Schijf] es-Appelen Uw STR00H0ED A. Thielen, Marktstraat 5 STRODHOSOEN Deze week ■I KOOPT HEDEN Kuikenvoer, Th. POUWILS LEEST DIT! BUSSENVERF MODEST Dames- en Kinderhoeden 0. AMBROSIUS Verhuisd het inmaken Uwer Groenten en Asperge's. Weckglazen, Sterilliseer- ketels en Onderdeelen alle geëmailleerde Artikelen P. BEERKENS SCHILDER GR. STRAAT Gezondheidscommissie te VENRAY, Openbare Vergadering Paardenverzekermg Groote Politie-Loterij Damiaan zeep Coöperatieve Molen II fan een d ierswo puike, gezonde, drachtige VAARZEN, Zorgt voor dsn Wintir Mn goedkoops aanbieding in mooie blanke L. WWMS0WM, Luoifers- ledamt I Bkoohoedsn Habrakec Kinderhoedjes, Vilthoeden, Petten, Boorden, Dassen, Engelsche Hemden, Bretels, Sokken Prijzen beneden concurrentie Jac. Coenen-Houtackers. tsi Prachtige collectie van de nieuwste modellen, bij Gfefor. Lammens Zie Etalage Boerderijtje drinkwaterkuipen gramaphone rwsAï. te VENRAY behandelen het verslag der bevindingen en handelingen over 1924. ssbeurs van den Landbouwbond nieuwe en mooie keuze Schoólhoedjes en Matrozenhoedjes, naar Schoolstraat 14 Cr. W. Muskens Firm* van den Munckhof WINTERS HEIDE. eener d ng. \ïng De Maatschappij Van de Griendt's Land-Exploitatie te Griendtsveen heeft wederom eene nieuwe zending Steeds groote voorraad JacCoenen-Houtackers. Deze week 32 cent per pond Gereinigde Krenten 25 et. Voor de warme dagen JOS. VERRIET Telef. 31 VENRAY Prima kwaliteit Roodhout Lucifers 3 pak voor 25 cent Vergelijk onze laagste prijzen en kwaliteiten. bij ons. Wij hebben alle modellen. in alle maten in alle prijzen bij H. v. d Boom, Leunen Opfokvoer, kuikenzaad P. Duykers. Hoogriebroek Speciale Aanbieding in Ed a z TE KOOP LO 000 Kg. mangel- wortelen TE KOOP beste Lupinen en Serradella-zaad WAAROM koopt U Verfwaren, Behangselpapieren enz. OMDAT men daa.r weet WAT men U verkoopt en U daar tfS BGXDI? TE KOOP i deur met raam, 2 glasramen mettoebeh. 6 hardsteenen dorpels, 4!|2 M. vloertegels, m EGXDI? 6 flinke en gave hardsteenen palen, Te koop met 30 platen ïb mm 2 jonge Herdershonden Bouwterrein &Bouwland Notaris Pluymaekers Boerderij te America Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, B. P«'»i "Jt'ÏÏ us, D! jj0 de kruii- ;»'ar|. »oor 5meits en 8 uur Hermkens ie den ,oor Marin in en :D, ua en het 3d# klas te bedevaart .l.i H. Mis met welke tal de pro- de Hoog- oter negen onmiddellijk t Orde, in oi JiruUdagen. ie voor DE OEZETELD zal op VRIIDAO 22 MEI a.s., des namiddags om 3 uur in in het Patronaatsgebouw De Voorzitter, 3O A. JANSSEN. Volle 0 g lil Senen. ifl.og dti,melvaart, te ebiige Hoog hal! acht Voorbereiding van ual den H. Oeeat i7 uur eo hoogmis met rttlLnn Venray, ommegang de H. Mieten fig Lof, feeat si »d halfwas 3d vak Betaling der premie ZONDAG *17 MEI, voorm. na de Hoogmis tot 11 uur bij L. VAN RHEE te CASTEN RAY ZATERDAG 23 MEI, 's namiddags van 7 tot 8 uur bij H. CREMERS te LULL ZONDAG 24 MEI, voorm. van 11 tot 12 uur te OIRLO in het Bondsgebouw De premie bedraagt 1 van de laatste schatting. Het Bestuur VINC. PYLS, Voorzitter 20 B. KRUYSEN, Secretaris. Wij zorgen steeds voor VOORRADIG goedkoope sterke voor Jongens en Meisjes. PATERSSTRAAT 25 28 te HILVERSUM op 22 Juli a.s. Hoofdprijzen Woonhuis ter waarde van f 6000, te bouwen waar de winner ver kiest. 2 luxe Auto's. Paard en rijtuig Eetkamer Ameublement, Radio toestel enz. enz. Prijs per lol f 1 Verkrijgbaar in den Boekhandel flink dubbelstuk 8 cent Een prima stuk zeep voor Wasch, Toilet en Kinderkamer. Inschrijving voor het vervoer van granen. Biljetten in te leveren tot en met 24 Mei a.s. bij JAN JANSSEN, Secre taris, alwaar tevens nadere inlichtin gen te bekomen zijn. 17 )0| a.s,, 's na- ze van L. weg, voor ,K aldaar, nu een RI voorm. 11 DIJCK te K. HEN- ildaar, wor- 'men hij en, k f 3.— 21 namiddags manders 'ng van de VEULEN' RI ïr I r. at !«>g te be lt' NS f 2.50 24 rood- en zwartbont TE KOOP. en maakt thans reeds een begin met Alleen Vertegenwoordiging voor VENRAY en Omgeving Aanbevelend, 70 35 ct 25—65 ct 36 ct 20—32—38 ct 95—120 ci per i/a flesch 6575 ct Molenberg's SLAOLIE p. luxe fl. 120 ct MOSTERD per flesch 23 ct Los p. pd. EXTRA KWALITEIT 50 ct Fijne PRUIMEN 22—30-40-45 ct PERZIKEN per kistje lagere prijzen ABRIKOZEN Fijne PEREN 65 ct TUTTI-FRUTTI Groote ROZIJNEN met pit 18—22 ct ROZIJNEN zonder pit HAVERMOUT per pond 12 ct SLAOLIE per 1/1 flesch per baal lagere prijzen AZIJNEXTRACT 15 ct groote flesch 35 ct GORT per pond 1316 ct TAFELRIJST 12-14—16-20 ct alle soorten LIMONADES en LIKEUREN als Ranja en Grenadine C.P. Citroen Kwast, Anisette, Anijs, Wijnen enz. Prima APPELSIROOP per kilo's-bus 34 ct., emmertjes 5 pd. 92 ct., emmertjes 10 pond f 1.70. JAM, los, in flacons en per luxe emmertje, alle smaken. Aanbevelend, 92 Henseniusstraat, VENRAY. 70 Fijnsmakende Koffie p.pd. 80 ct Stijfsel p.pd 16 ct Fijne vecache Boter 40 ct Crème Stijfsel 30 ct Rijst 9i/2 c Glansstijfsel per doos 16 ct Grove blanke Tafelrijst 12 ct Goud- en zilverbrons 15 ct Havermout 12 ct Brasso per bus 13 ct Wij vragen en bezorgen zonder prijsverhooging Henseniusstraat 5. 10 verkrijgbaar bij vanaf heden verkrijgbaar bij Tevens 5c co r— cd s I'd -P •H N2 00 TJ O H C-i Dikke Rozijnen met pit iels fijns p pd. Pruimen Havermout per baal lagere prijzen Parelgort per pond Rozijnen zonder pit Gedroogde Appelen 30 18 Suiker per pond 26 20 Fijne Koffie 78 12 Steeds versche boter 40 Blanke Kuiken rijst 9 11 per baal 100 Kg. 17 gulden. 22 Sacharine per 10 doosjes Fijne versche kant Candijkoek per pond 16 ct. 30 bij P. DUYKERS, Hoogriebroek. bij Th. COPPIS, Spoor, Hoithees Hofstraat, VENRAY. 40 bet best bij een vakman m vakkundig voorgelicht wordt, omtrent de te volgen werkwijze bij schilderen, behangen enz. Gebruikt onze prima eigengemaakte eo U koopt betlist geen andere meer Alleenverkoop voor VENRAY der bekende BRAUN'S artikelen, koudvervende Stoffen- en Lederverf gelegen te Overloon met 2 Heet. best bouw- en weiland. Adres Bureau dezer Courant 2 300 Liter inhoud aan lage prijzen. alles in zeer goeden staat bij FERD. BEERKENS, Kuiper, Schoolstraat 18 geschikt voor stoep of afrastering bij WILLEM WINTERS. bij JAC. THOMASSEN, Kruisstraat Waar? zegtjie^Uitgevei\^ te VENRAY. te VENRAY zal op Dinsdag 2 Juni 1925 nam 6 uur in café Wed. Joh Schaeffers te Venray aan de Schoolstraat. publiek verkoopen 25 Onder Venray I voor den Heer H. Camp* te Venray, Een zeer gunstig aan de Schoolstraat, egenover de Bleeksiraat gelegen perceel BOUWTERREIN (gedeelte tuin) met een frontbreedte van ongeveer 13 M. en een diepte van ODgeveer 20 M. kad. Sectie C nr 5722 II voor de Broeders van Liefde te Verray, Een vruchtbaar perceel BOUWLAND in de Laagheide, Sectie C nrs 3480 en 4752 groot 1 H 20 a 40 c., begrensd door wegen. Flmsenbetg, Janssen en Franssen. Aanvaarding oogst- en stoppelbloot 1925 zal op Dinsdag 26 Mei 1925 nam. 4 uur n Café W. Fuch9 te Horst—America, voor den Heer Jos. Fuchs publiek verkoopen Een vruchtbare en goed onderhouden ooerderg gelegen te Horst—America. 20 min. van Keik en Slation. bestaande uit nieuwe gebouwen met ruime Holl. stallen schuur, bakoven, boomgaard en best bouw en weiland, groot 14 H.A. 64 a 70 c. waarvan 2 03.70 H.A„ eigendom en I2.6I H.A pacbtrecht tot circa 1960. Aanvaarding Paschen 1926. zal op Woensdag 10 Juni 1925, nam. 3 uur in Café Bellevue te Horst—Station, voor de kinderen H. LindersJanssen publiek verkoopen Een vruchtbaar en goed onderhouden boerdeiijije, zeer gunstig gelegen te Horst nabij het Station, bestaande uit huis», stal, 'chuur, kippenkooi, schop, tuin, boomgaard bouw en weiland, groot 2.75 H.A Wordt in perc. en ma«sa geveild.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 3