VOLKSTABAK SSSianV1 Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Zondag 26 April G0EDK00PE Provinciaal Nieows, Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Waarom belasting betalen nuttig is. DOOR LAGEN PRÏjS ONDER IEDERS BEREIK.MAAKT HET ROOKGENOT VOLLEDIG. TAB. IND., VICTORIA" De Kippehhouderij op het platteland Wat in ons land „verrookt wordt." ÜjLB Zaterdag 25 April 192S 46e Jaargang No. 17. PEEL MAAS A HONr N KM ENTSPR IJ S PEK KWAK TAAL: Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. (bij voo'uitbetaling afzonderl. nummers o c PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 cl elke regel meer 7ct Advertentiën bij abonne ment groote reductie- een gewichtige dag voor de R.K. Partij, dan zullen de georganiseerde R.K. kiezers en kiezeressen de lijst voor de officieele stemming in juli definitief vaststellen. Het algemeen belang, de katho lieke zaak eischt, dat ieder georgani seerde kiezer aan de stemming in de partij a.s. Zondag deelneemt. Hoe meer kiezers deelnemen, hoe duidelijker zal blijken wat zij willen, wat in het algemeen belang noodig is. De thuisblijvers maken zich schul dig aan verwaarloozing der goede zaak en leveren deze over aan zelf zuchtige speculanten. De stemming is vrij. Men doet goed den raad van onbaatzuchtige, onpartijdige vertrouwensmannen op te volgen. Men is moreel verplicht het alge meen belang voorop te stellen en te stemmen volgens eigen overtuiging en geweten. Nog eens, waar men a.s. Zondag door te gaan stemmen een goed werk kan doen voor de katholieke zaak en het algemeen belang, mag niemand thuis blijven. Eerezaak moet het zijn voor ieder dorp zoo talrijk mogelijk mede te werken aan de totstandkoming der lijst onzer K'amercandidaten. Dus maunen en vrouwen, morgen op naar de stembus W. W Op de algemeene vergadering der woninghouwvereeniging, waarvan ik sinds vele jaren lid ben, is dezer dagen met groote meerderheid van slemmen besloten de proef, die. sinds 1 April 1924 genomen was, jdefinitief te ver lengen. Het betrof den grooten tuin het z.g. onzijdig gebied die aan allen en aan niemand toebehoort en om sloten wordt door de tuintjes der ver schillende woningen van de vereeniging Deze gemeenschappelijke tuin kwam op elke vergadering ter sprakehet bestuur klaagde steen en been, zoowel over de kinderen der leden, die over het gras liepen, bloemen plukten en heesters vernielden, als over hun ouders, die hen niet verboden, en de ouders vonden, dat hel bestuur de neutrale zone als een stiefkind behan delde en slecht liet onderhouden Kortom, iedereen was ontevreden, totdat na veel protest en eindeloos geredeneer op voorstel van één der leden een zenuwarts werd be sloten, dat ieder lid per maand f 1. zou betalen, benevens 25 cents voor elk kind tusschen 2 en 15 jaardeze betaling zou geschieden bij wijze van proef en dienen om de groote gemeen schappelijke plekgronds netjes te onder houden. Het was deze proef, die eenige dagen geleden met enthousiasme werd be stendigd, want het bestuur deelde mee, dat de onderhoudskosten 20 pet. lager waren geweest dan den vongen zomer en de leden vonden, dat zij met veel meer genoegen 's avonds in hun plantsoen hadden gewandeld en over minder hoepels, karren en poppewagens waren gestruikeld. Maar ook bleek, dat veel meer dan vroeger de jeugdige boefjes door hun diverse ouders bij hun ooren onder de rhododendrons vandaan gehaald waren en over 't algemeen de belangstelling zich niet alleen bepaald had tot het eigen tuintje, maar ook tot den tuin der vereeniging. En de zenuwarts werd dit jaar in het bestuur gekozen als bewijs, dat men zijn kennis der menschelijke ziel naar waarde wist te schatten. Het succes van deze proefneming kwam mij in herinnering, toen mijn krant mij vertelde, dat minister Colijn de inkomstenbelasting wilde verlagen. Laat ik, om misverstand te voorko men, meedeelen, dat ik zelf ook een behoorlijke hoeveelheid inkomstenbe lasting betaal en dus iedeie verlaging toejuich. De minister stelt dan voor, om den druk der inkomstenbelasting te ver lichten door gehuwden een aftrek van f 200 op hun belastbaar inkomen toe te staan en de zoogenaamde kinder aftrek te verhoogen tot f 300 per kind. M. a. w. de grens, waarbij een ge huwd persoon verplicht is tot het be talen van belasting, wordt verhoogd en hoe meer kinderen men heeft, des te hooger moet het inkomen zijn, voor dat men zijn penningske aan de schat kist moet offeren. Om een enkel voorbeeld te noemen Bij de betaande regeling, betaalt een gehuwde zonder kinderen reeds met een belastbaar inkomen van f 800. een belasting van f 1. Volgens de voorgestelde regeling betaalt hij eerst f 1.wanneer hij f 1000.belastbaar} inkomen heeft; daaronder is hij vrij. Een gehuwde met één kind betaalt nu f 1.wanneer zijn belastbaar in komen f 900.bedraagt, Volgens de voorgestelde regeling betaalt hij f 1.— wanneer hij f 1300.belastbaar inko men heeft. Nog grooter wordt het voordeel, wan neer men twee kinderen heeftwordt nu reeds f 1.betaald door hen, die f 1000.inkomen hebben, de bedoeling is, dat eerst met een inkomen van f 1600.de eerste gulden wordt ge offerd. En hij, die gezegend is met drie kinderen, zal niet eerder belasting plichtig zijn dan met een belastbaar inkomen van f 1900. Het spreekt vanzelf, dat ook de boven deze minimumgrenzen gelegen inko mens, een belastingverlaging genieten welke verlaging echter steeds geringer wordt, naarmate het inkomen toeneemt. Deze belastingverlaging komt dan ook hoofdzakelijk ten goede aan de lagere inkomens. Het gevolg van de voorgestelde maatregelen is dus, dat een -groote groep menschen, die thans een zeer lage belasting betalen, voortaan geheel vrijgesteld zijn en jaarlijks geen aan slagbiljet iï?eer in hun brievenbus zul len vinden. Dat het hier niet gaat om enkelen maar om duizenden, leeren ons de volgende cijfers. In het belastingjaar 1922/1923 waren 690.000 personen in de rijksinkomsten belasting aangeslagen en brachten zij tezamen aan die belasting op een be drag van f 122.293,000. Van deze 690,000 belastingbetalers hadden 192,000 een belastb. ink.v. f 800 tot f 1000 187,000 f 1000 tot f1200 197,000 f 1200 lot f 1400 187,030 f1400 tot f1600 Dus totaal 773,000 belastingbetalers met een inkomen beneden f 1600. De. voorgestelde regeling zal met zich brengen, dat. een groot deel van deze 700,000 menschen vrijgesteld zullen worden van elke belastingbetaling. En hoewel ik hel die menschen van harte gun, dat zij een kleine verlich ting van lasten krijgen, lijkt het mij verkeerd, om hen niet de jaarlijksche herinnering thuis te sturen, dat de staat geld noodig heeft. Vooral, als we daarbij denken aan de werkloozensteun en armoedesteun, waarvoor een uitgaaf is gferaamd in 1922 van f 104,000,000, door rijk, ge meenten, particuliere en kerkelijke armenzorg tezamen op te brengen welk bedrag hoofdzakelijk ten goede komt aan de personen, die vrijgesteld zijn van elke belastingbetaling. Het is vooral deze scherpe tegen strijdigheid van belasting betalen eener- zijds en steun ontvangen anderzijds, die het verschil verklaart in waardee ring, waarmede de loontrekkende klasse en de middenstand den staat beschouwt. De gemiddelde loonarbeider ziet den staat als een besturende engel, die voor werkloozensteun zorgt, wanneer er malaise isdie gratis onderwijs be nevens sehoolkleeding en -voeding geeft, wanneer het gezin toeneemtdie een ouderdomsrente verschaft aan zijn ouders; die in de fabrieken laat con troleéren, of de gewétenlooze werk gever niet te lang laat werken en of er wel voldoende voor veiligheid en gezondheid wordt gezorgddie zieken huizen en sanatoria bekostigt voor zijn herstel in tijden van ziekte, of ingoed Hollandsch als eeri «tafeltje dek je, ezeltje strek je". Aan de middenklasse verschijnt de staat meer in den vorm van een on- verbiddelijken belasting ambtenaar, die gewapend met £een serie reglementen en voorschriften, welke allemaal in het voordeel van de schatkist zijn en die op zijn rug heeft een zeer kost baar heirleger van kwelduivels, die ambtenaren worden genoemd en die zich met alles en nog wat bemoeien. Laten wij dadelijk opmerken, dat geen van beide opvattingen juist zijn in beide zit een kern van waarheid en met nog verschillende andere ge zichtspunten tezamen, komt men de waarheid nabij. Maar, de middenstander moge zich wel eens te veel het kind van de rekening voelen, de arbeider dient te begrijpen, dat de staat geen automaat is, waartegen slechts behoeft te worden geschreeuwd, om een of andere sociale maatregel te krijgen. Al die maatregelen kosten veel geld en het gaat niet aan om het eene deel van het volk te laten betalen, dat wat uitsluitend aan een ander deel ten goede komt, zonder dat begrepen wordt, dat voor dien steun offers moeten wor den gebracht. En het beste middel, om hel besef van die offers, bij te brengen aen hen, die er de vruchten van pluk ken, is, om hen naar draagkracht te laten meebetalen in de huishouding der gemeenschap. Dit heeft mijn vriend, de zenuwarts, mij geleerd, toen hij ons allen liet meebetalen; in het onderhoud van ons plantsoen, waardoor wij het behoorlijk leerden waardeeren. ïngezeaslea KtMtcIIngea. Slachtoffers van rugpyu Duizenden vóelen zich rampzalig door rugpijn. Kruipen de dagèy voor u zonder dat uw rugpijn ooit ophoudt? Wordt gij gekweld door ontstoken en rheumatische ledematen, pijn in het hoofd en de schopders, waterzuchtige zwellingen en urinesloornissen Geen wonder, dat gij u overdag zenuwachtig zwak en ziek voelt, en 's nachts te naar om te slapen of zelfs te rusten. Waarom zoudt gij het slachtoffer blijven van dergelijke ongemakken en pijn Die afmattende rugpijn, weet gij is dikwijls de eerste waarschuwing van verzwakkende nieren. Andere zullen spoedig volgen hoofdpijn, duizeligheid zenuwachtigheid, graveel, blaaszwakte, en waterzuchtige zwellingen. Wacht niet, tot het te laat is. Iedere minuut uitstel kan gevaar voor ont wikkeling tot ernstige nierkwalen be- teekenen. Herstel uw gezondheid tijdig en gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Foster's Pillen hebben duizen den geholpen en kunnen ook u helpen Let op de verpakking in glazen fla' cons met geel etiket (alom verkrijg baar) waardoor gij zeker zijt geen ver legen buitenlandsch goed te ontvangen Prijs f 1.75 per flacon. 31 1. Erfelijkheid. Ziekten, voort spruitende uit zwakte der ouders, voor namelijk onstaan door langdurige, niet doelbewuste, te nauwe familieleelt. 2. Fouten gemaakt gedurende het broedproces. 3. Mechanische invloedente veel kuikens in een kleine kunstmoeder, waardoor vele worden doodgetrapt en doodgedrukt; te lage of te hooge tem peratuur in de kunstmoeder. 4. Onvoldoende hygiënische toestan den gebrek aan zonnelicht en venti latie werken tuberculose in de hand Onzindelijke kunstmoeders. Luizen. 5. Onjuiste voeding. Hierdoor ont staan ingewandsziekten onvolkomen ontwikkeling. Kromme teenen by kuikens. VraagVan onze kuikens, die nu 3 weken oud zijn, beginnen sommige kromme teenen te krijgen. Ze eten nog goed. Waaraan kan dat liggen De kloek zit met de kuikens in een kuiken hokje met ren. M. te V. AntwoordDat kan best een voe dingskwestie wezen. Kuikens die opge sloten zitten, kunnen stoffen te kort komen, die onmisbaar zijn voor den groei van het teere lichaampje. Ik raad u aan, eens wat ongezuiver de (ruwe) levertraan te halen. Deze zal bij de drogisten te uwent m.i. wel te krijgen zijn. Van deze levertraan mengt u wat onder het voer, b.v. een eetlepel per dag voor 12 kuikens. Ook veel groen voer en versche, zuivere lucht in het hokje, waar ze 's nachts moeten ver blijven, zijn goede geneesmiddelen daartegen. Het kan ook zijn, dat de bodem van het hokje te hard is. B.v. kale, naakte planken. Noodig is daarvoor steeds dat er eene flinke hoeveelheid krabmateri- aal op den bodem ligt en in het slaap gedeelte eene dikke laag droog zand b.v. 6OEDK00PC NV.T&bkiniactustrj* „VICTORIA* 'A EfflilfTophovtn door JOS BOSHOUWERS te LENT Zyn de donkerbruine eieren lekkerder Vraag: Wij hebben thans Barnevel der-kuikens, afkomstig van stam-Horsf Zijn de eieren daarvan wezenlijk lek kerder dan van Leghorns TV. te O. AntwoordDat de donkerbruine eieren voor de oogen van sommigen beter, voedzamer en lekkerder schijnen, is algemeen bekend. Waarop deze be weringen kunnen steunen blijft ons een raadsel. Echter moet men toegeven, dat een gekookt bruin ei, nadat het gepeld is, den schijn wekt, of het wit bleeker is dan van witschalige eieren. Natuurlijk is het hier een soort van gezichtsbedrog, een spel van kleur- schakeering. Immers, het wit op bruin steekt beter af, dan wit op wit. Doch, hoe men de zaak ook be kijk', een feit is, dat het donkerbruiue ei door velen bij voorkeur begeerd wordt, vooral door de Engelschen. We zullen maar zeggen ieder zijn smaak. Maar, met de grillen van deze lekker bekken houdt men in de kippenwereld wel degelijk rekening. Dit is dan ook een der redenen, waarom de practische mannen der Roermondsche Eierveiling er de laatste jaren steeds meer en meer bij hunne leveranciers heboen aange drongen, ook Barnevelders te houden. Wij kunnen ons dat be&t begrijpen, vooral omdat onder de Barnevelders ook prima legslers van zware eieren worden aangetroffen. Sterfte onder kuikens. Vraag: Ik heb nog 67 kuikens in de kunstmoeder, doch er zijn er reeds heel wat gestorven. Zijn kuikens uil de machine niet zwakker, dan die, welke door de kippen zijn uitgebroed H. te H. Antwoord Sterfte onder de kuikens uit broedmachines en opgevoed in kunstmoeders is te wijten aan een of meer der volgende fouten. Moeten de diertjes lang achter me kaar op een te harden, blooten vloer loopen, dan krijgen ze z.g. zoldervo^ten, ze bewegen zich dan voort op de »hak ken" en trekken daarbij de teentjes niet zelden krom. In dit geval is 't naluurlijk géén voedingskwestie. Hoeveel kuikens by een kloek Vraag: De volgende week krijg ik eendaagskuikens uit de broedmachine. Hoeveel kan ik er bij eene kloek zet ten Ik heb broedsche kippen genoeg. M. te V. Antwoord: U kunt gerust20kuikens bij eene kloek zeiten. Dat gaat best Men heeft om deze tijd van 't jaar zelfs wel succes met 25 bij een kip. Het gaat veel beter 25 kuikens groot te brengen bij eene kloek, dan 16 eieren onder eene broedsche kip te leggen. Enorme cyfers. Door de ingevoerde tabaksbelasting, in verband waarmede geen sigaren, sigaretten of tabak verkocht mogen worden zonder vermelding van de waarde, is bekend hoeveel banderolles in de jaren 1923 en 1924 door het Departement van Financiën zijn afge leverd. Door deze belasting zijn wij in staat op betrouwbaren grondslag na te gaan, hoeveel sigaren, sigaretten of tabak er verrookt zijn over genoemde jaren Bovendien is vast te stellen, hoeveel geld al het verrookte materiaal heeft gekost, daarbij aannemende, dat de winkeliers den prijs op de banderol ook inderdaad vragen. Omtrent de gebanderolleerde hoeveel heden stellen we het volgende overzicht samen de cijfers zijn ontleend aan het Maartnummer vaD het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gebanderolleerd 1923 1924 Sigaren(stuks) 1.058.994.0751.047.705.325 Sigaretlen(id 1.997.671.800 2.542 488.300 Tabak (K.G.) 12.855.103 14.781.799 Meer dan één milliard sigaren werd dus zoowel in 1923 als in 1924 in den lande gebruikt, terwijl het aantal sigaretten reeds de 2r/i milliard be reikte. Bovendien werd in 1924 bijna 15 millioen K.G. tabak verhandeld. Voor sigaretten en tabak zijn de hoe veelheden van 1924 belangrijk hooger dan 1923. Voor hoeveel waarde (volgens de banderollen) in rook is opgegaan, laat ons het volgende overzicht zien 1923 1924 Sigaren f 79.921.358 f 76.552.299 Sigaretten f 36.084 805 f 43.416.361 Tabak f 28.918.828 f 34.207.830 Tezamen f 144.924.991 f 154.176 390 De waarde van de afgeleverde ban derollen blijkt in 1924 (voorloopige opgave) te zijn toegenomen met rond 10 millioen gulden. Dit zijn sommen, die aandacht vragen en misschien den hartstochtelijken rooker voor een oogenblik zijn sigaar doen neerleggen, merkt het Vad. hier bij op. Nederland (het mannelijk gedeelte) permitteert zich wel de weelde van een enkel sigaartje 1 Intusschen mag er bij vermeld wor den, dat ook op dit terrein, ondanks de toeneming van het aantal, eenige bezuiniging schijnt doorgedrongen, im mers waren in 1923 de sigaren van 8 en 10 cents het meest in trek, in 1924 werden die van 6 en 8 cents het meest gebanderolleerd. Ook bij de sigaretten is iets dergelijks op te merken. VENRAY, 25 April 1925. Een schoone feestdag. Ja, dat is het geweest verleden Zon dag, toen de Weleerw. Pater Directeur van het Patronaat zijn zilveren Pries terfeest vierde. Des morgens om 7 uur droeg de jubilaris in de parochiekerk de H. Mis up, tot intentie van Patronaat enJonge- lingenvereeniging. Deze allen en ook verscheidene andere belangstellenden, naderden onder deze H. Mis ter H. Tafel. Na de groote Hoogmis bracht Ven- ray's Fanfarecorps den jubilaris een serenade. Dr. Sala roemde den arbeid van den geachlen priester, die de fan fare nartelijk dankte. Des avonds was er bijeenkomst in de versierde zaal van het Patronaat. Achtereenvolgens werd het woord ge voerd door een kleinen jongen van het Patronaat; den president der Jongelin- genvereeniging, Gerard Custers; den heer van Aarssen namens de Turn- club «St. Chrisloffel". Bijzonder vallen te vermelden de meer uitvoerige toe spraken van den heer Jan Poels, in naam van de Patronaatscommissie en den Weleerw. heer Kapelaan Dinckels, als vertegenwoordiger van de parochie geestelijkheid. De Turnclub en eenige leerlingen van de Gymnastiek maakten zeer mooie oefeningen. Een schoon oogenblik was het, toen de voorzitter van de Tooneelclub »St. Genesimus", den feestvierenden Direc teur een gave overhandigde ter bestrij ding van de kosten der nieuwe piano. Deze gave was gecollecteerd door de Tooneelclub, die hoopt en vertrouwt, dat het ontbrekende nog door milde gevers zal worden aangevuld. De kunstvaardige heer Welting had zich welwillend bereid verklaard om de piano het eerst te bespelen. Professor Antonini, de gochelaar, deed een reeks mooie toeren, doch kon geen tijd vinden om ook nog de groo- tere loeren te volvoeren, die hij zich had voorgesteld. De bekende leider van het tooneel- fonds »Pieter Langendijk", de heer Gérard Nielen, broeder van den jubilaris had de vriendelijkheid de aanwezigen allerkostelijkst te vermaken met zijne fijne voordrachten. In ontroerende bewoordi^ de zilveren jubilaris al foede wenschen en gull" e kleine Fanfare, Turnc D4

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1