sa!LS: Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. a3f_ Abocneert U op dit blad De wijzigingen in onze Politieverordening. De Kippenhouderij op het platteland Bezuiniging. Gemengd Nieuws. Zaterdag 28 Maart 1920 06e Jaargang No. 18. _,PEEL EN MAAS I-ER KWARTAAL; MB MBi BBBOMB MMB HSiHHÉ HM ^1 w Wm^iS PRIJS DER ADVERTENTIEN So"Sf5'c° Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY - Telefoon 81. HSP"** Dit nummer bestaat uit twee bladen De Burgemeester en Wethouders van Venray doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in zijne vergade ring van 10 Maart 1925 is vastgesteld de navolgende verordening VERORDENING tot wijziging en aanvulling der algemeene Politie verordening voor de Gemeente Venray vastgesteld den 18en Februari 1905, zooals die sindsdien is gewijzigd. Zijnde deze verordening aan de Ge deputeerde Staten van Limburg volgens hun bericht van 20 Maart 1925, 2e Afd. La. 2572/5 W. in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 2 April 1925. De Burgemeester en Wethouders voornd. O. VAN DE LOO De Secretaris, VAN HAAREN. De Burgemeester en Wethouders van Venray, doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in zijne ver gadering van 10 Maart 1925 is vast gesteld de volgende verordening: VERORDENING tot aanvulling van de Motor- en Rijwielverordening der gemeente VENRAY. Eenig artikel. Artikel 2quater der verordening, re gelende het verkeer met motorrijtuigen en rijwielen in de gemeente Venray, vastgesteld 31 Januari 1916 en afge kondigd 27 Februari 1916, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 October 1924, afgekondigd 29 October daaraan volgend, wordt vervangen door een nieuw artikel 2quater, luidende als volgt »Het is verboden een motorrijtuig met 8 of meer zitplaatsen, bestemd of gebruikt voor personenvervoer en niet zijnde een openbaar middel van ver voer als bedoeld in de wet van 23 April 1880 (Staatsblad 67), over den openbaren weg te rijden of daarop eene standplaats in te nemenA tenzij met vergunning van Burgemeester en Wethouders en met inachtneming van de bij die vergunning ir. het belang der openbare orde, z'edelijkheid en veiligheid te stellen voorwaarden". Zijnde deze verordening aan de Ge deputeerde Staten van Limburg volgens hun bericht van 20 Maart 1925, 2e Afd. La. 2612/5 S in afschrift mede gedeeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 30en Maart 1925. DeBurgemeesterenWethouders voornd. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat is ingekomen een verzoek van Wilhelmipa Goopmans, weduwe van Johannes Schaeffers, van beroep her bergierster, wonende te Venray School straat 3, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein in de voorkamer en achterzaal van het pand, plaatselijk gemerkt Schoolstraat 3. Binnen twee weken na dagteekening dezer bekendmaking kan eenieder te gen het verleenen der vergunning schriftelijk bezwaren indienen. Venray, 2 April 1925. Burgemeester on Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat is ingekomen een verzoek van J M. Schaeffers, leidekker wonende Schoolstraat 3, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein in de voorkamer van het huis Eindstraat 12. Binnen twee weken na dagteekening dezer bekendmaking kan eenieder te gen het verleenen der vergunning schriftelijk bezwaren indienen. Venray, 30 Maart 1925. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat is ingekomen een verzoek van R. L. Dupont, koopman, wonende te Ven ray Stationsweg 53, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein in de voorkamer van het huis Stationsweg 53. Binnen twee weken na dagteekening dezer bekendmaking kan eenieder te gen het. verleenen der vergunning schriftelijk bezwaren indienen. Venray, 30 Maart 1925. Burgemeester en Wethouders voorn. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Wij meenen goed te doen eens de bijzondere aandacht te vestigen op de wijzigingen, welke bij Raadsbesluit van 10 Maart j.l. zijn gebracht in de Alge meene Politieverordening voor de ge meente Venray, welk besluit op 2 April op de voorgeschreven wijze is afgekondigd door aanplakking in zijn geheel op de daarvoor bestemde plaats aan 't Raadhuis en dus morgen Zondag 5 April, in werking treedt. Vooreerst is het bestaande artikel 28, dat door zijne onduidelijkheid en on volledigheid aanleiding gaf tot moeilijk heden bij de uitvoering, vervangen door een nieuw artikel 28, luidende als volgt «Het is verboden op of aan stralen of wegen zonder van gemeentewege daarmede belast te zijn, bekendmakin gen of reclameplaten te plaatsen, te bevestigen of aan te brengen, op of aan openbare gebouwen, gemeente eigendommen of van gemeentewege opgerichte aanplakborden, of zoodanige handelingen te verrichten op of aan particuliere eigendommen, tenzij krach tens wettelijk voorschrift of toestem ming van den eigenaar, beheerder of bewoner. Eveneens is het verboden, behalve aan hen, die daarfnp ambtshalve be voegd zijn, op en lengs de straten verkoopingen, afslagen, aankondigin gen en bekendmakingen vari welken aard ook, luidkeels om te roepen of af te roepen, tenzij met. toestemming van Burgemeester en Wethouders." Verder eischte artikel 29 eenige aan vullingen en zijn daaraan de verbods bepalingen sub h tot en met e toege voegd. Het artikel luidt thans in zijn geheel Behoudens hetgeen daaromtrent bij het Wetboek van Strafrecht is bepaald en voorzoover daarin niet is voorzien bij het reglement op de openbare wegen en voetpaden in het hertogdom Limburg, is het verboden op de stralen: a. Zonder vergunning van Burgemees ter en Wethouders goederen _uit te stallen, te hangen, te leggen of te hebben; kramen, stoelen, tafels, banken of zonneschermen te plaatsen, te laten staan of uit te hangen. b. Ambachten uit te oefenen of werk zaamheden te verrichten, die het ver keer zouden kunnen belemmeren, tenzij Burgemeester en Wethouders van deze bepaling tijdelijke onthef fing hebben verleend c. Met sneeuw- of andere ballen of voorwerpen te werpen, of te schieten, uit kwaadwilligheid op gevels te schrijven of te krassen, aan bellen te trekken of te drukken, op deuren te kloppen, met water of ander vocht te spuiten, de op de daarvoor bestem de plaatsen aangeplakte aankondi gingen af te scheuren of onleesbaar te maken, of iemand door woorden of daden laslig te vallen. d. Aan lantaarnpalen dieren vast te leggen, daartegen matten of vloer- kleeden uit te kloppen, daartegen op te klimmen, en zonder daartoe be voegd te zijn de daaraan bevestigde lantaarns te ontsteken, of ontstoken zijnde, uit te blusschen. e. Paarden of ander vee te laten staan anders dan behoorlijk vastgemaakt of met de hand vastgehouden. f. Te klappen meizweepen, geraas te maken met andere voorwerpen, te schreeuwen of iets te doen, hetwelk aanleiding' kan geven tot het ver schrikken van dieren. g. In de kom der gemeente anders dan voor zijne eigen woningen, lus- schen achtuur 's avonds en achtuur 's morgens, matten, karpetten, vloer- kleeden of tapijten uit te kloppen of uit te slaan. h. Met kaarten of met of om geld te spelen. i. Het voetbalspel uit te oefenen of andere spelen, die voor het publiek of de omwonenden hinderlijk zijn. j. Aan de straat of wegzijde der ge bouwen zonder vergunning van den bewoner of gebruiker en, voorzoover het betreft gemeentegebouwen, zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders, op of tegen muren, deuren, ramen, dorpels of hekken te zitten, liggen of leunen, k. Zich zonder noodzaak op de trot toirs en in de straten zoodanig op te houden of te blijven staan, dat daar door het vrije verkeer wordt belem merd. 1. Tusschen zonsondergang en zons- opgang zich op te houden in de open hal onder het Raadhuis. Waar ook al spoedig na den aanleg van de trottoirs bleek, dat door som migen daarvan misbruik werd gemaakt, en dit nog dagelijks gebeurt, is ook te dien aanzien eene voorziening getroffen en wel door inlassching van een nieuw artikel 31a. »Het is verboden de trottoirs eh andere kennelijk alleen voor voetgan gers bestemde plaatsen te berijden met voertuigen of deze daarop te doen stil staan of daarover paarden, ezels of vee te drijven of daarop te doen stil staan. Dit verbod geldt niet ten aanzien van kinderwagens en ziekenwagens." Aan het langzamerhand ingeslopen misbruik om de trottoirs en andere alleen voor voetgangers bestemde plaatsen te berijden met kruiwagens enz., is dus nu een einde gemaakt. Het berijden der trottoirs met auto's, moto ren of rijwielen was ook tot nu toe reeds en blijft verboden bij art. 5 der Motor- en Rijwielverordening der ge meente Venray. Wij meenen te weten, dat van nu af aan ook deze verbods bepaling streng zal worden toegepast en de den laatsten tijd veelvuldig voor komende overtredingen niet meer door de vingers zullen worden gezien, doch onmiddellijk piroces-verbaal zal worden opgemaakt. Het bestaande artikel 48 is vervan gen door een duidelijker en vooral vollediger bepaling, welke luidt: »Het is verboden, zonder vergunning van den Burgemeester, optochten te houden of daaraan deel te nemen, op openbare plaatsen muziek te maken, vertooningen te geven of het beroep van liedjeszanger uit te oefenen, of zich gemaskerd of vermomd te ver- loonen." Voortaan is dus ook strafbaar het deelnemen aan optochten, waarvoor met de vereischte vergunning is ver leend. Voorts eischte het gevaar voor brand, die kan ontslaan door roekeloos ge bruik van de den laatsten tijd vooral In het boerenbedrijf veel gebruikte verplaatsbare petroleum- of benzine motoren (de niet-verplaatsbare motoren vallen in het algemeen onder de Hinderwet, zoodat voor het gebruik daarvan bij de vergunning voorwaar den kunnen worden gesteld) noodzake lijk eenige voorziening. Deze is be lichaamd in een nieuw artikel 77b., luidende »Het is verbeen verplaatsbare mo* toren, met uitzondering van electro- motoren, ingehouwen of getimmerten, waar licht ontvlambare sloffen zich bevinden of die zelf geheel of gedeel te lijk uit licht brandbaar materiaal zijn opgetrokken, of wel in de buitenlucht op een afstand van minder dan twee Meter van hoopen of stapels hooi, on- gedorscht graan, schansen of takke- bossen of ander brandhout of turf en van stroodaken in bedrijf te hebben, of tot aanzetten in gereedheid te brengen, alsmede blaaslampen, dienen de tot het in bedrijfstellen van of be- hoorende tot motoren, daar brandende te hebben of te ontsteken. Ten slotte is van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de bijzondere strafbepaling achter elk hoofdstuk te lichten en aan het einde der politie verordening eene algemeene sanctie vast te stellen en wel door te bepalen in een nieuw artikel 104a, dat elke overtreding van eenige bepaling der Algemeene Politieverordening wordt gestraft met geldboete van ten hoogste f 25.of hechtenis van ten hoogste zes dagen. ïageisaiea MidelseUagsa. Nierkwalen by vrouwen. Nierkwalen bij vrouwen treden vaak op na de geboorte van een kind. Op zulke tijdstippen en ook bij vele ande re lichamelijke stoornissen, waaraan vrouwen onderhevig zijn, hebben de nieren veel te verdragen. Vaak ver zwakken deze overwerkte organen hier door, en dit veroorzaakt verschijnselen, die licht verward worden met vrouwe lijke kwalen. Zenuwachtigheid, aanvallen van duizeligheid, hoofdpijn, urinestoornis- sen, blaaskwalen, pijn in den rug en de zijden, rheumatische aandoeningen en waterzuchtige zwellingen kunnen alle ontstaan, als de nieren het bloed niet behoorlijk zuiveren. Grijp in bij het eerste teeken van nierzwakte. Gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen, zij versterken de nieren, kalmeeren de blaas en dragen zorg voor de zuivering van uw bloed. Zoo doende worden ernstige kwalen als spit, ischias, rheuinatiek, waterzucht, steen en nier- en blaasontsteking over wonnen Doch herinner u, dat het gemakke lijker is deze kwalen te voorkomen dan te genezen. Iedere vrouw behoorde nu en dan een dosis Foster's Pillen te ge bruiken. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijg baar), waardoor gij zeker zijt geen verlegen buitenlandsch goed te ontvan gen. Prijs fl.75 per flacon. 37 Last van gal en slym beslagen tong, een voortdurend onaan- genamen smaak, tragen stoelgang en een opgeblazen gevoel. Gebruik hier tegen de zonder eenige kramp werken de Mynhardt's Laxeertabletten. Doos 60 ets. Bij apoth. en drogisten. 3057 door JOS. BOSHOUWERS tc LENT Kuikens. 1. Laat de kuikens ten minste de eerste 24 uren rustig slapen. Voeren is dan zeer slecht, ja zelfs gevaarlijk. Rust en warmte is het eenige, waar aan ze dan behoefte hebben. 2. Houdt de kuikens de eerste da gen bij de hen achter latjes of in de kunstmoeder en haal ze er alleen uit, om te laten eten. Al spoedig moeten zij geleerd worden, van zelf ae warmte op te zoeken. 3. Voedt de kuikens nooit in het hokje, waarin de hen zit, of in het slaapvertrek der kunstmoeder. 4. Geef zoo dikwijls mogelijk, doch telkens maar weinig voer. 5. Neem het overblijvende eten weg, als de kuikens niet zoo happig meer zijn. 6. Laat het zachte voer of het groen voer nooit zuur worden. 7. Laat de kuikens altijd gelegen heid droge, grove tarwezemelen te eten, altijd 8. Als ge karnemelk kunt geven, laat het dan niet na. Karnemelk is de beste kuikendrank. Volle room of ondermelk raad ik niet aan als drin ken. Ze nemen er te veel van. Wél, om het weekvoer er mee aan te maken. 9. Voer geen hard gekookt ei, zonder er iets bij te voegen, om ver stopping te voorkomen. 10. Maar.... hébben de kuikens diarrhee (dunne ontlasting) dan wél hard gekookt ei zonder bijmengsels. 11. Krijgen de kuikens zwakke pootjes, geef dan zoo minder voer, maar wel droge zemelen en groenvoer, benevens een lepeltje levertraan. 12. Als de kuikens den weg naar hun slaapplaats goed kennen, kan de opening naar hun slaapplaats overdag open blijven en spoedig daarna ook 's nachts. Dan kan één maaltijd kor relvoer 's avonds gestrooid worden voor het vroege ontbijt 13. Het doel is, kuikens altijd hongerig te houden, tenminste over dag, maar hun kropjes goed te vullen voor ze slapen gaan. 14. Te sterk voeren beteekent: kuikens vermoorden. 15. Had eigenlijk bovenaan moeten staan Reinheid in alles is de hoofd- vereischte. Resultaten met de broedmachine. VRAAGIk heb op uw aanraden eene broedmachine gekocht, doch kreeg van de 78 goed bevruchte eieren slechts 47 kuikens. De handleiding is trouw opgevolgd. Ik had 60—68 graden vocht en de machine stond in een kelder. De thermometer stond de eerste week op 103 gr. F., maar de laatste 2 weken duurde het na het keeren tel kens lang eer hij weer op 103 stond. Bij de uitkomst 104 105 gr. Het uitkomen der kuikens heeft 2 dagen geduurd. De eerste kuikens kwamen pas den 22en dag, en het duurde tot den avond van den 23en dag. Toen waren er 47 en de rest allen dood in den dop. De eerste kuikens heb ik alle in 't leven gehouden, doch de anderen konden slecht loopen en zijn alle gestorven. H. J. te L. ANTWOORD't Slechte resultaat kan gelegen hebben ten le. aan de kwaliteit der broedeieren, ten 2e. aan de behandeling der machine. Ook aan beide. De eieren kunnen te oud zijn; af komstig van verzwakte dieren gebrek aan groenvoer is mede oorzaak, dat de kiemen der broedeieren niet levens krachtig genoeg zijn. Aan de werking der machine heeft echter ook iets gemankeerd, óf aan de behandeling Bij koud weer moet niet lang ge koeld worden, dat spreekt vanzelf, nietwaar? En de deur der machine dient direct gesloten, als de eierla er uit genomen is. De kwikbol van den thermometer hing toch zeker wel vlak bij den bovenkant der eieren Zoo niet, dan hebt u te laag gebroed, want de grootste warmte zit boven in de ma chine. Hangt de kwikbol bv. een paar vingers boven de eieren, en wijst de thermometer, laat ons zeggen 103 gr. aan, dan krijgen de eieren, die zooveel lager, dus kouder liggen, slechts 101 gr. of zoo iets. Hieraan kan het wel gelegen hebben dat de kuikens over tijd waren. Lees de handleiding nog maar eens aandachtig over. Misschien dat u dan hier of daar een licht opgaat. Het vochtgehalte zal in den kelder wel in orde zijn geweest, denk ik. Vroeg in 't seizoen behoeft men in een kelder niet bij te vochten, of het moet lang achtereen droog schraal weer geweest zijn, doch dat was hel den laatsten tijd niet zoozeer. Hoeveel eenden by een woerd VRAAGWij hebben 27 eenden en 2 woerden. Zouden de eieren daardoor percentsgewijze genoeg bevrucht zijn Ze loopen los en hebben volop zwem water. Ik hoorde beweren, dat twee woerden te weinig is. W. J. te V. ANTWOORDGewoonlijk rekent men voor loopeenden één woerd bij 68 eenden, doch als ze volop zwem water hebben, kan het iets meer lijden, omdat de paringen te water het best gelukken. Veel hangt er ook van af, of uw woerden mekaar verdragen. Hanen vechten vaak uit jalouzie, doch woerden niet minder. Dit werkt de bevruchting natuurlijk erg tegen. In plaats van 2 had ik bij 27 een den liever 3 woerden gedaan. Het zal nu echter lastig gaan, om nog een woerd bij te koopen. Om dezen tijd van 't jéar hebben de meeste eenden houders geen mannelijk fokmateriaal te veel. Men herinnert zich, hoe de Tweede Kamer met algemeene stemmen het voorstel der regeering verwierp om een groote som gelds te voteeren voor den houw en de inrichting van een nieuwe ambtswoning voor den Minister van Buitenlandsche Zaken. Men vond een ambtswoning noodig doch achtte in de gegeven omstandig heden een permanente voorziening on- Sewenscht wegens de hooge kosten, die it zou meebrengen. Inmiddels blijkt alweer op welke slordige wijze dergelijke voorstelleh worden voorbereid. Terwijl de regeering onophoudelijk verklaart met groot leedwezen te zijn overgegaan tot het besnoeien van de salarissen en heel erg onder den in druk verkeert van het leed, dat zij hare ambtenaren heeft moeten aandoen vraagt zij een exorbitant hoog be drag voor een ambtswoning. En nu dit plan niet doorgaat, doch meteen bekend geworden is, dat de regeering een woning zoekt voor den minister van buitenlandsche zak&n,nu komen, volgens de »N. Ct." nog dage lijks aanbiedingen van huiseigenaren, die hun perceel gaarne voor het ge stelde doel willen verkoopen. »Men kan wel zeggen, aldus het blad, dat zoo goed als alle groote perceelen te krijgen zijn. Zelfs het in drukke verbouwing verkeerend huis der familie Thurkow zou onder de aangeboden perceelen behooren. Er is dus keus te kust en te keur en voor het meerendeel ver onder de begrooting van het oorspronkelijk Regeeringsplan". De vraag rijst of de regeering dit niet van te voren had kunnen weten.... Zóó groot is Den Haag niet, of men weet wat er te koop is. Zij het dan voor minder geld, dan men wilde bestéden. In de practische huishouding noemt men dit een voordeel, dat men zich niet Iaat ontgaan. Maar de regeering heeft blijkbaar meer aandacht voor de huishouding van anderen dan voor die van haar zelf. Landarbeiders naar Frankrijk. Thans worden gevraagd a. voor Noord-Frankrijkmelkers- veeverzorgers en boerenknechten voor alle werk, goed op de hoogte met melken (minimum loon 250 francs per maand met kost en huisvesting b. voor Elzas-Lotharingen landar beiders voor alle werk; moeten met paarden kunnen omgaan en allerlei veldarbeid kunnen verrichten, (behoe ven niet te kunnen melken of ploegen) loon ongeveer 200 francs per maand plaatsing geschiedt voornamelijk in streken, waar de bevolking overwegend Duiisch spreekt. Inlichtingen bij de arbeidsbeurzen en de correspondenten der arbeidsbemidde ling. Knoeierij by den Techn. Rjjks- telegraafdienst. »Het Vad." deelt mede, dat een der met de keuring belaste ambtenaren bij de P. T. T. jaarlijks groot bedragen heeft aangenomen van de aannemers der leveranties van paalhout en dat de justitie de zaak in nanden heeft. Gebleken is, dat deze, reeds vele

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1