Loop der Bevolking over 1924 Gevonden. 5S,i': Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. in de gemeente VENRAY- Kerkelijk Leven. Kindersterfte. De Première van „Het Zevende Gebod." Zaterdag 17 Januari 1925 46e Jaargang No. 0. PEEL EN MAAS PER KWARTAAL: w PRIJS DER ADVERTENT1EN SSS'S Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY - Telefoon 81. A^S&bM!ïïr Bevolking op 31 December 1923 Vermeerdering door geboorte Vermeerdering door vestiging M 5260 M. 157 M. 439 V. V. V. 5451 totaal 162 462 10711 319 901 Totale vermeerdering M. 596 V. 624 1220 Vermindering door sterfte Vermindering door reitrek M 79 M. 344 V. V. 102 402 181 746 Totale vermindering M. 423 V. 504 927 Bevolking op 31 December 1924 M. 5433 V. 5571 11004 Van de overledenen behoorden er 93 tot de gestichtsbevolking; 11 kinderen werden als levenloos aangegeven. Het aantal voltrokken huwelijken bedroeg: 54 tegen 58 in 1923. De bevolking van Venray bedroeg 31 December 1884: 5647 zielen en Ven- ray was toen in zielental de 6e gemeente van Limburg, thans de 10e. In 1884 stonden boven Venray de gemeenten Maastricht met 29925; Roer mond met 11147, Venlo met 9826, Weert met 7787 en Kerkrade met 6344 inwoners; sindsdien zijn nog boven Venray gekomen Heerlen, Brunssum, Sittard en Maasbree. Het zielenaantal van Venray is dus de laatste 40 jaren ongeveer verdub beld, evenals 'l zielenaantal der provincie Limburg, dat van ruim 249000 op 31 December 1884 is gestegen tot circa 485000 op 31 December 1924. Het geboortencijfer is te Venray gedurende die 40 jaren percentsgewijze vrij constant gebleven met eene lichte geleidelijke stijging de laatste jaren; het sterftecijfer is de laatste 20 jaren sterk gedaald, zooals blijkt uit onder staande vergelijkende opgave betreffende de jaren 1884,1894,19041914, en 1924. De bevolking van alle gestichten te zamen (kloosters, gymnasia, pensionaat, St. Josephsgesticht en krankzinnjgen-gestichten) in 1884 ruim 500, in 1894 ongeveer 550, in 1904 600, in 1^14 ruim 2000 en in 1924 ongeveer 2200 be dragende, is daarbij buiten beschouwing gelaten, omdat die bevolking het geboortencijfer per 1000 inwoners onevenredig verlaagt (er heeft slechts nu en dan een geboorte plaats in het St. Annagesticht, gemiddeld 2 k 3 per jaar) en het sterftecijfer per 1000 inwoners door de vele overlijdens onevenredig verhoogt. Voorts zijn in onderstaande tabel ronde cijfers ge- Jaar Zielen aantal Aantal levend geborenen Aantal overlijdens Aant. geboor ten (levend) p. 1000 inw. Aant. overlijdens per 1000 in woners 1884 5100 170 102 33 20 1894 5400 169 104 31 19 1904 5800 196 122 34 21 1914 6900 223 115 33 17 1924 8800 318 88 36 10 Het geboortencijfer is ver boven het gemiddelde van Nederland, ook boven het gemiddelde van het Katholieke Zuiden, waar dit cijfer gelukkig nog steeds het hoogste is. In Noordbrabant b.v. (van Limburg hebben we geen officieele gegevens in deze) was het geboortencijfer in 1923, toen het in Venray ook reeds 36 bedroeg, slechts schraal 32 per 1000 inwoners, hetgeen inlusschen tegen het gemiddelde van het geheele land 26 per 1000nog zeer hoog is te noemen. Ook het sterftecijfer is gunstig geworden. In 1923 was het in Noordbrabant (ook hier missen we officieele gegevens voor Limburg) 1 op 83,2 inwoners, dus rond 12 per 1000, terwijl het in Venray slechts 11 per 1000 inwoners bedroeg. Over het geheele land gerekend, was het sterftecijfer de laatste 3 jaren ongeveer 9,5 per 1000 Wij staan dus nog iets boven het gemiddelde in het land. Men mag evenwel wat het Zuiden, dus ook Venray betreft, hier bij niet uit het oog verliezen, het veel grooter aantal geboorten, dus het veel grooter aantal kinderen beneden het jaar, waaronder de sterfte relatief aanmerkelijk grooter is dan onder ouderen. De laatste 3 jaren was in Nederland de sterfte onder levendgeboren vóór het bereiken van den éénjarigen leeftijd gemiddeld 62 per 1000. En nog is dat cijfer uiterst gunstig in vergelijking met vroeger. Vóór 1880 was die sterfte vrijwel constant, circa 200 per 1000, dus 20 pCt. Sinsdien is, dank zij vooral de betere en meerdere verlos-, genees en verpleegkundige hulp ook op het platteland, dat cijfer geleidelijk gedaald tot ongeveer 6 pCt. Over het aantal huwelijken is niet zoo veel reden tot tevredenheid; dit aantal vertoont de laatste jaren neiging tot geleidelijke daling en is percents gewijze gemiddeld Jager dan in de meeste andere plaatsen. Venray staat op 6 huwelijken per 1000 inwoners (de gestichten ook hier, evenals bij alle hierboven gegeven cijfers buiten beschouwing gelaten) ter wijl het gemiddelde in Nederland is 8 per 1000. Er dient dus wat meer getrouwd te worden in Venray, willen we den naam van flink vooruitgaande gemeente blijvend handhaven. V. H. mannen en jongelieden, ja zelfs bij kinderen, want moeders gij moet het weten, hoe leer de reinheid is bij onze kleinen, hoe zorgvuldig gij er over moet waken. Kan het anders, dat de zedeloosheid steds verder en verder voortwoekert, wanneer schaamte en eerbaarheid bij het jonge meisje, bij de gehuwde vrouw en moeder verloren is gegaan Kan het wel anders, dat het zedelijkheids peil onzer mannen steeds lager daalt, dat het aantal jonge meisjes en vrouwen, dat ten prooi valt van lage individuen en ten val gebracht wordt, steeds grooter wordt, dat de heiligheid van het Chris telijk huwelijksleven, door zooveel écht- genooten geschonden wordt... Heeft wel ooit de 'ergenis, die de vrouwen door hare kleeding verwekken zulke afmetingen aangenomen als thans 't Is gebeurd bij gelegenheid eener retraite voor hoogeschoolstuden- ten dat een der retraitanten opstond en verklaarde uit naam van allen, te walgen van de tegenwoordige vrouwen mode, en bij hunne moeders, zusters en verloofden op zedigheid aan te dringen Verder was het fragment niet te lezen, doch goede lezeres of lezer, vindt gij het stukje ook niet te mooi en te praclisch om het,even te laten drukken. De verliezer duidt het mij niet ten kwade 1 DE VINDER. Op een mijner wandelingen vond ik het volgende beschreien blaadje, waar schijnlijk verloren door iemand die het voor een lezing of een stukje in de courant wilde gebruiken. In bijna on leesbaar schrift heb ik het weten te ontcijferen en ik vond het te mooi en te practisch om het u niet even mede te deelen. Als ik me niet vergis is het een stukje uit een lezing door Hermans of een ander gehouden te Maastricht. »Ja de zedeloosheid in allerlei vorm onze tegenwoordige tijd is er als het ware door overstroomd, en ze toont zich op zulke brutale en in het oog loopende wijze, als er in vroeger tijden geen voorbeeld van was. We weten wel uit de geschiedenis dat zedeloosheid te allen tijde is voorgekomen. Die ondeugd bleef echter meer be perkt tot zekere kringen, en meer in't verborgene. Maar nu r De jonge meisjes en zelfs vele gehuwde vrouwen loopen in het publiek rond in zulk een klee ding, dat men ze niet meer onder scheiden kan van zekere vrouwen van verdacht allooi. Dat ze een schandelijk voorwerp van ergenis zijn, daar den ken ze niet eens meer aan, ézoo ver is reeds de zedigheid en de schaamte verdwenen, het mooiste wat het jonge meisje zoo aantrekkelijk maakt. Wij (ouderen) wij zien dezen zedelijken achteruitgang met een zekeren wee moed en bezorgdheid voor de toekomst. Maar wat ik nooit zal kunnen begrij pen, en wat ik met verontwaardiging toch zoo vaak moet aanzien, dat is, dat katholiek gehuwde vrouwen, dat katho lieke moeders zulke kleederdrachten niet alleen toestaan aan hare dochters, maar zelve er haar het voorbeeld van geven. Bij het zien "an zulke vrouwen, vraagt men zich af, of ze dèn alle be sef van vrouwelijke waarde verloren hebben, neen meer nog, hoe zij kunnen verantwoorden, dezelfbewuste ergernis, <?ie zij willens en wetens geven aan geheel hare omgeving, hoe zij de laag ste hartstochten opwekken bij gehuwde 18 Januari. Tweede Zondag na Driekoningen. GROEN. Tweede ge bed uit de H. Mis van St. Petrus-Stoel te Rome. Derde gebed ter eere van den H. Paulus; Vierde gebed ter eere der H. Prisca. GloriaCredoPrefatie der H. Drievuldigheid. Op Driekoningen vierde de Kerk, behalve de aanbidding der Wijzen, ook nog de verschijning van de Allerheilig ste Drievuldigheid bij het Doopsel van Jezus en het Wonder van de bruiloft te Cana. Dit laatste wordt in de H. Mis van dezen dag nogmaals afzonder lijk herdacht. Vanaf de eerste tijden der Kerk dag- teekent het gebruik de wijding af aan stelling der bisschoppen te vieren. Het kon dus niet anders, of men moest ook de aanstelling vieren van den H. PetruSj die door Christus zelf tot Bisschop en tot eersten opperherder der geheele Kerk werd aangesteld. Hiertoe diende het feest van St. Petrus Stoel (Cathedra Stoel) dat te Rome reeds in de 4de eeuw gevierd werd. Door het woord »Stoel" verstaat men niet een bepaal den bisschopszetel, maar in het alge meen het leergezag van den H. Petrus over de geheele Kerk, met andere woordenhet oppergezag. Op al de feesten van den H. Petrus geschiedt de gedachtenis van den H. Paulus. En op alle feefeten van Paulus die van St. Petrus. De H. Apostelen Petrus en Paulus stierven beiden den marteldood te Rome en wel op den 29en Juni. Zij zijn de twee voornaamste grondvesters der Kerk, behooren dus bij elkander te zijn. De H. Prisca, maagd en martelares, verwierf den palm van het martelaar schap te Rome in de eerste eeuw 19 Januari Maandag H. Gerlacus Beleider WIT. Tweede gebed ter eere van den H. Marius, Martha, Audifax en Abachum. Derde gebed ter eere van den H. Canutus Vierde gebed voor den Paus. Gloria; geen credo; gewone pre fatie. De H. Gerlacus, in de omstreken van Maastricht geboren, werd door slechte vrienden op den verkeerden weg ge bracht. Na den dood zijner echtgenoote veranderde hij zijne levenswijze en werd een boetvaardige. Hij ondernam eerst eene bedevaart naar Romé en 't H. Land, waar hij 7 jaren de armen in het hospitaal van Jerusalem diende Hij keerde naar Limburg terug en leefde als kluizenaar in het Geuldal bij Valkenburg, bekleed met het witte habijt der Norbertijnen. Hij stierf in het jaar 1170. De heilige echtgenooten Marius en Martha en hunne twee zonen Audifax en Abachum, stamden uit een voornaam Perjisch geslacht. Naar Rome gereisd om de graven d«,r Apostelen te vereeren, werden zij aldaar in 270 voor 't geloof gemarteld. De H. Canutus, koning van Dene marken, werd om zijn ijver voor de belangen der Kerk verraderlijk om 't leven gebracht in het jaar 1086. 20 Januari, Dinsdag. H. Fabianus en Sebastianus Martelaren. ROOD. 2de gebed voor den Paus. Gloria; geen credo; gewone Prefatie. De H. Fabianus, Paus en de H. Se bastianus, soldaat, ondergingen den marteldood, alhoewel niet in hetzelfde jaar, dan toch op denzelfden dag. Daar om vereert de H. Kerk hen samen. De H. Fabianus muntte utt dooreen groo- te liefde voor de armen en regelde verschillende zaken der Kerkelijke wet geving. De H. Sebastianus was soldaat ge worden, niet uit liefde voor den krijgs dienst, maar om beter in staat te zijn de martelaars onder de soldaten in hunne folteringen te kunnen onder steunen. Keizer Diocletianus, niet we tende dat hij Christen was, maakte hem wegens zijne nauwgezette plichtsver vulling, tot hoofdman eener afdeeling zijner lijfwacht. Toen de keizer echter vernam, dat Sebastiaan Christen was, liet hij hem aan een boom binden en door een wacht soldaten met pijlen doorschieten; hij werd voor dood ach tergelaten. Hij overleefde echter zijne wonden en in plaats van zich nu te verbergen, verweet hij vrijmoedig aan de keizer diens wreedheid tegen de christenen, die toch zijne beste onder danen waren. De keizer, in woede ont stoken, liet hem opnieuw gevangen nemen, door de renbaan rondsleuren en tenslotte met geeselroeden afmaken en zijn lijk in de gracht werpen. Een christenvrouw bezorgde hem echter een graf, waarop later eene Kerk ter zijner eere werd gebouwd. In het jaar 680 werd de stad Rome door zijne voor bede van een zware pestziekte bevrijd daarom wordt hij nog altijd bijzónder tegen besmettelijke ziekte aangeroepen. Hij stierf in het jaar 288. 21 Januari. Woensdag. H. Agnes, Maagd en martelares. ROOD. Tweede ebed voor den Pa as. Gloria; Geen IredoGewone Prefatie. De Romeinsche Maagd bezegelde haar maagdelijkheid met het martel bloed, op den jeugdigen leeftijd van 13 jaar. Ze werd onthoofd in het jaar 304. 22 Januari. Donderdag. H. Yin- centius en Anastasius, Martelaren. ROOD. (Zwart). Tweede gebed ter eere van O. L. VrouwDerde gebed voor den Paus Gloria Geen Credo Gewone Prefatie. De H. Vincentius, diaken, werd voor het geloof gemarteld in Spanje (304) en Anastasius, Perzisch monnik, stierf voor het H. Geloof in het jaar 628. 23 Januari. Vrijdag. H. Rayinun- dus de .Pennafort, Belijder. WIT. (Zwart). Tweede gebed ter eere van de H. Emerentiana, Maagd en Martelares. Derde gebed ter eere van de H. Maagd Vierde gebed voor den Paus Gloria Geen Credo Gewone Prefatie. De H. Raymundus, geboren te Bar- calona in Spanje, van de orde der Dominicanen, verheerlijkte de _Kerk door zijn ijver voor de zielen en zijn groote kennis van het Kerkelijk Recht, ónder zijn wonderen is vooral bekend, dat hij eens van het eiland Majona naar Barcelona terugkeerend, zijn mantel over het water uitspreidde en doogvoets op de golven der zee wan delde. f 1275. doende zijn. Maar dat al verhindert niet, dat on danks armoede het Zuiden het aller hoogste geboortecijfer heeft. En dat is een factor, die in aan merking moet genomen worden bij de statistiek over de kindersterfte. Doch daarop wijsc Kleerekooper niet. Er is meer, waar hij niet op wijst. Waar socialisme en communisme de geesten en harten vergiftigd hebben, daar is de kindersterfte niet groot meer.... bij gebrek aan kinderen. Frankrijk en België kunnen dat leeren. 24 Januari. Zaterdag, H. Timotheus. Bisschop en Martelaar. ROOD. Tweede gebed voor den Paus. Gloria; Geen CredoGewone Prefatie. Leerling vau den H. Apostel Paulus en bisschop van Ephese, beoefende de H. Timotheus de gestrengste boetple- gingen, zoodat de H. Paulus hem zelfs moest gebieden zich te matigen. Bij gelegenheid van een heidensch feest, waartegen Timotheus zich te vergeefs verzet had, werd hij door de afgoden dienaars gedood. De H. Paulus schreef twee brieven (epistels) aan den H, Timotheus, welke tot de gewijde Boeken of de H Schrift of den Bijbel behooren, In »Het Volk" beeft Kleerekooper met statistieken aangetoond, dat in katholieke plaatsjes de kindersterfte het grootst is, in rood-getinte het kleinst. Zijn conclusie is natuurlijk: bevor der het socialisme en de zaak komt in orde We moeten toegeven, dat hier in de Zuidelijke streken de zuigelingensterfte het grootst is. Maar daarbij dient opgemerkt, dat deze streken honderden jaren schrome lijk zijn verwaarloosd in de meeste op zichten, dat zij. eeuwen zijn uitgezogen, vertrapt en achteruit gestooten. Dat het volk nog niet voldoende ont wikkeld is. Dat de hulpmiddelen er nog onvol Een mooie uitvoering van een mooi stuk 't Was haast niet anders te verwach ten. Als het Patronaat een uitvoering jeeft, is het altijd de moeite waard er leen te gaan. Dus ook nu weer waren de verwachtingen hoog gespannen en was er beide avonden een talrijk pu bliek opgekomen. De bekwame auteur de heer Biesmans zou de première geven van zijn nieuw geschreven stuk »Het Zevende Gebod," en het zelf régisseeren. Wat een prachtig aangrijpend volks stukHoe drank voert tot ellende in huis, armoe, verwaarloozing van vrouw en kinderen, tot diefstal en gevangenis. Doch er is voor den meest diep geval len zondaar nog redding en de tranen vol berouw in de gevangenis gestort, wasschen vaak de zwartste vlekken van de ziel. Dit thema is in krachtige forsche trekken uitgewerkt. Och ja, zoo gaat het! zal menigeen verzucht heb ben. Je wipt zoo gemakkelijk de gezel lige herberg in, waar de kachel lekker brandt en het hupsche glaasje lokten voor je vrienden wil je laten zien, dat je een heele piet bent, als je durft drinken en het geld laat rollen. Ieder een durft als Joep de Drooge niet zeg gen 't Is nu genoeg. Zelfs de man van stand, als de fabrikantszoon André, kerel zonder pit, zie je "verzinken in de alcoholpoel. En het einde van hel liedje Verhitting, drift en moord 1 En dan de ellende thuis, in het tweede Bedrijf. Arme kleinen I Henkie, jong, laat jij ze maar even lachen, als je den dronkaard in het boek met je vuisten op den kop slaat, 't Is lach, die de pijn nog dieper doet gevoelen, in het kale koude vertrek, waar moeder ginds ziek ligt en sterft, terwijl vader, moreel afgezakte dronkaard, uitgaat om bij zijn patroon te rooven. Hoe spannend, hoe knap geteekend dat derde Bedrijf in de salon bij van Gusenhoven. Die goeje oude man, die goeje oude huisknecht! Hoe waar uit gebeeld die 'karaktertegenstelling tus- schen jongste en oudste zoon. 't Wordt stil van spanning bij die inbraak en de arrestatie. En ja, daar, in het vierde Bedrijf in de stilte van de gevangenis daar laat het leed los, en, och man, wat heb je je aangedaan door dien vervloekten drank, terwijl je het toch zoo gelukkig kon hebben in den vrede van de huiselijke eenvoud. Ja, het stuk van den heer Biesmans is een volksstuk in de beste beteekenis van het woord, een stuk, dat, waar nog drankellende bestaat, gerust overal moet vertoond worden. Het doet naden ken, het maakt betere menschen. Bravo, auteur! en niet minder, bravo, spelers! Wat zijn jullie prachtig gevorderd in de nobele tooneelspelkunst. We behoeven geen aparte rollen op den voorgrond te schuiven. Allen stem den tot hooge tevredenheid. Niet minder te roemen was het décor, wat was alles tot in de puntjes afgewerkt. Gezellig was de afwisseling tusschen de bedrijven door het musiceeren der Jongensfanfare onder leiding van den heer Laurenssebewonderenswaardig de prestatie van den heer Janssen met zijn turners. Een afzonderlijk twoord van lof aan den heer Seuren voor zijn artistiek grimeeren. Pater Nielen weet Venray op zijn Patronaat een weldoenden avond te bieden. En iedere Venrayer zal met me instemmen Weer zoo'n avond aan geboden en we komen weer allemaal terugJ. VENRAY, 11 Januari 1925. Promotie van Dr. Pompen O.F.M. De WelEerw. Paler Dr. Fr. A. Pom pen, O.F.M., die aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde tot dokter in de letteren en wijsbegeerte, verkreeg

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1