£-ïx-S; Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. ;ri.;r_ Tevreden maar niet voldaan Het Politiek Advies 1925 Dij nummer bestaat uit twee bladen Rioleering en Waterleiding in Venray. De Kippenhouderij op het platteland Zaterdag 28 Maart 1929 46e Jaargang No. 13. PEEL EN MAAS ahonnf.mentsprijs PER KWARTAAL: ■■m mS—B W&ZMM BBaBHa W PRIJS DER ADVERTENTIEN SluüS'sï Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY - Telefoon 81. TEVREDEN, dat onze R.K.K. afd. Dorp, Heide en Smakt nog samen 767 leden teit, ofschoon de Alge- meene Vergadering van 1.1. door 33 personen bezocht werd NIET VOLDAAN daar er nog zoovele gegoede ingezetenen, zoowel mannen als vrouwen, buiten de R. K. K. staan, eensdeels onder voor wendsel: „Waarom zou ik lid wor den, ik stem immers toch Roomsch maar in werkelijkheid voelen zij niets voor deze organisatie; anderdeels onder de schampere opmerking „Moeten gaan stemmen en dan ook nog betalen 1 hebben zij echter geen 25 koperen centen voor 't lid maatschap overtreurig maar waar 1 Zij allen (niet-leden) zijn nu uitge sloten om straks mede te werken aan, en invloed uit te oefenen op de samenstelling der officieeie candida- tenlijst van de Katholieke Staatspartij, want zij zullen aan de stemming in de organisatie niet kunnen deel nemen De ledenlijsten zijn afgesloten en aan het Hoofdbestuur opgezonden. Nakaarten en mopperen„Waarom mag ik niet meestemmen 1?" helpt niet meer. Wanneer Roeland dan nog eens zijn klaroen over Limburg's gouwen doet schallen om alle aangesloten kiezers op te roepen Zondag 26 Apri! trouw ter stembus te komen, entegen 13 Juli „verzamelen" blaast om allen stemgerechtigden op 't hart te drukken bij de officieeie stemming zich niet enkel hun Katholieke Plicht bewust te zijn, maar dezen ook trouw té vervullen dan hopen we, gezien den einduitslag dezer stemming te kunnen getuigen TEVREDEN EN VOLDAAN gegeven door liet Adviseerend College der R. K. Staatsparty. Het Adviseerend College heeft in zijn vergadering, gehouden op Vrijdag 20 en Zaterdag 21 Maart j.l volgens art. 12 lid 1—5 van het Algemeen Kiesre glement het navolgende Politiek Advies vastgesteld I. Kieskring 's Hertogenboscli. 1. Jhr. mr. A. F. O. van Sasse v Ysselt, 's Hertogenbosch. 2. A. N. Fleskens, Geldrop. 3. Dr. L. Deckers, 's-Gravenhage. 4. J. J Winceripans, Eindhoven. 5. dr. H. W. E. Moller, Tilburg. 6. mr. F. G. C. J. M. Teulings,'s-Her- togenbosch. 7. M. Krijgsman, 's-Hertogenbosch. 8. W. A. Brouns v. Besouw. 's-Herto genbosch. 9. mr. G. M. J. Kolfschoten, 's-Herto genbosch. 10. mr. H. J. M. Loeff, Drunen. II. Kieskring Tilburg. 1. mr. A. B. G. M. van Rijckevorsel, 's-Hertogenbosch. 2. J. van Rijzewijk, Tilburg. 3. ir. L. J. M. Feber, Tilburg. 4. R. B. A. N. de Quay, Ulvenhout (gem. Ginneken). 5. H. F. J. Weyers, Tilburg. 6. C. A. Valkenburg, Roosendaal. 7. ir. A. i. L. Juten, Bergen op Zoom. 8. J. J. M. Rubert, Hoogerheide (gem. Woensd recht). in, IV en Xin Kieskringen Arnhem, Nijmegen, Utrecht. 1. mr. A. J. M. J. baron van Wijn bergen, Utrecht. 2. mr. J. R. H. van Schaik, 's-Graven hage. 3. J. G. Suring, Maarssen. 4. L. F.' J. M. baron van Voorst tot Voorst, Twello. 5. G. Bulten, Voorhout. 6. J. H. A. L. von Frijtag Drabbe, Amsterdam. 7. J. M. H. van der Grinten, Velp (Geld.) 8. dr. J. F. J. ten Berge, Utrecht. 9. J. VV. H. M. Meyer, Arnhem. 10. P. H. J. Steenhoff, Baarn. V, VI, VII en vm Kieskringen Rotterdam 's-Gravenhage, Leiden en Dordrecht. 1. mr. dr. D. A. P. N. Kooien, Utrecht. 2. C J. Kuiper, Utrecht. 3. J. M. J. A. Meyer, Rotterdam. 4. prof. dr. J. A. Veraart, 's-Gravenhage. 5. dr. L. G. Korten horst, Heemslede. 6. prof. dr. A. M. A. A. Steger, 's-Gra venhage. 7. A. J. Loerakker, Schoten. 8. H. E. van der Brule, Rotterdam. 9. J. M. J. H. Lambooy,'s-Gravenhage. 10. G. W. Kampschöen, Monster. IX Kieskring Amsterdam. 1. J. B. van Dijk, Amsterdam. 2. S. C. C. Bron8veld-Vitringa, Hoorn. 3. mr. G. C. J. D. Kropman, Amsterdam. 4. mr. G. M. G. H. Russel, Amsterdam X en XI, Kieskringen den Helder en Haarlem. 1 mr. J. B. Bomans, Haarlem. 2. Ch. L. van de Bilt, den Helder. 3. Chr. M. Janssen, Amsterdam. 4. mr. A, J. M. Leesberg, Alkmaar. 5. A. J. Loerakker, Schoten. 6. H. E. Everard, Heemstede. XII. Kieskring Middelburg. 1. ir. L. A. Fruylier, Scheveningen. 2. J. W. Vienings, Goes. XIV en XVI. Kieskringen Leeuwarden en Groningen. 1. A. C. A. van Vuuren,'s Gravenhage 2. dr. H. W Takkenberg, Groningen XV en XVn. Kieskringen Zwolle en Drenthe. 1. A. H. J. Engels, Leiden. 2. mr. P. J. M. Aalberse, Den Haag 3. Ant. J Schoemaker, Deventer. 4. H. Ruyter, Arnhem. XVIII. Kieskring Limburg. 1. Mgr. dr. W H. Nolens, Den Haag. 2. jhr. mr. Ch. J. M. Ruijs de Beeren- brouck, 's-Gravenhage. 3. ir. M. C. E. Bongaerts, Den Haag. 4. II. G. M. Hermans, 's Gravenhage. 5 J. J. C. Ament, Roermond. 6. P. J. Rutten, Wanssum. 7. mr. M A. M. Waszink, Heerlen. 8. P. L H. Cremers, Nulh. 9. J. M. J. H. Lambooy, Den Haag.-"* 10. J. M. H. Schoonbrood, Maastricht. Ingevolge lid 6 van art. 12 van het Algemeen Kiesreglement wordt het politiek advies hiermede in de Katho lieke pers openbaar gemaakt Hierbij wordt tevens herinnerd aan lid 7 van het artikel luidende»Ge- durende acht dagen wordt aan de op het politiek advies geplaatst candidaten, die eventueel nader de voorkeur er aan mochten geven niet op het politiek advies voor te komen, gelegenheid ge geven, dit ter kennis van 't bondsbe stuur te brengen. Dit geeft dan aan dien wensch gevolg en brengt dat on verwijld ter openbare kennis." Zoodanige verklaringen worden inge wacht bij den Bondssecrelaris, mr. Frans Teulings te 's Hertogenbosch, tot uiterlijk op 1 April a.s. Het Adviseerend College vertrouwt, dat het gegeven politiek advies, dat na langdurige en ernstige beraadslaging naar beste weten is saamgesteld, en dat in de vergadering van het Advi seerend College in zijn geheel met 44 tegen 3 stemmen (die van de hoeren W. Hoefnagel en J IJsselmuiden, beiden afgevaardigden van Gelderland, en P. J. M. Meyer, afgevaardigde van Zeeland) is goedgekeurd en aangenomen, door de georganiseerde R K. Kiezers zal worden aanvaard als een welover wogen advies van verantwoordelijke personen en als zoodanig zal worden opgevolgd. Namens het Adviseerend College, De Adjunct-Secretaris A. C. E. M. DE GROOT' In het dorp Venray, voornamelijk in het gedeelte, dat men aanduidt met den naam kom, is iedere woning voorzien van een eigen afvoer voor het huis- en afwalwater. Meestal voert een leiding naar een zoogenaamden zinkput, waarin alle ongerechtigheden als spoelwater, wasch- water, vloeibaar vuil van plantaardige en dierlijke herkomst worden geleid om daar in den bodem te verzinken. Vroeger of later geraakt zoo'n zinkput verzadigd, verstopt en moet een nieuwe worden aangelegd. Bij zeer vele woningen is het terrein zoo beknopt, dat men zelfs niet meer weet, waarheen men het afvalwater moet voeren. Daar kan men dan ook aan den achteruitgang vinden een vuile, vieze goot of een stinkenden poel, die in den zomer een schitteren de kweekplaats vormt van vliegen en muggen, diertjes, die allerlei gevaar lijke ziektekiemen op mensch en dier kunnen overdragen. (Men denke in dit verband aan tuberculose, etterige ontstekingen, zuigelingensterfte e. a.) De bodem, waarin die vuiligheid in den loop der jaren bezinkt, wordt dan ook in verren omtrek verontreinigd en de producten van allerlei rottende sloffen trekken met het neerslagwater meters diep in den grond. Geen wonder dat zeer vele,1 zoo niet de meeste, drinkwaterputten vervuild zijn en water leveren, dat voor drink water moet worden afgekeurd. Ofschoon smaak, reuk en kleur er niet op wijzen, toont het scheikundig en bacteriologisch onderzoek aan, dat in zulk water voorkomen scheikundige stoffen en bacteriën, die het ongeschikt, nadeelig, zelfs onder omstandigheden gevaarlijk maken voor de gezondheid. Talrijke onderzoekingen door de ge zondheidscommissie ingesteld hebben dit aangeloond. Daarbij is tevens ge bleken, dat sommige putten voordrink- water verontreinigd worden door in houd van den te kort bij gelegen beerput, hetgeen gevaarlijk en vies tevens is. Besmettelijke ziekten, waaronder op de eerste plaats de buiktyphus genoemd moet worden, zijn tot hiertoe gelukkig zeldzaam in Venray. De hemel behoede ons echter, want de mogelijkheid, dat deze ziekten van elders worden ingevoerd, bestaat voort durend en dan wordt het gevaar voor besmetting van het drinkwater zeer groot tengevolge der bodemverontrei niging. Behalve onsmakelijk en voor de gezondheid nadeelig is dan het drinkwater uitermate gevaarlijk. Zooals de ervaring op andere plaat sen geleerd heeft, kan gedurende vele jaren lang een aldus besmette drink waterput telkens op nieuw de bewoners van het huis of daar logeerende gasten met typhus besmetten. Door den Hoofdinspecteur der Volks gezondheid (voor besmettelijke ziekten) Dr. Terburgh in den Haag, zijn dan ook in deze maand aan de geneeskun digen toegezonden wenken ter voor koming en bestrijding van Buiktyphus. Daarin lezen wij o.a. Eenieder kan zich tegen typhus be schermen door het in acht nemen van groote zindelijkheid en door groote zorg te besteden aan de te gebruiken spijzen en dranken. Aan de overheid komt echter de taak toe om door het verstrekken van onverdacht leiding water, door ongevaarlijke verwijdering der mensclielyke afvalstoffen, hetzy door rioleering, of op andere wijze en door streng toezicht op ten verkoop aangeboden waren door een keurings dienst, het gevaar voor typhusbesmet- ting tot de geringst mogelijke afmetin gen te beperken. Het is dus goed gezien door het Gemeentebestuur, dat in Venray rio leering en waterleiding niet slechts een wenschelijkheid, maar een nood zakelijkheid zijn geworden, met het oog op de volksgezondheid. De Gezondheidscommissie te Venray, A. JANSSEN, Voorzitter, H. SALA, Lid, J. STOOT, Secretaris. De ondergeteekenden, geneeskun digen te Venray, betuigen hunne volle instemming met bovenstaand stuk van de Venraysche leden en secretaris der Gezondheidscommissie en oordeelen, dat een rioleering en drinkwaterleiding voor Venray in de naaste toekomst zeer noodzakelijk zijn. J. A. J. BARNHOORN, Arts, R. HAVERBEKE, Arts, J. HOOTSMANS, Arts, Dr. J. DE JONGH, Arts, Dr. E. D. STRUBEN, Arts, H. J. SCHIM VAN DER LOEFF, Arts, C. E. VERSÉLEWEL DE WITT HAMER, Arts. door JOS. BOSHOUWERS tc LENT Het broeden. Men kan op driëerlei wijze kuikens fokken le langs den geheel natuur lijken weg, dus met de kip als broed- ster en als opkweekster2e langs half natuurlijken weg, nl. met de broed machine en de kuikens daaruit later bij de kloek; 3e langs geheel kunst- matigen weg, met broedmachine en kunstmoeder. Er staan dus 3 wegen open om met succes kuikens te krijgen. Dikwijls, en niet zonder reden, wordt er geklaagd over den slechten uitslag. De schuld werpt men dan op de eieren, de hen of het materiaal en men vergeet daar bij, dat men meestal zelf de grootste oorzaak der mislukking kan zijn. Daar om wil ik in korte regelen aangeven, wat men heeft te doen, om tot een goeden uitslag te geraken. Nemen wij het eerste geval, met de hen als broedster en als moeder, dus alles overeenkomstig de natuur. Kies een gezonde en goed broedsche hen uit en ga een paar dagen na, of zij de hoedanigheden van een goede broedster bezit. Stel de hen eenige dagen op proef met sleenen nesteieren. Zie wel toe, of zij het nest niet te dikwijls verlaat en of zij van zin is te blijven zitten. In 't algemeen is de broedschheid der zwaardere rassen voortreffelijker dan die van de lichte, do*h de goede waarborg der broedschheid hangt toch inzonderheid af van het individu zelf. Heeft de hen eene ongeschikte plaats of een nest tegen uw wil gekozen, verander haar dan 's avonds van broed plaats en vervang dan eventueel de nesteieren door natuurlijke. Wie de meest mogelijke zekerheid op succes wil hebben, wassche de pooten der kip met eene oplossing van 2 pet. creoline in lauw water en be- strooie haar met insectenpoeder den hals, het lijf onder de vleugels en boven den aars. In de drogisterijen en apotheken is dat goedje voor luttel centen verkrijg baar en voor wie het eenmaal bij de hand heeft, is het een kleinigheid. Vooral hij, die dure eieren ter bebroe ding geeft, doet verstanding, deze voor zorgsmaatregelen te nemen. Geeft verder nooit meer eieren, dan welke de kip met gemak kan overzitten, anders ortvangt slechts een gedeelte der eieren de volle warmte der broed sche kip. Zet de hen dagelijks op een vastge steld uur buiten het nest, doch handel hierbij met voorzichtigheid en kalmte. Spreek de hen zachtjes aanschuif omzichtig de hand onder de borst en neem haar met twee handen van het nest, wel toeziende geen eieren te breken of uit het nest te stoolen. Geef de kloekhen de gelegenheid een bad te kunnen nemen in zandofasch, dat men in de nabijheid van het nest neerstrooid en zie toe of ze, na hare natuurlijke behoeften gedaan te hebben en het noodige graan (mais, tarwe e.d.) benevens zuiver drinkwater opgenomen te hebben, haar nest niet te lang ver laat. Dit mag de eerste week 10 min., de tweede 15 en de derde 20 minuten duren, als het warm weer is schaadt dal niet zoo gauw als men denkt. Doch bij koude wel. Eer. goed broedsche kip gaat uit instinct dan echter wel gauw naar het nest terug. Hebt gij meer dan eene kloekhen, neem ze dsn beurtelings van het nest en zorg, dat ze elkaar niet kunnen zien, laat staan met elkaar in aanra king kunnen komen. Hieruit ziet men dus, dat een nauw keurig toezicht noodzakelijk is en dat men verkeerd doet, met de natuur zijn onbeteugelden loop te geven. Velen hebben de verkeerde gewoonte, het voedsel en het drinken zoo dicht onder het bereik der broedende kip te plaatsen, dat deze er van kan gebrui ken, zonder het nest te verlaten. Zij zal dan hare behoeften in het nest misschien doen. In elk geval komt ze alsdan niet dagelijks van de eieren af en dit is toch noodig voor den aan voer van versche lucht en om de eieren te koelen. Verder moet men de noodige aan dacht schenken aan den vorm van het nest. Is dit te groot, [dan rollen de eieren weg, is het te diep, dan komen ze boven elkaar te liggen en krijgen de onderste geen voldoende warmte. Een goede manier is dezemen neemt een vierkant of langwerpig, niet te hoog kistje, legt daar een flinke graszode, met het gras omlaag in, en drukt daarna het geheel in het midden naar beneden en vult de hoeken zorg vuldig aan, zoodat het aan de kanten en hoeken wat hooger is dan in het centrum. Zoo'n zode kan men fatsoe neeren naar believen en hij blijft vol doende vocht afgeven tot den 21en dag toe. Op de aarde van den graszode bren- ge men een beetje stroohaksel, machine- schaafsel of wat versch hooi. Echter niet te veel, met het oog op den vocht- toevoer. Met deze methode hebben wij altijd sncces gehad. Natuurlijk moet men goed bevruchte eieren nemen, anders haalt het allemaal nog niets uil. Ja, lach maar niet, want nog lang niet alle menschen zijn daarvan over tuigd, wat blijkt uit het volgende Voor een week of vier waren wij hie in Lent iemand bij het schouwen der eieren behulpzaam, omdat die man voor het eerst broedde met de machine. Er lagen eieren in van zwaar ras en deze zijn, vooral zoo vroeg in 't seizoen, niet zelden weinig bevrucht. Van de 90 eieren schouwde ik er den 7den dag niet minder dan 40 uit. Ze lagen naast mekaar op een tafel in een wollen doek. De vrouw des huizes stond er natuurlijk bij. Deze gebeurte nis was voor die menschen een wereld gebeuren, dat nog meer belangstelling trok dan het politiek advies voor de verkiezingen 1 Maar mijnheer 1 zouen er uit die 40 eieren nu heusch geen kuikens komen Er heeft toch een haan bij de kippen geloopen klonk het nieuws gierig vragend uit den mond der goe de vrouw Wel nee, was mijn bescheid. Maar de vrouw trok de schouders op en repliceerde alsdan Wanneer ik 'n paar broedsche kippen had, wou ik het toch wel eens probeeren Het speet me zelf, dat ze daartoe niet in de gelegenheid was. Ik had hare nieuwsgierigheid graag eens 3 weken geprikkeld, doch krijg daartoe mtsschien nog wel eens kans. Mijn prestige was gering, nietwaar. Een profeet is niet geëerd in zijn eigen land, troostte ik me, die moet eerst wonderen kunnen doen. Ik vertrouw echter, dat de lezers en lezeressen van »Peel en Maas" me in dit opzicht zullen gelooven. De beste broedeieren raapt men van uit een toom overjarige hennen, die het le jaar vlot gelegd hebben, van den winter niet geforceerd zijn gemest en loopen op een terrein met veel groen. Ouder dan een dag of tien moet men de broedeieren liefst niet laten worden. J. te O. en P. te V. mogen in het bovenstaande de beantwoording zien van de door hen ingezonden vragen. Ik meende goed te doen, het antwoord te geven in een artikeltje, dat m. i. ook anderen van dienst kan zijn. VENRAY, 28 Maart 1925. Begrafenis Pastoor Schoolmeesters. Onder groote belangstelling had Zaterdag te Roosteren de plechtige be grafenis plaats van den aldaar over leden pastoor van Venray, den Zeer Eerw Heer V. Schoolmeesters. De H. Requiem-Mis werd opgedragen door den Zeereerw. Heer Deken Th. Greemers, pastoor te Horst, geassisteerd door de weleerw. heeren Dinckels en Strijkers, kapelaans te Venray en den Zeereerw. heer Halmans, pastoor te Buchten. De vicaris-generaal van het Bisdom Mgr. Mannens verrichtte de absoute. Onder de talrijke geestelijken die den algemeen geachten en beminden herder de laatste eer kwamen bewijzen, waren ook de pastoor-dekens van Sit- tard, Echt en Meerssen. De burgemeester van Venay, de heer O. van de Loo, hield bij de geopende groeve een rede. Dinsdagmorgen om tien uur had in de parochiekerk alhier de plechtige Lijkdienst plaats voor wijlen Pastoor Schoolmeesters. Ook hier was de kerk geheel gevuld met familieleden, vele geestelijke en wereldlijke autoriteiten en parochianen. De reserve-kampioen-Hengst »Car- naval d'Ahéa" van de Hengsten-Asso- ciatie alhier, zal deelnemen aan de Tentoonstelling te Milaan (Italië), die aldaar half April zal gehouden worden. (Zie achterstaande advertentie.) Wel een bewijs, dat deze onderne mende vereeniging kosten noch moeiten spaart, om hare hooggeroemde dek hengsten eene wereldvermaardheid te bezorgen. Zondagavond vermaakte zich een gezelschap jongelui bij zang en muziek in 't lokaal van den heer V. alhier. Plotseling werd hieraan een einde gemaakt door de komst van veldwach ter Janssen, dia procesverbaal noteerde, wegens muziek maken zonder vergun ning. Op de Maandag alhier gehouden varkensmarkt waren 35 korven met biggen aangevoerd. De handel ging vlot aan prijzen van f 10 tot f 20, naar gelang kwaliteit en ouderdom. Terwijl de landbouwer d. R. uit Overloon, Maandag op de biggenmarkt stond te kijken, met een rijwiel aan de hand, werd door een passeerende auto de helft van zijn flets in elkaar gereden. Aan wie de schuld De opleving der sigarenindustrie schijnt niet zooals men aanvankeliik nog wel dacht voor tijdelijken aard

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1