5wïïLSï Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken, a's»-, Provinciaal Nieuws. Dit nummer bestaat uit twee bladen H. APOLLONIA, Kerkelijk Leven. De Katholieke Staatspartij blijft één. De Kippenhouderij op het pfatteiand Het Mirakelspel .,Twee Moeders" Zaterdag 7 Februari 1925 46e Jaargang No. 6. jpeëlWmaas PER KWARTAAL: ■■■BH WBSsÊSÊBm BBaBBHB ■nHUi mmam w nu PRIJS DER ADVERTENTIEN ^roZu^S'sc0 Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY - Telefoon 81. TER EERE VAN DE Patrones tegen mond- en tandpijn. (9 Febr.) Voor de wreede beulen slaat daar Apollonia de Maagd, Gaarne biedt zij ziel èn lichaam Als haar God dil offer vraagt. Tot den marteldood verwezen, Tot der vlammen helsche pijn, Geeft zij vrij en blij haar leven, God zal haar belooner zijn 1 Vol ontroering klinkt haar stemme «Waarom langer mij gespaard »God den Heer blijf ik getrouwe, »Trouw zoo lang ik leef op aard." En de heulen slaan haar tanden Uit haar engelreinen mond; Moedig vliegt zij in de vlammen, Wijl haar mond God lof verkondt. Apollonia, heldinne, Sieraad uit der maagden rij, Wonderschoone martelroze, Groot voor God den Heer zijt gij I Bid voor ons en leer ons strijden, Lijden voor ons heilig g'loof, Dat noch wereldmacht, noch Satan Ons den schat des Gelool's ontroov'. 8 Februari. Zondag Septuagesima. PAARS. Tweede gebed ter eere van den H. Joannés de Matha. Geen Gloria Credo Prefatie der Allerheiligste Drie vuldigheid. In hare liturgie van dezen dag en van geheel deze week herinnert de Kerk ons aan het Scheppingswerk en tevens aan de eerste zonde van hel menschdom, waardoor onze stam reeds in zijnen oorsprong (want alle menschen stammen af van Adam) het vergif van den geestelijken en lichamelijken dood indronk. (Gevolgen der erfzonde zijn immers dood van het bovennatuurlijke leven der ziel en de dood van het natuurlijke leven dat de menschen eenmaal zullen sterven). Tengevolge van die eerste, door erfenis voortgezette zonde is de mensch voortdurend van stervensgevaar omgeven zijn leven is een strijdperk geworden, waarin hij onophoudelijk moet strijden om de eindoverwinning over de zonde en zich zeiven moet behalen (Epistel); hij moet het eeuwige leven met veel arbeid verdienen. (Evangelie) Uit zich zeiven is hij daartoe niet in slaat maar de Heer is zijn helper en daarom roept hij uit de diepten zijner ellendon tot God, en vertrouwt vooral op de heil zame kracht van het II. Misoffer, waarvoor hij den Heer lofzingt. De H. Joannes de Matha, waarvan wij heden de gedachtenis vieren, slichtte de orde der Trinitariers, wier doel hel was de christen slaven, die onder het juk der ongeloovigen zuchtten, te ver lossen (f 1213). 9 Februari. Maandag. H. Cyrillus. Bisschop van AlexandrieBelijder en Kerkleeraar. WIT. Tweede gebed ter eere van de H. Apollonia Derde gebed voor den Paus. Gloria Credo gewone Prefatie. De H. Cyrillus was de ziel der Kerk vergadering van Ephese, waarin de ketterij van Nestorius (die leerde, dat in Christus twee personen waren een goddelijke en een menschelijke persoon, en dat Maria niet de moeder van God was) veroordeeld werd en het goddelijk moederschap van Maria plechtig werd bevestigd (f 444). Om de vrijmoedigheid, waarmede de H. Apollonia voor Jezus Christus ge tuigde, sloegen de beulen haar met zooveel woede in het aangezicht, dat de tanden haar uit den mond vielen. Daarom roept het godvruchtig vertrou wen der geloovigen hare hulp in tegen de tandpijn (f 365). 10 Februari. Dinsdag. H. Scholastica Maagd. WIT. Tweede gebed voor den Paus. GloriaGeen Credogewone Prefatie. De H. Scholastica was de tweeling zuster van den II. Benedictus. Zij stond aan het hoofd eener kloostergemeente, die den regel van haren heiligen Broeder er ordestichter volgde. Deze zag hare schoone ziel, van de boeien des lichaams los gemaakt, in de ge daante eener duif ten hemel stijgen. 11 Februari. Woensdag. Feest der verschijning der Onbevlekte Maagd te Loiirdes. Tweede gebed voor den Paus Gloria Credo Prefatie van Onze Lieve Vrouw. Vandaag herdenkt de kerk de ver schijning der H. Maagd te Lourdes, waarbij O. L. Vrouw de woorden sprak »Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis" zonder den vlek der erfzonde ont vangen). Lourdes is sedert die gebeur tenis, als het meest bevoorrechte van Maria's heiligdommen, een plaats van overvloedige geestelijke (hoeveel bekee ringen 1) en lichamelijke (hoeveel ge nezingen gunsten voor de kerk geweest. 12 Februari. Donderdag. De 7 heilige stichters der Sorvieteii van de H. Maagd Maria. WIT. Tweede gebed voor den Paus; Gloria; Geen Credo. Gewone Prefatie. Heden viert de kerk de zeven heilige manr.en van Florentie, die in de 12de eeuw (11001200) den grondslag legden van eene orde, die zich bijzonder aan het herdenken van Maria's smarten moest wijden. 13 Februari. Vrijdag. Van den dag. PAARS. (Zwart). De H. Mis als ver leden Zondag, zonder Gloria en Credo; Tweede gebed a Cunctis Derde gebed voor de geloovige zielen (Fidelium) 4de gebed naar keuze van den priester. Gewone Prefatie. 14 Februari. Zaterdag. H. Mister eere van O. L. Vrouw (te vinden bij de Votiefmissen ter eere van de II. Maagd van Lichtmis tot den Advent). WIT. (Zwart)Tweede gebed ter eere van den H. ValentinusDerde gebed Ier eere van den II. Geest; Vierde gebed voor den PausGloriaGeen Credo; Prefatie ter eere van O. L. Vr. De H. Valentinus, waarvan wij heden de gedachtenis vieren, was Romeinsch Priester. Met andere christenen bewees hij de martelaren groote diensten, totdat ook hij werd gevangen genomen en met het zwaard gedood (f 270). De Misklecren II. Gelijk we schreven, zouden we, bij het beschrijven der miskleeren, eerst zeggen, wat het vroeger was vervol gens, welke zinnebeeldige beteekenis men er nu aan hecht en hoe ze nu gebruikt worden ten slotte, hoe ze in verband worden gebracht met hel lijden des Ileeren, omdat immers hel H. Mis offer is de vernieuwing van het Kruis offer. Bij hel opdragen van het H. Misoffer heeft de priester noodig een zestal kleeren of kleedingstukken. I. De AMICT, (van het latijnsche woord amicire omhullen) is een linnen hals- of schouderdoek, welke bij alle klassen en standen d.er Romeinen in gebruik was en onder het opper kleed werd gedragen tegen veront reiniging daarvan, door zweeten en tevens ais beschutting van keel en hals tegen de koude. Somtijds wordt het boven op het opperkleed der priesters kazuifel) gedragen, gelijk nu nog door de order geestelijken met kappen (b.v. Francis canen); meestal er geheel onder. Wanneer de bisschop, bij de sub diakenwijding, den amict over het hoofd van den wijdeling trekt, zegt hij«ont- vang den amict, zinnebeeld van de beheersching der tong". Bij het aantrekken legt de priester enkele oogenblikken den amict op het hoofd en bedekt dan schouders, rug en borst ermee, ondertusschen biddend »Plaats o Heer, op' mijn hoofd den helm des heils tot afweer van alle duivelsche aanvallen". Nog vele andere zinnebeeldige ver klaringen worden er gegeven in ver hand gebracht met het lijden des Heeren, stelt hij voor den doek, welke 's nachts den Zaligmaker voor de oogen werd gebonden door de soldaten. («Profeteer ons Christus, wie is hetdiè U geslagen heeft?") terwijl de twee linten, waarmee de priester hem vast maakt, dan beteekenen de koorden, waarmee Jezus gebonden was, toen men Hem den kaakslag gaf. II. De ALBE (van het latijnsche woordje albus wit) is een wit, lang, tot aan de voeten reikend, van mouwen voorzien, onderkleed. Het behoorde tot de daagsche kleeding der Romeinen. In den beginne werd het door alle geestelijken gedragen, later alleen door de hoogere wijdelingen bij het H. Mis offer (priester, diaken, subdiaken). Ook wérd het gedragen door hen die op Paasch-Zaterdag met het pas-gewijde doopwater werden gedoopt en tot 's Zondags na Paschen (beloken Paschen) bleven ze in die witte gewaden, teeken van reinheid en vreugde, rondloopen. De H. Joannes zag de uitverkorenen in den hemel, slaande voor den troon en het aanschijn van het Lam Gods, gekleed in witte kleeren en hem werd bekend gemaakt, dat het degenen waren, die lulnne kleederen hadden wit, rein gewasschen in het bloed van het Lam. Zoo bidt de priester bij het aantrekken van dit kleed «Reinig mij, o Heer en zuiver mijn hart, opdat ik in het bloed van het Lam gereinigd, de eeuwige vreugde moge waardig zijn". Toege past op het lijden des Heeren, stelt het voor het iange, witte spotkleed, dat Jezus door den valschen, wreeden. Koning Herodes werd omgedaan (en dat gedragen werd hij de Joden door de melaatschen en de krankzinnigen.) III. De CINGEL (van het latijnsche woord cingulum is gordelriem) is een lang, wit koord of band. Het werd door de romeinen gebruikt om het onderkleed op te binden. Zoo ook nu om de albe op te binden. Het omgorden der lendenen heeft in de II. Schrift de beteekenis van zich gereed maken tot den strijd, tot den arbeid, tot de reis en beteekent dus den strijd, dien de priester heeft te voeren in den dienst van Christus; den arbeid, welken hij in den wijngaard des Heeren heeft te verrichten. De len denen worden ook beschouwd als de plaats, waar de slechte hartstochten wonen en wroeten; daarom beteekent. het omgorden der lendenen het be teugelen der booze hartstochten, het bewaren der kuischheid, der reinheid welke de priester vooral moet bezitten bij het dagelijksch slachtofferen, eten en drinken van het Lichaam en Bloed des Heeren. Daarom bidt de priester bij het omdoen van den cingel: «Om gord mij, o Heer, met het koord van reinheid en doof in mijn hart de on heilige hartstochten uit, opdat in mij verblijve de deugd van zelfheheersching en reinheid". Toegepast op het lijden van Christus beteekent de cingel de koorden, waarmee de Zaligmaker ge bonden werd. Den volgenden koer over de nog drie overblijvende kleedingsslukken, hij het opdragen van het H. Misoffer gebruikelijk. Maar bovenstaande leert ons reeds overduidelijk, hoe schoon, tot welke leering en slichting, met welke nauw keurigheid onze Moeder de H. Kerk alles in haar eeredienst of liturgie heeft geregeld en voorgeschreven. De Vrijdag en Zaterdag te Utrecht gehouden vergadering van de Katho lieke Staatspartij werd met groote zorg tegemoet gezien. Het scheen, dat de Katholieke Partij opnieuw door een crisis heen moest. Van de bondsver gadering werd gevreesd, dat zij hel sein zou worden voor het verbreken der eenheid en ten andere zijde waren Michaëlisten zelfs hang voor uitzetting. Maar het tegendeel geschiedde. De vergadering is als een feestdag geworden. De hechte eenheid der Ka tholieke Partij is er opnieuw bezegeld. Meeningsverschillen werden broeder lijk opgeheven, allerlei vroeger inge diende voorstellen en moties zijn zon der meer opgeborgen en zonder eenige bespreking werd onder luid applaus het voorstel aangenomen, waarover de beide besturen van den Algem. Bond en van St. Michael het met prof. Aengenent als bemiddelaar eens waren geworden. De instelling van hel lichaam, dat volgens het communiqué over de on derhandelingen met prof. Aengenent de politieke vraagstukken zal bespre ken, werd in beginsel aanvaard. De uitwerking werd toevertrouwd aan een commissie. Haar leden waar borgen een degelijken arbeid, die na de wederzijdsch gebrachte offers onge twijfeld tot een homogeen voorstel zal leiden. St. Michaël houdt als landelijke or ganisatie op te bestaan, Plaatselijke studieclubs kunnen blijven bestaan als voorheen. Ook kunnen kiescomité's worden opgericht voor de rijkskies kringen of de groepen van rijkskies kringen. Deze consequentie van het nieuwe kiesreglement werd in onder ling vertrouwen ten volle aanvaard. Zoo eindigde deze episode in ons staatkundig leven, die als een worste ling om de eenheid is gekenmerkt, zonder overwinnaars en zonder over wonnenen. Moge ook de R.K. Volks partij nu eindelijk de uitgestoken hand aanvaarden. Een tweede gewichtig feit van deze bondsvergadering was de vaststelling van het Program van Actie voor a.s. verkiezing. Het ontwerp heeft eenige wijzigin gen ondergaan, waarmede de ontwer per, dr. Nolens, die het ter vergadering zelf verdedigde, instemde. Wij melden het definitieve program in het tweede blad. Ook dit program getuigt, hoe gemakkelijk men elkaar over en weer heeft gevonden. Met algemeene stemmen werd het aan vaard. De Katholieke Staatspartij kan thans zonder zorg de Tweede Kamerverkie zing tegemoet gaan. Zij staat er in de blinkende wapen rusting harer beginselen, de banier van haar program voor zich uitdragend en opmarcheerend met gesloten ge lederen, waarin elk katholiek een plaats is aangewezen. En thans aan 't werk. In de eerstvolgende maanden moet veel gebeuren, om de lijst van dr. Nolens in Limburg weer een schit terende overwinning te bezorgen. N.K. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Ontijdige rui. VRAAG Van mijn Barnevelders, die in December goed hebben gelegd, in November ook al zijn er nu 3 in den rui gevallen. Is dat geen ongewoon verschijnsel om dezen tijd van 'tjaar? Waar kan dat aan liggen B. te M. ANTWOORD. Het ontijdig in den rui vallen kan de volgende oorzaken heb ben le. Verplaatsing van het eene hok in een ander; 2e. langdurige enge op sluiting, nadat de dieren eerst ongestoord los hadden geloopen3e. ziekelijke toestand; 4e. gebrek aan eiwitstoffen (dus prima ochtendvoer) nadat de kip pen reeds een flinken leg achter den rug hebben. Ik raad u aan, volop groenvoer te geven, prima eiwitrijk ochtendvoer, waaronder een snuifje bloem van zwavel en te zorgen, dat de dieren veel moeten arbeiden, om het hardvoer machtig te worden. Broeden. VRAAGWij willen dit jaar uit sluitend Wit Leghorns broeden. Wan neer denkt u dat het de allerbeste tijd is om de kloeken te zetten Ik zet deze altijd op den grond in een bakje zonder bodem, waarin ik een graszode ten onderste boven drukte. Steeds kwa men de eieren bij mij voldoende uit. Vindt u deze manier ook niet goed? Zoo ja, dan kunt u ze in Peel en Maas misschien aanbevelen. B. te M. ANTWOORD Wit Leghorns zijn ongeveer een half jaar oud, eer ze aan den leg komen. Wij hebben ze het liefst legrijp in de laatste helft van October, dus tegen Allerheiligen, omdat deze niet licht in den rui vallen. De geboortetijd der kuikens kan dus zijn in de laatste helft van April. Neemt u eieren van dieren met bekende afstam ming, dan kan het nog wel wat later ook, omdat de beste legsters doorgaan ook eerder legrijp zijn. Van einde Maart tot half April is m.i. daarom een zeer geschikte lijd om W. Leghorn-eieren onder de kloek of in de machine te leggen. Het verheugt me, dat er den laatsten tijd in Peel en Maas steeds meer advertenties komen, die betrekking hebben op pluimveeteelt. Vooral die advertenties lees ik met genoegen, waarbij tevens de afstamming wordt aangegeven. Daar moet u eieren halen. De afstamming toch speelt een groote rol. Het fokstation te Horst heeft al wat dieren met goede afstamming de wereld ingezonden. Natuurlijk met als gevolg, dat de productie der toornen steeds meer stijgende is. Bij iemand, die fokmateriaal van Horst of andere erkende inrichtingen heeft, daar moet men broedeieren halen, ook al betaalt u er een paar centen meer. Dat geld komt dubbel en dwars terug. Vroegbroed, dat moeten we hebben. Merkt u, dat de dieren misschien te vroeg aan den leg zullen kunnen gaan dan kunt u altijd nog in tijds wat remmen, hetzij door de dieren nu en dan eens in een ander hok te plaatsen en tijdelijk, hetzij door minder eiwit rijk voer te verschaffen. Vroeg geborenen en dan niet te veel geforceerd in den groei dat geeft het meeste voordeel. Broedmachines. Ook advertenties van broedmachines lees ik tot mijn genoegen in dit blad. Het kunstmatig broeden neemt steeds meer toe en dat is ook geen wonder. Er zijn aan het «machinaal" broeden zooveel voordeelen verbonden voor groote kippenhouders, dat deze ver standig doen eene goede machine aan te schaffen. 't Is voor groote toornen de eenige manier om zeker op tijd een voldoend aantal kuikens te krijgen. Al krijgt men maar 50 percent kui kens, dan nog is eene broedmachine voordeelig. Rekenen we eens, dat 100 broedeieren f 15 kosten, dat er 50 kuikens uitkomen en dat er aan pe troleum per 100 eieren f 2.50 besteed is, dan kost ieder kuiken nog slechts 35 cent. En men weet dan wat men heeft, daar men broedeieren kan halen waar men wil en men heeft ze op tijd en wat ook een groot voordeel is veel te gelijk. Men stare zich dus niet blind op de eieren, waar geen kuikens uitkomen, doch lette enkel op de kuikens, die wel komen. Wie veel kippen houdt, kan op den duur niet zonder broedmachine. Anders komt hij ieder jaar te laat. Vergeet ook niet, dat broedmachines en kunst moeders geen voedsel noodig hebben, gelijk kloeken en je zult me toegeven, dal aan het kunstmatig broeden groote voordeelen verbonden zijn. Ik vertrouw, dat de advertenties, waarbij machines en kunstmoeders worden aangeboden, niet tevergeefs geplaatst zullen zijn. Kippenhouders, leest de advertenties van Peel en Maas aandachtig door en profiteert ervan. Onze flinke, schoone Venraysche Maria-Vereeniging doe' veel, veel goeds in haar dapperen strijd tegen drank ellende. Zij doet het zonder luidruchtige drukte, gaat kalm maar zeker haren weg naar het voortreffelijke Doel. Eens in het jaar, op of omstreeks den Maria-dag van 2 Februari roept de Maria-Vereeniging hare talrijke leden bijeen om te genieten van een mooi, verheffend tooneelspel. En wieeenigs- zins op de hoogte is, die weet: met welk eene zorgvuldigheid de Vereeniging wikt en weegt voordat zij de beslissende keuze doet. Maar dan ook blijkt de keuze uitstekend te zijn Het Mirakelspel «Twee Moeders", dat Zondag 8 Februari voor de leden zal vertoond worden en den dag daar op, Maandag 9 Februari, voor het publiek, is een spel van teere, haast te teere schoonheid. Het is volstrekt niet geschikt voor menschen die alleen smaak vinden in grollen en rauwe grappen. Het is een stuk voor het geloovig en fijn-voelende gemoed. Het is een stuk in dien geest gelijk onze voorouders ze zoo gaarne zagen op voeren op open pleinen, zooals Eindt, Zandakker enz. Degene in Venray, wien niemand de eer zal betwisten van de beste tooneel- regisseurs te zijn, heeft bereidvaardig ook de regie van dit fijne stuk op zich genomen. De schitterende costuums worden geleverd door eene eerste klas firma. Als in vroegere eeuwen een Mirakel spel was opgevoerd, kondigde de spel leider af«nu gaan wij een klucht spelen". Zoo ook hier. Behalve het Mirakelspel in vier bedrijven, »Twee Moeders" zal worden ten beste gegeven het leuke jolige Kluchtspel in drie be drijven »De Vliegmachine" Ook nog de Voordracht met ritmische dansen Visschersmeisjes van Helgoland". Voorwaar een pracht-programma Wij durven dan ook met vastheid voorspellen dat de liefdadigheids-uit voering van Maandag a.s. zich in een buitengewoon druk bezoek zal mogen verheugen. Eere aan Venray's kunstminnende Maria-Vereeniging I VENRAY, 7 Februari 1925. Het groote getal priesters, dat Ven ray reëds leverde, is wederom met een vermeerderd. Zondag 1 Febr. werd te Lafayette in Louisiana U S.A. priester gewijd onze oud-dorpsgenoot, de Weleerw. Heer Jean Kemps. Morgen Zondag zal Z.Eerw. de plech tige Eerste H. Mis opdragen in de parochiekerk van Gretna, alwaar onze oud-dorpsgenoot, de Zeereerw. Heer Piet Wijnhoven pastoor is, en ver schillende Venrayers werkzaam zijn. De Weleerw. Heer Kemps, die reeds benoemd is tot kapelaan te Lafayette, hoopt in den a.s. zomer zijne eerste H. Mis te komen opdragen in de parochiekerk zijner geboorteplaats.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1