ErlSind"" Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. erk«^meer Dit nummer bestaat uit twee bladen Tegan slapelooshaid. Overspanning, Gejaagdheid, Prikkelbaarheid Examenvrees, gebruikt men de Zenuwstiliende en Zenuwsterkende Mijnhardt's Zenuwtabletten Kerkelijk Leven. mm Influenza AKKER's ABDIJSIROOP Laat het zoover niet komen met uw Rheum&tiek Gebruik dus tijdig Kloosterbalsem De Kippenhouderij op het platteland Gemengd Nieuwe. Zaterdag 7 24^ Januari 1925 46e Jaargang No. 4. _PEEL EN MAAS PER KWARTAAL: MHi B W PRIJS DER ADVERTENTIEN S^SSEX'sl? Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY - Telefoon 81. ^"£Se1e& 26 Januari. 3de Zondag na Drie koningen. GROEN. Tweede gebed van St. PaulusbekeeringDerde gebed ter eere van St. Petrus; Vierde gebed voor den Paus Gloria Credo Prefatie der Allerheiligste Drievuldigheid. Laatste Evangelie uit de IL Mis van St. Paulus' bekeering. De liturgie van dezen Zondag is nog geheel vervuld van herinneringen aan de komst van Christus. Zij noodigt de Engelen, de volkeren uit den Verlosser te aanbidden, die ons van de melaatsch- heid der zonde heeft genezen. Wij moeten ons niet alleen verwonderen over de schoone leering, welke Jezus ons heeft verkondigd, maar ook door onze daden toonen ware volgelingen "an Christus te zijn. 25 Januari is de dag van St. Paulus' bekeering; hoe hij, op reis zijnde van Jerusalem naar Damascus, om aldaar de christenen te vervolgen, plotseling van zijn paard werd geslingerd, hoe een licht uit den hemel hem omstraalde en een stem riep: Saulus, Saulus, waarom vervolgt gij mij Dat was het begin zijner bekeering. Saulus werd in Gods hand de groote apostel Paulus, de apostel der heidenen. Gelijk we de vorige week reeds schreven, worden St Petrus en St. Paulus altijd te zamen herdacht in de misgebeden. 26 Januari. Maandag. H. Poly- carpus, Bisschop en Martelaar. ROOD. Tweede gebed voor den Paus; Gloria; Geen CredoGewone Prefatie. De H. Polycarpus, leerling van den H. Apostel Joannes en door dezen tot bisschop gewijd, bestuurde de kerk van Smyrna gedurende een tijdsverloop van 70 jaren. Toen hij onder de vervolging van Keizer Marcus Aurelius door den landvoogd werd aangezet om Christus te vloeken, antwoordde hijReeds zes en tachtig jaren dien ik Hem en nooit heeft Hij mij eenig kwaad maar steeds goed gedaan hoe zou ik Hem kunnen eleedigen 1 (f 169). 27 Januari. Dinsdag. II. Joannes Chrysostomus. Bisschop, Belijder en Kerkleeraar. WIT. Tweede gebed voor den Paus Gloria Credo Gewone Prefatie. De H. Joan. Chrysostomus, Patriarch van Constantinopel, gebruikte al den gloed zijner welsprekendheid (Chrysos tomus gulden mond) tot verdediging van het ware geloof Door het drijven der Keizerin Eudoxia, die zijne beris pingen niet kon verdragen, werd hij tweemaal verbannen. In de laatste ballingschap stierf hij (f 407). 28 Januari. Woensdag. H. Agnes. Maagd en Martelares. ROOD. (Zwart). Tweede gebed ter eere van de H. Maagd; Derde gebed voor den PausGloria Geen CredoGewone Prefatie. Vandaag viert de H. Kerk een tweede feest ter eere der H. Agnes (het eerste was Woensdag 21 Jan.) om de ver schijning te herdenken, waardoor deze jeugdige heilige (13 jaar oud) hare ouders kwam troosten, die op het graf van hun kind baden en weenden. 29 Januari. Donderdag. H. Fran- ciscus van Sales. WIT. Bisschop, Be lijder en Kerkleeraar. Tweede gebed voor den Paus Gloria Credo Gewone Prefatie. Deze heilige Kerkleeraar, bisschop van Genève in Zwitserland, wist duizen den afgedwaalde ketters tot de ware Kerk terug te brengen. Hij was de geestelijke leidsman der H. Francisca van Chantal en schreef eene Inleiding tot het godvruchtig leven, waarin hij vooral de wegen der liefde aanbeveelt. Hij muntte uit door een buitengewone zachtmoedigheid (f 622). Paus PiusXI stelde hem aan tot patroon der schrij vers. 30 Januari. Vrijdag. H. Martina, Maagd en Martelares. ROOD. (Zwart). Tweede gebed ter eere der H. Maagd Derde gebed voor den Paus Gloria Geen CredoGewone Prefatie. De Romeinsche maagd werd gemar teld in de 3de eeuw. De Romeinsche maagd werd gemar teld in de 3de eeuw. 31 Januari. Zaterdag H. Petrus I> - (491 '1 Overal zweven nu de kiemen van influenza in de lucht. Akker's Abdijsiroop bestrijdt dit kiemengevaar op afdoende wijze door de kruidenextracten in hare samenstelling. Keelontsmettend, borstversterkend en ver zachtend, zonder verdoovende vergiften. Alom verkrijgbaar in kokera van 230 gram 1,50, 550 gram 2.75 en 1000 gram M.50. Eitcht kokerr*rpakking. Nolascus, Belijder. Wit. Tweede gebed voor den Paus; geen Credo; gewone' prefatie. De H. Petrus Nolascus stichtte op H. Maagd een orde tot vrijkooping der christenen, die in de slavernij der on- geloovigen zuchtte. (1256) De Miskleeren. I. Vertelden we den vorigen keer een en ander over de kleuren, welke in den kerkelijken eeredienst of Liturgie gebruikt worden, tegelijk met hun be- teekenis, vandaag willen we dan be ginnen met uitleg te geven van de gewaden, de kleeren, welke in gebruik zijn. Er zijn er heel wat, 18 in het geheel. Maar dan hebben we ze ook allemaalvan wat de Paus draagt tot wat gedragen wordt door degenen, die nog maar de lagere wijdingen hebben ontvangen. Het is natuurlijk niet noodig, al deze 18 te gaan beschrijven. We zullen ons bepalen tot de gewone kerkelijke ge waden tot die gewaden, welke in onze parochiekerken in gebruik zijn. Eerst iets over het ontstaan dier kleeren, hoe ze in gebruik zijn geko men. Gelijk we dat ook met de kleuren hebben gezien dat er n.l. aanvan kelijk geen bepaalde kleuren waren voorgeschreven zoo was dat ook met de kleeren het geval. Bij kerke lijke diensten droeg men de gewone kleeren, welke toendertijd laten we het maar zoo noemen in de mode waren, en wel in de Grieksch-Romein- sche wereld in de mode waren. Al kunnen we gerust aannemen, dat de kerkelijke bedienaren niet hun alle- daagsche kleeren aan hadden, maar hun betere, hun »Zondagsche kleeren", zouden we nu zeggen. Toen nu die burgerlijke kleeding, vooral omstreeks 500600, van vorm begon te veranderen, er een andere »mode" kwam, heeft de Kerk den ouden, eersten vorm der gewaden, bij den eeredienst gebruikelijk behouden. Zij kon toch niet met alle modes mee gaan doen Men ging dan ook voelen dat voor de kerkelijke diensten een andere, meer aparte kleeding passend isdat men het onderscheid tusschen priester en volk moet doen uilkomen, en het onderscheid tusschen de hoogere en lagere geestelijken, tusschen de hoogere en lagere wijdingen. Al heeft men nu nog altijd die eerste oude kerkelijke gewaden, toch is het natuurlijk [-heel goed te begrijpen, dat gedurende zooveel honderde jaren, dat deze in gebruik zijn, er wel een en ander moet veranderd zijn. Dit was bijzonder het geval tusschen de jaren 12001400, toen men meer ging letten op de versieringen, zoodat maar al te dikwijls den vorm er onder ging lijden, en toen men snit en den vorm ook al ging veranderen, zoo gezegd lot gemak der dienstdoende geestelijken. Maar mooier werd die vorm er niet op. Wal bijzaak moest blijveu, werd hoofdzaak gelijk dat ook al het geval werd met de altaren, waarover later. Gelukkig wordt dat alles de laatste jaren veel beter. Men keert meer en meer tot den eigenlijken, sierlijken vorm der gewaden terug en zorgt, dat het kleed of kleedingstuk ook op de allereerste plaats een kleed of een kleedingstuk zij. Alvorens nu over de kleedingstukken afzonderlijk te gaan spreken, moeten we nog enkele dingen vooraf zeggen. We zullen n.l. op de volgende manier te werk gaan 1). Eerst zeggen we, wat ieder kleed of kleedingstuk vroeger was, hoe hel werd gebruikt, toen het ook nog door het -zij het meer deftige volk werd gedragen 2). Vervolgens geven we telkens aan, welke zinnebeeldige beteekenis ieder kleedingstuk nu heeft, dat wil zeggen hoe ieder stuk zegt, met welke deugden de drager ervan moet zijn bekleed, hetgeen zeer schoon is uitgedrukt in de gebeden der wijding van die kleeren; wanneer de bisschop, bij gelegenheid der H. Wijdingen, ze de wijdelingen doet aantrekken, of wanneer de priester ze zelve aantrekt, als hij de IL Diens ten gaat verrichten. 3). Ten slotteieder kleedingstuk, bij het IL Misoffer gebruikt, wordt ook nog in verband gebracht met het lijden des Heeren hel H. Misoffer is immers de onbloedige vernieuwing van het Kruisoffer. Al gaat nu deze verklaring niet overal op, en al is ze wat ver gezocht, we mogen ze er toch wel bij vertellen. En hiermee staken we voor vandaag Net als in een feuilleton als hetjuisl interessant begint te worden, houdt het opTot de volgende week 1 Wacht toch niet totdat Uw handen voor goed krom en misvormd zijn .Wacht toch niet totdat ge als een stumper door de kamer strompelt. Rheumatiek wordt veroorzaakt door ziektestoffen, die zich op de pijnlijke plaatsen gaan vastzet ten. Wrijven met Akker's Kloos terbalsem voorkomt dat gevaar. wcllce zoo fijn verdeeld is, dat zijn geneeskrachtige bestanddeelen tot diep in de huid doordringen. Daardoor stilt Akker's Kloosterbalsem direct de pijn en is zijne werking zonder weerga bij alle rheumatische pijnen, spit in den rug, jicht, stijve nek, pijn in rug en de ledematen, stramheid. Pet groote pot van 20 gram 50 cent Alom verkrijgbaar. Potten van 50 gram f 1.— en 100 gram f 1.75 nog voordecliger. d^or JOS. BOSHOUWERS te LENT VRAAG Daar ik steeds de rubriek in Peel en Maas volg en daar al veel nuts uit heb verworven, kan ik niet nalaten, UEd. met mijn hoenderstapel tje op de hoogte te stellen. Onkundig begonnen en maar Peel en Maas vol gende, heb ik vorig jaar 19 jonge kip pen aangeschaft: 7 van deze zijn 4 Nov. 4, 9 Dec. en 8, 2 Jan. een half jaar geworden, de overige 2 zijn in het derde legjaar (kloeken). Ik heb een hokje van ruim 3 M2 oppervlakte, veel te klein, ik heb een mestplank aange bracht, waarop een laagje zand, die ik iedere dag schoonmaak. Bij vriezend weer houd ik de kippen tot 10—11 uur vast, anders om 8 uur los. In 't hokje heb ik een dikke laag haverkaf aan gebracht, een automatisch droogvoer bakje en drinkbak. In den tuin heb ik wat los stroo, waar ik 's morgens 2 handvol kleine rijst gooi, circa 9 uur krijgen ze dan wat ochtendvoer, aan gemaakt met warm water, 's avonds 1 kilo maïs, gemengd was heter, doch dat kan ik geen naar mijn zin krijgen Per 1 Jan. had ik juist 204 eieren geraapt. Hoe vindt u dat Nu hebben we iederen dag 7 tot 13 eieren. Gebruik geen kunstlicht, doch houdt het hokje mooi zuiver. Om de 3 b 4 weken maak ik het geheel schoon met creoline en kalk. De 2 oude zijn witte Leghorns, van goede legstammen, (niet van Horst) de rest Patrijs, zijn gewone boerenkippen doch prachtbeesten en zoo gezond als een snoek. Ik- zal u later nog wel eens mijn eierlijstje sturen, tenminste als ik me er niet voor behoef te schamen. Ik noteer alles zeer juist vanaf 1 Nov. en heb in alles uwe methode ge volgd en me daar steeds best mee bevonden. Het doel van mijn schrijven was eigenlijk iets anders. Ik wil het vol gend jaar nog 10 kippen meer houden dus 30 en dan in een nieuw hok. Van welk materiaal zou 't best en 't voor- deeligst zijn. Iemand raadde me aan riet met kalk bezetten. Zou dat van duur zijn en goed voor de bevolking Ik heb nu ruwe planken met asphalt bekleed, doch dat is prulwerk. Wat dunkt u daarvan Welke grootte en welke dakbedekking'? Denk er ook om dat ik niet veel geld. heb. Mag ik hel antwoord in Peel en Maas zien, die lees ik trouw, 't mag gerust kort zijn. Dat eerste moet u maar 'teene oor in en 't andere oor uit laten gaan. Bij voorbaat mijn besten dank. V. te O. ANTWOORD Üw epistel is lang' doch ik laat het in z'n geheel afdruk ken, opdat anderen, er hun voordeel mee zou kunnen doen. U pakt het flink aan en zult u, bij 't einde van 't boekjaar niet voor de cijfers behoeven te schamen, veronderstel ik. Ik raad u aan, het hok voor 30 kip pen te bouwen van duims hout, ge voegde planken liefst. Het onderste deel worde van beton of steen, dan rotten de planken niet. Anders zijn ze veel te gauw versleten. De maat zou ik aldus nemen: Voor kant aan het oosten of zuidoosten, 4 Meter lang. Zijwanden 2.50 M. lang U krijgt alzoo 10 M2 bodemoppervlak te. Dat is een hok voor 30 tot 35 hoenders. De achterwand 150 M. hoog, de voorwand 2.20 M. of 2.25 M., wat no^; beter is. Als dakbedekking riet en daarboven sluitpannen. Dan hebt u een doelmatig, gezond hok, steeds frisch. In het voorfront brengt u twee groote ramen aan, van hoven tot bijna beneden, zoodat het licht op den heelen (lossen) vloer van wit zand, valt. Onder het dak, eveneens aan 't voorfront 2 ventilatieopeningen van bv. 10 cM. bij 30 cM afgesloten van buiten met horretjesgaas. Aan den binnenkant een schuif, om af te sluiten als er te sterken wind op staat. Tegenover de ramen, dus tegen den achterwand een mestvloer, 90 cM. boven den grond en 30 cM. hierboven breede zitslokken op schraagjes, zoodat ze weggenomen kunnen worden bij 't reinigen der mestplank. Op de mestplanken een laag turf molm en op den zandvloer een dikke laag haksel, waarin het hardvoer on der geharkt wordt. Ga nu niet liggen prutsen met riet als zijwanden. Al besmeert u ze, dan wordt het toch een schuilplaats voor allerlei ongedierte. Waarde vriend 1 Ik hoop, dat u het voor de kosten niet zult laten. Zulk een hok heb ik dezen zomer ook laten bouwen. Het kostte me f 90. Zelf heb ik er niet aan meegehelpen. Voor de kippen is dat f 3 per kip Ik schrijf dat hok in 10 jaar af. Dus wordt het feitelijk 30 ct. per kip en per jaar. Als iedere kip nu 2 3 eieren per aar meer legt, ('s winters dan) is het ïok daardoor reeds betaald. En de productie zal véél en véél hooger worden, zoodat de kippen het reeds in 2 winters kunnen afbetalen. Ik raapte er van 1 December tot half Januari reeds voor f 60 eieren uit. Maar allemaal jong goed, dat ik heb, vroeg-broed natuurlijk. Van éénjarige, op tyd gebroede hennen moet hoofdzakelijk de winter leg komen. VRAAG Ik heb een zaak 'in voeder artikelen- en zou gaarne eene goede samenstelling voor prima hardvoer (gemengd) van u ontvangt. Als u in 'Peel en Maas antwoordt, is het ook goed, doch geen namen s.v.p. X. te Y. ANTWOORD Voor kleine toompjes geven de burgers gaarne gemengd voer Ik prefereer echter de verschillende stoffen afzonderlijk te geven; deneenen dag haver, den andere gerst, verder tarwe en ten slotte maïs bv. Ziehier echter eene goede samenstel ling voor uw doel 2 kilo gerst, 2 kilo haver, 2 kilo tarwe, 1 kilo maïs; 1 pond boekweit, 1 pond hennep, 1 pond zonnebloem pitten en 1 kilo dari. VRAAGRuwe levertraan, is dal goed voor kippen Ik hoorde dat zeggen. Hoe moet ik die geven en in welke verhouding? P. te G. VRAAG Zeer goed zelfs. Zulke lever traan kost ongeveer 90 ct. per Liter. Men geeft er dagelijks 2 eetlepels van onder 1 Liter vol ochtendvoer, of onder 1 Liter hardvoer. Dieven aangehouden. Te Kerkrade zijn twee personen in arrest gesteld, B. uit Eygelshoven en H. uit Ghévremont. Ze hadden te Eygelshoven een horloge gestolen en voor enkele weken inbraak gepleegd den winkel van den slager S. te Kerkrade en een aantal hammen ge stolen, die ze verkochten. De een ver ried den ander. Ze worden nogverdacht van meerdere diefstallen met braak. Doodelyk ongeval. Op de hoeve van den heer van Laar aan de Zwiggellerbrug te Reilen, had een ongeluk met doodelijken afloop plaats. De jeugdige 'arbeider T. Trems werd door de dorschmachine gegrepen. Het hoofd werd verbrijzeld. De onge lukkige was terstond dood. Doodelyk ongeluk. Bij het passeeren van het spoorweg- viaduct bij het station Amersfoort werd Dinsdagmorgen het paard van den veldartillerist J. Muller, afkomstig uit Emmer Erfscheiderveen, door een juist passeerende trein gegrepen, waardoor de bereider tegen den grond geslingerd werd. Hij werd in deerniswekkenden toestand opgenomen en naar het militair hospitaal vervoerd, alwaar hij korten tijd later overleed. Mishandeling te Eindhoven. De 23jarige L. van O. te SL Oeden- rode, is gearresteerd en heeft bekend Zondagavond den boerenarbeider B., uit Woensel, zonder eenige reden twee messneden over den rug te hebben gegeven. De dader was altijd een op passende jongeman. Mond- en klauwzeer onder de hazen. In de buurt van Budel zijn de hazen door mond- en klauwzeer aangetast. Reeds heeft men in het veld 8 doode hazen gevonden, die er aan gestorven waren. Afname kindersterfte. Te Heeze is, dank zij de werkzaam heid van het Wit-Gele Kruis de zuige lingen sterfte van 1721 pet. in 1923 tot 4 pet. in 1924 gedaald. Met een mes gestoken. In het danshuis Casino ie Roosen daal werd Zondagmorgen tijdens het dansen, zekere Adriana F. met een mes door zekeren de Br., uil Oud-Gastel haar verloofde, uit minnenijd in de I zijde gestoken.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1