Paschen. WK«-8' Weekblad voor VENRAY, HORST eo Omstreken. Provinciaal Nieuws. Dit nummer bestaat uit DRIE bladen. Volksconcerten in 1925 Voor onze toekomstige priesters. De Kippenhouderij op het platteland Zaterdag 11 April 1929 46e Jaargang No. 15. PEEL EN MAAS aronnkmentsprijs PER KWARTAAL: BfcJKay;..<B et-»» IWM w Willi m PRIJS DER ADVERTENTIEN Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY - Telefoon SI. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat de in 1925 te nouden volksconcerten zijn vastge steld als volgt: le. Donderdag 21 Mei (Hemelvaarts dag) namiddags zes uur, Venray's Fanfarecorps Groote Markt; 2e. Maandag 1 Juni (2e Pinksterdag) namiddags zes uur, Fanfare »St. Catharina" Leunen, Groote Markt; 3e. Zondag 7 Juni, namiddags zes uur Fanfare »Sl. Oda' Merselo, Leunen; 4e. Zondag 21 Juni, namiddags zes uur Fanfare »Sub Matris Tntela" Oos trum, Heijde 5e. Zondag 28 Juni, namiddags 6 uuc Venray's Fanfarecorps, Merselo; 6e. Zondag 5 Juli, namiddags 7 uur Venray's Fanfarecorps, Groote Markt 7e. Zondag 12 Juli, namiddags 7 uur Fanfare »Sub Matris Tutela" Oos trum, Groote Markt 8e. Zondag 19 Juli; namiddags 6 uur Fanfare »St. Oda" Merselo, Oirlo 9e. Zondag 26 Juli, namiddags 7 uur Venray's Fanfarecorps, Groote Markt 10e. Zaterdag 15 Augustus (O. L. Vr Hemelvaart) namiddags 7 uur, Ven ray's Fanfarecorps, Ilenseniusplein. 11e. Zondag 30 Augustus, namiddags zes uur, Fanfare »St. Catharina" Leunen, Castenray. 12e. Maandag 31 Augustus (Koningin nedag) namiddags half 8, Venray's Fanfarecorps, Henseniusplein. 13e Zondag 13 September, namiddags 5 uur, (Extra Concert) Fanfare «Sub Matris Tutela, Oostrum. Venray, 6 April 1925. De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. Snoeien van Hagen en Struikgewassen Burgemeester en Wethouders van Venray brengen in herinnering de na volgende bepalingen van het Provinci aal Wegenreglement van Limburg: Al de binnen den afstand van 1 M. van de grens der wegen en voetpaden in 't algemeen slaande hagen, moeten telken jare, aan de wegzijde ter hoogte van minstens 1.50 M. boven den grond waarop ze geplant zijn, opgeschoren woj'Aenjf fch dier voege, dat op 1 JULI aai» die zijde slechts hoogstens 0.30 M. hout huiten den stam mag aanwe zig zijn. Voor datzelfde tijdstip moeten jaar lijks insgelijks weggeruimd worden de over de wegen, voetpaden, slooten en greppels hangende boomen, struiken, hagen en takken. Wij vertrouwen, dat in het belang van de wegen en voetpaden, zoowel als in het belang van de belendende gronden dit jaar het opscheren als bovenbedoeld, tijdig en naar behooren zal plaats hebben, opdat geen enkel proces-verbaal wegens niet nakoming dezer voorschriften zal behoeven te worden opgemaakt. Venray 8 April 1925 Burgemeester en Wethouders voorn. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Sleepen van eggen, ploegen, boomen enz. over kunstwegen. Burgemeester en Wethouders van Venray vestigen de aandacht op het bepaalde bij artikel 62 van het Provin ciaal Wegenreglemeinl, waarbij het verboden is, eggen, ploegen, boomen en dergelijke voorwerpen over kunst wegen te laten sleepen. Bij overtreding zal door de politie proces-verbaal worden opgemaakt. Venray 8 April 1925 DeBurgemeesterenWethouders voornd. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. „Dit is de dag, dien de Heer ge maakt heeftverheugen en verblijden wij ons denzelve". Met deze woor den treedt onze Moeder de H. Kerk, in haar heerlijksten Bruidstooi ge huld, ons heden tegemoet. „Gij zoekt Jezus van Nazareth, Hij is verrezen, Hij is niet hier". Dit is de blijde boodschap des Hemels, die luide en vreugdevol van Noord tot Zuid, van Oost tot West, tot in alle hoeken der wereld weerklinkt. Triomfliederen moeten weerklinken bij deze blijde tijding, het hart moet popelen van vreugde.. De gelukkige aarde en haar bewoners houden het oog op den glorievol verrezen Hei land gericht en juichen en jubelen. Zij heffen heden met onze Moeder de H. Kerk den lofzang van Sint Ambrosius aan „Groote God U loven wij, wij prijzen uwe werken, want dit is de dag, dien de Heer gemaakt heeft; verheugen en ver blijden wij ons in denzelve". jeziis Christus is verrezen. Welk een vreugde en blijdschap voor ons, die in Jezus' naam gedoopt zijn, die in zijn leer geiooven welk een vreugde voor ons, wij, die met de blijde hoop vervuld zijn ook eenmaal tot een beter leven te zullen ver rijzen. De aardsche mensch wordt maar al te dikwijls tot het aardsche ge trokken. Waren wij tot heden slaven van het vleesch, waren onze zinnen en handelingen op het aardsche ge richt, heden is het Paschen, de ver rijzenis des Heeren, daarom moeten ook wij heden allen verrijzen en een nieuw leven ingaan. Het woord van den Apostel moet in ons bewaarheid worden: Wanneer gij met Christus verrezen zijt, zoekt dan wat boven u is, niet wat van deze aarde is. Toen Christus Jezus uit het grat opstond, liet Hij de doeken in het graf achterzoo ook moeten wij bij onze geestelijke opstanding de ban den der oude zondige gewoonten in het graf achterlaten wij moeten met het verleden breken en een nieuwe toekomst tegemoet gaan. Wij moeten den ouden mensch uit, den nieuwen mensch aantrekken. Christus Jezus is van de dooden verrezen en sterft niet meer. Hoog boven de Tronen en Krachten en Machten is Hij verrezen en zit aan de rechterhand zijns Goddelijken Vaders. En het woord aan de leer lingen van Emmaüs zien wij bewaar heid moest de Christus dit alles niet lijden en aldus de eeuwige heerlijkheid ingaan? Worden ook wij door kruis en lijden bezocht, knielen wij dan neder in den hof van Olij ven moeten ook wij den lijdenskelk op Golgotha tot den bodem ledigen, slaan wij dan vol moed en heilige geestdrift onzen blik naar omhoog. Denkt dat op Goeden Vrijdag een Paaschmorgen voor den Heiland volgdezoo zal ook voor ons de vreugdedag niet uitblijven, want als wij met Christus lijden, zullen wij ook met Christus verheerlijkt worden. Ons kruis zal eene ladder van Jacob worden, langs welke wij van de aarde naar den hemel, naar de eeuwige gelukzaligheid zullen op klimmen. Daar zal geen traan meer geschreid, geen smart meer gevoeld worden, daar zal niets dan ee«wige vrede, vreugde en gejubel zijn. De heden glorierijk verrezene draagt in plaats van een rietstok, het zegevaandel in zijne hand. Daar op staat geschreven„Ik ben de Verrijzenis en het leven", die in mij gelooft, zal leven, eeuwig leven. Nu durven wij den dood gerust onder de oogen zien en met den H. Man Job kunnen wij uitroepen Ik weet dat mijn verlosser leeft en mij op den jongsten dag ten leven zal opwekken. Droogt thans uwe tranen, gij die weent over uwe dierbare afgestor venen treurt niet meer, want een maal zullen wij elkander wederzien, en onze vreugde zal niet meer ge stoord worden. Zweren wij dus heden opnieuw trouw aan het vaandel van Jezus. Leven wij steeds in God alle dagen onzes levens. Glorievol zal dan ook eenmaal onze verrijzenis zijn. RENEN. Van hooggeachte zijde verzoekt men ons opname van het volgend belang rijk artikel Alweer een collecte voor het Groot Seminarie! Zij zal Zondag Beloken Paschen in alle kerken en ender alle H.H. Missen op bevel van Z. D. H. den Bisschop gehouden worden. Gij verwondert u misschien daarover. Het prachtige gebouw staat er immers en is uiterlijk geheel voltooid. Wellicht hebt ge al eens bij u zelf gedacht één zorg minder in de wereld, Limburg heeft eer van zijn Seminarie, dat het in zoo'n korten tijd bijna geheel op eigen kosten wist te bouwen. Limburg mag inderdaad groot gaan op deze Kweekschool van priesters Nooit zou iemand dien bouw aangedurfd hebben, als hij niet gerekend had op de groote edelmoedigheid van de Lim- burgsche katholieken. En onze goede Limburgers hebben dat vertrouwen zich waardig getoond, want van de driehonderdduizend gulden, welke de onkosten bedragen, zijn, ben ik goed ingelicht, er ongeveer tweehonderd duizend bijeen. Het is een enorme som en wel een bewijs, dat de Limburger zijn liefde en eerbied voor den priester weet om te zetten in klinkende munt. Geofferd hebben rijken en armen, grooten en kleinen, particulieren en gestichten, kloosters en kostscholen en zij offerden in het algemeen gul en royaal. Zij, die hier zich zelf iets te verwijten hebben, moeten hun inea culpa maar op eigen borst kloppen. In elk geval zal een nieuwe oproep tot mildadigheid niet overbodig zijn. Met nieuw verrezen gebouwen gaat het als met menschen, die pas begra ven zijn na korten 'ijd denkt men er niet of nauwelijks meer aan, voor de laatste vergeten wij te bidden, aan de eersten vergeten wij te geven. En toch honderdduizend gulden te kort I Ik kan mij voorstellen, dat een of andere pastoor, kerk- of directeur-schoolbouwer in het verleden daar heelemaal niet van verschrikt en bij zich zelf denkt dat is de moeite niet waard, ik heb wel met grooter schuld gezeten en ben er toch doorheen gekomen. Waarde pastoorIk bewonder u, u en uw moed en durf. Maar als gjj in het geval verkeerde van de Bestuurders van ons Seminarie, zoudt gij met al uw moed en durf toch nog te kort schieten. Waarvan moet die ontbrekende ton komen Anderen hebben wellicht groote gewone of buitengewone inkom sten, zij kunnen aankloppen bij rijke parochianen, zij hebben gulle en ge fortuneerde vrienden, zij verpachten banken, zij houden wekelijks of maan delijks in de kerk of langs de huizen een collecte, zij trekken jaarlijks rijke subsidies van den Staat, zij verhoogen het kostgeld van hun leerlingen enz. Vernuftig, prachtig! Maar over geen van die bronnen van inkomsten of middelen om geld bijeen te krijgen kan •ons Groot Seminarie beschikken. Slechts aan twee middelen zou men kunnen denken het kostgeld verhoogen of op den kost bezuinigen. Maar aan geen van beiden mag men denken daarover zijn allen, die mei kennis van zaken kunnen oordeelen, het roerend eens. Er blijft dus niets anders over dan nogmaals onze toevlucht te nemen tot het innig geloovig, echt godsdienstige Limburgsche volk. De Seminaristen voor wier opleiding gij offert, zijn uit dit volk, uit uw boezem, voortgekomenhet zijn de uitverkoren, ik mag gerust zeggen de edelste en beste zonen van dat volk. Uit het midden des volks werden zij door God zelf geroepen om zich van alle anderen in de eenzaamheid af te zonderen, ten einde zich geheel te geven aan de beoefening van de gods vrucht en wetenschap. Straks zult ge hen terugzien, toege rust, met vroomheid en kennis, als zendelingen des Heeren om te arbeiden en te zorgen voor uw hoogste, uw geestelijke en eeuwige belangen. Zij zullen geheel de uwen zijn, g\j zult over hen kunnen beschikken niet meer hun familie, niet meer zij zelf. Hunner is het «erfdeel des Heeren" en de Heer zelf eischt hem voor Zich op om hen te schenken aan Zijn innig- geliefde kinderen. Doet daarom niet alsof het u niet aangaat, hoe zij tot hun heerlijke bestemming worden voorbereid. In ons Limburg zijn, God dank priester en volk één, dus moeten ook Seminarist en volk één zijn. Morgen verschijnen de Nieuwgewij- den onder u, gij zult hen binnenhalen als afgezanten van God, met luister en gejubel, met groen en bloemen en vlaggen en bruidjes en klokkengelui en orgelgejuich. Dan is u niets te veel, omdat gij op dien feestelijken dag God zelf in den jongen priester ziet en eeren wilt. Welnu bedenk, dat diezelfde Leviet, thans in uw Groot Seminarie woont. Ik zeg uw Groot Seminarie wat aan den Bisschop, onzen algemee- nen, inniggeliefden Vader in Christus, behoort, behoort mede aan u en daarom rust op uw schouders de eervolle plicht voor zyn Seminarie te zorgen. Wij staan er over verbaasd, wat gij doet en offert voor de Missie en de Missionarissen, voor de kloosters, voor de paters en de zusters, die in vreemde landen het Evangelie gaan verkondigen. O wat is dat verrukkelijk I De zegen aan die offers verbonden, daalt ook op u, ook op ons Limburg, in zijn geloof en zijn zeden zoo fel bedreigd Limburg neer. Maar als gij het eene doet, moogt gij het andere niet laten. Op de eerste plaats moet gij denken aan uw eigen priestersgij moet alles voor hen over hebben, niet alléén als zij bij u de zielzorg waarnemen, maar ook in de dagen, dat zij zich voor die zielzorg, in uw belang, en tot uw eeuwig heil, voorbereiden. Zoo gij uw bloed, uw kinderen be doel ik, niet kunt of wilt geven aan God om Zijn heilig altaar te bedienen en voor Zijn zaak te arbeiden, geef dan tenminste iets van uw geld. De onkos ten van de priesterlijke studies zijn tegenwoordig zeer hoog. Aangezien nü onze priesters meestal voortkomen uit kinderrijke gezinnen, uit den gemid delden burger- en boerenstand, dus niet bepaald uit de rijke klassen, is dat voor velen een drukkende, zij het met liefde gedragen last. Van de ouders, die én hun bloed én hun geld voor het Godsrijk gaarne over hebben, mag het Groot Seminarie niet meer vragen Wat te kort komt op zijn budget in deze abnormale om standigheden, mogen de anderen het met een blij hart schenken, als op den blijden Beloken Paschen hen de offer schaal tot offeren uitnoodigt. God zal het hun loonen en misschien eerlang in hun eigen familie, op hun stamboom, de schoonste en geurigste bloem: den priester, doen ontluiken lugpaato MtMesiiages» Rugpyn en rheumatiek. Laat rugpijn en rheumatiek uw leven niet vergallen. Zoek de oorzaak op Zeer waarschijnlijk schuilt deze in uw nieren. Inspanning of gevatte kou kan deze gevoelige organen verzwakt heb ben en hen verhinderen in hun werk om de schadelijke vergiften uit uw bloed te filtreeren. Deze vergiften ver oorzaken rheumatische pijnen en vele andere kwalen, en hoe langer gij de nierzwakte verwaarloost, des te erger worden uw kwalen. Nierzwakte maakt u ook zenuwachtig, duizelig en afgemat zwak, teneer- geslagen en vermoeid, en onderhevig aan onaangename blaasstoornissen. Let op verschijnselen als bezinksel of zand in de urine, opgeblazenheid onder de oogen. waterzuchtige zwellingen in de ledematen, stijfheid of ontsteking van de gewrichten. Versterk uw nieren zonder uitstel en voorkom zoodoende de ontwikkeling ven ernstige nierkwalen. Gebruik Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen om de nieren weder krachtig en gezond te maken. Foster's Pillen hebben duizen den over de geheels wereld baat ge geven. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijg baar), waardoor gij zeker zijt geen verlegen buitenlandsch goed te ontvan gen. Prijs f 1 75 per flacon. 35 door JOS BOSHOUWERS te LENT Ze hebben bet wat benauwd. VRAAGIk heb eenige W. Wvan- dotten, in klein, doch voldoende en overigens goede huisvesting. De dieren zijn niet goed gezond, ze zijn te traag. Verschijnselen van snot of diptheritus kan ik niet bespeuren; ze snotten of piepen niet, hebben geen aanslag in de keel, alleen gaat de ademhaling te moeilijk. De dieren geven teekenen van benauwdheid. Nu en dan vind ik wel eens dunne, geelachtige uitwerpselen. Wat kan er aan haperen en wat zou ik moeten doen? K. te V. ANTWOORD Mijn veronderstelling is, dat uwe Wyandottes te vet zijn. Ik kan anders geen verklaring vinden. Klachten als de uwe bereiken ons bijna dagelijks tegenwoordig en haast altijd van menschen, die middelzware rassen houden. O, men moet deze zoo voor zichtig voeren. Anders zet overal vet neer en het gevolg daarvan is, dat de dieren lastig adem halen, ze hebben het blijkbaar benauwd Ik raad u daar om aan, de voedering eens te veran deren, b.v. twee "dagen achtereen in de plaats van hardvoer enkel voedei rijst en dat over een veertien dagen nog eens te herhalen. Klaver aan kuikens. VRAAGWij hebben dicht bij onze boerderij een grooten akker met klaver Deze schiet aardig in het malsche blad Wat dunkt u, zouden we onze kuikens daar volop van kunnen voeren Of zou het diarrhee verwekken 't Vorig jaar hebben wij veel kuikens dood ge had aan diarrhee. \j. te V. ANTWOORD Malsche, jonge klaver is, zoowel voor kuikens als voor vol wassen hoenders een uitstekend groen voer, zoowel door het hoog eiwit, als door 't hooge kalkgehalte. Jonge klaver werkt zeer gunstig op de beenvorming. Ik raad u aan, deze klaver heel kort le snijden, hoe korter hoe beter, des te liever hebben de kuikens groenvoer. Alle overdrijving schaadt, doch zoo heel spaarzaam hoeft u ook weer niet te zijn met klaver^ want als de kuikens genoeg hebben, zullen ze 't overige wel laten liggen. Dit moet echter worden opgeruimd, want bedorven voer werkt ongunstig op de ingewanden. Er ontstaat darm ziekte door, waarna diarrhee optreedt Jonge paardebloembladeren en jonge brandnetels zijn ook beste groenvoe- ders, voor kleinen als grooten. Kuikens in de buitenlucht. VRAAGAls men kuikens met de kunstmoeder groot brengt, op welken leeftijd mogen ze dan de buitenlucht op? J. te O. ANTWOORD Wanneer kuikens te lang opgesloten worden, dus niet vol* doende versche lucht (zuurstof) krijgen dan blijven de slechte gevolgen niet uit. In den vorm van lamheid in de pocten wordt ons deze verkeerde be handeling gedemonstreerd. De ervaring leert hier alles, al blijft het steeds op passen. Bij mooi, zonnig weer zet men de kunstmoeder al spoedig buiten, doch men moet in de buurt blijven. Want door de zon wordt de temperatuur in de kunstmoeder gemakkelijk en vlug boven de 100 gr en dan is het plezier voor goed afgeloopen. De ramen open voor ventilatie is dan het wachtwoord. De ramen er af is nog beter, want dan kunnen de kui kens de versterkende zonnestralen direct opnemen. Door het glas worden de krachtgeven de, de z.g ultra violette stralen buiten de deur gehouden. Hoe meer de kuikens in de zon kunnen komen, hoe meer ze zullen groeien. Maar dan, zooals ik zeide, zonder dat het glas er eerst de grootste waarde aan ontneemt. Na korten tijd doet men verstandig, de kuikens buiten de kunstmoeder te laten en te behandelen met de meeste zorg, want de katten liggen niet zelden op de loer. Wij raden u verder aan, eens een proef te nemen met karnemelk. Dal is voor kuikens de beste drank, die er maar te bedenken is. Geen volle melk, maar karnemelk! Van melk drinken ze te veel en die verzuurt ook te gauw. Karnemelk wekt den eetlust op, houdt de dieren gezond is vooral een goed voorbehoedmiddel tegen de zoo gevreesde witte diarrhee bij kuikens, waaraan jaarlijks honderd duizenden kuikens sterven. VENRAY, 11 April 1925. Ouderdomsrenten De vierwekelijksche uitbetaling der Ouderdomsrenten ten postkantore heeft plaats Dinsdag, Woensdag en Donder dag a.s. en wei van 24 nam. Rjjkstelefoon. Nieuwe aansluiting No. 77 Fa Winkelmolen en v. d. Beuken, graan en kunstmesthandel Marktstraat 3. GEVONDENeen rijwielbelasting- merk 1925. Inlichtingen Marechaussée- kazerne Venray. Zondag j.l. werd bij den winke lier V. Stationsweg een groote winkel ruit stukgeslagen. Voorwaar een helden streek Door de Marechaussée werd vrij logies verstrekt aan een zwerver die te veel aan Bachus had geofferd. Na zijn roes te hebben uitgeslapen werd hij vrijgelaten. Door prachtig weer begunstigd hield de Postduivenvereeniging »'De Zwaluw" Zondag j.l. haar eerste wed vlucht met oude duiven van uit Eisden. (afstand 100 K.M.). De prijzen werden verdiend als volgt le, 10e en 14e J. Eibers. 2e, 8e en lie G. v. Dijck. 3e en 21e H. Arts. 4e en 13e H. Strijbosch. 5e, 12e en 17e J. Kusters. 6e en 9e A. Janssen. 7e J. Vollebergh 15e F. Vermeulen. 16e J. Fila. 18e en 19e L. Maassen. 20e W. Manders. Duiven los 9 uur. Aankomst eerste duif 10 uur 12 min. 23 sec. Laafste duif 10 uur 34 min. 17 sec. Dii is de eerste van de vele vluchten die deze vereeniging zal ondernemen, daar de duiven evenals 't vorig jaar tot in 't zuiden van Frankrijk, Dax en Bordeaux zullen moeten mede kampen. Wij hopen dan ook dat dit wederom gunstige re sultaten mag hebben. De monteur J. H. van hier, was Vrijdagmiddag in de boterfabriek te Oostrum bezig met het plaatsen van een 500 kilo's zware roombak. Een der stellingen waarop deze bak geplaatst was, bezweek, waardoor het zware voorwerp kantelde en H. er onder be kneld geraakte. Met een beenbreuk werd hij opgenomen. Woensdagavond sprong met een hevigen knal in de Groote straat alhier een achterband ven een vrachtauto uit

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1