Oe Meimaand Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Genade- Kapel Oostrum Provinciaal Nieuws. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. prachtige KRUISWEG „Trans Csdron" Opheffing afsluiting van Overwegen. Turfsteken. De Stemming van Zondag. De Kippenhouderij op het platteland Ingezonden. Zaterdag 2 Mei t92S 46e Jaargang PEEL EN MAAS abonnementsprijs PER KWARTAAL voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij vooruitbetaling) f 1,30 afzonderl. nummers 5 c. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 61. PRIJS DER ADVERTENTIEN 8 regels 60 et elke regel meer 71/* ct Advertentiën bij abonne ment groote reductie. - TEVENS Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene kennis, dat de Minister van Waterstaat, gebruik makende van de bevoegdheid, hem bij art. 3 van het Koninklijk Besluit van 9 Augustus 1922 (Staatsblad no. 490) geschonken, ontheffing heeft verleend van de verplichting tot afsluiting van den hieronder vermelden overweg van den spoorweg NijmegenVenlo K.M. 52,588 van den spoorweg Nij megenVenlo, ter plaatse bediend door wachtpost 45, gelegen in den weg van Venray naar Maashees, gemeente Ven ray. Venray 27 April 1925 Burgemeester en Wethouders voorn O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Burgemeester en Wethouders van Venray maken bekend, dat wederom gelegenheid zal worden gegeven lot het steken van turf in de Peel, tegen een vergoeding van f 2 per dag. Zij, die hiervan wenschen gebruik te maken, moeten zich aanmelden Don derdag 7 Mei a.s., tusschen 5 en 6 uur ten kantore van den Gemeente-Ontvan ger »Onder den Boog", Groote Markt. Aanwijzing zal worden gedaan op Zaterdag 9 Mei, voormiddag 8 uur aan de Kraayenhut; de daarop volgende week moet de turf worden gestoken. Het zoogenaamde korten of steken mag slechts door één persoon tegelijk ge schieden. Na Donderdag 7 Mei a.s. zal geen gelegenheid tot het verkrijgen eener vergunning voor turfsteken meer wor den gegeven. Venray 30 April 1925. Burgemeester en Wethouders voorn. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Vergunning bakkersnachtarbeid. De Burgemeester der gemeente Venray maakt bekend, dat bij hem is ingekomen en ter secretarie ter inzage ligt een aan- vrage om vergunn ng tot het verrichten van bakkersarbeid tusschen 8 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags van J. J Asselberghs wonende te Venray, Leunen K no. 63, hoofd van de bakkerij gelegen te Leunen, binnen deze gemeente, kadastraal bekend gemeente Venray, sectie D nummer 3503. Op Vrijdag 29 Mei a.s., des voormiddags vanaf elf uur kunnen tegen het verleeneo van deze vergunning bij den burgemeester die daartoe zitting zal houden in het ge meentehuis mondeling of schriftelijk be zwaren worden ingebracht. Venray. 29 April 1925 De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. Vrijdag in den vroegen iporgen verkondigden de vroolijke tonen van Venray's Fanfarecorps ons het begin der liefelijke Meimaand. Doch het is niet alleen deze eigen aardige en verrassende aubade, die op zoet klinkende wijze, als het ware juichend een nieuw en heerlijk tijd perk opent. De geheele natuur stemt dan samen tot vorming van een concert, zoo melodieus en liefelijk, zoo grootsch en verheven, dat het ons hart van vreugde en genot doet opzwellen. Alles wil medewerken en zich ver eenigen tot een oneindig danklied aan den grooten Schepper. Voor ons, Katholieken, heeft de Meimaand nog eene andere, zeer verheven beteekenis. Zij is immers in 't bijzonder toege wijd aan onze algemeene Moeder Maria, de Koningin van Hemel en aarde. Aan Haar vooral wijden wij dan de bloemen, de eerstelingen der natuur, als een bewijs van innige kinderliefde en ware vereering. Haar ter eere klinken de schoonste lofzangen, en ruischen de vurigste gebeden voor de alom versierde beelden der H. Maagd in kerken, kapellen en woningen, doch vooral in de meer door Maria bevoorrechte bedevaartplaatsen. Wij meenen dat thans het juiste tijdstip is, om nog eens een enkel woord te wijden aan het aloude Venraysche genadeoord Oostrum. Het is toch hier, in de beroemde Miraculeuze Kapel van Oostrum, dat de H. Maagd Maria sinds eeuwen als bij voorkeur wilde vereerd zijn en waar zij tevens hare genaden zoo ruimschoots uitdeelde. Welnu, Maria zetelt nog op haren genadetroon in Oostrum. En nog immer gaat die goede Moeder voort, aldaar in 't bijzonder hare weldaden, zegeningen en gunsten te verleenen, wonderen te verrichten, hulp en redding te schenken aan allen, die er haren bijstand komen afsmeeken. In de maand Mei trekken alom groote scharen pelgrims ter bede vaart naar de meer bevoorrechte Heiligdommen van Maria. Sommigen meenen daarvoor veraf gelegen plaatsen te moeten kiezen hetgeen wel prijzenswaardig is, als men daartoe tijd en gelegenheid heeft, doch waaraan voor vele pel grims zeer ernstige moeilijkheden verbonden zijn. Waarom dan zouden wij, bewoners van Venray en omstreken, zoo ver van huis gaan, om Maria te vereeren, terwijl wij zoo dicht bij de bron zijn, waar haren genadestroom zoo mild vloeit? Op dan, in de maand Mei, naar Oostrum! Op, naar het wondervolle Genade beeld, gij; die troost, hulp of redding behoeft Op, naar O. L. Vrouw „Behoude nis der Kranken", die niemand ver laat of terugstoot Hier vindt de arme en ieder die lijdt den waren troost, en wordt men gesterkt voor komende rampen. Hier is nog nooit iemand onge troost vertrokken. Op, naar Oostrum Dat duizenden pelgrims zich in de liefelijke Meimaand aldaar vereenigen in de Miraculeuze Maria Kapel, waar die goede Moeder al sinds ruim vijf eeuwen zoo mild hare gunsten uit deelt en ontelbare weldaden over hare ware vereerders uitstort. Knielt daar allen, vol vertrouwen aan de voeten van Onze Lieve Vrouw „Behoudenis der Kranken", legt Haar uwe nooden bloot, en.... gij zult ge holpen worden Nog eens, op, naar Oostrum! Limburg heeft de negen candidaten van het Politiek Advies in ongewijzig de volgorde op de candidatenlijst ge bracht en den heer Cremers van Nuth als no. 10 er aan toegevoegd. De heer Cremers stond op het oor spronkelijk Politiek Advies als no. 8, doch liet zich van het Advies afvoeren zoodat hij een plaats kreeg onder de alfabetische candidaten. Niet minder dan ruim 83 pet. van de 33884 geldige stemmen in Limburg werden op het Politiek Advies of op een der candidaten van het Politiek Advies uitgebracht. In den kieskring den Bosch werd een alfabelischen candidaat tusschen die van het Politiek Advies ingescho ven, de heer van der Putt, uit Eind hoven, nl. die de zevende plaats ver kreeg, welke hem echter geen kans geeft om gekozen te worden. In dezen kieskring waren op het Politiek Advies slechts acht candidaten overgebleven. Mevr. Brouns van Besouw, uit 's Her- iogenbosch, kreeg nu de tiende plaats op de lijst. In den kieskring Tilburg bleef het Politiek Advies in de minderheid. Meer dan 53 pet. der kiezers week er van af. Een der alfabetische candidaten, de heer Vos, uit Roosendaal, werd met een verbazenden sprong no. 2 van de candidatenlijst. Hij verkreeg 8564 stem men, terwijl in dezen kieskring op hel Politiek Advies en zijn afzonderlijke candidaten tezamen slechts 13398 stem men waren uitgebracht. De heer C. Vos is een landbouw- specialiteit en lid van het hoofdbestuur van den Noordbrabantschen Christe- lijken Boerenbondin het westen van Noordbrabant met zijn talrijke land bouwbevolking is deze candidaat zeer gezien. In dezen kieskring kwamen ook de heer dr. Moller, van Tilburg, in aan merking, omdat hier zijn verhoudings getal het gunstigst was. Hij verkreeg er immers bijna 1/9 van het aantal geldige stemmen, tegenover bijna 1/11 in Limburg en 1/115 in den Bosch. Het nieuwe kiesstelsel deed de door hem in Limburg en den Bosch behaal de stemmen ook in den kieskring Til burg in aanmerking komen, volgens de stemmenwaarde, welke zij hebben door hare verhouding tot het daar uitgebrachte aantal geldige stemmen De heer dp. Moller heeft zijn vierde plaats in den kieskring Tilburg dus te danken aan zijn kiezers van elders uit de kieskringen den Bosch en Lim burg. Zonder deze zou hij de zesde plaats verkregen hebben, die geen kans op verkiezing biedt. Door dezen uitslag verliest de Katho lieke Kamerfractie in den heer ir. Feber haar zeer bekwame Indische specialiteit. Zijne niet-herkiezing zal in den lande algemeen worden betreurd. Het Adviseerend college had in dezen kieskring daarenboven aan een militaire specialiteit, generaal de Quay, een goede plaats toegedacht. Deze werd van de vierde naar de zesde plaats teruggedrongen. De stemming in den Kieskring Horst. In den Statenkieskring Horst werden in totaal uitgebracht 5869 geldige stem men, verdeeld als volgt: Politiek advies 2216, Nolens 2125, Ruys 59, Bongaerts 18. Hermans 107, Ament 55, Rutten 851, Waszink 12, Lambooy 1, Schoon brood 21, Blokker 11, Mevr. Brouns 5, Conijn 7, Cremers 18, Meertens 2, Moller 350, v. Poll 3, Waterborg 8. door JOS BOSHOUWERS ie LENT Witte kippen. Vraag: Is het bij alle rassen zoo, dat de witte beter leggen dan de andere kleuren Of is dat alleen bij de Leg horns het geval C. te L. Antwoord Hoewel hooge legcijfers vermeld worden van Witte Leghorns (en Witte Wyandotles), kunnen ook andere kleurslagen met prachtcijfers uit den wedstrijd komen denken we maar eens aan de Rhode Islanders en de Barnevelders. Wél is het een waarheid, dat onder de witte kippen de beste legsters ge vonden worden. Men moet dit goed begrijpen en het straffe leggen niet stellen op rekening van de witte veeren. Die hebben daar niets met uit te staan. De zaak zit zóó Van al de kleurslagen hebben de rashoenderfokkers de meeste moeite aan de fijn geteekende, gestreepte, ge zoomde variëteiten, omdat op vorm én kleur én teekening gelet moet worden. Als men het eene doet kan met het andere niet gemakkelijk te gelijk doen: zoo ook hier. Het is zeer moeilijk bij dat alles nog op de legcijfers te letten. Anders is het gesteld bij de één kleürigen, vooral bij de witten. Daar kan men ook vooral zijn aandacht wijden aan de legcijfers, omdat men met de kleur al klaar is, meestal ook met den vorm. Eendjes opfokken. VraagGaarne vernam ik in Peel en Maas eenige inlichtingen omtrent het opfokken van eendkuikens, zoowel wat betreft voeding, als huisvesting en verzorging. We hebben onze keus laten vallen op de Witte Indische loopeenden. H. te G. Antwoord Eendenkuikens zijn eer der volwassen dan van kippen. Als men de eendeneieren laat uitbroeden door een broedsche kip en deze er ook voor laat zorgen, dan gaat het opfok ken nog al gemakkelijk. Een ander geval is het echter, als men een groot aantal heeft groot te brengen. Dan eerst komen de moeilijkheden. Om veel dingen moet dan gedacht worden, wil men groote sterfte voor komen. Allereerst moet de reinheid worden betracht. Jonge eendjes maken den boel erg vuil en nat. De onaangename geurtjes welke hierdoor ontstaan, maken bij onvoldoende ^rzorging een massa slachtoffers. Jonge eendjes kunnen hier absoluut niet tegen. De meest pijnlijke zindelijkheid is hier geboden, naast voldoende frissche lucht. Natuurlijk hebben ze, evenals kip kuikens, de eerste weken een warmte bron noodig. Ze kunnen het met iets lager temperatuur doen, vooral na enkele dagen, maar met enkele hon derden tegelijk opgefokt onder een kunstmoeder, moet men toch bepaald een week of drie, vooral 'sjiachts, voor voldoende warmte zorgen. Natuurlijk hang hierbij ook veel af van de tem peratuur buiten. Bij kleine troepjes groot gebracht, in 15 of 20 stuks, plaatst men ze in een hokje met ren- netje. Het hokje wordt dik met hooi of stroo belegd, zoodat de kuikens daarin door eigen warmte een voldoen de hooge temperatuur ontwikkelen. Ze kruipen tegen elkaar aan en wisselen af en toe van plaats. lederen morgen wordt het hooi uitgeschudt en het hokje goed gelucht. Wanneer men eenzelfde systeem in toepassing wil brengen, met b.v. 50 of meer kuikens, dan sterft de een na de ander. Dit lijkt oppervlakkig onjuist. Om het duidelijk te maken moet ik eerst uitleggen, hoe het in de natuur gaat. Zoodra de kuikens onder eene wilde eend goed droog zijn, verlaat de oude eend met de kuikens het nest en begeeft de familie zich te water. Echter maar voor korten tijd. Na een half uur zitten ze reeds weer op den wal en zijn de kleine diertjes zich druk aan 't poetsen en invetten. Zoodra dit gebeurd is, gaan ze weer onder de oude eend en blijven daar een vrij lange poos zich warmen. Al heel spoedig kruipen ze niet meer onder de oude eend, dan alleen bij kouden wind of regen. Ze gaan anders tegen elkaar aan liggen, soms als de toom groot is, op elkaar. Dat geeft echter geen bezwaar, als er maar niet te veel eendkuikens bij elkaar zijn. Wanneer de onderste het benauwd krijgen, kruipen ze er onder uit en gaan ze op hun beurt eens bovenop liggen. Bij een grooten troep zou evenzoo gehandeld worden, alleen met dit verschil, dat de ondersten zouden stikken. Fokt men dus een grooten troep Iegelijk op, dan moet voor kunstmatigé verwarming worden gezorgd. Ze gaan dan uit elkaar liggen en verstikken mekaar niet. Het voer kan, evenals bij kipkuikens op verschillende wijzen worden ver strekt. Bij de natvoedermethode kan men niet beter doen geve men ze de eerste week oud wittebrood, in water of karnemelk geweekt. Daarna een goedkoop opfokvoer met eenig visch- meel. Een mengsel van half haver en half maismeel met 5 pet. vischmeel is goedkoop en uitstekend. Hier worden zoo veel eendkuikens grootgebracht. Na een paar weken kunnen ze reeds geweekte tarwe of gerst er bij hebben Op een leeftijd van 4 weken is het voerweeken niet meer noodig. De droogvoedermethode kan ook heel goed worden toegepast. Men heeft ech ter zorg te dragen, dat altijd drinkwater, waarin scherp zand, ter beschikking staat en niet te dicht bij den voerbak. De kuikens moeten dan den geheelen dag werken voor den kost en ook komt er minder meel in den drinkbak. Steeds moet dan echter meelvoer aanwezig zijn en men bedenke, dat eendjes veel meer eten dan kipkuikens. Als groenvoer geve men ze zoo moge lijk eendenkroos. Hierin zitten allerlei slakjes, waar ze fel op zijn. Beginnen de eerste veeren te komen, dan i3 een gewoon onderdak bij slecht weer vol doende, maar ook beslist noodzakelijk. Nat geregende jonge eenden, voordat zij goed in de veeren zitten, moeten een droge plaats kunnen vinden, om weer spoedig droog te worden. Anders blijft sterfte niet uit. Daarna kunnen ze wel een stootje verdragen. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mensclilievendkeid J M. de R. Naar aanleiding van het ingezonden stuk »Hoe er wel eens met den evenmensch gehandeld wordt", in dertijd in uw blad opgenomen, heb ik de eer U beleefd om opname van het volgende te vragen Het stuk in kwestie begon leuk en eindigde fraai. Het is bijzonder leuk, wanneer iemand het een zonderling ge val vindt, dat niet in Afrika, maar in Noord-Limburg een landbouwer een knecht heeft, die werkt tot Paschen; dit komt echter heel veel voor en is daarom een heel normaal geval. Fraai, ja heel erg fraai was het, dat de schrijver op het einde schreef>zou men geen beetje menschlievendheid hebben", terwijl hij zelf heel erg fraaie? menschlievendheid scheen te bezitten, daarom zou ik den anoniemen schrij ver willen vragen Is het menschlie- vend, stukken in de courant te schrij ven (misschien zelf onware), die den evenmensch van zijn goeden naam be- rooven? Is het menschlievend zijn evenmensch geniepige steken toe te brengeu, op een wijze, dat verdediging bijna onmogelijk is, terwijl men zich zelf schuil houdt Is het menschlievend een buurman, die niets met de kwestie had uit te staan, er bij te sleepen, wat zeker niet bevorderlijk is voor den goeden vrede? En eindelijk is het menschlievend zich door anonieme stukken met huiselijke zaken te be moeien, waar men niets mee te maken heeft en daardoor de oorzaak is, dat ook mijn naam schade heeft geleden, wijl men mij algemeen verdacht, dat infame stuk geschreven te hebben Fraaier is echter ontegenzeggelijk 't geval, dat een zekere heer een stuk in de courant schrijft als: »Hoe er met den evenmensch gehandeld wordt", terwijl diezelfde heer, toen hij in een beschaafd boerendorpje in Noord-Lim burg een carnavalsrede hield, vol van geestdrift uitriep »Wat zou de heden- d&agsche wereld heel anders zijn, wat zou er minder haat en nijd, twist en tweedracht zijn, wanneer men meer nandelde volgens de christelijke begin selen en minder art. 351 Wetboek van Strafrecht (welk artikel 't kwaadspreken verbiedt) overtrad Een fraaie zedenmeester hoor »Als de vos de passie preekt, boer pas op uw kippen I" Dankend voor plaatsruimte. H. DERKX. Oostrum, 28 April 1925. VENRAY, 2 Mei 1925. Bij ministeriëele Beschikking van 22 April 1925, no. 25, is krachtens art. 75 der Pensioenwet 1922 voor de pro vincie Limburg de Heer R. A. Haver- beke, arts te Venray, aangewezen voor het geneeskundig onderzoeken van ambtenaren en oud-ambtenaren, die wegens door invaliditeit veroorzaakte ongeschiktheid voor het verder waar nemen van hunne betrekking aan spraak maken op pensioen. Credofilm. De vertooning van den wereldfilm Credo het wonder van Lourdes belooft een buitengewoon succes te worden. Het zal n:et noodig zijn over dit pracht werk nog nader uit te weiden. Maan denlang werd deze film in de Pers uitvoerig besproken en geroemd door vooraanstaande bladen. Over de ver tooning te Oisterwijk j 1 schreef de N. Tilburgsche courant het volgende: De voorstellingen van de Credofilm waren een groot succes, de groote zaal bleek veel te klein en reeds lang voor den aanvang der voorstellingen waren alle plaatsen geheel bezet zoodat de laatkomers zich met een staanpla&tsje moesten tevreden stellen, terwijl velen niet meer konden worden toegelaten. Deze overgroote belangstelling was ruimschoots verdiend. De Credofilra behoort tot een der weinige films, die door een ieder mag worden gezien en waarin niets kwetsend voorkomt. Onder de talrijke toeschouwers waren zeer velen Eerw. Heeren Geestelijken die hunne tevredenheid over deze vertoo ning te kennen gaven. Zoowel Henri Kraus in de rol van den Godloochenaar als desdemona Mazza in die van de dochter geven voortdurend suggesstief spel te zien, terwijl de uiterst verzorgde artistieke fotografie ons sublieme berglandschap pen en de authentieke plaatsen te Lourdes met de indrukwekkende pel grimstochten en processie (waarvan voor het .opnemen Z. D. H. Monseigneur Schaepper, Bisschop van Tarbes en Lourdes welwillend zijne toestemming gaf) laat aanschouwen. Het wonder van Lourdes is een in alle opzichten goede afwisselingrijke spannende film, die overal volle zalen zal trekken. Laten dus alle katholieken, zonder uitzondering deze prachtfilm gaan zien waar hij wordt vertoond, fzij zullen daardoor eenige uren van wezenlijk genot beleven. Daar nu reeds aanvragen inkomen, ook uit de orfiliggende plaatsen, om plaatskaarten zal het bezoek wel zeer groot zijn. Uitslag der Zondag in deze ge meente gehóuden stemming over de candidaten voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer: Venray dorp ingeleverd 469 biljetten ongeldig 1, geldig 468 Venray—Heide ingeleverd 67 biljetten ongeldig 1, geldig 66. Totaal 534 geldige biljetten, verdeeld als volgt Venray Heide totaal Politiek Advies 261 40 301 Nolens 138 16 154 Ruys 5 5 Bongaerts Hermans 4 4. Ament l Rutten 15 7 22 Waszink 2 2 Schoonbrood 2 2

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1