Benauwd Abdijsiroop Eerbaarheid Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Tweede blad Is Brabant nog altijd 't generaliteitsland JAN SCHARESLIEP Adverteert iri dit blad tot stikkens toe Zaterdag 14 Maart 1925 46e Jaargang No. 11. AHONNRMKNTSPKIJS PER KWARTAAL: voor VENRAY 65 c. franco per pust 75 c. vo>»r hel buitenland (bij voO' uitbetaling) I 1,30 afzonderl. nummers 5 C. PEEL MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 61. PRIJS DER ADVERTENTIEN - 8 regels 60 cl elke regel meer 71/» ct Advertentiën bij abonne ment groote reductie. Weer heeft de Nederlandsche Kamer een speciaal Noordbrabant- sche industrie achtergesteld. De klom penmakers moeten maar zien hoe zij met lage loonen en weinig winst de concurrentie met het buitenland vol houden. Wat is er niet te doen geweest om 't Schoenenwetje? Ondanks de gun stige gevolgen, die het blijkbaar had, moest het toch verdwijnen. Om de Hanzebank, waarmede onze geheele Brabantsche middenstand samenhing, op de been te houden, was geen zeven millioen bijeen te brengen. En uitdrukkelijk werd in de Kamer er de nadruk op gelegd, dat men niets mocht doen om de aan deelhouders, die hun geld maar beter hadden moeten beleggen, te helpen. Maar vijf-en-twintig millioen is in een oogwenk bijeen om de Rotter- damsche Bank te helpen. Het bestuurder Hanzebank deugde niet, maar het bestuur der Rotterdam- sche Bank dan wel? Om de Hollandsche Lloyd op de been te houden is 14 millioen niet te veel. Was daar het bestuur zoo schuldeloos Hoeveel wordt aan verkapte sub sidies gegeven aan handel en scheep vaart, al was het maar in de hooge bedragen die betaald worden voor mail en postvervoer, haveninrichtin gen, sluizen, enz., alles uit de zakken der belastingbetalers Maar voor de industrie geen cent. Kan ze niet con- curreeren met het buitenland, dan moet ze maar verdwijnen en onze arbeiders werkloos worden. Een honderdtal importeurs schreeu wen moord en brand, geholpen door wat journalisten en ambtenaren. Aan hoeveel menschen laten zij een menschwaardig loon verdienen Maar de duizenden, die van de indu strie moeten leven, mogen geen fat soenlijk bestaan hebben. Vrijhandel, die behalve bij ons nergens bestaat, ook in Engeland niet, waar men als de dood is voor dum ping en in de koloniën differentieele KKTTTT «IiRTON. Door Dr. A. S. 17. SLOT. mT Excellentie, mompelt men hier, Eminentie mompelt men daar, Hoog heid en Majesteit. Dappere mannen spreekt sarrend de vreemdeling; je hebt den Hollander gisteren uitgedaagd, en hij komt nu met je afrekenen. Waar, waar is nu de docter? sta melt de kleermaker, hijgend van schrik, die heeft het meeste praat gehad. De een is de andere waard. Smid als je nog eens je kneukels aan 't venster steekt, om langs daar het hazen pad te kiezen, zal ik je eens een blauwe erwt door de hersens jagen Algemeen gesidder. Dag secretaris. Dag meester naald mans. Jij ook hier, knokenkapperje dienaar, brouwer... Je zijt altemaal goede kennissen van me. dat hoor je wel. Ken je me niet meer? Neen? Zie me eens vlak in het aangezicht. Je ziet wel, dat ik noch de Prins van Saxen Weimar, noch veel minder Prins Frederick of de Prins van Oranje ben. Ken je dan Jan Grompel, het schaar- sliepersjonk niet meer?... Jan Grompel Die naam alleen doet den doodschrik ten toppunt stijgen. Jan Grompel maar die naam staat gelijk met de woorden bandiet, brand stichter en moordenaar. En in de tien jaren heeft men elk feit, door hem gepleegd, zesmaal ver menigvuldigd en verergerd, zoodat de Kieke Rieke Hie een dier wezens is feworden, waarmee men niet alleen e kleine, maar ook de groote kinderen rechten heft. Wat waren voor den oorlog de rijke landen Duitschland en België en Frankrijk en zooveel andere, waar men de eigen nijverheid beschermde en protectie huldigde. Reeds koning Willem 1 voegde den vrijhandelaars toe? „Je wilt van de Nederlanders een volk van kruiers maken". Wat heeft Twente groot gemaakt? Het besluit van Willem 1 dat de Nederlandsche Handelmaatschappij alleen Hollandsche katoens goederen in Indië mocht invoeren. De meest protestanlsche Twentsche fabrikanten lieten voot een hongerloon werken en werden groot en rijk. Toen Tilburg kwijnde, liet Willem II alle wollen goederen voor het leger noodig, in Tilburg maken en Tilburg fleurde op. Hoort Noord-Brabant wel bij een Holland, waar men voor de bescher ming van industrie niets voelt, maar wel mee Iaat betalen voor het in stand houden van handel en scheepvaart? Worden wij nog altijd niet behandeld als een soort minderwaardig volk, dat wel mag betalen maar niet mee mag genieten, als een verlicht Ge neraliteitsland. In België, waar ondanks alles wat het geleden heeft, de industrie weer opleeft, wordt weer vlot voort geleetd en begint weer welvaart te heerschen, terwijl het hier nog in alles werk loosheid, malaise en mesère is. Boter, kaas en groenten produceeren wij meer dan wij noodig hebben. De handel is daar om het uit te voeren en aan weinige handen loon en brood te verschaffen. In het land van na tuurboter is de meerderheid van ons volk uit armoede gedwongen kunst boter te eten. Granen, die wij noodig hebben moeten wordt n ingevoerd De handel is er weer om er voor te zorgen. Terwijl de handel weinig menschen levensonderhoud bezorgt, zou de mogelijkheid hier eens eigen graan te telen duizenden en duizenden aan werk en levensonderhoud helpen. 't Is alsof het er om te doen is, ons er onder te houden ten bate van eenige weinige importeurs en hande laars, niet een tiende van ons volk, terwijl negen tiende van allen steun verstoken blijft. Wat doen we met een duur indus trieterrein als de politiek alle industrie alhier niet loonend maakt. Het ver wondert mij niets als er geen lief hebbers voor opdagen. Arbeiderswoningen bouwt men ge noeg, maar waar bouwt men de fabrieken waarin de arbeiders werk kunnen vinden Dat professoren, ambtenaren en anderen, die zelf niets produceeren voor vrijhandel zijn, is zeer natuurlijk, maar waarblijven de stemmen van degenen, die wel de salarissen dier lieden moeten opbren gen, maar geen hulp of bescherming genieten. DR. J. KRAMER. Den Bosch. (Het Huisgezin). doet beven. De kleermaker zakt op de knieën en begint zijn akte van berouw te ver wekken. Je verdiende allen opgehangen, neen 1 met de kinderen naar bed ge zonden te worden je zijt maar vechters in den hoek van den haard. Ik ben geen strooper maar een eerlijk soldaat, ik ben geen bluffer van 't infernael bataillon maar een Hol lander, die niets beters vraagt dan om eens aan te toonen, als anderen moed hebben, nij ook het hart op de rechte plaats heeft zitten. Sla op, meester snijder; ik kom als vriend, niet als vijand. Algemeene verademing. Ja, ik ben Jan Grompel, gaat de soldaat vroolijk voort, ik ben de deug niet van over tien jaren, de plaagstok van het dorp, de schrik van allen maar ook het slachtoffer van 't voor oordeel. Als ik eens plichtig was, dan heb ik de schuld in den oorlog op Oostinje, te Palembang door bloed uit- gewischt. Ziedaar mijn levenslang eereteeken, en Jan Grompel doet den hoed af, en men ziet de lange roode streep, welke van 't voorhoofd tot de wang loopt, en waardoor hem een oog was weggenomen. Een ieder dringt onder verschillende uitroepen nader, om die vreeselijke roode link van nabij te zien. En om aan dat eereteeken meer luister te geven, gaf mij de Koning muts af, kleermaker, bij dat woord gaf mij de Koning een ander... en Jan Grompel trekt zijnen kiel langs boven open, en waarempel daar blinkt aan het schemerende zijden lint, de flikkerende Willems-orde. Kom geeft nu de hand aan 't scharesliepersjonk, 't heeft dat wel verdiend. En twintig handen te gelijk worden naar de hand van Jan Grompel uiige stoken en dat is gemeend. 't Is geen wonder, hij ia altijd zoo In.geaandea MadedeeUagen. Voorkom die folterende benauwd heden die Uw gestel ondermijnenl Geen vergiften of verdoovings- middelen maar geneeskrachtige, borstzuiverende kruiden zijn de oorzaak van de krachtdadige en onschadelijke werking van Akker's bij Asthma, Bronchitis en Hoest. Overal per koker f 1.50 f2.75 f4.50 De groote flacons Het besle geneesmiddel voor een trage - lever, schele hoofdpijn, verstop ping en slechte spijsvertering is een dosis Foster's Maagpillen. Deze pillen regelen de vloeiing der gal van de lever naar de ingewanden: Nu en dan een dosis Foster's Maagpillen verzekert goede werking van lever en ingewan den, en is het beste voorbehoedmiddel tegen een slecht gezondheid. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0.65 in apotheken en drogistzaken. 12 geweest. Nooit bang, nooit achteruit gaan 1 Weet ge nog hoe hij den hol lenden hengst tegenhield, hoe hij den wolf vervolgde En dan die Sijmen... Ussst, zegt Jan, die kerel is on gelukkig genoeg, en voorden drommel had hij mij zijn zwarten spits niet aan de broek gezet en mij van zijn huis verjaagd, ik zou er nooit aan gedacht hebben, naar dat land te gaan, waar 't 'oude Pommernelleke zoo dopper over liegen kon. Jammer, dat die oude ren tenier naar de andere wereld verhuisd is Hoezee voor Jan Grompel Jan Grom pel hier Jan Grompel daar. 't Is een brave kerel die zich zoo schoon op dien dronkelap van een Sijmen, ge wroken heeft. Er wordt gedurig met de liters ge klept, er wordt vreeselijk gedronken. De doctor is weergekomen, en heeft met Jan Grompel verbroederd. Twaalf ure slaat het, en nog luistert men naar den verteller. Nu is het tijd van heen gaan. Maar hola! de soldaat heeft nog een eitje met de dorpspoliliekers te pellen. Gisteren heeft men met triomf een artikel in den Antwerpenaer gelezen Jan Grompel veracht geen vijand, de Belg heeft moed en hij weet te strijden dat heeft hij met de onzen getoond te Waterloo. Niet die landloopers, waarvan hij er zoo even vier of vijf met een brandend stuk eikenhout de deur uitkegelde, noemt hij Belgen, die zijn dezen naam onwaardig, en de weldenkende Belg moet die plunderaars verachten, maar hij hoopt met zijne vrienden welhaast dat infernael bataillon, met ruwen baard en doodskop te ontmoeten En wat u aangaat, mijne vrienden, ik heb juist ook een dagblad-artikel in den zak dat hier wonderwel te stade komt. Heb je van Pater Venture wel gehoord 't Moet een kapitale kerel zijn. Nu, luister eens wat die man, Wat de nieren doen. De nieren vereischen steeds onze volle aandacht Zoo lang zij gezond en krachtig zijn, dragen deze organen zorg voor de zuiverheid van het bloed en verwijderen zij urinezuur en andere schadelijke onzuiverheden uit hel lichaam. De nieren behoeden ons zoo doende voor talrijke pijnlijke en onaan gename kwalen. Doch wat gebeurt, als de nieren tra8g werken en zich vergiften in het bloed ophoopen Het urinezuur kan zich dan in zulke hoeveelheden afzet ten, dat het scherpe kristallen vormt, die rheumatiek veroorzaken, of wel kan een onvoldoende hoeveelheid water aan het bloed onttrokken worden, waar door waterzucht ontstaat. Ook andere kwalen kunnen optreden, zooals urine- stoornissen, blaaszwakte, nierzand en -steen, ischias, snit, hoofdpijn, duizelig heid en zenuwachtigheid. Welke verschijnselen zich ook voor doen, gij kunt niet gezond worden, voordat uw nieren weder gezond zijn. Laat Foster's Rugpijn Nieren Pillen u bijstaan. Zij werken rechtstreeks op de oorzaken van uw kwaal, reinigen de nieren en wekken deze op, doch zij werken niet op de lever, masg of inge wanden. Vrouwen zoowel als mannen kunnen op Foster's Rugpijn Nieren Pillen vertrouwen. Let op de verpakking in glazen-flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waardoor gij zeker zijt geen verlegen builenlandsch goed te ontvangen Prijs f 1.75 per flacon. 39 In den H. Vastentijd zal het beter in uwe harten doordringen. De H. Vader heeft in zijn eigen Vaticaan al vele menschen ontvangen, die geen oprechte christenen waren; maar Hij heeft de deur gewezen smadelijk de deur gewezen en dat kan geen priesterhart en 2eker geen Pausen- hart zonder kwellende bitterheid, aan wellicht voor 't overige, onberispe lijke Roomsche vrouwen en meisjes, die aan opzet denkt geen mensch die argeloos en toch schuldig, argeloos en toch uitdagend op on christelijke wijze gekleed, den H Vader wilden komen huldigen op hun knieën Vrouwen en meisjes, of ge wilt of niet, zoodra gij in het openbaar treedt, met schaamteloos vertoon, al gingt ge naar liefdadigheidswerk of naar het Heiligdom des Heeren, uw eerste knieval, uw eerste goedgunstig heid was voor Satan, den vijand van Christus. Zegt nu niet in Gods naam„We wisten het niet; we hadden er nooit aan gedachtGe weet het zóó goed en ge hebt er zoozeer aan gedacht, dat ge door duizende innerlijke of uiterlijke goocheltoertjes hebt getracht aan de letter iets of wat te gehoor zamen, en de kern der zaak, met minachting of lichtzinnigheid, ja spot zelfs, hebt bejegend. Die er wat van af weet, weet het beslist, dat de H. Vader in geenen deele overdrijft in bezorgdheid voor uw zielenheil en in zijn gestrengheid tegen ergernis. Hier is 'n droeve statistiek en wie zal mij tegenspreken. Onder onze jongelingen zijn er op de 10, 2 sterken, die u de baas zijn, onchris telijk gekleede vrouwen! en tegen verleiding of zinnenprikkel bestand die twee hebben medelijden met u... of verachten u; 5 zwakken die van goeden wil zijn en die u dus moes ten vluchten als ze luisterden naar hun geweten, dat soms al van zooveel schande en vallen getuigt hebt gij dan eerbied voor hen; 2 slechten, die al toonen ze het niet, den vloek van Christus op zich haal den toen Hij, de zachtzinnige vrou wenbeschermer, het uitgedonderd heeft „Die 'n vrouw beziet met onreine oogen, met wellustbegeerte, haar genaakt, bedrijft echtbreuk of kuischheidschennisvoor hen, zijt gij Eva èn Satan wellicht; en 1, er blijft er één over van de 10, die wel, neen, in ons katholieke land zijn er,.... meer op de 10 waarvan gij den handdruk, ja den adem moest schuwen met ontzetting, want aan hun lijf knaagt of knaagde de kanker, in hun ziel grijnst nog de hel die belust is op onvoorzichtige en roe- kelooze prooi. Wist ge dat niet, ge weet het nu. Of is wellicht de kwaal niet zoo verspreid? Maar wien heeft ze ge spaard, in de moderne wereld Haast niemandZe heeft niet enkel 'n heiligschennend bezit genomen van de huwbare jeugd, tot zelfs van de al te rijpe weduwjaren, ze heeft bondgenoote van Satan hare morsige handen gelegd op het teere kinderlijfje, dat nog in den knop staat, de ontluikende bloem onzer kleinen, nog maar pas door het water uit Christus' hartewond gerei nigd van erfzonde, nog maar een keer of wat door het Bloed uit Chris tus zielegrond gesterkt, tegen het voor u, over al dat revolutiemaken en bovenal over dat revolulionnairen van Belgie schrijft Met den eigenlijk gezegden op stand is alle verdrag van vrede, alle schikking onmogelijk; hij kan zelfs de godsdienst niet dulden, zonder zichzel ven te verwoesten, want zijn constitu lief grondbeginsel is in haat van die godsdienst. Oordeelt derhalve hoe stootend en ongerijmd het is, katho lieken te zien, die dezelfs taal spreken, die in dezelfs staalkundige wenschen deelen en die met een woeste blijd schap den val der tronen, het ongeluk der koningen toejuichen. Men luistert in een doodsche stilte, hij leest zoo indrükwekkend die Jan Grompel. Leg, zoo gaat de lezer voort, leg in naam der godsdienst, dit bezweer ik u, de grondbeginselen af, waarvan de godsdienst een afschuw heeft... Eischt uwe rechten, maar eerbiedigt de rechten van anderen. Bestrijdt de con- stitutioneele willekeur, maar predikt de wanoide niet, bestrijdt het depotis- mus, maar roep de omwenteling niet ter hulp, en nu volgt er eenegan- sche mondvol latijn, waar ik zoo min iets van begrijp, als jij. Jan Grompel heeft gelijk, mompelt de een; gaat het nu altijd niet naar wensch, 't zal beteren, betalen wij nu zware lasten, laat ons op de toekomst hopen, heeft de een hier nu al wat meer recht dan de ander, de dagen van gelijkheid zullen aanbreken Ja, kleermaker, maals van deoproer- vlag maar een onderbroek, smid, be reidt gij de ganzenroeren maar voor de musschengild en wat de proclamatie aangaat, doctor, ze zal toch licht ergens voor dienen... Nu, wel gezegd: wat minder gekroegd, wat meer gewerkt, en 't zal gewis al merkelijk beter gaan in het vaderland. En gij, Jan Grompel. Ik keer naar mijn kantonnement terug, ik heb te Palembang 4e gouden strepen van onder-officier gewonnen, ik hoop binnenkort aan gene zijde de meet, de gouden epauletten te gaan verdienen. Dan kom ik in je midden terug, om je te leeren wat het zegt, den Koning en het vaderland trouw te zijn, en je andermaal te bewijzen, wat er uit een scharesliepersjonk groeien kan. Vaartwel! vergeet niet, dat, als je schreeuwt gelijk ondeugende kinderen, je 's avonds zonder 's vaders benedictie naar je nest zult gezonden worden. De deur valt toe. Jan Grompel is in de duisternis verdwenen, maar hij zal woord houden en lerugkeeren... Wat glinstert de zon's morgens toch vroolijk op het dorpkei Alles ontwaakt, want de haan kraait aan de hoeve, en 't is de eerste maal in vele jaren, dat dit gekraai Sijmen weer zeer doet aan het hart. Het herinnert hem Jan Grompel, Ter Kooijen, het brave Hanneke, aide verloren weelde, het doet hem gevoelen hoe diep hij, door eigen schuld, door zijne verwaandheid, dwarsdrijverij en eindelijk door de verslaving aan den drank, gevallen is. Maar met die honderd gulden, hem door Jan Grompel geschonken, zal hij zich opbeuren, eerlijk man worden en woord houden. En toeh, 't moge hem zeer doen kraai maar, kraai maar! want dat Kieke Rieke Hie verkondigt voor Sijmen ook een nieuwen dag een nieuw leven. Och, mocht Hanneke dien nieuwen dag eens zien. Doch zij rust reeds zoo lang op den dooden akker, dicht zeer dicht bij hare moeder en aan hare andere zijde, 't is toch aardig dat toeval aan hare andere zijde, ligt de arme moeder van 't scharesliepersjonk. EINDE.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1