Abdijsiroop ESii' Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. as Genees Uw hoest voordat het te laat is!! De Kippenhouderij op het platteland Springende handen worden gaaf en zacht Kloosterbalsem Zaterdag 21 Februari 1925 46e Jaargang No. 8. PEEL EN MAAS PER KWAK AAL: WÊKttË ■■■MMIHHBI etóSHSffl® fli PRIJS DER ADVEKTENTIEN LizonSer"""umm"f2fs'c® Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY - Telefoon 81. IPSF**' Dit nummer bestaat uit twee bladen Kerkelijk Leven. 22 Februari. Zondag Quinquagesi ma. PAARS. Tweede gebed ter eere van St Petrus' (Stoel in Antiochie) 1 Derde gebed ter eere van St. Paulus. Geen Gloria Credo Prefatie van de Allerheiligste Drievuldigheid; Laatste Evangelie uit de Mis van den H. Petrus. De inhoud van de H. Misgebeden van dezen Zondag is als volgt Christus is het volmaakste voorbeeld aller deugden, dat wij in alles moeten navolgen. Het is vooral door zijn on volprezen liefde, die Hij aan de men- schen voltooid heeft, niet enkel met aan ons de leer van het eeuwig leven bekend te maken, en ons mild met geestelijk voedsel te verzadigen, maar bovenal met zich zeiven voor ons aan het kruis te slachtofferen. (Evangelie). Die goedheid en liefde van God moet ons te midden van de ellenden des levens met vertrouwen, ja met vreugde vervullen, zij moet ons hoopvol doen bidden dat God ons bevrijde van de geestelijke blindheid der zonde en ons bescherme in den strijd tegen onze vijanden maar boven dit alles moet zij ons de liefde tot den evennaaste leeren, want deze is het eigenlijke ken merk der christenen, zonder hetwelk Christus ons onder de zijnen niet zal rekenen, al schitterden wij door de verhevenste genadegaven hoven de an deren uit (Epistel) Onder het feest van Sint Petrus Stoel te Antiochie, waarvan wij heden de gedachtenis vieien, verstaat men de herinneringsviering van het teit, dat Sint Petrus zich eenigen tijd te Anti ochie heeft opgehouden zoo vierden we 18 Januari het feest van Sint Petrus Stoel te Rome, omdat de H. Petrus de eerste bisschop van Rome is geweest. De Paus is nu nog rechtens bisschop van Rome. Met de gedachtenis van den H. Petrus gaat altijd samen de gedachtenis van den H. Paulus en omgekeerd. 23 Februari. Maandag (Vigilie van den H. Mathias) H. Petrus Daminnus, Bisschop, Belijder, Kerkleeraar. WIT. Tweede gebed van de Vigilie van S. Mathias; Derde gebed voor den Paus! Gloria; Credo; Gewone Prefatie; Laatste Evangelie van de Vigilie van S. Ma thias. De H. Petrus Damianus, Benedictij nermonnik, Kardinaal bisschop van Ostia, was een onvermoeide medewer ker van Paus Gregorius VII in diens strijd voor het herstel der kerkelijke lucht en voor de handhaving van de rechten der Kerk. (f 1072) 24 Februari Dinsdag H. Mathias, Apostel, ROOD. Gloria; Credo; Prefatie der Apostelen. De H. Mathias was een der 72 leer lingen van Jezus. Gedurende de dagen welke verliepen tusschen de Hemel vaart van Christus en de nederdaling van den H. Geest op Pipksteren, werd hij door de te Jerusalem vergaderde apostelen en leerlingen met Joseph, bijgenaamd Barrabas, voorgesteld en daarna door het lot, dat op hem viel, aangewezen om in plaats van den ver rader Judas den twaalfden apostelzetel in te nemen. Gelukkig de H. Mathias, die, .omdat hij Christus juk op zich ge nomen had, in diens geheimen inge wijd (Evangelie) en tot de eer van het apostelambt verheven werd. 25 Februari WoensdagAschwoens dag. PAARS. Tweede gebed èi Cunctis (om de bescherming der heiligen in te roepen) Derde gebed Omnipotum (is het woord, waarmee dit gebed begint n.l. Omnipotens sempiterne Deus Al machtige, eeuwige God en is een gebed voor de levenden en de dooden). Geen Gloria; geen Credo; Prefatie van den Vastentijd. Over Aschwoensdag kan men meer lezen achteraan. 26 Februari Donderdag na Asch woensdag (Eigen Mis) PAARS. Tweede gebed a Gunctis; Derde gebed Omnipo tens. Vierde gebed voor den Paus. Geen Gloria; geen Credo. Prefatie van den Vastentijd. Vroeger trokken de geloovigen van Rome op dezen dag van de Kerk, St. Nicolaas in Garcere, genaamd, naar de Kerk van St. Joris, waar de H. Gehei men gevierd werden. Nauwelijks had de plechtige stoet zich in beweging gesteld of voor aller Oog rees het zie kenhuis op, daar in de Vide (500 600) eeuw door de H. Balba gesticht. De ellende van de lijdenden, die daar ver pleegd werden, moest de geloovigen zeker met medelijden vervullen; een gebed voor die arme zieken welde on getwijfeld uit veler harten op. En was het dan wonder, dat de H. Kerk hun vertrouwen op Gods almacht en goed heid wilde sterken en vermeerderen, door in de Kerk van St. Joris de ge nezing van twee zieken in het Epistel en Evangelie te verhalen Leeren ook wij hier de kracht van het gebed mogen ook wij van onze geestelijke krankheden genezen worden. 27 Februari Vrijdag na Asch woensdag (Eigen Mis) PAARS. Tweede gebed a Gunctis; Derde gebed Omni potens. Vierde gebed voor den Paus; Geen Gloria: geen Credo. Prefatie van den Vastentijd. Het Epistel uit deze H. Mis leert, dat het uitwendig vasten aan God niet welgevaljlig kan zijn, als het niet ver gezeld gaat van de inwendige verster ving; het vluchten der zonde en het beoefenen van de deugden, bijzonder van de werken der naastenliefde, waar van ook het Evangelie spreekt, er nog bijzonder op wijzende, dat wij deze werken niet moeten doen voor de men sehen, maar voor God. 28 Februari Zaterdag na Asch woensdag (Eigen Mis) PAARS. Tweede gebed a Gunctis; Derde gebed Omni potens; Vierde gebed voor den Paus; Geen Gloria; geen Credo; PrefaLie van den H. Vastentijd. Het Epistel uit deze H. Mis leert, hoe God de liefdewerken en het ver vullen van de godsdienstplichten zegent terwijl het Evangelie er ons op wijst, dat, komt Jezus tot ons, dan bedaren de stormen, de driften, de. hartstochten die het scheepje onzer ziel zoo dikwijls in het streven naar deugd en volmaakt heid tegen houden. Leggen we daarom bijzonder in dezen H. Vastentijd de geestelijke ziekten onzer ziel aan den Heer bloot, opdat Hij ze door Zijne genade zegene. Ascliwoonsdag. I. Ontstaan v. Aschwoensdag. Het bestrooien van het hoofd met asch en het aantrekken van een zak vormig (vandaar de uitdrukking »in zak en asch zitten") uit geitenhaar ge weven kleed werd hij de oostersche volken gedaan als een leeken van boete. Zoo lezen we dikwijls in de ge wijde geschiedenis van het Oude Tes tament, o.a. Ninive, na de prediking van den profeet Jonas. Dit gebruik vond ook onder de vroe gere christenen verspreiding. De boele, welke door hen werd gedaan voor de bedreven zonde, was heel, heel wat strenger dan tegenwoordig. Er bestond bij de eerste-christenen en ook nog honderden jaren later de zoogenaam de openbare boete, welke dus in het publiek, in het openbaar werd gedaan, nadat deze boete ook in het publiek, ten aanhoore en ten aanschouwe van allen was opgelegd. Sommige openbare zonden die aan iedereen bekend waren geloofsafval, moord, echt breuk, meineed, woeker enz.) werden in het-openbaar gebiecht en dan ook in het openbaar bestratt. Tot dat doel werden deze openbare boetelingen (zoo werden ze genoemd). Vanaf den eerste dag van den H. Vastentijd door den diaken buiten de kerk gezet, nadat hun hoofd met asch was bestrooid (vandaar den naam Aschwoensdag) en hun het boetekleed was overgereikt. Zij moch ten dan niet meer in de kerk komen, ter deelneming aan de kerkelijke diensten, zij moesten den militairen dienst en andere ambten onderbreken, mochten in dien tijd niet huwen, niet den huwelijksplicht vervullen, waarbij nog kwamen vele andere gestreng heden in eten, drinken, kleeding, aan de kerkdeur blijven staan, reizen te voet, blootsvoets gaan, een bedevaart doen enz. En dit alles duurde den geheelen Vastentijd door, tot Witten Donderdag, wanneer de openbare boetelingen weer in verzoening plechtig werden opgeno men. II. Het tegenwoordige gebruik. Omdat nu op Aschwoensdag de Vas tentijd begint, die de eigenlijke boete tijd is van alle christenen, werd het gebruik, de asch te ontvangen, lang zamerhand algemeen, ook bij die ge loovigen, die niet tot openbare boete veroordeeld waren. In het jaar 1091 legde Paus Urbanus II het als een plicht op aan alle gees telijken en leeken. Hel was vroeger de gewoonte om de asch blootsvoets te ontvangen. De Paus zelf ging hierin voor. De asch, welke op Aschwoensdag ge wijd wordt, is afkomstig van de ver brande palmtakken, welke overgebleven I zijn van de Palmwijding op Palmzon dag van verleden jaar. Ziehier nu weer de schoone beteekenis van dit gebruik; hoe de H. Kerk in hare liturgie, tegelijk met te stichten en lot gebed op te wekken, ons ook weet te onderwij zen de palm is het teeken der over winning, is een zegeteeken, (gelijk we immers als op Palmzondag met Chris tus Jerusalem en de binnentrekkend, zoo ook eenmaal zegevierend het hemelsch Jerusalem hopen binnen te trekken,) maar zijn asch is het teeken van vernedering, van rouw, omdat de inensch het eens zal moeten afleggen tegen den dood. Niemand kan den dood overwinnen. En dat zijn de woorden, welke de priester spreekt, wanneer hij het asch- kruisje, op het voor hoofd druktGedenk o mensch, dat gij stof zijt en tot slof zult wederkeeren. Voor het eerst werden die woorden gesproken in hel aardsche Paradijs, onmiddellijk nadat Adam en Eva ge zondigd hadden, waardoor tevens werd uitgedrukt, dat het om wille der zonde was, de straf der zonde was, dat de mensch tot stof zal wederkeeren sterven zal, waarna zijn lichaam tot stof zal vergaan. III. Aschwijding-en H. Mis. De hoofdgedachte van de Aschwoens- dag-lilurgie is deze a). Waarom moeten wij boetvaardig heid doen Omdat de boetvaardigheid het groote middel is om de door de zonde verdiende straffen af te weren. b) Hoe moeten we vasten en boet vaardigheid doen Het grondbeginsel van Christus luidt niet gelijk schijn heiligen en huichelaars, maar in de blijheid des harten en met een opge ruimd gelaat. c). Het gebed is de onmisbare gezellin der boelpleging, omdat het de ziel is ven alle lichamelijke versterving. Deze noodzakelijkheid, om de vasten te ondersteunen door hel gebed, wordt in de liturgie van dezen dag welsprekend uitgedrukt door de regelmatige afwis seling van aansporing tot vasten, met smeekgebeden om vergiffenis. Het verslag der curatoren van de Credietvereeniging «De Hanzebank" heeft dezer dagen veler, zoo niet aller belangstelling. Hét is een lijvig stuk, dat een aan dachtige studie ten volle waard is. Wat wo trouwens al wisten, wordt hier nog eens met feiten in. alle hard heid naar voren gebracht, n.l. dat 'ter bij die Hanzebank niet steeds in alle opzichten correct is toegegaan, om het maar eens voorzichtig en heel liefde vol uit te drukken Allereerst lezen we dan, dat door de Bank in strijd met hare statuten over matig groote credieten zijn verleend. Daarbij gaat de aanklacht over slechte en onvoldoende dekking waaraan in 't bijzonder de grootste credieten mank gingen. Dit vormt de voornaamste oorzaak van de debacle der Bank. Aan 74 crediteuren werd tezamen Hoesten is een verschijnsel van den strijd, dien het lichaam voert tegen alles wat de ademhaling belemmert. Zuiver Uw luchtwegen en kom de natuur te hulp met de slijm- oplossende en ontsteking genezende Dc groote f 18.000.000 verstrekt, dat is dus gemid deld ruim f250.000 per post! Dat heet nu hulp en bijstand ver- leenen aan den «middenstand" 1 Wat zijn dan toch wel middenstands zaken Dat leert ons, althans naar de op vatting der directie, een staalje van credieten, dat in 't rapport is ingewerkt. Ziehier een paar cijfers, welke hel verlies op de betreffende credietposten aangeven Lacto, Cuyk f683.000, N.V. Groenten- drogerij «Mook" f130 000, N.V. «Ther mos" Mook f74.000, beambte der Hanze bank f 275.000. Bij zulk een credietverleening, die strijdig is met de statuten, omdat het hier geen middenstand betreft, en om dat het bedragen zijn, waaromtrent men voor niet-toekenning heusch geen deskundige behoeft te zijn, vragen wij ons afHoe was dat toch mogelijk, waarom werd daar toch niet ingegrepen? Is 't dan niet misdadig, dat zoo werd omgesprongen met de gelden, ook met die van de spaarders En kan 't rechtsgevoel bevredigd worden, wanneer zulke schandelijke knoeierijen niet gestraft worden Bestuur en directie staan hier op ergerlijke wijze schuldig. Alleen twee leden der directie wor den door de curatoren uitgezonderd. Als de handelingen van 't overige deel van bestuur en directie geen mis dadigerswerk is, dan zouden we onder hand niet meer weten wat misdaad is! Maar dat zal dan wel aan ons lig gen Ten slotte willen we heden volstaan met een opmerking. Laat 't nu eens uit zijn, om het predicaat R.K. te binden aan zuiver economische of commerciëele instellin gen. Daar doet men de Roomsche zaak onnoodig ontzaglijk veel schade mede. Op deze wijze althans wordt het een op misleidende wijze exploiteeren van de letters R.K. N. L. door JOS BOSHOUWERS te LENT Te vroeg? VRAAG Wij hebben reeds 2 kloeken gezet (deze week) op eieren ^n Wit Wyandotten, doch men zegt mij nu, dat het te vroeg zou zijn. Op welke manier kan ik nu zorgen, dat ze niet te vroeg gaan ruien W. te M. ANTWOORD: Voor de lichte rassen (Leghorns, Braekels, Ancona's, Minor ca's) is het nog te vroeg, maar voor de Wyandottes is het na m.i. een zeer geschikte tijd. Laat ze maar praten. De practijk zal uitwijzen, dat u ver standig gedaan heeft. De kuikens zullen nu in de eerste helft van Maart ter wereld komen. Wyandottes zijn door gaans 7 maanden oud, voor ze beginnen te leggen. Ze gaan dus normaal in October aan den leg. Dat is niet te vroeg, althans niet voor de zwaardere rassen. Die vallen lang zoo gauw niet in de lichten rui als Leghorns b.v. Kijk maar eens naar de rapporten van de Legwedstrijden. Mochten uwe Wyandottes echter zoo vlug doorgroeien dat ze reeds heel wat vroeger aan den leg dreigen te gaan, dan kunt u wel wat remmen, door ze, op den leeftijd van 5 maanden te be ginnen, nu en dan eens in een ander hok te Jaten overnachten, en ook door ze eiwitrijk voer (goed ochtendvoer) te onthouden. Maar nog eens, ik geloof dat het niet noodig zal wezen Integendeel, uw vroegbroed zal u veel genoegen en voordeel bezorgen. Van de lichte rassen moet u nog een goede maand wachtefi, althans wanneer het gaat om de win terproductie. Wij kennen iemand in onze gemeente, die had het vorig jaar in de eerste helft van Augustus reeds pl.m. 300 jonge W.L. aan den leg. Die hebben tot tegen den winter een groot aantal, nog be trekkelijk dure eieren (herfsteieren) gelegd, doch loen vielen ze in den rui. Alsnu trad natuurlijk een vrij lange rustperiode in, maar daar was het dien eigenaar ook om te doen, want hij wilde die heele schare gebruiken als fokdieren, d.w.z. legsters ven broed- eieren. Deze dieren zijn nu niet verzwakt door een langdurige, vlak voorafgaande winterleg. De eieren zullen dus krach tige kiemen bevatten. Te vroeg gebroede Leghorns vallen veel eerder in den ontijdigen rui dan de zwaardere rassen. Goed succes 1 in één nacht door het gebruik van Akker's Kloosterbalsem, de wondere balsem die U als 't ware een nieuwe huid zal geven. Inwrijven met bijt niet, doch verzucht! Beroemd huismiddel bij schrale en ge sprongen huid, winterhanden, wintervoe ten, kloven, wonden, open plekken, uitslag Per groote pot van 20 gram 50 cent. Alom verkrijgbaar. Pot'en v. 50 gram fl.en 100 gram f 1.75 nog voordceliger' Fokken van kuikens. VRAAG Waarom is het aan te raden» de kuikens afzonderlijk op te fokken 't Is m.i. nog al bezwaarlijk vanwege de kosten en de meerdere moeite. Als u het niet bepaald afraadt, ga ik er niet toe over. W. te M. ANTWOORD Kijk eens hier. Ieder jaar sterven er in ons land een massa kuikens aan een wormziekte, die men cocciodose noemt. De diertje krijgen dan witte diarrhee, die als een krentje aan den aas vastkleeft, worden dik en rond, laten de vleugeltjes hangen, krijgen witte snebjes en slaan soms te wiebelen als iemand die te veel ge dronken heeft. Deze wormen (cocci- diën) zitten ook wel in de oudere dieren, de hennen, doch doen daar voor die beesten weinig kwaad, ze kunnen er tegen, doch ze brengen de ziekte over op de kuikens, die er NIET tegen kunnen. De meeste gaan dan ook spoedig dood. Zulke besmette kippen leggen als de andere, pikken ijverig voedsel, doch zijn niettemin hoogst gevaarlijk voor de jonge garde. Men noemt ze smelstofdragers. Door de kuikens dus afzonderlijk groot te bren gen, loopt men veel minder risico. Als de kuikens tegen de 2 maanden oud zijn, is het grootste gevaar ge weken. Gras in de rennen. VRAAG Ik heb een groote ren, die ik wilde bezaaien met gras of klaver, of beide gemengd. Wat vindt u het beste? Wanneer zou ik dat doen? W. te M. ANTWOORD Dat is vraag nommer 3 van u. Ik vind ze echter even prac- tisch als de eerste twee. M.i. vat u de zaak serieus op. Mijn advies is te nemen uitsluitend witte klaver, en deze dicht te zaaien. De volgende maand is daar een geschikte tijd voor, Witte klaver, z.g. steenklaver, wordt niet lang, daar zij over den grond loopt. Roode klaver wordt wel lang, moet dus gemaaid worden, anders zui len de kippen na regen en mist er veel te nat worden, en na het maaien krijg je eerst dorre stengels, vooral als 't lang droogt. Met witte steenklaver hebt u altijd jong groen en hoeft u niet te maaien Ook krijgt u er veel eerder het terrein dicht door bezet, met wat men wel noemt, een «gesloten nerf.* Klaver is gemakkelijk verteerbaar en heeft bovendien een zeer hoog eiwitgehalte. Naast seradella is witte klaver wel het beste groenvoer voor kuikens, en ook voor volwassen hoen ders. N. B. Raadpleeg de advertenties in dit blad, inzonderheid die, waarbij een- daagskuikens of broedeieren worden aangeboden van dieren met goede af stamming. Als wij eene keukenmeid moeten hebben, kiezen wij ze steeds uit die welke voorzien zijn van goede getuigen, niet waar? Weten wij er niets van, dan alleen dat ze een aardig kopje heeft, dan zullen we niet zoo dom zijn, tot huren te besluiten. Welnu, zoo dom moeten we ook niet zijn als we in 't bezit willen komen van goede hoenders. We moeten dus hebben broedeieren van b.v. Wit Leghorns of Barnevelders v.g.g.v. met andere woorden van kippen afkomstig uit erkende inrichtingen, als Horst, Beekbergen e.d. Uw Eerste Gedachte bij Ontvellingen en Huidwondjes moet zijn PUR0L. Dit verzacht en geneest spoedig. 4

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1