Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Tweede blad JAN SCHARESLIEP Het wetsontwerp inzake de Rijksinkomstenbelasting FEUILLETON. Ontstoken keel is het begin Akker's Laat het zoover niet komen met uw Rheumatiek Gebruik dus tijdig Kloosterbalsem President Ebert overleden. Zaterdag 7'Maart 1925 16e Jaargang No. 10. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij vooruitbetaling) f 1,3o afzouderl. nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. PRIJS DER ADVERTENTIEN 8 regels 60 ct elke regel meer 7ct Advertentiën bij abonne- ment groote reductie. Uw Eerste Gedachte bij Ontvellingen en Huidwondjes moet zijn PTTROL. Dit verzacht en geneest spoedig. 6 Het effect der wyzigingcn in cijfers. De „Maasbode" heeft een becijfe ring gegeven van de gevolgen voor gehuwde belastingbetalers van de voorgestelde wijzigingen in de Rijks inkomstenbelasting. „De Regeering beoogt met haar vijf voorstellen tot wijziging van be lastingen o.m. vermindering van den druk der inkomstenbelasting, vooral voor de kleine inkomens. Uit het volgende staatje moge blijken hoever de Regeering met de wijziging van den kinderaftrek is gegaan. Zooals bekend is stelt de Regeering een aftrek voor van f 300 per kind en bovendien een aftrek van f 200 op het belastbaar inkomen van eiken gehuwde. Een eerste gevolg van dit voorstel is, dat een gehuwde met één kind eerst in de rijKsinkomstenbelasting valt, wanneer zijn belastbaar inkomen f 1300 of meer bedraagt. Hij krijgt dan een aftrek van f 200 f 300 =- f 500. (De rijksinkomstenbelasting wordt geheven van alle belastbare sommen van f 800 en daarboven, de verdedigingsbelasting II van alle be lastbare sommen van f 1200 en daar boven. Onder „belastbare som" wordt verstaan het belastbaar inkomen ver minderd met den aftrek voor kinderen en gehuwden.; Een tweede gevolg is, dat de ge huwden met en zonder kinderen nog iets meer dan de andere belasting- plichtigrn profiteeren van de voorge stelde vermindering van de verdedi gingsbelasting 11. Een gehuwde is thans en wordt bij bij een belast- aanneming van baar inkomen de ingediende van minder voorstellen dan 1) vrij bij een be lastbaar ink. v. MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten .-75«. ..^Laxeer-Tabletten 60c, "f/y Hoofdpijn-Tabletten 60 'j Bij Apoth. en Drogisten 1h&l, 377—24 130—11 Door Dr. A. 3. 16. Wat mag dat voor een kerel zijn zegt de secretaris, zijne groote oogen nog grooter opentrekkende. Hebt gij ze zien zwenken en keeren, valt een derde in de rede. Ahwel, ay heet mor gezeed, dattem van 't bataillon infernal was, en ze mokten zay dorom a la minute rechts omkeert 1 bluft de doctor. Zou er dat niet een van de mo gendheden zijn vraagt de kleermaker. Ahwel, ay mag ay zayn watlem wit, mor 't is een felle kadee zulle En dor stoattem pertang atleenig. De patrouille nadert met achterdocht, de bloote kling schittert als een lange vlam in den zonneglans In de huizen rilt en bibbert men van schrik bij het zien dier ruiters. Helden die zoo hard kunnen razen moeten niet beven bergt u al wat een kïel draagtHier, gij op den hooischelf! gij daar onder den oven de derde in den hroodtrog en avant marchons 1 En ginder ginder leur.t de vreemdeling nog altijd op zijn lang geweer en blikt van onder den breeden rand zijns hoeds, die zijn gelaat be schaduwd, op de naderende bende. Traag gaat hij den hoek van het minder dan zonder kinderen f 800 f 1000 met 1 kind f 900 f 1300 2 kinderen 1000 1600 3 1100 1900 4 1200 2200 5 1300 2509 6 1460 2800 7 1780 3100 8 2160 3400 9 2420 3700 „10 2700 4000 „11 2890 4300 „12 3200 4600 enz. enz. De kinderaftrek bedraagt per kind Bij een belastbaar in komen van minder thans en wordt dan f 1400 f lOOj 1400-1500 f 110 1500—1600 f 120 1600—1700 f 130 1700—1800 f 140 altijd 1800—1900 f 150 f 300 1900—2000 f 160 2000—2300 f 170 2300—2600 f 180 2600—3000 f 190 3000 of meer f 200 Hier volgen thans nog eenige voor beelden, waaruit zou blijken, welk verschil een en ander in geldbedragen geeft. Men boude hierbij echter in het oog, dat al deze veranderingen slechts de hoofdsom der rijksinkom stenbelasting, de 25 opcenten daarop geheven voor het Leeningsfonds 1914 en de verdedigingsbelasting II betref fen. Een en ander geldt alléén dan voor de gemeentelijke inkomstenbe lasting, wanneer deze uitsluitend wordt geheven in den vorm van hoogstens honderd opcenten op de hoofdsom van het rijk. In verreweg de meeste gevallen geschiedt dit niet, zoodat men kan zeggen, dat de ge meentelijke inkomstenbelasting in het algemeen door deze voorstellen geen verlaging ondergaat. Belastbaar inkomen van f 1400 gehuwde met één kind Deze betaalt thans f 15.32 aan rijksinkomstenbe lasting, 25 opcenten en verdedigings belasting II. Dit zal na aanneming van deze voorstellen worden f 3.75. Belastbaar inkomen f 2000 gehuw de met 2 kinderen. Hij betaalt thans aan vorengenoemde belastingen f 30.25; dit zal worden f 12.26. Belastbaar inkomen 4000 gehuwde met 3 kinderen. Deze is thans f 119 verschuldigddit zal worden pl.m. f 87. Belastbaar inkomen f4000 gehuw de met zes kinderen. Deze moet thans betalen f 88.25; dit wordt f44, Belastbaar inkomen f 6000; gehuw de met 4 kinderen. Hij betaalt nu f221,75, dit wordt pi.m. f174. De uniforme aftrek van f 300 per kind is in beginsel juister dan de opklimmende aftrek, die thans geldt. Want evenals bij het belastingvrije maximum en den aftrek voop nood zakelijk levensonderhoud voor de gemeentebelasting het geval is, vraagt de wetgever zich thans af, hoeveel iemand met een gering inkomen minstens moet uitgeven voor onder houd en opvoeding van een kind. Dit bedrag stelt hij op f300; een bedrag dat ontegenzeggelijk niet aan den zuinigen kant is gehouden. En evenals het belastingvrij minimum en de aftrek voor noodzakelijk levens huis om en verdwijnt... XII. De les is duchtig en verdiend. Waar drommel komen, nu de pa trouille verdwenen is, eensklaps al die Beigen van daan Doch neen 1 ik geef den naam van Belgen niet- aan die kerels, welke enkel over de grenzen komen om den armen en weerloozen boer, tot belooning eener dwaze sympathie welke hij voor hunne zaak gevoelt, uit te plunderen, ik maak diegenen welke uit overtuiging het geweer opnemen, niet verantwoordelijk voor dat schuim. Och, ziet eens, als 't u belieft, die patriottieke vasten avond gasten Waarempel, Pater Terwecoren heeft gelijk; die mannen hebben meer het aanzien van bandieten, dan wel van redders des vaderlands. Deze is in kiel, gene in schanslooper in dolman, in dragonders of kanoniers- vest gekleed. Zie verdereen wollen deken omge hangen, en bij gemis aan eenen knevel, de bovenlip met eenen houtskool be morst een purper katoenen mantel, met eene stroowisch voor gordel, en een stalen kurassiers helm opeen versleten livreikleed en daarboven een ouden gepluimden generaalshoed roes tige degens, onbruikbare dragonder sabels, bajonetten aan boonstaken, karabijnen met trouw omwonden, hol sterpistolen die men met een branden den zwavelstok afsteekt, ganzenroeren Laat die niet verergeren en stel U niet bloot aan 't gevaar het slachtoffer te worden van een ver waarloosde verkoudheid. Wordt geen borst- of asthmalijder. Be schermt U daarom dadelijk met de slijmoplossende, verzachtende jachtgeweren gatfels, rieken een ge- kleurden zakdoek voor vrijheidswimpel, fransche vloeken, razen swetsen en dreigen de geradbraakte Marseillaise, stinkende kruitdamp vermoorde kippen spek met den sabel gesneden, jenever met kruid, glasgerinkel, decreten met krijt op de tafel en staldeur geschreven en liederijke dronkenschap overal Nu trekken zij af; de marseh is zonder ordeieder manschap is kapi tein, aan de sabels steken stukken spek. aan de pieken en bajonetten doodé kippen, op den tromp van 't geweer de pruik van den dominé; aan de punt des degens een onderbroek en een paar oude schoenen. Leve Potterke Potterke boven Mij dunkt dat 's avonds in het ruste loos en spaarduiten vermalend Molentj de muitzucht sterk gedaald is. Men verlangt vurig voortaan van die patriottieke betoogingen, jegens de vredelievende kippen en het nog vrede lievender spek in den schoorsteen, bevrijd te blijven. Dergelijke vossen en vleermuizen dienen geweerd worden. De kleermaker begint sterk te opinee- ren, dat men zich bij de protocollen, of bij de konsekwentie van Londen zou dienen te bek'agen. Daar stuift de smid binnen, bleek alsof hij uit zijne doodkist gekropen was hij hijgt alsof de booze geest hem op de hielen zit. Weet ge wal er bij Sijmen Block gebeurd is? Ze hebben hem aan den deurstijl gebonden I Wie? onderhoud voor alle dus ook de vermogende belastingplichtigen gelden, zoo blijft ook deze aftrek voor allenf 300 per kind. Tot heden kende de wet op de rijksinkomstenbelasting geen extra aftrek voor gehuwden. En voor on- gehuwden en voor gehuwden zonder kinderen gold hetzelfde belastingvrije minimum f 800. Thans wordt dit be lastingvrije bedrag voor gehuwden zonder kinderen op f 800 f 200 f1000 gebracht. Voor de gehuwde vrouw geldt dus feitelijk een aftrek van f 200 terwijl voor een kind reeds f300 wordt afgetrokken Het komt ons voor, dat hier de consequentie eenigszins zoek is. We willen aller minst aansturen op 'n belastingvrij minimum voor eiken gehuwde van 2 x f800, maar een tusschen-liggend bedrag bijv. f 400 ligt o.i. meer in de lijn. Het nadeel, dat de schat kist daardoor kan lijden meenen wij op de volgende wijze te kunnen keeren. De aftrek van f 300 zal gelden voor elk minderjarig eigen, aangehuwd of pleegkind, dat niet zelf in de rijks- inkömstenbelasting wordt aangesla gen. Wanneer een kind dus f790 verdient, is het zelf niet alleen vrij van deze rijksbelasting, maar de vader ontvangt bovendien nog f 300 af trek Een ander gevalEen vader beeft zelf een inkomen van f 1800; hij heeft drie kinderen van 16—20 jaar, die resp. f500 f 600 en f700 ver dienen. in dit gezin komt dus in totaal f 3600 binnen, maar niemand betaalt ook maar één cent rijksbe lasting! De drie kinderen zijn vrij gesteld, omdat zij elk minder dan f 800 inkomen hebbende vader is vrij, omdat hij een aftrek verkrijgt van f 200 3 x f 300 f 1100, zoodat zijn „belastbare som" beneden de f 800 blijft. Iedereen zal toegeven, dat in der gelijke gevallen kinderaftrek niet meer noodig is. Dit nu is te bereiken, door alleen aftrek toe te kennen voor een minderjarig eigen, aangehuwd of pleegkind, dat zelf een lager inko men heeft dan bijv. f400 of f500. In zeef vele gemeenten behoeft de belasting-administratie daarvoor geen afzonderlijk onderzoek in te stellen, want dergelijke kinderen vallen ge woonlijk de groote steden uitge zonderd wel in de gemeentelijke inkomstenbelasting. Het wil ons voorkomen, dat door aldus den kinderaftrek te beperken tot de gevallen, waarin hij strikt noodig is, alle gehuwden een eenigs zins hoogere aftrek kunnen verkrijgen. 1) Deze staat kan niet geheel nauw keurig worden opgemaakt wegens den thans opklimmenden kinderaftrek. Beneden de hiergenoemde inkomens Wacht toch niet totdat Uw handen voor goed krom en misvormd zijn. Wacht toch niet totdatge als een stumper door de kamer strompelt. De muiters. Ze hebben hem geran seld, mishandeld en zetten hem den kouden tromp van de pistool voor het hoofd, toen hij eensklaps binnenkomt. Wie Hij, die vreemde kerel, de booze geest misschien, God zegene ons allen 1 Hij grijpt hier een, hij grijpt er daar een, knuist ze met het hoofd tegen elkaar en met een brandend hout, onder het vuur uitgetrokken, borstelt hij in een omzien het huis ledig. Dat brandende hout is een bliksem, uit zijn mond dondert het en de kerel zelf is als een duivel, God beware ons allen Algemeene verslagenheid. Nog komen de stroopers weer, een kogel, welke de deur doorboort, ver wittigt het den vreemde en Sijmen, maar die kerel rukt het venster open. en pang! pang! klinken zijn pistolen. Een der muiters is gekwetst, en de anderen verdwijnen met hem in de duisternis En Sijmen? Sijmen staat nog altijd gebonden, en de vreemde heeft hem gezegd, dat hij ook verdiende, door den kop gebrand te worden, omdat hij een dronkelap, een smokkelaar was en het werk van den spion deed. Ja, dat wist hijmaar neen I hij snijdt de koorden door, werpt een handvol zilver op tafel en zegt, alvorens heen te gaan Wordt weer eerlijk man, zoo als toen gij Ter Kooijen bewoondet 1 Drommels, wie mag toch die wonderlijke kerel zijn zegt de brouwer. 't Is dan een Hollander? Rheumatiek wordt veroorzaakt door ziektestoffen, die zich op de pijnlijke plaatsen gaan vastzet ten. Wrijven met Akker's Kloos terbalsem voorkomt dat gevaar. want Akker's Kloosterbalsem zal de kwade stoffen, ontsteking en ziektekiemen uit het vleescb trek ken, de pijn en de jeuk dadelijk doen bedaren en de groei van een nieuwe gezonde huid bevorderen. Daarom is Akker's Kloosterbalsem 'weergaloos bij eczeem, etterzweren,-puisten, dauwworm, bloedvinnen, verouderde beenwonden, maar ook bij brand- en snij wonden, schrale huid, gespron gen handen, kloven, winterhanden en - voeten. Per greo'e pot van 20 gram 50 cent. Alom vaxrijgbaar, i*. van 50 gram f I.— ca 100 grain 1.75 nog voordeeliger. wordt in geen geval belasting ge heven. Een zware slag voor Duitschland. Zoo zijn dan toch alle optimistische berichten, welke Vrijdag nog over den toestand van President Ebert werden uitgegeven, beschaamd. Vrijdagavond zelfs hadden de doktoren het ziekbed verlaten met de verwachting, dat de verbetering in den toestand zou aan houden. De President sliep zeer rustig doch tegen vier uur in den ochtend werd hij onrustig. De dokter, die aan het ziekbed waakte bemerkte aanstonds, dat de toestand zich plotseling ver ergerd had. De familie van den Rijks president werd onmiddellijk gewaar schuwd en spoedig zaten aan het ziek bed Mevrouw Ebert, haar dochter Mevr. Jenicke met echtgenoot, Mej. Ebert, de zoon van den President Dr. Ebert en de chef van het bureau van den Rijks president, staatssecretaris Dr. Meissner. Omstreeks 10 uur is de zieke toen de Waarachtig wel. 'k Zeg ekik dattem van't bataillon infernal is en dattum nie gewild hee, da ze Saymen molesteerdenwant Saymen trekt an een koor met de Bel- sen. Assem over de meet goat.weettem gunder altayt te zegge watter ier ge beurt. Neen, neen, en dan dat geld Ik denk, zegt de schoolmeester, dat het een voornaam persoon is... Ja, ja, een van de Mogendheden. Och jij, ridder van den vingerhoed, jij met je Mogendheden, je protocollen en je konsekwentiemort de brouwer. De Prins van Saxen Weimar misschien. ErgerPrins Frederik, of neen, de Prins van Oranje. Ja, die is wel in staat, om er een half dozijn recht te zetten. Die heeft te Waterloo wel doen zien, dat hij voor geen klein gerucht schrikte. Verschooning, Mijnheeren, zegt zeer beleefd de vreemdeling, die met het hoofd door de half geopende deur piept. Dat is een donderslag voor het ge zelschap, deze zitten als aan den stoel genageldgene vliegen op en kruipen bevreesd en bleek weg. Voort is de doctor De kleermaker wil ook de deur uitsluipen, maar een strengen oogslag alleen van den vreemdeling verspert hem den weg, de smid wil het venster openrukken, maar »haltM zegt de onbe kende, en ter zelfder tijd haalt hij zeer bedaard twee pistolen van onder zijn kleedsel te voorschijn, legt ze voor hem op tafel, en met beide handen op tafel leunende, ziet nij, spotlachend het geheele gezelschap rond. Slot volgt.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1