Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Hondenbelasting1 1925 Ontwerp Ziekb- en Ongevallenwet De Kippenhouderij op het platteland Onderwijzer worden Uitvoering Mariavereaniging Zou het lukken Adverteert, in dit hhd Zaterdag 11 Februari 192$ 46e Jaargang No. 7. PF.EI. EN MAAS n. i 1 eikc mee. 7'/i n s'c! Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF. VENRAY Telefoon 61. Dit nummer bestaat uit twee bladen Burgemeester en Wethouders van Ven ray brengen ter kennis van de hc uders van honden in deze gemeente, dat zij, ingevolge de verordening op de hondenbelasting, verplicht zijn hunne honden uiterlijk voor 21 Febr a,s. san te geven ter kanlore van den gemeente ontvanger, en dat de verschuldigde belasting voor het jaar 1925, tegelijk bij aangifte moet worden voldaan. Tegen de nalatigen zal proces ver baal worden opgemaakt. Burgemeester en Wethouders voorn. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Minister Aalberse heeft zijn reeds lang aangekondigd wetsontwerp betref fende de ziekte- en ongevallenverzeke ring ingediend. Het wetsontwerp is opgebouwd op de denkbeelden, die de minister in de Kamerzitting van 8 April 1924 ont vouwde. Die denkbeelden zijn op de eerste l^oals, dat de sociale verzekering in wezen een arbeidersverzekering is, en op de tweede plaats, dat de uitvoering bij voorkeur moet geschieden door uit de maatschappij opgekomen organen Wie vallen onder de Verzekering Het wetsontwerp berust, evenals de bestaande Zieklewet, op de verplichte verzekering. liet geldt voor allen, die in loondienst arbeid verrichten. Een loongrens is niet gpsteld. Alleen wordt het dagloon, waarnaar geldelijke schade loosstelling wordt toegekend, gebonden aan een maximum van acht gulden. Op deze nlgemeene verzekering maakt het ontwerp slechts uitzondering voor de bemanning van zeeschepen. De arbeiders zullen voorts, ingevolge 't ontwerp, verzekerd zijn legen gelde lijke gevolgen van ziekte en ongeval door het enkele'-feit van hun loondienst. Ook de verplichte ziekteverzekering zal een collectief karakter krijgen. Uitvoering door lSedryfsverecnigingen. De verzekering zal worden uitgevoerd door bediijfsvereenigingen, waaronder wordt verstaan vereenigingen of instel lingen, opgericht door samenwerking van één of ineer werkgeversvereni gingen of individueele werkgevers met één of meer arbeidersverenigingen, met de bedoeling om de verzekering uit te voeren van de arbeiders, in dienst der werkgevers, die het risico ven de verzekering hunner arbeiders door de vereniging willen laten dragen. Als aanvullende organen treden op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid met dien verstande, dat het risico der ziekteverzekering wordt gedragen door de Raden van Arbeid en dat der ongevallenverzekering door de Bank. Aan de Bedrijfsverenigingen zullen volgens het ontwerp eischen worden gesteld omtreut den aanvang harer verzekeringsportefeuille. Geen erken ning zal worden verleend, indien niet door de aangesloten werkgevers te zamen een nader vast te stellen mini mum-loonbedrag wordt uitbetaald. Aangezien het totaal verzekerde loonbedrag bij invoering der bij dit ontwerp geregelde verzekering gesteld kan worden op ongeveer anderhalf milliard gulden, ligt het in het aan vankelijk voornemen der Regeering, om ter vermijding van een al te groot aantal bedrijfsverenigingen het ge- eischte minimum-loonbedrag op om streeks 25 millioen gulden te doen stellen. De Ziekenkassen. Hoewel het ontwerp der ziekenkas sen niet met zooveel woorden uitsluit als risicodrager, stelt de inhoud der ontworpen regeling huilen twijfel, dat de thans bestaande ziekenkassen niet zonder meer haar bemoeiingen, althans voor' zooveel de groepen, der volgens de wet verzekerden betreft, zullen kun nen voortzetten. De wettelijke eischen omtrent minimum-omvang der verzeke- nngsporlefeuille en de collectieve-ver- zekering zullen hier wèl de belang rijkste hinderpalen zijn. Daarmede is echter nog niet gezegd, dat deze kassen gedoemd zullen zijn haar bestaan te beëindigen. Voor zooveel de kassen bestemd zijn om ziekengeld uit te keeren aan arbei ders, in dienst bij eenzelfde onderne ming, kan de kas zich als afdeeling aansluiten bij een Bedrijfsvereniging. In haar werkwijze behoeft dan zoo goed als niets te worden gewijzigd. Moeilijker wordt de positie voor ziekenkassen, die gebaseerd zijn op de vrijwillige toetreding- van arbeiders en anderen. Zijn zij gevestigd, hetgeen veelal het geval schijnt in kleinere gemeenten, dan kunnen zij de in die gemeen leb gevestigde werkgevers be wegen, hun arbeiders bij de kas te verzekeren voor het wettelijke zieken geld en zich, indien de actie is gelukt, als plaatselijke afdeeling aansluiten bij een Bedrijfsvereniging. Dc werkgevers dragen dc kosten. De kosten der verzekering worden gedragen door de werkgevers. Voor zoover deze niet lid zijn van een Be drijfsvereniging, zullen zij aan de hand van de door hen aan te houden loonlijsten de voor beide verzekeringen verschuldigde premie halfjaarlijks heb ben te betalen in den vorm van een vast te stellen percentage van het-door hen uitbetaalde loon. Wat den omvang der kosten betreft, verwijst de minister voor zoover het de ongevallenverzekering geldt, Inaar de verslagen der Rijksverzekeringsbank en de door haar gepubliceerde balan sen en stalislieken. Om de kosten der ziekteverzekering met inbegrip der administratiekosten te dekken zal, naar de verwachting der regeering, een doorsnee premie van ruim 2 pet. voldoende zijn. Tot zoover de zeer verkorte inhoud van het wetsontwerp. Het ligt in de bedoeling om na aanneming van dit wetsontwerp door de Staten-Generaal zoo spoedig moge lijk de indiening te bevorderen van verdere wetsontwerpen tot doorvoering van de herzieningsbeginselen. door JOS BOSHOUWERS ic LENT Zitstokken. VRAAG: Onze zitstokken loopen op in den vorm van een ladder, doch ze zijn wel zoover van mekaar geplaatst, dal de dieren mekaar niet met d'r mest bevuilen. Nu wordt er beweerd, dat men beter' doel, de zitstokken alle even hoog 8an te brengen, maar ik zie niet in, waarom, als er toch ruimte genoeg is. Wij lezen Peel en Maas. Als u daarin antwoordt, vinden wij het Zaterdag wel. C. te L. ANTWOORD: De zitstokken brengt men op gelijke hoogte aan, omdat anders gevochten wordt om den hoog sten- zitslok. Me dunkt, u zult dat bij uw kippen toch wel eens opgemerkt hebben. De afstand van slok tot stok moet 35 cM. bedragen. Daar de kip het beste rust op flinke breede zilstok ken, raad ik u aan, ze 5 a 6 cM. breed te maken en de scherpe kanten er boven eerst af te schaven. Ook de ruwe noesten moet men glad zien te krijgen, daar dit anders schuilplaatsen worden voor het ongedierte. Krielen. VRAAG Gaarne zou ik van u ver nemen of krielen zoo veel eieren leg gen, dat ze hun voedsel en verdere onkosten (b.v. hok bouwen) ook op brengen. Zoo ja, welk ras zijn de beste legsters, uatnurlijk in een kleine ruimte. Wat is het voordeeligst aan te schaffen broedeieren cf dieren Waar kan men die het beste krijgen tegen niet te hoogen prijs? Ik ben abonnée van Peel en Maas, dus lees ik 't a.s. Zaterdag wel. H. te V. ANTWOORD De belangstelling voor de krielen is de laatste jaren geweldig toegenomen, wat voor een groot deel te danken is aan de weinige ruimte die ze behoeven en aan het weinige voer. Het groote voordeel is namelijk dat men of 3 krielen kan houden met hetzelfde kwantum voeder, dat men anders aan een groot hoen moet ver strekken. Vaak is nog het kwantum eieren dat ze produceeren grooter dan dat van vele zoogenaamde boerenkip- pen. i Jammer genoeg heeft men bij de krielen fokkerij te véél het oog gehad op de sporttentoonstellingen. Dit is oorzaak, dat de productie er niet beter op is geworden. Zeker: mooi en goed kan samengaan, doch als men zoo goed als alleen let op de vederleeke- ning en andere raskenmerken, dan zal de productie daar op den duur onder moeien lijden. Op 'l oogenblik zal het voor u mis schien voordeeliger zijn, broedeieren aan te schaffen, dan dieren, want wie ruimt er legen den drukken legtijd nu iels goeds op? Dan moeten harde omstandigheden daartoe dwingen, als verhuizing of de keuze van een ander ras. Het beste is, dat u een abonnement neemt op »de Kleinveeteelt" geïllus treerd weekblad, uitgegeven bij de Drukkerij De Vlijt te Arnhem Koning- straal 15. In dat mooie weekblad staan heel veel advertenties. En de abonne mentsprijs is slechts f 1.10 per drie maanden franco thuis, terwijl elk abonné iedere 3 maanden een gratis- advertentie van 20 woorden kan plaat sen, Die advertenties behoeven niet uitsluitend op pluimveegebied te zijn, doch mogen overal betrekking op hebben. Wie dus geregeld z'n gratis advertentie opzendt, heeft het blad feitelijk voor niets. Vraag maar eens een kosteloos proefnummer aan bij 't hierboven opgegeven adres. Want het gaat voor ons niet aan, adressen op te geven van personen, die broedeieren verkoopen. We zouden daardoor de een bevoordeelen, en de ander, die misschien nog betere waar heeft, on gewild benadeelen. Voor u komen de Hollandsche Pa- Irijskrielen wel hel eerst in aanmer king. Die vereischen niet vee! zorg, zijn aardige diertjes, buitengewoon levenslustig en ijverig zoekend, terwijl er ook zeer goede legsters onder wor den aangetroffen. Hoeyeel eieren VRAAGHoeveel eieren legt men het bpst onder een kip van gewone grootte L. te O. ANTWOORD: Dat ligt aan het soort eieren en ook aan den tijd van het jaar, evengoed als aan de grootte der kip. Noodig is dat, vooral bij koud weer, de hroedsche kip alle eieren kan bezitten, anders koelen ze veel te veel af. In den zomer is dat bezwaar natuurlijk geringer, omdat de tempera tuur der omringende lucht dan veel hoogor is. Voor de meeste kippen is 12 eieren in 't voorjaar genoeg, later kan dat iels meer zijn 13, 14 of 15 wel bij groote kippen. Wie het onderst uit de kan wil hebben, krijgt hel deksel op de neus. Dal geldt ook voor den fokker, die te veel eieren tegelijk wil laten bebroeien Vooral vroeg in 't voorjaar liever een of twee te winig, dan te veel. Schouwen. VRAAG Wanneer kan men de eieren het best schouwen? Kan dit met een fietslantaarn ook L. te O. ANTWOORD Om zekerheid te heb ben, zo.i ik niet schouwen voor den Gen of 7en dag en dan een week later nog ééns. Hel gaat nergens zoo goed mee als met een gewone, electrische zaklantaarn. Men houdt die onder de hand en kromt de vingers en den duim zoodanig, dal men er een ei boven op kan leggen. Het ei moet horizontaal komen te liggen. Dit schou wen geschiedt bij avond. Neem er maar eens een proef mee, eerst met gewone eieren. Je zult eens zién, wat dat uitstekend gaat.. Nog veel beter, dan met de in den handel gebrachte z.g. schouwers Op verzoek van de Venraysche Com missie van Advies in zake Beroepskeuze en Vakopleiding drukken wij onder staande ernstige waarschuwing af: Men rekent uit dat er tot 1 Juli 1929 (wanneer de schaal 148 vijf jaren zal hebben gewerkt en het aantal onderwijzers het cijfer 26.449 ongeveer zal hebben bereikt)géén nieuwe onderw. bij het openb. en bijzonder onderwijs kunnen worden geplaatst. En dat be- teekent dus ook, dat alle jongelieden, die in den loop der jaren tol 1 Juli 1929 van de opleidingen afkomen, geen plaats zullen kunnen krijgen. Een nadere becijfering doet zien, dat er in dat jaar 1929, rondloopen 13612 onderwijzers zonder werk. Maar dan zijn we er nog niet gaat de schrijver voort want dan hebben we nog niet meegerekend de 2674 personen, die in 1924 met goed gevolg het onderwijzers examen hebben afgelegd. In 1924 is de afvloeiing in het onderwijzerscorps door de schaal 148 juist begonnen te werken, zoodat deze menschen voor het meerendeel geen plaatsing kunnen hebben gevonden (als de hand is ge houden aan de wet). Wij komen dus tot de ontstellende slotsom, dat in 1929 het overschot aan onderwijzers 16.286 zal bedragen. Een eenvoudige, natuurlijke theore tische, berekening leert, dat uit het overschot» aan onderwijzers in 1929 (ruim 16.000) gedurende dertien jaren (let wel te rekenen van af 1929, dus tot 1942) het jaarlijksch verloop in het onderwijzerscorps zou kunnen worden bestreden. Men kan het cijfer van 16.386, vor mende het overschot aan onderwijzers in 1929, misschien met eenige honderd tallen beknibbelen, het demonstreert niettemin scherp de grove verspilling van 's Rijks gelden bij de opleiding. Het zijn voortreffelijke uitvoeringen geweest! Tevoren waren we niet ge heel gerust; als we namelijk dachten aan het stuk »Twee Moeders". Want tusschen hel hoog-verhevene en het lachwekkende ligt maar één kleine stap.... Doch zie, er is zóó, schoon ge speeld en de houding, ook van het meer jeugdige publiek was zóó waar dig, dat het geheel één schitterend succes is geweest. Meestal moet men bij het loven van een uilvoering enkele uitzonderingen maken. Thans echter niet; want alle actrices, ook die van de kleinere rol len, hebben uitnemend spel gegeven. Hoe vol gratie was de houding van Maria I Welk een inleven in het stuk bij Hildegardis en Adelheid, welke twee wij van harte moeten feliciteeren Alleen in de scène van het wederzien hadden we wat meer ontroering ge- wenschl. Elisabeth vervulde haar niet dankbare rol met veel toewijding. Ook de Koningin was goed, zeer goed. Maar nog eens: ook aan de vertolk sters der kleinere rollen een hartelijk woord van hulde. Zij leverden goed stil spel en vormden telkens mooie schilderachtige groepen. De Visschermeisjes van Helgoland hebben honderden harten gestolen Hoe is 't mogelijk om in een paar repetities zoo iets moois tot stand te brengen De Vliegmachine Deze heelemaal niet flauwe maar inderdaad nu eens geestige klucht, had met recht en reden een reusachtig succes. Die ko mieke papa, die leuk-schrikkerige ma ma, die grappig doende zangeres mooi prachtig! Maandag was het slecht weer. En dan een weeksche dag(Omdat het Patronaat des Zondags zooveel moge lijk voor de jongens moet blijven, had men niel tut Zondag uitgesteld) En dan toch zulk een mooi bezette zaal! Dit werkte zóó in op de speelsters dal zij nog beter werkten dan den avond tevoren Eere aan de Maria-Vereeniging, om haar dapperen strijd tegen drankellen de, om haar hoogelijk gewaardeerde liefdadigheid, om haar nobel streven voor hel schoone1 Wat lukken? We bedoelen de uitvoering van de Tooneelclub «Sint Genesimus" op a.s. Vastenavond-Dinsdag, bestaande uit leden, oud- en eereleden van de Jonge lingen vereeniging. Zooals men weet, heeft zaliger Pas toor Rutten indertijd den wensch uil gesproken dat er telken jare op Vas tenavond Dinsdag in het Patronaat een mooie uitvoering zou worden gegeven. Nu, deze uilvoering is nog eiken keer goed gelukt.... waarom dan thans bovenstaande vraag? Wel, omdat hetzelfde stuk zal ge geven worden dat op 10 en 11 Januari j 1. werd gespeeld, n.l. «Het Zevende Gebod". Al achthonderd menschen hebben het gezien; dal is één,.. En onze wakkere Fanfare maakt dit jaar zoo bizonder veel werk van hare uit voering; dat is twee.... En toch... het besluit is genomen. Waarom Ten eerste, omdat zoo velen, die op 10 en 11 Januari niet aanwezig waren, den wensen hebben uitgesproken om toch ook eens te zien dat mooie spel «Het zevende gebod", waar zoo over geroepen werd. Ten tweede: omdat velen gezegd hebben dat ze, als het met Vastenavond weer gespeeld werd, vast en zeker gaarne nog eens ervan kwamen genieten. Terwille echter van deze laalsten zal de uilvoering niet geheel hetzelfde zijn Ook zal opgevoerd worden de grappige klucht «Hercules". Daarenboven zullen er mooie voordrachten zijn. Ook zijn er, wat betreft het stuk «Het zevende gebod", niet onbelangrijke verbeterin gen aangebracht. In vertrouwen op het Venraysche publiek ziet »Sint Genesimus" den Vastenavond Dinsdag tegemoet. De waarheid omtrent Kukirol. Er is in bet laatste jaar weer heel wat reclame gemaakt met een nieuw kwakzal versmiddel, Kukirol, dat een onfeilbaar middel was voor allerlei voetgebreken. Het maandblad «Tegen de Kwakzalverij" heeft eens een onderzoek ingesteld omtrent betgei-n er waar is, wat van dc Kukirol wordt geadverteerd. Het blad kwam tot de volgende conclusie: »De Kukirol-eksteroogenpleister is een gummipleister met veel salicylzuur en wel ongeveer 25 gram op 1/5 vierk. meter. Het Kukirol-voetbad bestaat uit 75 pCt. watervrije soda, eenïge procenten dextrine en de rest water, zoodat het in wei king overeenkomt met eenig^zins verweerde gewone soda. De Kukirol fabriek, zich in de advertentie noemende „Grootste fabriek ter wereld in praeparaten ter verzorging der voeten" gebruikt derhalve heel gewone, bekende middelen, die reeds jarenlang met meer of minder succes worden aangewend' Zoo wel in voorschriften van geneesheeren als in verschillende zg. specialité's en kwak zalversmiddelen tegen eksteroogen neemt salicylzuur een eerste plaats in. Toch moe ten wij erop wijzen, dat zelfs bet uitwendig gebruik van dit geneesmiddel niet voor iedereen zonder gevaar iser zijn per sonen, die het niet kunnen verdragen. Dit wat de Kukirol-eksteroogenpleister betreftwat het voetbad aangaat behoeven wij niets te zeggen. Menigeen, die een voet bad neemt, zal wel een handjevol soda in het water doen en kan dus de hulp van de „fabriek" be*t missen, al schrijft deze ook„Kukirol-Voetbad is een op weten schappelijke basis samengesteld praeparaat' Al was 't alleen om dezen laatsten zin (maar de lezer ziet dat er meer is) zou Kukirol een plaatsje in ons blad verdienen. Wij eindigen zooals wij begonnen zija (doch met een kleine variatie): Gebruik uw verstand en geen Kukirol Zoo eindigt het blad. Intusschen heeft de handige Duitsche zakenman weer enkele tonnen gave en veiliggestelde Hollandsche guldens uit de zakken van het goedgeloovige publiek ge klopt. Jammer is 't, dat het maandblad „Tegen de Kwakzalverij" met zijn waarschuwing gewacht heeft, tot aan dat goedje een paar ton zijn weggesmeten. Op deze wijze heeft men zoo weinig aan een waarschuwing. Hoe in Rusland de eerlijkheid wordt betracht. Het Russische blad «Kooperatieunoje Djclo" heeft het over de diefstallen door besturen van coöperaties gepleegd. Mot schijnt er in dat «gezegend" land zoo wat 'n epidemie geworden. «Tijdens den burgeroorlog heeft de psyche van hel volk sterk geleden. De grens tusschen mijn en dijn is ver dwenen. Het gevolg hiervan was, dat er in 1922'23 en zelfs in 1924 veel, zeer veel gevallen waren waarin coöpe ratie besturen op diefstal werden be trapt. Het is kenschetsend dat sommige coöperaties in korten tijd eenige malen een kastekort en andere malversaties hebben ontdekt. Er worden telkens nieuwe besturen gekozen, maar de nieuwe besturen stelen op dezelfde wijze als de oude. En de schuldigen worden niet gestraft. Zoo bijv. heeft het bestuur van de Ragoelinsche coöperatie de op dracht gekregen aan de boeren van het district zaaigraan uit te deelen. Er kwamen klachten binnen. Bij een inge steld onderzoek is het gebleken, dat 1500 pónd spoorloos zijn verdwenen.... Er werd een proces-verbaal opgemaakt en aan den rechter van instructie in handen gegeven, maar deze heeft tegen de schuldigen geen vervolging ingesteld. Dergelijke gevallen komen zeer vaak voor, schrijft het blad. Het is dus geen wonder, dat de bevolking niet alleen ons (d.w.z. aan de Russische coöperaties) geen geld toevertrouwt, maar zelfs de contributie niet betaalt." Zonder twijlel is de oorlog niet be vorderlijk geweest aan een goed inzicht en het «mijn en dijn". Maar een der gelijke epidemische diefachtigheid, ge steund door het gerecht, moet toch uit anderen oorzaken verklaard worden. Isgszoadea UxJedesUages, Iedereen heeft bij tijden een zacht laxeermiddel noodig voor de lever en ingewanden. Foster's Maagpillen wer ken rechtstreeks op de lever, wekken de vloeiing der gal op en verschaffen natuurlijke werking der ingewanden. Slaap, eetlust en een goed humeur worden door Foster's Maagpillen ver zekerd. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0,65; in apotheken en drogist zaken. 12

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1