VOLKSTABAK Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Genade- Kapel Oostrum Plechtige Installatie G0EDK00PE Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. prachtige KRUISWEG Trans Cedron" ZeerEerw. Heer H. Greymans als Pastoor van Venray De Olympiade-subsidie. De godsdienst in Frankrijk. Da Brabantsche ziekte De Kippenhouderij op het platteland DOOR LAGEN PRljS ONDER IEDERS BEREIK.MAAKT HET ROOKGENOT VOLLEDIG. TAB.IND.A/ICTORIA" Zaterdag 16 Mei l!5ó abonnementsprijs PER KWARTAAL: voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij voo' uitbetaling) f 1,30 «fzonderl. nurrtiners 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. PRIJS DEK ADVEKTENT1EN 8 regels 60 c: elke regel meer' 7*/t ct Advertcntiën bij abonne ment groote reducii" TEVENS van den Zondag den lOen Mei 1925 is weer een gedenkwaardige dag geweest in de geschiedenis van Venray's Kerke lijk leven. De gewichtige plaats van Herder der zielen in onze gemeente, opengevallen door het overlijden van den goeden pastoor V. Schoolmeesters zaliger ge dachtenis, werd op dezen dag weder ingenomen, door den ijvervollen pries ter H. Greymans, tot dusverre Pastoor te Stramproy. Onze goede Venrayers wilden niet, dat het nu wederom gelijk bij de twee vorige pastoors zonder eenige feestelijkheid zou gebeuren. De ingezetenen gaven hjinne vreugde volle stemming te kennen door het algemeen uitsteken der vlaggen. Kerk en Pastorie waren met bloemen en groen versierd. Des namiddags om kwart over twee vereenigden zich bij het Raadhuis de Ruiterclub met hun aanvoerder Vincent Pyls, die dan in zijn element is, en twee landauers, waarin plaats namen in de eene de Edelachtbare ITeer Bur gemeester, omhangen met den ambts keten, de oudste kapelaan J. Dinckels en de Z.E. Pater Gardiaan, in de andere het parochiaal Kerkbestuur. Vandaar ging het in gestrekten draf' naar Oos trum, om den nieuwen Pastoor, die zich ri8ar dat oude genadeoord van Venray begeven had, af te halen en in plechtigen optocht naar de Parochie kerk te begeleiden. Na een korte begroeting door den commandant en een welkomstgroet door den Edelachtbaren Heer Burge meester waarop de Z. E. Heer Pastoor antwoordde, zette de stoet zich in be weging, onder het blijde luiden der klokken en de vroolijke tonen van het fanfarecorps van Oostrum. De lucht werd al donkerder en don kerder en half weg vielen er eenige regendroppels, doch bij den ingang van het dorp, klaarde de lucht gelukkig eeu weinig op. Daar stonden de kleine bruidjes. Met een kleinen toepasselijken wensch werd den Pastoor de zilveren herdersschop aangeboden, door een sierlijk gekleed jeugdig herderinnetje, de jongejuffrouw Esser, waarop de Herder op minzame wijze antwoordde. In twee rijtuigen sloten de bruidjes zich bij den stoet aan, en onder het blijde luiden der klokken en de vroo lijke tonen der muziek van Venray's Fanfarecorps, Patronaatsfanfare en die uit Leunen, trok de stoet tusschen een groote menigte belangstellenden Venray binnen, door de met vlaggen versierde straten naar de parochiekerk. Aan den schoonen versierden ingang van het heiligdom werd de nieuwe Herder in gloedvolle woorden verwel komd door den WelEerw. Heer Kape laan Dinckels, die ZeerEerw. daarbij op een versierd kussen de sleutels der kerk aanbood. De Z. E. Heer Pastoor sprak den vurigen wensch uit, dat de hem aan gebeden sleutels, waarmede het Gods huis voor Venray's parochianen geopend wordt, in figuurlijke beteekenis voor hem ook eenmaal de poorten des Hemels mocht ontsluiten. Daarop trok de stoet, begeleid door honderden be langstellenden de kerk binnen, waar door het ruime heiligdom nagenoeg geheel gevuld werd. Na het aanheffen van den kerke- lijken lofzang, begonnen de eigenlijke plechtigheden der Installatie, waarbij het ceremonieel verricht werd door den HoogEerw. Heer Deken van Horst, geassisteerd door de ZeerEerw. Heeren H. Wijnhoven en Fr. Gremers. resp. Pastoor van Wanssum en Rector van de Smakt. Indrukwekkend was de geheele plechtigheid. Ook het woord dat de HoogEerw. Heer Deken tot den nieuwen Herder en de Parochianen richtte, maar nog meer ingrijpend voor de geloovigen was het oogenblik, toen de nieuwe Herder op den kansel verscheen, om zijne parochianen voor den eersten maal toe te spreken. Na het Evangelie van den goeden Herder te hebben voorgelezen, sprak de ZeerEerw. Heer Pastoor vol gloed en bezieling tot zijne nieuwe Parochi anen. Met klem betoogde hij, dat hij zich, hoe zwak zijne krachten ook waren, met alles wat in hem was, wilde wijden aan het heil der Parochie Ven ray, dat hij steeds bereid zou gevonden worden voor de geestelijke of tijdelijke belangen van allen, rijken of armen zonder onderscheid van rang of stand, in 't bijzonder echter voor de arme gevallenen of verdwaalde schapen, welke hij zoo gaarne naar den schaap stal zou willen terugbrengen. In het heiligdom van Maria te Oostrum, heeft hij zich zelf en geheel Venray onder de bescherming van onze goede Moeder Maria gesteld. Nu reken ik ook op de hulp en steun van u allen. Ik geef-u mijn hart en mijn vertrouwen, hopende dat ook gij mij uw hart en uw ver trouwen zult schenken. Ten slotte hoopte hij, dat hij als een goed herder naar Gods Hart, er in mocht slagen, al zijn parochianen te leiden, vanaf de strijdende kerk op aarde, naar de triomfeerende kerk in den hemel. De kerkelijke plechtigheid werd ver volgens besloten met een plechtig Lof, waarin de WelEerw. Heer kapelaan Strijkers met zijn goed gedirigeerd koor en onze uitmuntende organist Welting zich nog eens extra lieten hooren. Daarna begaf de stoet zich begeleid door de Fanfare naar de Pastorie, waar de Pastoor de Fanfare bedankte, en gelegenheid gegeven werd om den nieuwen Pastoor zijn gelukwenschen aan te bieden. Hij had reeds het hart en het ver trouwen der inwoners gewonnen. Lang leve de nieuwe Pastoor van Venray I RENEN. slechts een of iweemaal een H. Mis op Zondag wordt opgedragen, neemt in diocesen, welke arm zijn aan roepin gen, toe. De geleidelijke, langzame teruggang van de godsdienstige gedach te bij de groote massa op het platte land is gedeeltelijk aan deze priester nood toe te schrijven. De dorpen, welke de bisschop, nood gedrongen, zonder priester laat, ver dragen meestal in den beginnen deze soort van ongenade en verval met groote smart. Zij stel feu tal van petities op om een pastoor te krijgen. Dan raakt men er aan gewend om de pas torie leeg te zien slaan. De kerk een zaam, zelfs des Zondags, verliest lang zamerhand haar aantrekkingskracht, haar vermogen om gedachten, die boven de aarde uitgaan, op te wekken. Is 't niet diep treurig De Kamer heeft dezer dagen de subsidie aan de Olympische spelen geweigerd. Met een stortvloed van bijbelteksten en een stroom van verdachtmakingen over hel christelijk karakter der regeering hebben dominé Kersten en de anti-revolutionaire heer prof. Visscher de besprekingen een geheel ander karakter gegeven dan noodig en ge- wenscht was. Voor ons kwam de zaak hierop neer is het gewenscht, dat de regeering in dezen tijd een millioen uitgeeft aan de sport. Wij meenden neen. En met voldoening zagen wij, dat ook de heeren Bulten en van Vuuren dit standpunt verdedigden en dat de Katholieke Kamerfratie op twee leden na haar stem aan het voorstel onthield. Terecht. In dezen tijd, waarin de regeering gemeend heeft aan bepaalde categoriën burgers harde offers te moeten opleg gen, dient zij zich van alle niet nood zakelijke uitgaven te onthouden. Minister Ruys heeft eens gezegd eerst hel noodige, dan het nuttige en op de allerlaatste plaats het aangename. Een uitstekend woord om niet al leen Ie zeggen, doch ook toe te passen Overigens is het wel teekenend, dat onmiddellijk na de verwerping bekend werd, dat men het millioen wel op andere wijze zou bijeenkrijgen. Aha, daar kwam de aap uit den mouw. Men wilde het eerst maar eens pro- beeren met den Staat! Een reden te meer om niet rouwig te wezen over het votum. Hoe treurig het met het Katholicis me in Frankrijk gesteld, hoe Frankrijk op een Missieland gaat gelijken, blijkt uit de volgende droeve schildering van den toestand in een der Fransche tijd schriften. Wijl er geen priesters zijn, bezitten sommige parochies van Parijs nauwe lijks één kapelaan op 10.000 inwoners. In vele bevolkte parochies staat de pastoor alleen, en moet hij, zelfs als hij oud is, alleen in alle behoeften voorzien. De noodzakelijkheid dwingt om twee of drie, soms vier landelijke parochies onder leiding van één pries ter te stellen, die nu hier dan daar zijn heilige bediening Sacramenten, godsdienst-oefeningen en onderrichting moet uitoefenen. Vaak zijn de bij parochies ver van de standpunten ver wijderd, vooral in de bergstreken. Het aantal dorpen, waar de eeredienst geheel verdwenen is, is zeer klein maar het aantal kleine parochies, waar Het is voor vele boeren weer een droeve tijd. De vreemdsoortige, ernstige ziekte, welke vorig jaar omstreeks denzelfden tijd in Brabant en Limburg onder de koeien zoovele slachtoffers maakte, is wederom ingetreden. En zoo verschrikkelijk is de dooden- razia op het oogenblik, dat een bekend Rijksveearts ons dezer dagen verklaar de och meneer, ze sterven als muizen 1 En men kon het den man aanzien, dat hij te doen had, met de arme, hardzwoegende boertjes, die soms in een uur tijds hun heele kostwinning zien wegsterven. Op één dag, werden deswege deze week niet minder dan acht noodslach tingen verricht in het. slachthuis.. Allemaal beesten, die lijdende waren aan deze acute ziekte. Het vleesch van dit vee, is nog bruikbaar in tegenstelling met dat van de koeien, welke gestorven zijn. En door tijdige slachting, kan de eigenaar zich nog voor groote schade behoeden. Welke de oorzaken kunnen zijn van het verschijnsel, dat zich intusschen niet in de boven-Moerdijksche landen voordoet De wetenschap is het er niet over eens. Sommigen meenen, dat zij voort kunnen vloeien uit den overgang van stal naar weide met de daarmede ge woonlijk gepaarde verandering in voedsel. Anderen zoeken uitsluitend in de richting van het z.g. Soja-kracht voeder. Hierdoor wordt der koeien melkpro ductie kunstmatig zoodanig verhoogd lot soms 40 Liter per dag. Op den duur echter, zoo luidt het oordeel der weten schap, doet dit de beesten verzwakken eu verliest hun weerstandsvermogen aanzienlijk aan kracht. In hoever, dit oordeel juist kan zijn, zal thans nader op kosten der Soja- fabrieken worden onderzocht. Maar wat dan te zeggen, van het geval, dat ons bekend is geworden, waarbij een koe in de weide werd aangetast, drie maanden nadat haar voor de laatste maal Soja-voeder was toegediend De verschijnselen zijn hooge koorts, vloeien van speeksel uit neus en mond, moeilijke en weinige, bloederige ont lasting. En loch nog oogenschijnlijk gezond. Van besmettelijken aard is een en ander niet. Het komt niet zelden voor, dat in een stal niet vele beesten er slechts één wordt aangetast. Of er dan geen kruid voor gewassen is? De bacteriologische wetenschap is zoekende. Vorig jaar heeft de Rijks veearts de heer J. Mallens te Tilburg met eenig succes meermalen een serum inspuiting toegediend. Maar bij 50 pet. der aangetaste dieren léverde ook dit geen resultaat op. Zoodat de toepassing van dit middel, thans geheel achterwege wordt gelaten. De veestapel in Tilburg en omstre ken, vooral Diessen sctiijnt ernstig geteisterd le worden, ondergaat dus wel een ernstige krachtproef. En och, die arme boertjes. Hun leed is veelal niet te stillen, als ook over hen de bezoeking is ge komen. Moge er spoedig een keer intreden door JOS. BOSHOUWERS te LENT Ongedierte op het kippenlichaam. Vraag: 't Viel ons op, dat de kippen den laatsten tijd heel wat minder leg den en dat de kammen er eenigszins bleek uitzien. Ook zijn de dieren niet erg beweeglijk. Wij hebben er daarom eens een paar onderzocht, en nu bleek dat ze luis hadden. We dachten al, wat zien de dieren er vuil uit, ofschoon het W. L. zijn. Vooral achter zijn ze vuil. Diarrhee hebben ze echter niet gehad, voor zoover we weten. P te V. AntwoordWanneer men maar 'n paar kippen heeft, dan is eene goede methode, wat insectenpoeder bij den drogist te halen en dat tusschen de veeren der kip te strooien en te wrij ven Men houdt daarbij de kip bij de jootey vast, zoo, dat het lichaam om- aag hangt en strooit het insectenpoeder alsdan tusschen de veeren, die zich vanzelf wat opzetten. Ook tabaksstof kan wel dienst doen. Maar, wanneer de koppel groot is, dan wordt het zoo erg bewerkelijk en kan men beter een flinke scharrelplaats inrichten, gevuld met zand, asch, turf molm, wat droge fijne kalk en eenig poeder van zwavel. De dieren zullen, door er steeds in rond te scharrelen, deze stoffen wel gedurig links en rechts werpen. Welke z\jn de slechtste legsters? Vraag. Dit jaar wilde ik zeker 30 W. L. afschaffen, daar ik een flink aantal jonge hennen denk te krijgen. Nu is het een toer, om niet de beste te pakken. Kunt u ons misschien een middel aan de hand doen, om de slechte er tusschen uit te zoeken P. te V. AntwoordDe heel oude kippen moet u er in elk geval opruimen. U zult toch wel gezorgd hebben voor voetringen Dat is m.i. het eerst nood zakelijke. Anders weet men later niets omtrent den ouderdom. De hennen, die vroeg beginnen te ruien zijn bijna altijd de slechte of de middelmatige legsters. Alleen de hennen die ruien in September zijn goede leg sters, tenzij ze gebroed hadden. Dit wijzigt de zaak. Het beste is, steeds broedeieren of eendaagskuikens te betrekken van degelijke fokstations (o.a. Horst) waar door valnestcontrole bereikt is, dat zoo goed als alle hoeders, waarvan de aoerdeieren geraapt worden, prima dieren zijn. Het pluimveebediijf wordt niet winst gevend door de quantiteit, maar door de kwaliteit der hoeders. Wij kunnen daar niet genoeg op wijzen. Duseik jaar prima waar fokken, zoo vroeg, dat ze rond Allerheiligen aan den leg zijn en dan tegen den tweeden rui alles afslachten nf verkoopen. Zonder valnestcontrole is het immers ondoen lijk, er de minder goede uit le pikken. En valnestcontrole is voor de meeste boerderijen te omslachtig. Dat moet de organisatie voor ons doen. Ieder sluite zich dus aan bij die organisatie. Wit-Leghorns geen winterlegsters VraagWij hebben dit jaar ook Rode Islands aangeschaft, om in den winter meer eieren te rapen, want wij hebben ondervonden, dat Witte Leg horns dat in den winter veel te weinig doen. H. te H. Antwoord Neen, vriend, nu slaat u den spijker niet op den kop. De W.L. legt in den winter geregeld even goed als welk ander pluimveeras ook, mits men zich de moeite geeft haar er voor te verzorgen. Het ontbreekt nog veel te veel aan een goede huisvesting, waardoor de dieren des winters bij zeer slecht weer aangenaam en werk zaam binnen bezig geho^ len kunnen worden. Maar zonder goede hokken zult u ook van Reds niet veel wintereieren rapen Op de legwedstrijden in ons land maken de Wit Leghorns ieder jaar 's winters juist zoo'n opvallend gunstig figuur. Ik dacht, dat het nu onderde- hand wel niet gezegd meer behoefde te worden, dat de W L. ook 's winters goed leggen, als zij, le van goede afstamming zijnten 2e vroeg genoeg geboren werden ten 3e niet oud zijn. ten 4e eene behoorlijke huisvesting hebben en ten 5e eiwitrijk ochtendvoer krijgen. In deze 5 punten zit voor een §root gedeelte het geheim van voor eelig kippen houden. Hoe de eieren te bedaren? Vraag Wij hebben een z.g. eierrekje» waarin we de eieren staande bewaren, doch nu vertelt ons iemand, dat ze langer liggende goed blijven. Is dat zoo H. te H. Antwoord: De natuurlijke stand van het ei is liggende. Voor broedeieren is het dan ook beslist aan te raden, ze zoo te bewaren, en dus niet op don kop te zetten. Als men ze daarbij iederen dag eens omkeert (of om de 2 dagen) dan blijven ze het best. Doch over 't algemeen is het ook dan nog niet aan te bevelen, oude broedeieren te nemen. Voor de consumptie-eieren kunnen de z.g. eierrekjes wel dienst doen, doch ook dan zou ik ze nu en dan nog eens omkeeren. VENRAY, 16 Mei 1925. Landbouw-Tentoonstclling Venray. Op de j.l. gehouden vergadering v.h. Bestuur der Landbouwtentoonstelling te Venray werd besloten de datums voor de te houden tentoonstelling definitief te bepalen op 26 en 27 Aug. De bedoeling is met deze U te demon- streeren de vooruitgang van den land bouw in deze streken, gedurende de laatste 25 jaren. Daartoe zal geëxpo seerd worden met paarden, rundvee, varkens, schapen, geiten, kippen, bijen benevens land- en tuinbouwproducten. Allen echter meer speciaal Noord-Lim- burgsch, met de grenslijn Reuver, Kessel, Helden-Panningen en Meijel. Alleen de afd. varkens zal provinciaal worden gehouden, terwijl de afd. pluim vee zich zal uitstrekken over't geheele gebied v. d. C. R. P. Voor de hande aren in machineriën is er eveneens gelegenheid tot exposeeren met land- Douwwerktuigen. Verschillende toezeg gingen zijn reeds gedaan, ook de Middenstand heeft hare medewerking verzekerd en 't Gemeentebestuur zal zich in deze ook niet onbetuigd laten. Waar alles hier eendrachtig zal samenwerken twijfelen wij niet of deze zal voor Noord Limburg een schitterend succes worden. De Liefdekoning. Aanst. Juni is het een jaar geleden, dat onze bruidjes-zelatricen bij U heb ben aangeklopt en gevraagd om een abonnement te nemen op »De Liefde koning." En sedert worden vóór den eersten Vrijdag der maand, maandelijks 210 blaadjes aan de huizen bezorgd. En al schreef Paler Joachim ons ook »dat is een mooi aandeel, gij kunt te vreden zijn, de zelatricen hebben eer van hun werk", wij zijn niet voldaan, zoolang er nog zooveel gezinnen zijn, welke het best betalen kunnen, de zelatricen afwijzen met»wij ontvan gen al zooveel van die blaadjes". Wel geef dan een kwartje en wij bezorgen »De Liefdekoning" aan een huisgezin dat een abonnement niet betalen kan Gij doet er een Godgevallig werk mee en het H. Hart zal er U voor zegenen. Welk is 't doel van dit blaadje »De Liefdekoning" met zijn popu laire lessen, pakkende aansporingen en korte treffende verhalen over het H. Hart, doet het huisgezin volharden in de voornemens bij de Intronisatie ge maakt, spoort ons allen aan op den eersten Vrijdag der maand tot de H. Tafel te naderen en vraagt ons op 't Feest van het H. Hart, 19 Juni, de Intronisatie-belofte te hernieuwen en 't geïntroniseerde H. Hart meer in 't bijzonder te versieren en te verlichten. Dit krantje is ook geschikt voor gezin nen, welke de Intronisatie nog niet vierdenzij worden er door voorbe reid. Wanneer nu in den loop der vol gende week de bruidjes-zelatricen 't jaar-abonnement (25 cent) komen op halen, dat niemand haar afwijzen. Zij, die in eens geen kwartje kunnen mis sen, mogen ook 5 keer 5 cent of 10 keer 2i/z cent betalen. Iedere maand kunnen nieuwe abonnée's worden aan genomen, die na betaling van 25 cent recht hebben op 12 nummers. Men hoeft dit maar op te geven aan onze

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1