St. Jozef - Smakt De Babbelaarster. Kapitaal en kapitaal Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Pastoor Schoolmeesters Bedevaart De Kippenhouderij op het platteland Gemengd Nieuws Zaterdag 21 Maart 1923 46e Jaargang No. 12. AUONNKMES' I M'KJJS PEK KWAK TAAL: voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buiteniand (%ij vooi uitbetaling) f 1,30 afzonderl. nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon BI. PKIJS DER ADVEKTENTIEN 8 regels 60 ct elke regel meer 71/* ct Advertentiën bij abonne- ment groote reductie. IN MEM0RIAM Wat reeds lang verwacht werd, is gebeurd Venray's Pastoor is niet meer, en Venray rouwt en treurt bij het doods bed van zijn beminden, helaas te- vroeg ontslapen Herder. Het is waar, hij gaat henen vol van dagen, en vooral vol van goede werken. Maar wij, zoovelen' wij zijn vaderlijke liefde in deze jaren ge noten, wij zullen zijn aangezicht niet meer zien. De onverbiddelijke, rechtvaardige dood heeft ook van Hem den cijns des levens gevorderd, die iedere sterveling hem verschuldigd is Weggerukt is hij uit het midden zijner dierbare parochianen en fa milieleden. Kalm en gelaten stierf hij, in de berusting van Gods heiligen wil, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk, te Roos teren in den morgen van Dinsdag den 17en Maart. Victor Lambert Schoolmeesters werd geboren te Roosteren 22 November 1862. Hij studeerde aan de Seminaries van het Bisdom Roermond en werd priester gewijd 26 Maart 1887. Ach tereenvolgens werd Z.Eerw. benoemd tot kapelaan te Peij 30 September 1887, tot kapelaan te Sittard 11 Fe bruari 1894, tot rector der St. Nico- laaskerk te Sittard 29 December 1905, tot pastoor te Holtum 31 Dec. 1908 en tot pastoor te Thorn 2 November 1917. Sinds 24 Januari 1921 was hij pastoor te Venray. In Hem is in den volsten zin des woords een ware priester heenge gaan, een man des gebeds, een stille werker, wiens zalig aandenken ten eeuwigen dage in onze harten zal gegrift blijven. Toegerust met een onwrikbaar geloof, bezield met een heiligen ijver voor het goede, reuzensterk in zijn liefde voor God en voor de zielen, paarde hij aan groote wijs heid, voorzichtigheid en bezadigdheid, opoffering aan plichtsbesef, naasten liefde aan edelmoedigheid, verheven karakteradel aan christelijke ootmoe digheid, eenvoud aan diepen ernst En hoe teeder klopte dat hart, dat u allen omvatte, voor eenieder in het bijzonder. Wat was hij een goede Herder met raad en met daad voor ieder schaapje van de kudde, voor het kind, voor den arme, voor den zieke, voor den zondaar. Droefheid heerscht in onze harten, bij den aanblik van dien edelen priester, die daar thans nederligt, door zijn zenuwen als het ware overwon nen, die nog zooveel voor ons had kunnen doen, voor onze geestetijke en zedelijke opvoeding. De schokkende tijding van zijn overlijden zal dan ook uit veler har ten de dankbare bede doen opwellen Heer geef hem de eeuwige rust Het eeuwige licht verlichte hem! Dat allen hem in diepen weemoed in hunne gebeden gedenken, vooral wanneer zijne plechtige uitvaart ge houden wordt, en den tol der dank baarheid offeren in een vurig gebed ter zijne zielerust. R. I. P. De plechtige lijkdienst en'begrafe nis heeft héden Zaterdag te Roosteren plaats, terwijl in de parochiekerk te Venray a.s. Dinsdag om 10 uur een plechtige Requiem-Mis zal opgedra gen worden. Op alle Woensdagen in Maart om 8 uur de H. Mis en om 3 uur Lof op alie Zon- en Feestdagen, nl. 1, 8, 15, 19, 22, 25 en 29 Maart om 3 u. Lof en preek. Hoe dikwijls wordt door velen de naaste met zijn eer en goeden naam over den hekel gehaald. Een babbe laarster kan dat niet in de stille binnenkamer van haar geest besloten houden. Als een kakelende hen is ze er bij, om het uit te brengen, met anderen 'te bepraten en te verergeren. In de volkstaal wordt ze een klets wijf genoemd. Waarom spreekt men kwaad De minst schuldige oorzaak is de onnadenkendheid en babbelzucht. Het gaat sommigen weinig aan of de naaste goed of verkeerd is, maar zij praten nu eenmaal graag en ze vinden de gebreken van den even- mensch een geschikt onderwerp om te praten, een rijke bron van stof om het gesprek aan den gang te houden. Ze bemerken dan ook dik wijls zelf niet, dat ze er weer over bezig zijn. Een veel schuldiger oorzaak echter is de hartstocht, hetzij deze zich onder een ot anderen dekmantel tracht te verbergen of openlijk en brutaal voor den dag treedt. O wee, als het gesprek begint.- „hebt ge het al gehoord mondje toe hoorDan meent men gerechtigd te zijn, elkan der al het leelijke van den evenmensch mede te deelen, om als het ware, terwijl men hem met de eene hand christelijk in bescherming neemt, hem met de andere een des te on genadiger kastijding toe te dienen. En, o wee, als ze zeggen „laat ik liever zwijgen", dus zichzelven luidop den christelijken plicht her innerend, dat geen kwaad mag ge sproken worden, dan hebben ze de nieuwsgierigheid gaande gemaakt. „Mocht ik alles eens zeggen wat ik weet, maar ik mag geen kwaad spreken". En ze doen het meteen op de venijnigste manier. Terwijl ze zich vroom terug trekken, mogende toehoorders over het gesprokene doorgaan en den naaste vaak tienmaal erger verdenken dan hij gedaan heeft. Tot zulk soort van personen moet die vrouw wel behoord hebben, die op hare manier aan heiligheid deed, maar bekend stond als een babbe laarster eerste klas. Op zekeren dag, verbeeldt Uvroeg ze den biechtvader of ze een haren boete kleed mocht dragen. „Maak va.i uw tong een boetekleed", was het korte en rake antwoord. Het kan dan ook niet uitblijven zulke oorzaken van het kwaadspre ken moeten groote gevolgen hebben. De H. Franc, van Sales zegtdie dat kwaad uit de wereld zou kunnen wegnemen, zou een der grootste bronnen van zonden stoppen, die er zijn. Is het al niet een zeer treurig ge volg, dat God zoo dikwijls en ook zwaar er mee beleedigd wordt? Hij is bij den spreker tegenwoordig. Hij hoort alles, wat tegen den persoon des naasten gezegd wordt, en rekent het ais tegen Hem zelf misdaan. Iedere pijl, die in het gesprek tegen den naaste wordt afgericht, treft eerst het hart van God. En wat al kwaad sticht het onder de menschen! Het ontneemt den mensch zijn goeden naam, kostbaar der goed dan goud of zilver. Het benadeelt hem tegelijkertijd niet zel den, ook in zijn tijdelijke goederen. Het schokt het vertrouwen tusschen bevriende personen, veroorzaakt twist en onverzoenlijke vijandschap. Indien iemand in het spreken niet misdoet, hij is een volmaakt man, zegt de H. Jacobus. Laten wij er ons dan op toeleggen om onze tong, die wel eens een rusteloos kwaad genoemd wordt, te bedwingen. Denken wij dikwijls aan dit woord van de H. Magdaiena van Pazzihij, die nooit kwaad heeft gesproken, verdiend heilig verklaard te worden. O, ware de wereld vol van zulke mannen en vrouwen! Het zal echter nog lang duren En of....! RENEN. Een van de belangrijkste onderwer pen in de economie is bet kapitaal. Bij de bespreking van economische kwesties is steeds de vraag of het kapitaal aan wezig zal zijn om in de behoefte te voorzien. Goed te weten wat kapitaal is heeft daarom groote beteeken is. Nu moet helaa.s-gt.cón sta te erd worden, dat de meeste menschen er zich niet de juiste voorstelling van maken wat kapi'aal in economischer zin is. Het wordt ons ook niet gemakkelijk ge maakt om de juiste voorstelling te verkrijgen en wel omdat het woord kapitaal ook nog in een ander verband gebruikt wordt. Wat is namelijk kapitaal in den zin zooals het door handelsmenschen, door financieele bladen enz. gebruikt wordt. Wie een zaak begint rnoet altijd wel iets bezitten. Welnu het bedrag, dat iemand uit eigen middelen aanwendt om zijn bedrijf te beginnen is meu gewend boekhoudkundig «kapitaal" te noemen. Dit is dan het kapitaal van de zaak, die juridisch ook wel eens «maatschap" heet, zoodat veelal van maatschappelijk kapitaal gesproken wordt, hetgeen dan echter in het ge heel niet «maatschappelijk" in den zin van «gemeenschappelijk" beteekent Wordt de zaak met andere menschen samen opgericht, zooals bijv. bij een naamlooze vennootschap het geval is, dan geldt als maatschappelijk kapitaal wat door de aandeelhouders gezamen lijk in de zaak gestoken wordt. Kapitaal in deze beteekenis gebruikt is niet op te vatten als den naam van een stof, ook al wordt het kapitaal misschien in geld verstrekt of gegeven door den inbreng van goederen. Voor het gestorte geld zullen door de zaak in de meeste gevallen goederen zijn gekocht. Maar eigenlijk interesseert dit alles niet voor de boekhoudkundige beteekenis van het woord kapitaal. Nu ligt het in de rede, dat ieder on dernemer een optimist is. Zou het mogelijk zijn, dat een fabrikant of koopman een zaak aanpakte in het stellig vooruitzicht dat zijn onderne ming falikant zal uitloopen Neen immers. De producent beoordeelt de economische vooruitzichten als een veldheer de militaire posilie en hij waagt den aanval overtuigd van de mogelijkheid op succes. Doch de pro ducent kan falen, het is zeker, dat 'n bepaald percentage van de ondernemers met bun keuze zullen falen en nu barst de kritiek los Ziet gij wel hoe verkeerd het be staande stelsel van voortbrengingwerkt" is het verwijt; doordat individueele ondernemers de beschikking hadden over kapilaal.^zijn goederen gemaakt die niet op de beste wijze in de be hoeften der hiaatschappij blijken te voorzien. Wat wil men ons dan als verbete ring aanbieden De voortbrenging raag niet langer individueel zijn, men ver langt socialisatie van de voortbrenging. Dus niet meer A. B. en C. mogen af gaan op hun optimisme, er zal een hooger college komen om uit te maken wat in de fabrieken gemaakt zal wor den. Doch nu is dit onze vraag: door welk ander motief wil dèt lichaam zich laten leiden dan door zijn optimisme Hoe imposant de naam ook moge zijn waarmee dit lichaam zich zal tooien «Hoogere Raad van Productie", «Generale Staf der Voortbrenging", de heeren die daarin zitting zullen krijgen kunnen bij de productiekeuze toch ook op niets anders afgaan dan een gissing van de vraag die te wachten is en de schijnbaar beste manier om daarin te voorzien. De kans dat de productieraad, of hoe hij heete moge, mistast is even groot als dat er onder de schare van tallooze individueele producenten eenige zullen zijn die kapitaal en arbeid aan iets gewaagd hebben wat achteraf niet in een behoefte blijkt te voorzien. Maar het voor de menschheid nood lottige verschil bestaat hierin, dat het aantal particuliere ondernemers dat de productie op een doodloopend pad voert zich waarschijnlijk nog niet eens ver heft boven één enkel percent van alle ondernemers, terwijl wanneer de pro ductieraad zich vergist heeft, door de verplichting van alle dan gesociali seerde ondernemingen zijn besluit na te leven, de voortbrenging voor 100 °/o verkeerd zal uitvallen. MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten 75<* Laxeer-Tablettsn .60« Hoofdpijn-Tabletten go Bij Apoth. en Drogisten. 390-8 door JOS. BOSHOUWERS te LENT Hoe warm de broedeieren bewaren. VRAAG Gaarne vernam ik alsnog door middel van Peel en Maas, welke de beste temperatuur is, om broedeieren te bewaivm. En' hoe lang blijven ze dan goed H. P. te V. ANTWOORD De bewaringsduur der broedeieren en de temperatuur der be waarplaats zijn beide van veel invloed op de broedresultaten. De beste temperatuur is in deze voor de broedeieren 10 graden Celsius of 50 graden Fahrenheit, terwijl over het algemeen, hoe verscher de eieren zijn, hoe beter de uitkomsten. Eieren, welke ouder dan 10 dagen zijn, geven meer eieren met afgestorven kiem dan versche eieren. Verder zullen eieren van dieren, welke den geheelen winter geforceerd zijn op hooge eierproductie minder krachtige broedeieren geven dan een foktoom, welke speciaal met het doel als foktoom is gevoerd. Kunstverlichting in de hokken om 's avonds heel laat, en 's morgens al vroeg te kunnen, voeren, is wel goed om de eierproductie in den winter te verhoogen, doch niet om in den broed tijd eieren te rapen met sterke kiemen Eieren vochtig maken. VRAAGWat is uwe meening om trent het vochten der eieren, b.v. een paar dagen voor het uitkomen H. P. te V. ANTWOORDAls de machine in een kelder staat (met uitzicht op het Noorden) of de kloek op een vochtige plaats zit, is het niet noodig de eieren te besprenkelen. Men koelt ze te sterk af ook. Anders verdient het echter wel aan beveling, om de eieren een paar dagen voor het uitkomen even onder te dom melen in warm sodawater (van 40° C. dus ongeveer dezelfde warmte die de eieren alsdan hebben). Hierdoor worden de eieren tevens ontsmet van mogelijke aanwezige ziek tekiemen, en tegelijkertijd wordt er de schaal en ook het vlies daaronder wat brozer door, zoodat het kuikentje ge makkelijker z'n enge kluis zal kunnen verbreken. Bij het uitkomen de deur der ma chine absoluut dicht houden en ook niet met de hand onder de kloek komen. Want bij de geboorte moet de tempe ratuur hoog zijn en het vochtgehalte eveneens. Een beginneling. VRAAG Ik heb hier een plaats van circa 30 Meter vierkant en zou mij gaarne wat willen toeleggen op kippen, want hier in 't dorp ziet het er nog niet rooskleurig uit met de kippen houderij. ftu dacht ik een 50 of 60 kippen te houden. Zou dat te veel zijn En hoe groot het hok? Hebt u ook teekeningen Ik heb nog al eens met lof over Barnevelders hooren spreken Kunt u die aanraden? Of weet u een beter soort? A. v. G. te Mh. ANTWOORD Het doet mij genoegen, dat u door deze rubriek in Peel en Maas. ook tot het besluit zijt gekomen, om het kippenhouden serieus ter hand te nemen. Teekening heb ik u gezonden. Het bedrag krijg ik wel per postwissel of aan postzegels, niet waar? U zegt 30 M. vierkant. Is dat be doeld 30 M. lang en 30 M. breed Oppervlakte dus 900 vk. Meter? In dit geval kunt u daar met voordeel 50 of 60 kippen houden. Het hok, dat tevens dag- en nacht hok kan wezen, moet dan 15 M2 bodemoppervlakte hebben. U bouwt het dus éi/2 maal 3i/j, de lange zijde naar den voormiddigzonkant. En hierin ook de ramen natuurlijk. Hoe meer licht in het hok hoe beter. Barnevelders zijn zeer zeker een ied ras. Zorg echter, dat u ze van goeden stam neemt en dat u de kuikens voor Mei in elk geval in uw bezit heeft. Want anders raapt ge te weinig dure wintereieren. Is het u onmogelijk zoo vroeg de kuikens te hebben, dan zou ik u Wit Leghorns aanraden. Die moeten feite lijk ook voor Mei ter wereld zijn, doch als u ze heel netjes en zorgzaam op past, kan het in Mei ook nog wel. Vooral, wanneer u ze van goeden stam neemtdie leggen niet alleen meer, maar ook vroeger Dus een dub bel voordeel. Eiereten. VRAAG1 Ik heb er kippen bij, die de eieren opeten. Weet u daar mis schien een afdoend middel tegen Diarrliee by kuikens. VRAAG 2 Het vorig jaar stierven bij mij aanhoudend kuikens aan diarrhee. Wat daar tegen te doen Ik krijg eerstdaags weer 'n massa kuikens, hoop ik. L. W. te O. ANTWOORD 1 Eiereten ontstaat door nieuwsgierigheid (na het leggen van windeieren), door verveling of soms door het voeren van versche eierschalen. Het gebrek is moeilijk af te leeren, de een doet het de ander na. Wel bestaan er nesten voor eiervrelers doch het beste is, te trachten de schul dige te bestrappen en. af te slachten. Er zit een goede soep aan AN rWOORD 2 Diarrhee wordt vaak teweeggebracht door voedingsstoornis sen, die vaak in darmontsteking over gaan en dan moeilijk te genezen zijn. Men zorge dus, dat het niet zoover komt en geve geen bevuild of te nat voeder en houde de dieren uit de koude en de nattigheid. Houtskool is een uitstekend middel als de ziekte niet hardnekkig is. De Zomertyd. Naar de Haagsche redacteur van de Msb. verneemt, heeft het wetsontwerp tot afscnaffing van den zomertijd in de afdeelingen der Eerste Kamer een zeer ongunstig onthaal gevonden. Verkeersongevallen. Te Roermond reed een autobestunrder die zijn stuur kwijt raakte, op het Stationsplein door het hek van een der plantsoenen. Auto en hek werden erns tig beschadigd. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Op den Godsweerdersingel werd Maandag de 80-jarige hardhoorige Sch. door een auto aangereden. Hij werd naar het hospitaal overgebracht. Spoorwegongeval. Men meldt uit Wychen Toen Dinsdagavond de passagiers- trein van 4.31 uur uit Nijmegen bin nenkwam, waaraan 21 wagens met varkens vastgekoppeld waren, ontspoor de, vermoedelijk door verkeerden wis selstand, een der wagens. De wagen raakte los en weid over den spoorweg geslingerd om ten slotte dwars over de baan te blijven liggen. Een vijftal varkens werden gewond. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De spoorweg is in zooverre versperd, dat de passagiers uit Den Bosch voor Nijmegen te VVychen moeten uilstap pen, en na eenigen minuten geloopen te hebben, in een anderen trein hun reis weer kunnen vervolgen. Een trein met spoorwegpersoneel is uit Nijmegen vertrokken om den weg weer vrij te maken. In 'n biet gegroeid. Als een zonderling voorval mag het volgende gemeld worden uit Gennep Voor vijftien jaren verloor zekere Johanna Arnoldussen op haar slaap kamer een trouwring. Zoeken was tevergeefs. Eerst deze week vijftien jaren daarna toen de dochter der inmmiddels overleden A. bieten aan het snijden was, werd de gouden ring teruggevonden, gewassen in een biet. De gevonden ring is toentertijd ver moedelijk van uit den stroozak van een bed naar den meststal verhuisd en vandaar naar het veld, alwaar hij vijtien jaar verborgen bleef, totdat hij bij toeval in een der suikerbieten is gevonden. Flink gezegend. Twee jaar geleden is de vrouw van J. v. d. V. te Brakel bevallen van een vierling; deze week kreeg zij een drie ling. Van de zeven zoons zijn er slechts twee van het laatste drietal in leven. De gas voorziening van Venlo en Roermond. Door B. en W. van Venlo en Roer mond werd in 1924 aan de heeren Ir. Baudin LonnekerIr. G. T. Touben, Amsterdam en H. Winters Mzn ac countant Venlo de opdracht verstrekt om voor rekening van beide gemeenten een rapport uit te brengen over1. den toestand van de gasfabrieken te Venlo en Roermond 2. de mogelijkheid van het betrekken van gas voor de Staatsmijnen gezamenlijk door de gemeenten Venlo, Roermond en Sittard 3. de mogelijk heid van samenwerking op het gebied der gasvoorziening van de gemeenten Venlo en Roermond. De commissie begon op 15 Sept. 1924 hare werkzaamheden en heeft deze thans voltooid. De comm. is tot de volgende eind conclusie gekomen 1. De gasfabriek

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1