L. WMMS®¥1M« Eerste Heit grot en i Zont Zuiver BoeMemeel liden, gedroogde darmen V. PIJLS, Venray Zie onze lage vleeschprijzen Thu POUWELS Landbouwbond Brandassurantie Landbouwbond Meeverzekering chtige viering Adoro-Te-Film Rekeninqen Sierduiven Leo v, d. Meijden Alle ZADEN F. van Baar Zn Auto-Vrachtdienst DEZE WEEK Th. Pouwels, Hofstraat. éré Re' Algemeene Vergadering Algemeene Vergadering Feest H. Antonius Abt een flinke dienstmeid partij scheutelingen 5 zware biggen 2 of 4 zw. scheutelingen Regenjassen Regenmantels, 2 scheutelingen 4 zware scheutelingen een goed drijfvarken een roodbont maalkalf een roodbont maalkalf een sterke trekhond afgerichte Dobberman De Notaris Brabers Onroerende Goederen Dagmeid of Werkster dsbeurs k J ngsdienst &<DumsiDmiQ. van den Landbouwbond. OOSTRUM Maandag 12 Januari Fokver. Eensgezindheid. betaling der premie's Woensdag 14 Januari L paardenverzekering. 2 vee verzekering. 3 Boerenbond. in de kapel te Veltum Op de Markt te Venray schoenaantrekker cadeau Joh. Kusters, Schoolstr. 20 Kweekerij Haagdoorns, Liguster, zwarte, roode en kruis bessen, Laan-, sier- en vruchtboomen. van Venray naar Helmond Jozef Seijkens, lichte vrachten en landbouwwerk Te Koop TE KOOP TE KOOP Huishoudzeep per dubbel stuk 10 ct per 10 stangen 95 ct per pond 5 cent, per zak van 100 pond f 4.25 per pond 15 ct. per 10 pond f 1.40 Steeds gr.ote voorraad in in gummi, gabardine en wipkoordwaterproef. Te Koop Prachtig dik vet inlandsch spek per pond 60 Zuiver inlandsch varkensvet 60 prachtige stukken runderrookvleesch (spieren, bovenbillen en botjes) 100 prima droge metworst 90 Te koop Te koop TE KOOP TE KOOP TE KOOP TE KOOP Openbare Verkoop Notaris Linssen Notaris Pluymaekers Notaris Pluymaekers Notaris Pluymaekers Voorloopig Bericht. Notaris Pluymaekers Notaris Esser te Horst Bouwhoeve Eijkenhof. Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst p, voor- i üfn van 't igde dus het 3 Rechtbank gelastte haar ailing. haar vonnis sn zij hoorde, -Beek is de .-een vracht- uit de tram tusschen de rukt. m werkzaam- le Gendringen Jrvormde kerk nen. aagd boerengezin verk. dermeisje voor je woning en nn^: hen tot 30 jaar met alle werk voor klooster, kost en inw. ren tan 'e t V2JÏEAY. rr congregatie, half 1 l uur generale B. ronaat St. Agnee. i issen collecte voor r ur de uitvaart voer e »f. mr Jaarg. voor P, 8 uur Jaarg. voor t jchoven. H. Mis. half acht ba. Hennen en Hend. I 3, Verblakt, 8 uur J- ïus Abt. Te Valium nis met preek. De II te biechtea ligste aan de siekca oedag de Gehuchten de. Theod. Thuijls als idag en Vrijdag hall |U mr H. Mis met is met preek, om van de 3de Orde. ;mis ter eere v. d, gewone uitvaart- jes als lid der ij.. -ernaraus en ga rde, volle aflaat 5 uur Lof en H. ....kaansche Musie's tronaat. m Middenpatronaat irt niet morgen ge- den Zaterdag. Onze deze uitvoeringea in bij hun familie. Ier plaats bespreekt dn, die lid van ket de prijs slechts tien t espreking is op veler ri <angenamer te doen r ganoodigden reeds -aders Zondagavond ten •er ID VSK3AY. "in, Oostrum. Oogstraat. Bin-Oirlo- kastraat, rServatius te Venray, Leunen It. iaar. winkelier en 22 j, zonder beroep j aar, bankwerker te it jssen, 26 jaar z. b. gemeente. Duders brengen dat de inwei- ainigingsdienst ïlneming voor- 1 April a.8. leelnemers ko- de reinigings- tanscht aan te 'ch ten spoe- tvanger aan HLelke gelijk- voldoen zal van 1 April hebben gé- 1925, zullen rs v. Venray E LOO. staris, \AREN. Rekeningen en declaration dienst 19 Burgemeester en Wethonders Venray noodigen leveranciers en deren, die wegehs leverantiën of ver richte werkzaamheden voor de gemeen te in het tweede halfjaar 1924 (dus van 1 Juli tot 31 December 1924) en voor zoover deze nog niet mochten zijn in gediend over het geheele jaar 1924, VORDERINGEN op de gemeente heb ben, hunne declaratiën in den loop der maand Januari ten kantore van den gemeente-ontvanger in te dienen. Bij accoordbevinding zullen de decla ratiën, welke voor 20 Januari a.s. zijn ingediend, in den loop der maand Fe bruari a.s. worden betaalbaar gesteld en de overige zoo spoedig mogelijk. Wij vertrouwen, dat allen hunne reke ningen zoo spoedig mogelijk zullen indienen. DeBurgemeester en Wethouders voornd, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. i an- van den De leden der afd. Heide worden ver" zocht hun premie te betalen aanst' ZONDAG bij P. SIMONS, Secr. der afd. Heide. 13 HET BESTUUR. om 6 uur bij FRANS SANDERS. AGENDA Jaarverslag over 1924. Verkiezing Bestuur. Mededeehng. 20 HET BESTUUR. van de ZONDAG 11 JANUARI 1 pCt. der laatste schatting te LEUNEN van 1112 uur in het Bondslokaal. HEIDE van half?2half 3 bij Peter Litjens. IJSSELSTEIJN van 3half vier bij Keijzer3. Tevens Zondag voor de Hoogmis en door de week gelegenheid tot betalen ten huize van den Secretaris. 26 HET BESTUUR. van het Zij, die ter wille van de goede zaak kaarten en programma's willen ver- koopen, gelieven zich spoedig aan te melden in het St. Antonius-Patronaat. HET COMITÉ. 's avonds om 7 uur in het Patronaat zal de jaarlijksche algemeene verga dering gehouden worden van Agenda Notulen vorige algemeene vergadering Jaarverslag over 1924 Verkiezing bestuur Benoeming commissie van comptabi liteit. Agendaals boven van paardenver zekering. Jaarverslag over 1924 Verkiezing bestuur. Rekening en verantwoording door den zaakvoerder J. Pijpers. Bespreking al of niet voortzetting aan en verkoop of vestiging depöt van Landbouwbelang. Daarna bespreking film »Adoro Te" door den Zeer Eerw. Pater Nielen. Trouwe opkomst wordt dringend ver zocht door De Besturen De Voorzitter V. PYLS De Secretaris B. KRUYSEN ZATERDAG 17 II. Mis en om preek. Januari om 7 uur uur Hoogmis met 14 voor de Stoomsteenfabriek v.h. H- TRYNES, worden tot uiterlijk 15 Jan. a.s. ingewacht ten Kantore der Ven nootschap. 9 ONTVLOGEN, Kleur wit met zwarte kop en staart. Tegen belooning terug te bezorgen. Bureau van dit Blad. 8 voor met Paschen in dienst te treden goed loon bij KLEIN, Oostrum. 9 Alvorens Uw Zoolleer, Gummi Zooien of Gummi Hakken in te koopen, be zoekt dan eerst de van ouds bekende Lederkraam BLERIK Broekstr. 14 Telefoon 792 Standplaats Hoek Hotel »de Zwaan" krijgt ieder kooper een Verder 1 paar Gummihakken 4 ct 3 10 ct nog nooit voorgekomen. Schoenmakers en winkeliers korting. van de vanouds bekende firma Turken- burg uit Bodegraven, zijn te VENRAY verkrijgbaar bij 10 bieden aan zware gesneden en lichte Ondergeteekende bericht hiermee, dat hij ZATERDAG 10 JANUARI een zal openen. lederen Zaterdag gelegen heid voor vrachtvervoer naar Helmond- sche Markt. Vertrek precies 7 uur bij H. Clephas, Patersstraat, alwaar be stellingen kunnen worden bezorgd. Vertrek te Helmond nam. half 1. Voor prompte bediening en goede behandeling wordt ingestaan. 24 Aanbevelend, HEIDE—VENRAY Voor het verrichten van met of zonder paard beveelt zich aan H. Maassen. Brabander bij F. VAN BAAR. bij H. GOUMANS Stationsweg L 1 bij P. H. RONGEN, Zwarte Klef 8 Toiletzeep per doosje (3 stuks) 25 Schoenpoets 2 doozen voor Gele Zeep 16 Groene Zeep17 Gly cenne_ Zeep per pond PER VAATJE LAGERE PRIJZEN. 6 55 Wennex Chloor per pakje per 10 pakjes Permix Vlokkenzeep per pak Stijfsel per pond Glansstijfsel Duivis per doos Verkade's Nacht- en Theelichten Karnemelkzeep per stuk PALMOLIVE PALMETINE Aanbevelend, Reckits Zakjeblauw per zakje 10 zakjes 45 Persil per pak 14—20 Zeeppoeder per pak vanaf 17 Kaarsen per pak vanaf 40 Patentolie per liter 15 Vim per bus COCOS-ROZENZEEP 50 Aanbevelend bij M. HENDRIKS, Overloonsche weg Beleefd aanbevelend, 46 HOFSTRAAT bij H. REIJNDERS, BuusVenray bij G. VAN LIEROP, Langeweg 15 bif H. WEIJS, Steegh bij G. H. VAN OSCH—Drabbels Veulen hoog 65 cM. bij E. HENDRIKX HeikantOverloon Te koop qevraagd mantelketel met pot 70100 Liter Adres Bureau dezer. 8 Burgerlogement Gasstraat Venray te VIERLINGSBEEK zal Dinsdag 20 Januari 1926 om circa 4 uur n.m. na afloop der houtverkoo- ping voor de gemeente Maashees, in café Jean van der Lijck te Maashees, voor den Heer Paul Janssen aldaar publiek verkoopen 132 sl. dennenhout als slieten, palen latten en brandhout in zijn bosch ach ter de Wed. Michiels a.d. Barrière te Venray (circa 100 M. van den grint weg) 18 van te ROERMOND zal op Dinsdag 20 Januari 1925, voor middag 10 uur, in tegenwoordigheid van den Ed.Achtb. Heer Kantonrechter van Venlo, in het Hotel »de Zwaan" te Venray in het openbaar verkoopen Gemeente VENRAY No. 1. HUIS met aanhoorigheden, (vroegere sigarenfahriek G. F* Aerts en Zonen) aan de Schoolstraat, sectie G No. 4392 groot 3 aren 35 cent., naast het volgende perceel en in huur bij M. Poels. liet pand bevat benedenWinkel, gang, kamer, keuken, weschkeuken, werkplaats en garage, benevens kelder boven: 6 kamers en 2 zolders. No. 2. Tuin of bouwplaats aan de Schoolstraat, sectie C no. 5424, groot 7 aren 45 cent., naast No. 1 in gebruik geweest bij P. Custers. No. 3. Bouwland op het Desselke, sectie G no. 434 groot 54 aren 10 cent rijgenooten P. J. Voesten en P. J. Linders. Pachter: P. J. Linders. No. 4. Bouwland (bouwterrein) in Venraysch Veld, aan den Oostrumschen weg, sectie G no 3888, groot 37 aren 8o cent., naast de familie Jos. Aerts en J. A. Gossens. PachterH. Baeten. Wordt in pereeelen en in massa ge veild. Voor nadere inlichtingen zich te wenden tot de Wed. Jos Aerts te Venray. 54 te VENRAY zal Woensdag 14 Jan. 1925 nam. 1 uur.ten huize en verzoeke van de Wed. P. Willems te Venray aan het Brukske publiek ver koopen 20 beste scheutelingen waarbij 12 beste fokvarbens. te VENRAY zal Vrijdag 16 Jan. 1925 nam. 3 uur in het café van de Kinderen van Rijswijck te Oirlo, aan het station, voor den heer G. Nelissen te Oirlo, publiek verkoopen 80 perc. boonenstaken, 50 perc. brand hout en eenlge perc. droge dennenstronken alles liggende in het bosch achter Muijzers, grens Meerlo-Wanssum. te VENRAY zal Vrijdag 16 Jan. nam. 4 uur in het café van Gerard Friezen te Oirlo, ten verzoeke van het R.K. Kerkbestuur aldaar publiek verpachten BOUWLAND TE OIRLO. perc 1 groot circa 2680 A. thans in pacht bij P. v. d. Ven. perc 2 groot circa 65 50 A. thans in pacht bij J. Tbeuws. perc. 3 groot circa 23 50 A. thans in pacht bij Ger. Friezen. perc. 4 groot circa 23 50 A. thans in pacht bij Ger. Kemmelings. perc. 5 groot circa 16 A. thans in pacht bij Cbr. Wijers. te VENRAY zal op nader te bepalen datum in Januari voor den Weled. heer J. A. Poels te Venray in het café van Seb. Rutten aan de Heide publiek verkoopen 150 perc. dennenhout (latten, boonen staken en zwaar brandhout) in zijn bosschen in 't Ven. 15 zal op Vrijdag 16 Januari 1925 nam. half 2 in café J. Kemps te Venray Henseniusr plein voor de familie Vullinghs te Horst, publiek verkoopen 100 slagen boonenstaken en brandhout in hun bosch te Venray op de Kemp bij de Vier Uitersten zal op Vrijdag 16 Januari 1925 nam. 2 uur in café J. Kemps te Venray Hense- niusplein, voor zijn principalen krachtens art. 1223 B W. publiek verkoopen De bouwhoeve -Eijkenhof', zeer gun stig gelegen aan den grintweg te Venray aan het Veulen, als 1 De boerderij Eykenhof, bestaande uit nieuwe gebouwen Holl. stal, boomgaard en best bouw- en weiland, kad. H 1650 groot 6.94 H, 2 Bouw en weiland achter koop 1 kad. H 1499 groot 30,45.80 H. 3 Weiland daarnaast kad. H 1359 en 41'4 groot 8.81,90 H. De boerderij wordt ook in massa geveild zal op Maandag 19 Januari 1925 nam. half 3 in café Wed. Michiels, Maash. weg, voor den Heer Hubert Janssen te Venray publiek verkoopen 225 slagen dennenhout, meerendeels prachtige boonenstaken, gelinisiaken en brandhout ;n zijn bosch, langs den Marf- heezerv/eg. zal op Maandag 19 Januari 1925, des nam. om 4 uur in Café Kemps Henseniusplein voor den Heer H. Esser—le Brun, publiek verkoopen Circa 90 slagen dennenhont, waarvan 40 sl. prachtige boonenstaken, 20 9l. spur- riestaken en latten, de rest brandhout in zijn bosch in 't Vlakwater nabij den grint weg naar Merselq biedt zich aan tegen Paschen. Adres Bureau dezer Courant. f zal op Dinsdag 20 Jan. 1925 nam. 1 uur ter plaatse te Oirlo nabij het station voor den heer Herin. Janssen publiek verkoopen: Tafels, stoelen, kinderstoel, wiegeman- den, kachel, bascule, gewicht, waschkuip, tonnen, briketten, brandhout, mangehvor» telen, veldwortelen, cement, kepers, pan nen, gresbuizen, voederbakken, kippen gaas, legnesten en kippenvoerbakjes, enz- zal op Dinsdag 20 Jan. 1925 nam. 3 uur voor de kinderen van Heyster te Venray a.h. Volen, ter plaatse in hun bosch aldaar publiek verkoopen 100 slagen dennenhout bestaande in zware palen, enkele en dubbele latten, boonenstaken en brandhout. zal op Woensdag 21 Jan. 1925 nam. 3 uur in de Bondszaal te HorsirAmerica, voor P. G. Koenders aldaar, publiek verkoopen: 1 Een nieuw gebouwd huis met stal ling, tuin, bouw-weiland en den ondergrond van dennenbosch, gel. te Horst-America. F. 1827 gr. 3 5890 H-A. 2 Hei pachirecht tot 1960 van 3 H.A. 44 a. bouw-weiland en beide gelegen aldaar. Aanv. Paschen en stoppe.'bloot 1925. Het boerderijtje is gunstig gelegen voor het houden van kippener is voorts gelegenheid tot bijpachting van gemeente grond. zal op Dinsdag 27 januari nam. 3 uur in Café Jac. Camps te Oostrum voor den Heer Eug. Esser—Esser pubhek verkoopen 100 slagen meest zwaar brandhout en boonstaken en latten in zijn bosch in de Oostrumsche heide nabij den Notenbere te Oirlo B

Peel en Maas | 1925 | | pagina 3