdeelen verkrijgen of reparatie laten verrichten. Aanbevelend, Alléén

Peel en Maas | 1925 | | pagina 4