Bijvoegsel van „PEEL EI MAAS" -500 Matrassen en Bedden WINTER-UITVERKOOP VROOM DREESMANN f PQ VENLO Extra voordeelig Koopt onze Zeegras 1 Vearen Bedsteden 2persoons Eiken Ledikanten ft1-® De Kippenhouderij op het platteland Spit in don rug verrekkln gen da de lijk wrijven met Akker's Kloosterb alsem worden gedurende de tegen onderstaande prijzen in den verkoop gebracht 300 s lS |gütbl2|-£ :i°n "s g' i?u l=°lL ■2 5 i g g Stills: g Ss 60s nQ 5 .5 Zaterdag 10 Januari 1925 No. 2 door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Zalig Nieuwjaar* Dat wenschen wij al de lezers en lezeres sen van deze rubriek van harte toe. En we hopen, dat in 1925 speciaal voor onze kip penhouders een jaar moge zijn zonder wind eieren. Moge onze kleine gevederde huis dieren onafgebroken kakelconcerten geven, met eene behoorlijke recette voor de res pectieve eigenaars. Vol moed zetten we ons weer aan den arbeid, om de ons opgedragen taak naar behooren te vervullen. Voor de hartelijke samenwerking, tot dusver ondervonden, onzen oprechten dank. Nogmaals Zalig Nieuwjaar. Kippen, die in den winter binnen gehouden worden. De heer D. te O. schrijft ons, dat hij 68 kippen heetf, 21 jonge, 32 tweejarige en 15 driejarige. Op 15 November werden ze op gesloten en daarna steeds vastgehouden, zelfs met mooi weer. Toen daarmee begon nen werd, kwamen er 6 tot 8 eieren daags, begin December reeds 30 tot 35, zelfs tot 40 eieren in een dag. Gemiddeld zoowat 35 per dag. Van 68 kippen, 't Is schitterend. 's Morgens om 6 uur gaat het kunstlicht aan, 's avonds tot 8 uur ook. Er is een goed gezond hok met veel licht en behoorlijke ventilatie, schrijft de heer D. Zulks had achterwege kunnen blijven, want dat wisten we al reeds lang uit de verkregen resul taten. Als voeder krijgen ze ochtendvoer, stofvrij. Ze kunnen er den ganschéh dag van gebruiken, en is het te vroeg op, dan wordt er nog een hoopje bijgedaan. Dit is de droogvoer-methode in praktijk. Graanvoeder gaat steeds onder haksel. Het hardvoer bestaat uit 1 deel mais, 1 deel tarwe, 1 deel haver, 1 deel erwten, half deel zonnepitten en 1 derde deel rijst- In orde, vriend D.' Volkomen in orde. Verder groenvoer zooveel ze maar lusten, boerkool, witte kool, mangels. Nu vraagt de heer D. of dat langdurig opsluiten goed is, ja of neen. Die vraag wordt gesteld, omdat buitenstaanders be weerden van niet. Mij dunkt de kippen hebben het beste antwoord gegeven. Wanneer men geen prima gezond hok heeft en de dieren on doelmatig voedt, ja dan is een opsluiting van weken uit den booze. Maar anders vasthouden en alleen bij mooi weer eens buiten. Ik zou dus niet heel zoo ver gaan als vriend D. Ik vraag den lezer en lezeressen dezer rubriek, wat doen de kippen bij slecht weer buiten De leggenden scharrelen wat rond en de andere harken hier of daar op een hoopje neer en worden nog mieseriger dan ze reeds waren. En de leggende zullen de nadeelige gevolgen ook ondervinden en de productie verminderen of... staken. Doch als 't goed weer is en het terrein buiten niet te nat, dan de uitloopgaten open. Zeg nu nou eens eerlijk, jullie, die de dieren den ganschen winter buiten Iaat loopen, of je ook veel eieren hebt geraapt. Neen, hé. Zorgt dus voor een huisvesting, die in alle opzichten behoorlijk is en laat de dieren daar verblijven als 't regent, hard waait, sneeuwt, vriest, mist, ja ook bij gunstig weer zoolang het terrein nog nat en siijkerig is. En dan natuurlijk beesten aanschaffen van goede afstamming. Vriend D. heeft ze van 't centraal fokstation te Horst. 't Is een lang epistel naar aanleiding van één brief, ik geef het toe, maar er valt uit te leeren, hoe men aan dure wintereieren kan komen. Ook al uit O. VRAAG Heb vorig jaar 50 jonge kippen betrokken uit Horst, geboren 15 Juni, waar- vam ik gemiddeld 184 eieren per kip raapte. Dit jaar weer 30, van 3 weken vroeger, maar nu heb ik op 't oogenblik, 28 Dec. is deze brief geschreven, maar 5 tot 6 eieren daags, waarvan de helft nog van de oude kippen zijn. Dat is veel te weinig. Vorig jaar had ik om dezen tijd veel eieren, ik verzorg ze nu beter dan toen ook nog. Nu laat ik ze s morgens scharrelen bij kunstlicht, vroeger niet. Ze vreten veel te weinig, per 100 stuks ongeveer 5 kilo hardvoer en 5 pond ochtend- voer. Hardvoer bestaat uit 1 deel mais, 1 deel haver, half deel gerst, den laatsten tijd uog wat erwten er onder. Zachtvoer 1 deel diermeel, 1 erwtenmeel, half deel soyameel, roggemeel, 2 havermeel, tarwezemelen en voldoende voederkalk. Lieb. vleeschmeel is niet te krijgen, vischmeel ook niet. Vorig jaar gaf ik ook driemaal. v. d. V. te O. ANTWOORD: Dit is geen wind op mijn molen en toch geef ik den geachten inzender de volle ruimte. Van zijn brief heb ik nu eens niets weggelaten. Je zijt nieuwsgierig, wat ik daar nu wel op te antwoorden heb, nietwaar. Dit zeg ik echter voorop: ik laat me niet gauw vangen. Ik ga nu aan 't gissen, dat moet, daar ik ir3t uw bedrijf niet op de hoogte ben. De e rste gissing is deze: het ochtendvoer is viel te arm aan dierlijk eiwit, het diermeel is slechts 1 zesde van 't totaal gewicht. Was 't Lieb. vleeschmeel, dan nog was het te weinig. Zooveel te meer nu. Gewoon diermeel is van een veel lager eiwitgehalte. En bij diermeel loopt het zoo ver uiteen, wat met Lieb. vleeschmeel niet zoo het geval is. Dit is misschien een der redenen, waarom u vorig jaar met diermeel wel goe de resultaten had en dit jaar niet. De tweede gisning is deze: dat de jonge dieren als kuiken niet zoo flink zijn doorge groeid. Hoe voorspoediger ze van den eersten dag af groeien, hoe eerder legrijp dat ze zijn en ook hoe meer weerstandsver mogen ze krijgen. De zomer is van 't jaar voor de kuikens veel slechter geweest dan in 1923. Kuikens, die op 'n gegeven oogenblik tegenslag krijgen, gaan veel later en onge regelder aan den leg dan andere. De derde gissing is: dat uw hoenderstapel thans veel grooter is dan in '23, terwijl de hokken niet zijn uitgebreid. Hoe grooter getal, hoe meer kans, dat vele kippen niet behoorlijk leggen. Wanneer vriend v. d. V. het voorgaande eens aandachtig heeft overgelezen, zal hij m.i. hier of daar de oorzaak van den tegen slag wel weten te vinden. En in '23 en in '24 zijn de dieren te laat geboren. De beste Leghomhennen zijn die, welke einde April of begin Mei geboren zijn Voederwyze. VRAAG: Ik maak gebruik van de droog- voedermethode. Het voer moet dan des winters den heelen dag onder 't bereik der hennen zijn, nietwaar. Zou ik nu met de lange dagen in den zomer 's middags 't niet weg moeten nemen. Ik ben bang dat ze anders te vet worden. Ik las vandaag in een circulaire, dat men 't korrelvoer niet moet onderharken, omrede het met de uit werpselen verontreinigd wordt. Is dat zoo. L. te V. ANTWOORD Als 't ochtendvoer maar van fijne bestanddeelen is, behoeft men niet gauw bang te zijn, dat de dieren te vet worden, 't Is lastig op te nemen en daarom eten de hennen er meestal niet meer van dan ze noodig hebben. Vooral 's zomers niet als ze los loopen. Voor vastzittende kan het dan evenwel noodig zijn, na den middag een bak af te sluiten door een deksel, die men dan 's morgens weer oplicht. Neem nu en dan eens 'n kip in de hand. Zoolang 't aan haar achterlijf zacht, soepel aanvoelt, is ze niet te vet. Vette kippen toch voelen daar stijf, hard aan. Wat in die circulaire staat kan alleen waar zijn, als er b.v. tuberculeuse kippen onder loopen. Ik raad u stééds onder haksel te voeren, doch nu en dan eens nieuw hak sel te nemen. Wat is dat toch voor een circuliaire Kun je me die niet eens even ter inzage zenden U krijgt ze direct weer terug. Alle mannen der practijk adviseeren het korrelvoer onder haksel te geven. Alleen bij tuberculeuse kippen kan het een bezwaar zijn. Maar dan moet je ze buiten waar zulke kippen geloopen hebben, ook niet voeren. immmiiaM is.-uUGvansn mssmü en \SplSr- Kunt gij U nauwelijks verroeren van de pijn? Waarom laat gij U toch zoo onnoodig kwellen? Gij kunt die pijn direct verdrijven en II afdoend genezen. Laat U helpt verhluffend snel! Dit heerlijk verwarmende wrijfmiddel dringt tot diep onder de huid door en verdrijft snel de ziektestoffen, welke zich hebben vastgezet. Werkt daarom onovertroffen bij rheumatiek, jicht, stramheid, stijve nek en spierpijnen. Per groote pot va» 20 gram 50 Potts» v. 50 gr. Alom verkrijgbaar 100 gr. f 1.75 aog voordeliger. Kapok Matras prima stores 75 bij 180 f 19.50, 90 bij 190 f 24.00. 2 persoons f 29.00 Onze bekende Reclame damast matras 75 bij 180 f 26.50, 90 bij 190 f 30.- 2pers. f 39.- Kapok Matras prima stores of damast 75 bij 180 f 30.—, 90 bij 190 f 36.—. 2pers. f 46.— Prima Kapok Matras zware vulling 75 bij 180 f 36.90 bij 190 f 39.2pers. f 55.— 2pers. Kapok Matras 2deelig linnen damast zware vulling. Spotprijs f 48.50 Kapok Bedstel bestaande uit Bed, peluw, 2 kussens 2pers. Compleet f 19.60 Kapok Bedstel prima stores zware vulling 2pers. Compleet f 26. Kapok Bedstel zware damast, 'zeer voordeelig, 2pers. Compleet f 32. Kapok Bedstel prima linnen overtrek 2pers. Compleet f 39. otrnooart Prima ',nnen Storés, vulling droog gemaaid 41J aootili zeegras, 2deelig, 2persoons f 21.80 Zeegras kinder Matrassen 55 bij 110 f 4.25, 65 bij 130 f 5.50, 70 bij 140 f 6.90 Zeegras Bedstel bestaande uit bed, peluw, 2 kussens, 2pers. Compleet f 9.75 Zeegras Bedstel zware vulling, prima storés, 2pérs. Compleet f 13. Zeegras Matrassen gevuld met prima droog zeegras, 2pers. f 20.50, f 16.50 bestaande uit bed, peluw en 2 kussens, zware vulling prima overtrek, 2pers. f 64.f 49. Spiraal Matrassen lpers. f 8.80, f 6.90, f 4 50. Spiraal Matrassen op ijzeren »aam, 15 jaar garantie, IJzeren Ledikanten met prima spiraal 90 bij 190 f 13.80 Geschilderde Ledikanten 2pers. f 18.50, f 13.90, f 11.80, f 7.80 2pers. f 10.80, f 8.80, f 6.90 lpers. f 14.30, 2pers. f 17.80 f 29.— f 24.- f 19.80 Al de bij ons gekochte goederen worden GRATIS per EIGEN AUTO DIENST op de vastgestelde dagen aan huis bezorgd öc a 03 Li c (O G>1 <D w E o cn w ffl *4 g ë-SB* 3 £-2-5 O Q.S. C - CL O g-s ffl C wco O £2^ oi, e o-- i so ■a 2 a g _.av. tc O HU. ifls: ~a ao .S -e S3 -C co "E,- c 00 t- fe - m 2 60 - o S B o~ *2 £is SoC'g H .3 0'|--Rs - «o 2 c tc o c LJ E e-g g c-£ 3 ^_r os o 3 j t. t- 0 "O N 3 C u n T3 •- IQ t- - - 3 "fc. AS SS T3 ft t to O s O g-Sï? Sfi - "Es-S 6,'ge c c? E- ,3 tc U ."ZT* g -Ti 2 c .2 S CE co co C C3Ü 3 O c •- O s c 2 03 bQ'U S S g s:§ .E -3 -3 o-E *- E u o •o 5-^ ■o k r -K osi li as S-J a o cj o g i e E co - a c o 0*5 03 tc S-® g'S .2 S c. IS c-ë^-ë C °'V (O S - B e m. ca <s-T3 ca AA co 2 N 2 o S J2 «--C* J- O tc "sa aeïJ-i-s-s g Jei 5 03 7? "S-2 3 O §3 S s s L_" CO r« rf) isgSj-s S=K'S |Z 1 o c x O C - 5; "E -O o o J C T - CL ffl CO ©y S 2. Q. m >-< G tc co E

Peel en Maas | 1925 | | pagina 5