Circus Reusz-Althof G-emengd Nieuws. komt naar VENRAY Openings-Voorstelling 2 Feestvoorstellingen groote Sportvoorstelling Hoofd-Propagandiste, de Eerw. Mère Gonzague, en de blaadjes volgen ge regeld. Overweegt de belofte van het H. Hart »De naam dergenen, die deze fodsvrucht verspreiden, zal in mijn art geschreven staan en er nooit wor den uitgewischt" en neemt allen zon der nitzondering een abonnement op »De Liefdekoning". Goedkoope trein. Zondag 17 dezer zal er een goed koope trein loopen van Maastricht RoermondVenloNijmegen naar de Bloemententoonstelling te Heemstede. Vertrek te Maastricht 5.45 's morgens te Haarlem 6.56 n.m. De prijs.bedraagt vanaf Maastricht 2ekl. f8, 3e kl. f 5.25, Vanaf Venlo en Boxmeer resp. f6 en f 4, vanaf Nijmegen en Arnhem resp, f4 en f2.75. Reizigers van Venray kunnen van Venray per trein 1808 (vertrek 6.34 vmzonder bijbetaling naar Boxmeer reizen en aldaar op goedkoope trein overgaan en op de terugreis te Venray den goedkoopen trein verlaten (aank. 10.11 nam.) en alsdan' nog gelegenheid bestaat per tram huiswaarts te keeren. De kaarten kunnen gekocht worden tot hedenmiddag 1 uur aan het station Venray. De Schutterij »St. Anna" alhier behaalde Zondag op de Gildefeesten te Boxmeer eene prachtige, door Prins Hendrik geschonken medaille, voor het beste marcheeren gedurende den optocht. Naar wij vernemen hoopt he1 echtpaar H. PoelsIn 't Groenewolt alhier, op Maandag 22 Juni a.s. zijn 50-jarige echtvereeniging te herdenken. De 72 jarige landbouwer B. J te Gastenray, die sinds eenigen tijd teekenen van verstandsverbijstering vertoonde, heeft zich Woensdagmiddag door verhanging van het leven be roofd. Men vond zijn lijk op den hooi schelf. Wegens belemmering van het verkeer, door op het trottoir te blijven slaan, werden Dinsdagavond door veldwachter Janssen een tweetal per sonen bekeurd. Donderdagavond (Hemelvaartsdag) zal Venray's Fanfarecorps een concert geven op de Groote Markt, des nam, zes uur. Programma te geven door VeDray's Fanfarecorps op Donderdag 21 Mei om 6 uur op de Groote Markt 1. Le Royal Vainquer. (Pas reioublé) J. Volant 2. Ouverture o'apres I'S motife de l'opera Norma Jos. Kessels 3. Ouverture Fantastique A. Govaert 4. UcW.Dd li.ld. (v„rl,,, M.DDenlcor W,'"u b Gij Adelaar Loot» Pause. 5. March# dee Camelots L. Puonotte 6. L'Africaine (Fantaisie sur l'opera) Meyerbeer 7. The Gladiators' Farewell (Marsch) Blankenburg 8 Finale. De nummers 4. a en b worden door Venray' Mannenkoor gezongen op 't groot internationaal concours te Tilburg. Heden opent de ook hier alom bekende »Singer-Maatschappij" in het pand Groote Straat 5, naast de lunch room van den heer Verheugen een depot, ten gerieve hunner afnemers van Venray en omstreken. De moderniseering vsn dit pand, op gedragen en uitgevoerd door den schil der Piet Beerkens en stoffeerder Roeffs, is in een woord prachtig te noemen en hebben genoemde vaklui alle eer van hun werk. De Heer Vaessen v/h depothouder dier Maatschappij te Venlo en thans te Nijmegen, wist door bijzonder mooie rangschikking van diverse naaimachines waarop keurig bewerkte monsters, met verschillende apparaten dier machines vervaardigd, hier het duidelijke cachet te toonen eener werkelijk le klas fir ma, en leverde „ook hier weer het be wijs, dat de leiding aan hem opge dragen, werkelijk in goede handen is. Wij raden dan ook ieder aan, hier eens een kijkje le gaan nemen en zijn er vast van overtuigd, dat elkeen vol daan zal wezen en het tevens met ons eens zal zijn, dat Venray met deze opening in alle opzichten een keurig ingerichte winkel rijker is geworden, aan wiens bloei wij dan ook geen oogenblik twijfelen. Uilslag der Zondag gehouden wedvlucht van de Postduivenvereeni- ging »De Zwaluw" met oude duiven van uit Toury, (Frankrijk, afstand 483 K.M.). De prijzen werden behaald als volgt le, 3e en 4e H. v. Opbergen 2e J. Creemers 5e en 15e J. Eibers 6e en 11e P. Kersten 7e H. Arts8e A. Janssen; 9e en 14e G. v. Dijck10e Gebr. v, Wanroy; 12e E. Vermeulen; 13e Fr. Vermeulen. Duiven los 7 uur 45 min. Aankomst eerste duif 3 uur 9 min. 58 sec. Laatste duif 4 uur 14 min. 15 sec. Uitslag der Maandag gehouden wedvlucht van de Poslduivenvereeniging »De Zwaluw", met jarige duiven van uit Jemeppe, (België) afstand 166 K.M. De prijzen werden behaald als volgt le en 13e J. Oudenhoven 2e, 9e, 10e en 14e J. Eibers3e, 6e en 23e P. Kersten; 4e G. v. Dijck; 5e J. Kusters; 7e J. v. Dijck; 8e H. Loonen 11e en 12e J. Vollebergh 15e W. Manders; 16e, 17e en 18e L. Maassen 19e en 22e H. v. Opbergen 20e en 21e Gebr. v. Wanroy; 24e H. Strijbosch. Duiven los 8 uur 30 min. Aankomst eerste duif 10 uur 26 min. 13 sec. Laatste duif 10 uur 46 min. 6 sec. Uitslag der Zondag gehouden wedvlucht van de Postduivenvereni ging »De Voorbode" OirloCastenray, vanuit Zaandam (afstand 145 K. M.). De prijzen werden behaald als volgt le, 2e en 3e Fr. Wijes 4e, 6e en 7e J. Gommans; 5e. 9e, 10e en lie G. Smits; 8e en 15e Th. Lemmen 12ej en 13e M. Geurts 14e T5. Strijbos le overduif Th. Lemmen. CASTENRAY. De Handboogschut- tersbond »De Vriendschap" heeft Zon dag 10 Mei haar eerste Concours in 1925 gehouden bij aDe Batavieren" te Castenray. De prijzen werden behaald als volgt Corpsprijzen eerste zestallen. le St. Hubertus Merselo, 181 p. 2e St. Anna Venray, 175 p. 3e St. Sebas^ tianus Nachtegaal 171 p. 4e St. Joris Leunen, 168 p. 5e Batavieren Castenray 151 p. 6e St. Sebastiaan Oploo, 133 p. 7e Diana Venray, 131 p. Corpsprijzen tweede zestallen. le St. Joris Leunen, 125 p. 2e St. Anna Venray, 99 p. 3e St. Hubertus Merselo 90 p. 4e Batavieren Castenray 74 p. Persoonlijke Kampioen, le J. Arts Merselo, 38 p. 2e A. Mar cellis Merselo, 34 p. Alles in 10 schoten. Personeel. le P de Mulder Leunen, 22 p. 2e P. J. Heiligers Castenray, 3 rozen 3e J. Arts Merselo, 5 vieren4e Joh. Claessens Venray, 4 drieën5e M. Bergmans Oploo, 4 tweeën 6e H. de Mulder Merselo, 3 eenen. In 5 schoten. MAASHEES. Woensdag is alhier overleden de ZeerEerw. Heer C. van den Broek, sinds 10 jaren pastoor dezer parochie. Cornelis van den Broek werd ge boren te Hilvarenbeek 8 Juni 1873. Hij studeerde aan de Seminaries te St. Michielsgestel en Haaren en werd priester gewijd 4 Juni 1898. Den 7den Maart 1900 werd hij be noemd tot kapelaan te Erp en bleef in die plaats tot zijn benoeming als pas toor te Maashees in 1915. HORST. Maandag werd hier door Notaris Esser publiek geveild het win kelhuis met bakkerij enz. van de Coopé- ratie alhier. Kooper werd Jos. Janssen voor de somma van f 11.550. GENNEP. Nu de Niers zoo goed als binnen hare oevers is, valt het te beoordeelen, hoeveel schade doqr de jongste overstrooming er aan de wei landen is toegebracht. Al wat onder water gestaan heeft, zit vol slijk, en de eigenaren kunnen niet beter doen, dan spoedig al het nietswaardige gras af te maaien, wil men tenminste geen algeheele mislukking hebben. P. H. Everts f De heer P. H. Everts, lid van Gede puteerde Staten van Limburg, is Maan dagavond te zeven uur te Sevenum plotseling aan een beroerte overleden. De heer Eveits werd 5 April 1853 te Sevenum geboren. Op 25 April 1893 werd hij als lid van Prov. Staten ver kozen voor Horst De heer Everts was toen burgemees ter en secretaris van Sevenum en burgemeester van Grubbenvorst. Bijna negen jaar was hij lid van Prov. Staten, waar zijn werkzaamheid ter behartiging van de landbouwbelan gen de aandacht op hem vestigde. Prov. Staten benoemde de heer Everts op 1 Juli 1902 tot lid van Ged. Staten Sindsdien is hij al die jaren onafge broken in het college van Ged. Staten werkzaam geweest. Daar was hij een stille werkende kracht die zich bijzonder met onder- wijs-kwesties en landbouwbelangen bezig hield. De regeering erkende zij n verdiens ten door hem met de ridderorde van de Ned. Leeuw te begiftigen. Moord te Venlo. Een ruzie met noodlottigen afloop. Maandagavond is in het café van J. Sleurs te Venlo ruzie ontstaan, waarbij zekere Collin, bijgenaamd »de Siem", uit het café.werd verwijderd. Buiten gekomen verbrijzelde C. de ruiten. De caféhouder greep van onder het buffet een revolver, schoot door het raam en trof Collin in den buik, waar door de man doodelijk werd getroffen. Politie was direct ter plaatse. De gewonde werd naar 't gasthuis vervoerd, waar hij Woensdagmorgen is overleden. De getroffene staat ongun stig bekend. VENLO. In 1923 bracht het brug geld der Maasbrug f22500 op. Bij ver pachting zou het bed rag ongeveer f 16000 zijn geworden, zoodat dus de gemeente door het eigen beheer groot voordeel heeft. In 1924 was de opbrengst ge stegen tot f35699 ruim, mede een ge volg der verhoogde tarieven terwijl de maandelijksche opbrengsten thans doen zien, dat laatstgenoemd bedrag dit jaar nog wel overschreden zal worden. De Citroen-karavaan wordt 1® dezer alhier verwacht. De Karavaan trekt overal de grootste belangstelling, wat de Citroen automobielen zonder twijfel ook verdienen. ROERMOND. Op de Coop. Eiermijn van Maandag was de aanvoer 3400.000 eieren. Hoogste prijs f 7.20. Laagste prijs f 5. Zielzorg in de mijnstreek. De plechtige eerste steenlegging van de in aanbouw zijdde nieuwe kerk te Spaubeek zal plaats hebben Zondag 24 Mei a s. Een rywieldief. De Maastrichtsche rechtbank veroor deelde den 25-jarigen Duitscher A. H., die verleden jaar niet minder dan zes rijwielen stal, o.a. te Sittard, Heerlen en Maastricht, tot één jaar gevangenis- straf. De eisch was 1 i/t jaar gevangenisstraf. Overtreding Loterywet. De ;-echtbank te Maastricht veroor deelde den 35-jarigen J. M. D., directeur der N.V. Eclair, te Maastricht, die van j een vonnis' van den kantonrechter in hooger beroep was gegaan, tot eenmaal f 200 boete en tweemaal f 100 boete of eenmaal 40" dagen hechtenis en tweemaal 20 dagen hechtenis, wegens het uitgeven van premie-leeningen met stortingsbewijzen (overtreding Loterij- wet). Nieuwe bestrijding van mond- en klauwzeer. Een mooi succes voor den Veterinairen Dienst. De »Tel." schreef veertien dagen ge leden over het loffelijk initiatief der regeering, om in den z.g. Megenschen Ham een 400tal door mond- en klauw zeer aangetaste runderen bij wijze van proef te doen behandelen met serum en entstof, volgens een voor ons land nieuwe methode. Thans is dit vee ontsmet- en reeds vrijgelaten. Dr. Berger, de nieuwe Directeur van den Veeartsenijkundigen Dienst was zoo welwillend, ons een en ander over de bereikte resultaten mede te deelen Met voldoening kan worden geconstateerd, dat de reactie hij de ruim 400 behandelde dieren een zeer gunstig verlóóp heeft gehad, zoo dat de opzet van de entingen als ge slaagd mag worden beschouwd. Deze opzet nl. was: een snelle en' zeer goedaardige doorzieking, dus een ver vroegde gezondheidsverklaring te be reiken, met als gevolg een Spoedige ontruiming der uiterwaarden. Daarmede is echter, volgens Dr. Berger, nog geenszins gezegd, dat men »er is", wat de bestrijding betreft Het is slechts een begin en het zal voor alsnog moeten blijven een onver moeid verder vorschen en toetsen aan de practijk, aan de werkelijkheid. Ma3r toch: het begin is bemoedi gend. Het komt er nu op aan, de con stanten te vinden, wat betreft serum- en vaccine-gebruik, welker samenwer king ten allen tijde een zeker effect waarborgt. Zal deze behandelings wijze tot een systeem kunnen aan groeien, dan zal dus een groot aantal entingen den grondslag daartoe moe ten vormen. De bemoedigende resultaten zijn voor Dr. Berger aanleiding geweest, den Min. van Binnenl. Zaken en Landbouw voor te stellen, de proeven met kracht voort te zetten en deze heeft daartoe gaarne zijn medewerking toegezegd. Verder heeft Dr. Berger aan de inspecteurs van zijn Dienst opdracht gegeven, wanneer het mond- en klauw zeer zich in hun ambtsgebied in een zoodanigen vorm voordoet, dat proef nemingen met deze nieuwe behande ling mogelijk zijn. In hun eigen belang zal het voor de veehouders thans meer dan ooit zaak zijn, dat zij onmiddellijke aan gifte doen van voorkomende ziekte gevallen. De vraag kan zich ook voor doen, of het nu niet op den weg ligt van de verschillende landbouworgani saties, om gelden beschikbaar te stellen voor aanschaffing van serum. Zoodra in een veebeslag een of meer m<>nd- en klauwzeergevallen zijn voor gekomen, zouden de overige dieren onmiddellijk met serum en entstof be handeld kunnen worden en de nog gezonde, niet besmette dieren in de omgeving met serum alléén. Naar wij uit goede bron vernamen, bestaat bij de Friesche Maatschappij van Landbouw het voornemen, deze behandeling in het groot te gaan toe passen. Een woord van hulde aan regee ring, Veeartsenijkundigen Dienst en Rijksseraminrichting, mag hier ten slotte niet achterwege blijven. Tel. Wyziging der Drankwet. De Tweede Kamer heeft Donderdag middag het wetsontwerp tot wijziging van de Drankwet zonder hoofdelijke stemming aangenomen, nadat een viertal amendementen van den heer Rutgers door den minister waren op genomen. Do moord te Culemborg. De rechtbank te Tiel heeft Woensdag de invrijheidstelling gelast van N van Wiggdn, die verdacht werd betrokken le zijn in de Culemburgsche moord zaak. Het Olympiade-millioen. Van vele zijden wordt ingeschreven op het Garantiefonds der Olympische spelen, terwijl vele giften voor dit doel worden geschonken. Reeds zijn tezamen eenige honderduizenden guldens bijeen. Kunsttand ingeslikt. De ongeveer 30jarige landbouwers zoon J. van Galen, wonende tusschen Barneveld en Lunteren, die de vorige week 's nachts in den slaap een kunst tand had ingeslikt, is dientengevolge in het diaconessenhuis in Arnhem, waarheen hij was vervoerd, overleden. Twee kinderen door Paryscb groen gestorven. Bij twee zoontjes van den veehouder A. D. te Harich (Friesl.), 3 en 5 jaar oud, hebben zich ernstige vergiftigings verschijnselen voorgedaan. Zij hadden bloemen geplukt op een stuk land, waarop Parijsch groen tegen de emelten was gestrooid, en die vermoe delijk in den mond gestoken, waardoor zij ook Parijsch groen in den mond kregen. Beide jongetjes zijn overleden. De electrische draad. De caféhouder Braam te IJmuiden, die zijn op het talud langs het Noord zeekanaal grazende paard wilde op halen, werd met het dier getroffen door een neervallende draad van de P.E.N. De caféhouder werd eenige meter ver weggeslingerd en in deernis- wekkenden toestand naar huis gedragen. Hij heeft er echter het leven afgebracht. Het paard werd op slag gedood. Ken aooaenae araaa. Te Eindhoven is Dinsdagmorgen de 24-jarige kellner van H., terwijl hij aan een electrische lamp draaide, in aan raking gekomen met de fitting en door den stroom direct gedood. Krasse zwemmer. Te Winterswijk is de 80-jarige H. Peters weer begonnen met zijn dage- lijksche zwemoefeningen in de beek, welke hij tot September of October denkt voort te zetten. Door den bliksem gedood. Een 30jarige gehuwde vrouw te Manum is door den bliksem gedood. Ongelukken. De 16-jarige J. V. slipte Maandag avond met haar fiets in de St. Laurens- straat te Rotterdam, toen zij wilde uitwijken voor enkele meisjes die voor haar reden Het meisje viel en kwam terecht juist voor een passeerenden vrachtwagen. Een der wielen ging haar over de borst. Zij overleed een uur later aan de zware inwendige kneuzin gen. Een bejaarde turfventer werd Maan dagmiddag ter hoogte van de Meeuwen laan aan de overzijde van het IJ te Amsterdam door de naar Edam ver trekkende tram overreden en gedood. Verdronken. Te Geldrop is Dinsdagmiddag het 2-jarig kind van den slager v. d. B. in een kuip met water geraakt en ver dronken. Te Budel is Dinsdag het 4 jarig dochtertje van V. door den denksel van een waterput gezakt en daarin verdron ken. Te Hoogkarspel is het zoontje van den heer B. bij het spelen in een sloot geraakt en verdronken. Een ontsnapping. Een sensationeele autorit. De vluchtelingen te Utrecht gearresteerd Dinsdagmiddag gelukte het een in het Huis van Bewaring te Amsterdam ingesloten gijzelaar, die werd overge bracht naar den officier van justitie aan de hoede van den hem begeleiden den veldwachter te ontsnappen. De zaak scheen tevoren te zijn ge regeld, want nauwelijks had de arrestant het Huis van Bewaring op de Weteringschans verlaten of een groote auto zonder nummerbord reed met flinke snelheid voor. Waar de gijzelaar niet werd vastgehouden maar enkel begeleid, was het hem niet moeilijk de vlucht te nemen en zich in de auto te slingeren. De veldwachter echter bleek niet minder vlug, want deze zag even eens kans zich een standplaats op de auto te verzekeren. Hier werd het hem echter niet gemakkelijk gemaakt. De ontvluchtte met zijn helpers trachtten op allerlei juist niet zachthandige manieren van huu achtervolger af te komen, maar deze hield taai vast. 'n Agent van politie, die het geval zag, sprong in allerijl op een achter den pijlsnel wegrennende auto volgen de benzinewagen, die., een juist getrouwd bruidspaar vervoerde. De chauffeur gaf vol gas, maar de voor hem rijdende wagen bleef sneller gaan, daarbij geenerlei obstakel tellend. Onder de jachtende ril was het den vluchtelingen eindelijk gelukt den kranigen veldwachter door een reeks vuistslagen in het gelaat van den wagen te doen verdwijnen, waarop het nog sneller verderging. De achtervolgingspoging moest wor den opgegeven. De veldwachter bleek eenige vrij ernstige verwondingen te hebben opgeloopen en werd naar een der ziekenhuizen vervoerd. Eenigen tijd later kwam uit Utrecht, waarheen het verzoek om opsporing en aanhouding snel was doorgegeven, het bericht, dat de auto met de inzittenden daar was aangetroffen en dal de vluchtelingen in arrest waren gesteld. De vrijheid duurde dus niet langen de mishandeling van den veldwachter zal de straf ook niet lichter doen zijn. Smokkelen. De commiezen te Bourtange en Bel- lingwolde hebben vannacht 29 fraudu leus ingevoerde schapen van Duitsche smokkelaars in beslag genomen. met een reuzen-wereldprogramma Standplaats PATERSBLEEK Woensdag 20 Mei om 8 uur. Donderdag 21 Mei Hemelvaartsdag om 4 uur en om 8 uur. Vrydag 22 Mei, om 8 uur le klas paarden, le rang Artisten, Byders, Ryderessen, Koorddansers, Acrobaten en vyf Augusten. ENTREEPRIJZENle Rang f 1- 2e Rang 75 et. 3e Rang 50 et. zitpl. Waarschuwing. Dit circus Reusz- Allhof is niet te vergelijken met voor gangers van dien naam. DE DIRECTIE. ü.iinneiuing yau unu uo 0. L. School te Yenray (Kom). Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis van ouders, voogden of verzorgers, die hunne kinderen aan de o.l school te Venray—Kom op 1 Juni a.s. als leer ling wenschen aangenomen te zien, dat zij hiervan aangifte moeien doen bij het Hoofd der school den Heer J.J. Henderickx en wel zoo spoedig mogc- lyk, uiterlyk 28 Mei a.s. De kinderen, die niet tijdig worden aangemeld, kunnen later niet meer worden aangenomen. De kinderen moeten op 1 Juni den leeftijd van zes jarer. hebben bereikt. Venray 13 Mei 1925, Burgemeester en Wethouders voorn. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN IIAAREN. - Aanbesteding van kolen. Burgemeester en Wethouders van Venray zijn voornemens aan te besteden de voor den publieken diensten scholen benoodigde kolen. Ge'everd moeten worden magere huishrandkolen, en wel dubbel gewas schen an trachiet van prima kwaliteit, afmeting 50/80 of 30/50. Indien geleverd wordt uit Limburgsche mijnen, bij vooikeur Mijn Wilhelmina, Dominiale mijn of Oranje Nassau II. Benoodigd zijn zes wagons, welke geleverd kun nen worden direct na de gunning en uiterlijk 15 September e.k. De op zegel van f 0,50 gestelde inschrijvingsbiljetlen, waarop vermeld moet zijn de mijn waaruit geleverd wordt, moeten in gesloten verzegelde enveloppe vóór Vrijdag 29 Mei a.s. des voormiddags lialf elf zijn gedeponeerd in de daarvoor bestemde gesloten bus ter gemeentesecretarie. Onmiddellijk daarna uus 29 Mei half elf zal in het openbaar ten Ge meentehuize worden overgegaan tot opening der ingekomen biljetten. De gunning volgt later. De offerten moeten zijn franco plaatsen van bestemming in de gemeente. Er wordt nader opgave verstrekt welke hoeveelheden in elk der scholen en publieke gebouwen moeten worden gebracht. Voor het binnendoen der kolen ter plaatse van bestemming zorgt de ge meente zelf. Nadere inlichtingen zijn te verkrij gen ten kantore van Gemeentewerken onder den Boog. Venray 13 Mei 1925, Burgemeester en Wethouders voorn. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Vrystelling wegens broederdienst. De Burgemeester van Venray brengt ter kennis van belanghebbenden, dat voor het aanvragen van Vrijstelling wegens broederdienst speciaal zitting zal worden gehouden op 20 Mei i van 912 uur en van 2—4 uur., Door of vanwege den ingeschrevene moet gezorgd worden voor 2 getuigen, meerderjarige personen, van wie kan worden aangenomen, dat zij met huis gezin, waartoe de ingeschrevene be hoort, voldoende bekend zijn. Zakboek jes moeten worden meegebracht. Voor nadere inlichtingen omtrent vrijstelling van den dienst vervoege men zich ter secretarie. Venray 13 Mei 1925, De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. St. Antonius-Patronaat. Zangrepeiitie. Om kwart over 9 H, Mis voor de Jonge Derde Orde. Ook de ande ren word n dringend uitgenoodigd te ko men Onmiddellijk na deze H. Mis, waarin geen preek wordt gehouden, bijeenkomst van de Jonge Derde Orde in een zaal van het Patronaat. Reglement en zg. Cathe- chismus meebrengen. Klein- en Middenpatronaat wonen dezen zomer bet Lof van 3 uur in de Parochie kerk bij. Terstond daarna Patronaat. Wijl <ij alreeds bet Lof hebben bijgewoond, kunnen zij tijdens het Paterslof blijven spelen op het sportterrein. Gewoon Patronaat begint om half 6 Achtergebleven kaartjes meehrpngen Burgerlyke Stand Maashees-Overloon. GEBOREN: Wilhelmus Petrus Hubertus zoon van J. Otten—Ruben Peter Lambertus zoon van M. Botden— Versleijen Jacobus Johannes Maria, zoon van L. J, van Kempen—Kuijpers Antonius Alphonsus Maria, zoon van C. Bloemen—Janssen GEHUWD: M. A. Hendriks 27 jaar en A. M. van Stiphout 26 jaar. P. Borghs 35 jaar en J. H. Bekkers, 28 j G. J. Kersten 33 jaar en A. M. J. Geurts 26 jaar OVERLEDEN: Frans Logtens. 82 jaar BïïaaiRlOTB STASD VIHEAY. van 815 Mei. GEBOREN Maria P. M. Laurenee, Hofstraat Johanna M. M Rongen, Oirlo Johannes L. B. Nellen, Smakt Martinus H Pirlo, Merselo Cornelia L S. Verheyen, Steegebroek Johannes L Th. van Soest IJsselsteyn Agnes H. Baten, Stationsweg HUWELIJKEN W van der Cruysen, 25 jaar, landbouwer te Sambeek en J. H. van Kessel oud 24 jaar te Venray. Antoon van Soest, oud 23 jaar landbouwer en J. H. van Gerveu 30 jaar beiden te Venray. W. J H. Janssen 25 jaar spoorbeambte en G. J. Janssen 22 jaar beiden te Venray M. M. H Kappel 26 jaar timmerman te Venray en A- Baltessen 25 jaar te Horst. J N. Beerkens, 31 jaar drukker en W. J. G. Custere 25 jaar beiden te Venray M. H. Verstraaten 24 jaar landbouwer te Ven ray en J. P. Hendrix 26 jaar te Broekhuizen. J. Reynder», 32 jaar, landbouwer te Horat en H. H. Weys 27 jaar te Venray. M. Litjens, 41 jaar, landbouwer en H. J. H. Peetera 36 jaar beiden te Veoray. P. J. H. Loenen, 29 jaar landbouwer ea M. Th. Thielen, 30 jaar beiden te Venray. L- Janssen 35 jaar. laodbouwer en 1. L. van Lipzig 37 jaar beiden te Venray. HMi» i daarna een zaal Maaoi Om de vruch Maanj ad. o g.t Dinadi Om hall Woent Om halfi Donde: vieren al| mis. Om r y* Lof e A s van hei Op Roertnoi het We* gebeden

Peel en Maas | 1925 | | pagina 2