r BRONCHITIS ABDIJSIROOP ^r^frouwEue8ewetf Gemengd Nieuws. Oistric gehuwd was en thans ook woningtoe lage genoot, terwijl de veearts-keur meester, hoofd van den dienst een rooter aantal dienstjaren had. Waar e keurloonen echter absoluut niet te hoog zijn, voelden B, en W. niets voor verlaging. De heer Geurts steunde he» voorstel Winters. De heer Stoot zou gaarne eene nauw keurige berekening zien opgemaakt, wijl men nu niet wist hoeveel stuks er geslacht werden. De voorzitter antwoordde, dat men met f 5 en f 2 precies zou kunnen komen als de andere voorschriften der wet ten minste dit jaar nog niet behoef den uitgevoerd te worden. De heer Jacobs verklaarde zich be slist tegen het voorstel Winters indien de keurloonen voor noodslachtingen niet verlaagd werden. De voorzitter zeide, dat het hem ge noegen deed, dat de heer Jacobs dit punt ter tafel gebracht had. B. en W. waren echter toch reeds van plan om ter dezer zake met een voorstel ce komen en wel om, als het vleesch bij •ane noodslachting werd afgekeurd, 50 pet. reductie op het keurloon toe te slaan. liet voorstel Winters, gesteund door de hedren Geurts en Verstraelen, om de keurloonen voor eenhoevige dieren en rurderen te verlagen van f 5 op f 4, en voor varkens van f 2,50 op f2 werd door den voorzitter in omvraag gebracht en met 7 tegen 5 stemmen verworpen. Voor stemden de heeren Geurls, Stoot Winters, Pubben en Verstraelen. Tegen de heeren Dr. Janssen, Oden hoven, Haenen, Jacobs, Nelissen en de beide wethouders. Het voorstel van B. en W. werd daarop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Bij post 113 Onderhoud wegen en voetpaden stelde de voorzitter voor om tevens te behandelen punt 16 van de agendaRequest der inwoners van Leunen inzake aanleg en onderhoud van wegen. De voorzitter las dit request alsmede de daarbij gevoegde memorie van toe lichting en bleek daaruit, dat deze bewoners gaarne een verharden weg zouden hebben over de Steeg naar Sleegsbroek, en daaren boven verbetering van andere wegen. Verder werd daarin gevraagd om de regeling van de hand en spandiensten over te laten aan den plaatselijken boerenbond. De voorzitter deelde mede, dat B. en W. naar aanleiding van dit request wenschten op te merken, dat hun col lege niets aangenamer zou zijn, dan dat er een regeling getroffen kon wor den, waarbij de hand- en spandiensten in handen konden gesteld worden van de besturen der Landbouworganisaties doch zij maakten zich hieromtrent, ge werd C'Aor jle veelvuldige ervaring, geen illusies. Zij wilden zich echter gaarne met voornoemd- bestuur in ver binding stellen. Wat de fietspaden be trof, hadden B. en W. deze reeds voorloopig voor één jaar in handen gesteld van den Landbouwbond welke inmiddels doende is aan de verbetering. Wat het eerste gedeelte van het re quest betrof, wenschten B. en W. op te merken, dat verschillende daarin genoemde wegen slecht waren geweest, doch inmiddels reeds verbeterd waren. B. en W achtten zich echter niet ver antwoord om den raad voor testellen om den weg loopende van den Prov. weg bij v. d Berg over de Steeg naar Steegsbroek geheel te verharden. B. en W. gaven toe, dat dit wel een drukke weg was, maar deze weg toch niet <>or doorgaand verkeer was, doch de nancieele toestand der gemeente liet iet toe om deze weg te verharden, ovendien waren er in alle gehuchten zulke wegen en dan wist men nog niet waar men zou ophouden. De post voor onderhoud wegen gaat toch reeds reus achtig omhoog en als hel zoo bleef doorgaan met de zware vrachtauto's zouden we in deze gemeente voor onderhoud der bestaande grintwegen een steeds grooter bedrag noodig heb ben. B. en W. achtten tegemoetkoming aan dit verzoek onmogelijk. De heer Nelissen vermeende, dat er Yn.dertijd besloten was om een weg aan het Overbroek met sintels te verbeteren en vroeg of zulks ook geschied was. De voorzitter lichtte nader toe, waar om daartoe niet was overgegaan. De heer Pubben zou toch gaarne zien, dat er op dezen weg eens een proef genomen werd met sintels. Spre ker had in het naburige Sevenum meerdere sintelwegen gezien, die goed waren. De heer Geurls zeide van den ge meente-opzichter vernomen te hebben de gezamenlijke lengte der kiezelwegen in deze gemeente circa 48 R.M. be droeg en zou het zijns inziens op den duur niet anders kunnen gaan dan met een fatsoenlijke weggeldbelasting, ^e heer Pubben kon maar niet be- voór dat er voor de kom zooveel 10. 'in8en en verfraaiingen werden Statir—en dat men niels wilde TC voor de verbetering van een g 'voor een zoo groot gehucht als unen. De voorzitter zeide, dat het hem ge- oegen deed, dat de heer Pubben dit ier gezegd had, doch moest hij daarop gajoorden, dat juist het tegenoverge- i het geval was. Steeds waren de Bfc^hten voorgegaan, wijl eerst de HU naar de gehuchten gemaakt H vooraleer er in het dorp iets Bakt werd. Duizenden' lijden "ellendig aan telkens terugkeerende aanvallen van bronchitis en denken er niet aan dat een blijvende genezingmogelijkis.Bronchitis is veelal het gevolg van verwaarloosde verkoud-j heid. Neem Akker's Abdijsiroop en gij zult on middeUjjk^verlicJiting^'inden.j AKKER'» Alom verkrijgbaar in kokers v. 230 gr. a ƒ1,50, v.\± 550 gr. a 2.75 en v. ±1000 gr. a ƒ,4,50. Eischt kokerverpakking. De heer Stoot vroeg hoelang deze weg was en hoeveel de kosten zoo ongeveer zouden bedragen, waarop de voorzitter antwoordde, dat deze weg li/t K. M. lang was en de kosten on geveer f 10000. Hierover werd verder nog geruimen tijd gediscussieerd waarna besloten wordt, dat B. en VV. in overleg zullen het geval. B. en W. hadden volgens spreker het bedrag van hetgeen er uit het faillissement der bank zou komen zeker niet te hoog beraamd, en kon dan immers het bedrag wat er boven de geraamde f 15000, uitkwam toch ook in effecten belegd worden. De heer Stoot vermeende, dat er toch ook niets op tegen was om het heele treden met de betrokken besturen om -: bedrag op de begrooting te plaatsen te zien, wat er in deze kon gedaan zoolang er nog niets definitiefs bekend worden. De voorzitter deelde verder mede, dat zich voor den reinigingsdienst slechts 8 personen hadden aangemeld spreker zou evenwel nog eens een bekendma king plaatsen of desnoods huis voor huis laten afvragen of men zich wilde aansluiten of niet. De heer Winters vermeende, dat deze dienst beter slagen zou als de tarieven maar lager gesteld werden. Hierna werd 'n half uurtjegepauseerd. Na heropening der vergadering deelde de voorzitter mede, dat de heeren Winters en Verstraelen hem hadden medegedeeld, dat zij de vergadering niet verder zouden bijwonen. Bij de verdere behandeling der be grooting deelde de heer Pubben mede, dat de heer Jaspars hem verzocht had bij deze gelegenheid eens te spreken over dienst woningbuur, wijl hij die erg hoog vond. De voorzitter antwoordde hierop, dat de heer Jaspars zelf gevraagd had om eene nieuwe woning voor hem te bouwen en daarbij aangeboden had om een huurprijs te betalen van f450' per jaar. De woning was gebouwd en ingericht zooals de heer Jaspars het. verlangde en bovendien was de huur nu door den raad nog f 50 lager gesteld dan de heer Jaspars oorspronkelijk had. aangeboden, zoodat deze heel billijk, behandeld was. De heer Pubben vermeende te weten, dat het den heer Jaspars onaangenaana was geweest, dat de huur voor de woning te IJsselstein zooveel lager was. De voorzitter vermoedde toch wel., dat de heer Jaspars voor dat verschil in huur liever in Merselo dan in IJs selstein zou wonen de heer Jaspars had zich dan ook in 't geheel niet te beklagen over de houding van den raad in deze. De toelage voor den gemeente-veearti» werd bepaald op een bedrag van f250'. Bij post 254 Belastingen, deelde d e voorzitter mede, dat de opcenten op d e verschillende belastingen voor 192 5 hetzelfde bleven als over 1924, ook di e op de Rijksinkomstenbelasting mifis deze belasting niet gewijzigd werd. De post onvoorziene uitgaven ten bedrage van f 7354,54 moest nu met f 325, verminderd en wel met f 75, wegens toegekende subsidie aan b.et Kerkbestuur te Gasfenray en met f250 voor toelage veearts. Hiermede was de begrooting voor den gewonen dienst afgehandeld. Bij de begrooting van den Kapitaal- dienst vroeg de heer Stoot, waarom B. en W. hier slechts f15000 van het tegoed bij de Hanzebank hadden ver meld en de rest van dat bedrag al afgeschreven hadden. Er was tot op heden toch nog niets van bekend hoe veel er uit het faillissement zou komen en daarom zou spreker gaarne zien, dat het geheele bedrag op de begroo ting geplaatst werd en dan de eerste verificatie eens afwachten. De voorzitter antwoordde hierop, dat wanneer c surcéance van betaling faillissem het. alsdan zeker was, dat^ pet. meer uit zouden was h*er °°k was. De heer Odenhoven was ook tegen dezen post en was dat zijns inziens de grootsten onzin en de grootste stommi teit die hij in de zes jaar van zijn raadslidmaatschap had meegemaakt. De voorzitter vermaande den heer Odenhoven niet sldus te spreken over zaken, die hij zelf niet begreep. Hierna ontspon zich nog een drukke discussie over het feit of hier al of niet nalatigheid oorzaak was, dat dit geld bij ae Hanzebafik was blijven staan en zette de voorzitter het verloop dezer aangelegenheid nog eens breed voerig en duidelijk uiteen en haalde spreker daarbij nog aan een gezegde van den heer Odenhoven, door deze destijds op eene vergadering van credi teuren in het patronaat gesproken, n.l. »dat allen vermeenden, dat de Hanze bank wel de soliedste bank van heel Nederland was.' De heer Pubben zeide, dat het hem wilde voorkomen, dat sommige leden nog beter op de hoogte waren dan B. en W. De heer Stoot zeide reeds vroeger bij het nazien der rekening van het Alge meen Burgerlijk Armbestuur gewaar schuwd te hebben. De heer Odenhoven verklaarde, dat hij zijn geld al lang in veiligheid had toen er »sjans" van betaling werd aangevraagd. De voorzitter bracht daarop' het voorstel van B. en W. om den uitge trokken post van f 15000 op de begroo ting te handhaven in omvraag er. werd dit voorstel aangenomen met 8 tegen 2 stemmen. Tegen stemden de heeren Stoot en Odenhoven. De voorzitter bracht vervolgens de geheele begrooting in omvraag en werd deze eveneens met 8 tegen 2 stemmen aangenomen de gewone dienst in Ont vangsten en Uitgaven op een gelijk bedrag van f 300457,92 en de Kapitaal dienst in Ontvangsten en Uitgaven op een gelijk bedrag van f 201360. Tegen stemden de heeren Stoot en Odenhoven. Bij de rondvraag informeerde de heer Jacobs of het waar was, dat de gemeente voor hare arbeiders geen rentezegels plakte, waarop de voorzitter ontkennend antwoorddewaarschijnlijk bedoelde de heer Jacobs de tewerkge stelde werkeloozen, doch daarvoor be hoefde niet geplakt te worden De heer Pubben [vroeg of het niet wenschelijk zou zijn om enkele water- lossingen op de gehuchten op den Legger te brengen, waarop de voorzit ter antwoordde, dat men daarmede reeds doende was, doch dat ging niet zoo gemakkelijk. De heer Geurts vroeg of de voorzit ter er niet voor kon zorgen, dat de convocatiebiljetten voor de raadsverga dering in 't vervolg de volle 2 X 24 uur voor »de vergadering in het bezit der leden waren zoo dit met de vorige vergadering het geval was geweest, zou spreker die vergadering wel heb ben kunnen bijwonen. De voorzitter zeide toe hiervoor in 't vervolg te zullen zorgdragen. De neer Odenhoven vond dat de on kosten worden en vroeg hij of 't niet beter zou zijn óm dat oude vehikel maar op te heffen. De voorzitter vermeende, dat men er nog wel zoolang mee kon doorgaan tot het contract was afgeloopende lijn was thans nog geheel door een des kundige nagezien en zou het nu wel weer gaan de kosten zouden misschien wel iets hooger zijn, dan andere jaren; mocht het echter niet meer gaan, dan zouden B. en W. tijdig met een voor stel bij den raad komen. Verder niets meer aan de orde zijnde niemand meer het woord verlan gende sloot de voorzitter te ruim 8 uur de vergadering met gebed. VENRAY, 10 Januari 1925. Met ingang van 16 Januari is de heer Jos. Voesten, kantoorbediende der Posterijen alhier overgeplaatst naar het Telegraafkantoor te Amsterdam. Mej. E. van Opbergen, thans kantoorbediende der Posterijen en Telegrafie te Horst is met ingang van 16 Januari in gelijke betrekking be noemd te Venray. Dinsdagavond gaf ons Mannen" koor en Fanfarecorps een concert in het Patronaat voor de Honoraire leden van beide vereenigingen. De groote zaal was flink bezet De muziek en zangnummers werden on berispelijk ten gehoore gebracht. Onze muziek- en zangliefhebbers genoten Voor de leden van dé Luchtwacht dienst Venray zijn bij den comman dant prachtige gedenkplaten aangeko men, voorzien met de handteekening van H. M. de Koningin. Zondag speelde D.S.O. haar derde competitiewedstrijd te Venlo legen »Venlo", welke eindigde met een gelijk spel 22. De op Nieuwjaarsdag gespeelde wed strijd D.S.O.V.O-S. eindigde met 4 1 in het voordeel van D S.O. Hefc Zevende Gebod. De Tooneeluitvoeringen van ons Patronaat staan, naar aller getuigenis, niet op laag peil. Integendeel I Van het goed tooneel gaat een opvoedende kracht uit. Dit beginsel wordt voor oogen gehouden en terwille van dit beginsel wordt geen moeite gespaard. Goede spelers, die vroeger lid van het Patronaat zijn geweest, doen vol ijver en toewijding mede. Dezen keer zal door de Tooneelclub Genesimus worden opgevoerd het tooneelspel »Het Zevende Gebod". De schrijver van dit stuk (wij behoeven geen namen te noemen) heeft op dit gebied alreeds lang zijn sporen met eere verdiend. Het is een tooneelstuk van aandoenlijke schoonheid 1 Gelukkig dat het grappige element niet vergeten is in het diep-tragisehe geheel. Het leven is nu eenmaal zoo. Het feit dat de geëerde schrijver tevens als regisseur optreedt, zal de voortreffelijkheid van het een en ander ten zeerste verhoogen Zooals men weet, worden voor deze uitvoering geen kaarten verkocht. Omdat er telkens een zeker soort lieden de zaal binnensluipt, zonder in het oezit te zijn van een kaart, zal er, naar wij vernemen, strenge controle worden gehouden. De politie nam alhier in beslag een valschen gulden dragerde de beeltenis van H. M. en het jaartal 1923, terwijl het randschrift ontbrak. Wat de Adoro-Te-film behelst. Dit is de film van het Róomsche Hoogfeest dat Nederland's Katholieken tot rechtmatigen trots en voldoening strekte, van het Hoogfeest dat de an dersdenkenden tot bewondering dwong en onze vijanden met stomheid sloeg. Dit is de bioscoop-opname van de Wereldvergadering, verleden zomer in Amsterdam gehouden, waaraan deel genomen hebben duizenden en duizen den, uit alle landen der wereld samen gestroomd, tot verheerlijking van het Aanbiddelijk Sacrament des Altaars, Dit is een lichtspel van wondere schoonheid. We zien onzen Kardinaal van Ros- sum in Antwerpen aan boord gaan. Mooi gezicht op'de Schelde. Wij aan schouwen de Batavier in volle zee, Dan de aandoenlijke begroeting in de haven van IJmuiden, de triomftocht over het Noordzee-kanaal, de aandoen lijke hulde der Volendammer visschers, de blijde inkomst in de Stede van Amsterdam, de opening van den stoet bij het Centraal Station. Wij zijn te genwoordig hij de luistervolle plech tigheden in het reusachtige Stadion, waar kardinalen, bisschoppen, ridders, officieren enz., tienduizenden bijeen, vereeren den Verborgen God onzer altaren. Och, laten wij maar eindigen, 't is toch èl te veel om op te noemen. Niemand in Venray en omstreken verzuime deze film te gaan zien. OOSTRUM. Het concert met tooneel- uitvoering door onze fanfare gegeven is prachtig geslaagd. De zaal was beide avonden zoo vol dat velen zich met een staanplaatsje moesten behelpen. Oostrums acteurs hebben zich weer kranig gehouden zoowel in drama als in kluchtspel en voordracht^ Ook de muziekstukken werden goed {Ingevoerd De directeur de heer V ^vennq' aan den tram VumstraatrKrommen^ altijd het programnjakker^iïrigsl L in elkaar te zetten dat van lang wach ten tusschen de bedrijven geen sprake is. Het publiek keerde dan ook zeer voldaan huiswaarts. MERSELO. Dinsdagavond vergader de de leden der Onderlinge Veeverze- zekering. Na voorlezing van 't jaarver slag werd besloten verschiljende nieuwe artikelen aan te schaffen, daar de oude door den lijd onbruikbaar geworden waren. De aftredende bestuursleden, J. Muijsers en A. Verstraaten werden herkozen. Hierna vergaderden de leden van den Eierbond. Na voorlezieg van het jaarverslag werd het vervoer der eieren aanbesteed. Eenige inschrijver was A Wijnhoven te Venray voor 25 ct per 1000 stuks, aan wien de verzending dan ook gegund werd. Het aftredende be stuur werd herkozen. Posteryen en Telegrafie. Volgens de z.g. commissie-Nolling, zullen de P. en T.-kantoren in de In spectie Maastricht, Geldrop, Oirschot, Valkenswaard, Schaesberg, Treebeek, Asten, Deurne, Gemert, Beek, Meerssen, Eijsden, Echt, Heijthuizen, Gulpen, Vaals, Helden-Panningen, Horst en Tegelen, worden omgezet in bijkantoren, terwijl voorgesteld wordt om de hulp kantoren Meijel, Liessel, Neerkant, Roosteren, Peij en Stevensweert, om te zetten in stations voor den P. en T. dienst. Notariaat. Bij koninklijk besluit is benoemd tot notaris binnen het arrondissement Roermond ter standplaats de gemeente Helden de heer mr. F. M. A. Haffmans candidaat-notaris te Helden. VENLO. Nadat alhier de Maas Woensdag den stand van 16.42 M. bereikt had, kwam de was tot stilstand. Het wérd hoog tijd, de Maasstraat staat voor een klein gedeelte blank, terwijl het water reeds in enkele woningen drong. Het verkeer aldaar is nog mogelijk; de wagens rijden door het water terwijl het publiek over een plank en stellage kan passeeren. Het hooge water veroorzaakt intusschen veel last aan het lossen en laden der schepen, wat alles in de beperkte binnenhaven moet geschieden. Sic transit... Dezer dagen werd aan een opkooper verkocht de overblijfselen van den vroegeren motortram Venlo-Tegelen- Steyl. Het waren een paar loodsen met inhoud, een 32 tal wagens en een paar locomotieven. Wellicht zullen ze in de naaste toe komst elders langs de wegen snorren, maar wij zijn onze tram naar Tegelen Steyl kwijt en er is nog geen kijk op, dat een nieuwe gelegd wordt. Eigen aardig blijft evenwel, dat de vroegere concessionarissen niet gedwongen kon den worden aan hun verplichtingen te voldoen. ROERMOND. Op de Goop. Eiermijn van Maandag was de aanvoer 5X7000 eieren. Hoogste prijs f 12,70. Laagste prijs f 8,80. SWALMEN. Alhier werden Dins dagmorgen hij een zandverschuiving twee personen bedolven. Met groote moeite gelukte het de mannen uit te graven. Beiden waren bewusteloos en een van hen was ernstig gewond. Ernstige mynongevallen. De 18 jarige mijnwerker B. uit Maas tricht geraakte in de Staatsmijn Emma bekneld tusschen wagens en werd in deerniswekkenden toestand overge bracht naar het ziekenhuis te Heerlen, waar hij kort na aankomst overleed. In Staatsmijn Hendrik geraakten de mijnwerkers R. en L. bekneld. Zij werden met een been- en wervelbreuk n8ar het ziekenhuis te Heerlen over gebracht. Hun toestand is bevredigend, bedoeld Januari t dienstmei nemens leven te vrijspreki te 's HerU onmiddell Vrouw kalm aat dat zij vri^ Op den 30-jarige arbe auto gegrepe wilde stappei auto en de Bij het heden is de van den tér gevallen en>o Het voorzitterschap der Tweede Kamer. Naar »Het Gentrum" uit goede bron verneemt, zal de voorzitter der Tweede Kamer, Mr. Dr. D. A. P. N. Kooien zich in de volgende zitting niet meer voor het presidium beschikbaar stel len. Ned. Trekpaard. Op Woensdag 18 Februari houdt de vereeniging Stamboek voor het Neder- landsche Trekpaard (Belgisch type) een algemeene vergadering te 's-Gra- venhage, waarin o.m. een voorstel in bel"-deling komt, in 1925 weer een naie &ile tentoonstelling te houden. sIqj, hoofdbestuur heeft zich opnieuw toine* minister van oorlog gewend met hf Vaerzoek, voor deze tentoonstelling g<re£. ik te mogen maken van de meScj}ire oefenterreinen bij Breda, doch - wVoj.rom met ongunstigen uitslag. De 18 °P& militaire adviseurs baseeren hun on-"1} er gunstig advies op de bewering, dat he*-,"'°P oefenterrein te veel van een tentoo uj3 werjS stelling, met den aankleve van dieei .fnieder> di te lijden zou hebben. .bwf.'VT'11 Op het ontwerp-begrooting voor 19>0 m f 25.000 voor de tentoonstelling ijtiidi* h'^' getrokken. Vrouw Desmet vrygesproien Het Amster'^. h'tshofsp1 Dinsdag vj Nieuwjaar a Vpjj publieke tribei}AC0BS St Wratje* Wat die ni JACOBS. Cle£ee kurf bedoeld hebb js. Het Hof -ahg Nieuwjaaïng dat t Wi 1 meisje 1 ijzervlechieis jj 1 Keukenmei Venray. 2 of 3 gezinne 15 aren g 5 burgerdie 6 boerendie 2 boerenknfj Mijnwe ke 1 boerendiei. 1 boerenkneïjl 1 bejaarde v 2 jongens ki 1 iweede mi Ble 3 kantoorbec 5 boerenkne( 1 scbaapsber 2 werkmeisjt 1 dagmeisje 1 2e meid - -I KS&ksuji L Morgen Zond. i 3 herhalingscate Communie voor i' 4 uur recollectie >l de Missie van Al Maandag hall Theod. Thuijla. f Dinsdag half h j Dekkers. Woensdag ha J. Munsters en &J Donderdag 7 i 3 leesmls, 8 uur J» Bekkers. ji Vrijdag half a Jaarg. voor Jat t< Zaterdag. li 7 uur leest ns kinderen dor de Deze week f 1 gebracht. Dinst. 'da en Donderdag Dinsdag half 7 ik lid der H Farni' 7 als lid der flat Morgen Zob< onderrichting, 5 uur Lof. Best Dinsdag half H. Antonius, on* Donderdag om diensten voor La Aartsbroederschap Vrijdag teestd' tellen eerste ir o g.v., om hal mm Kruisweg. -- Vandaag Co 'i" r st. 4 lb D* j cogens 1 kunnen hun ui, bruiken doch u jongem worden P1 zooveelmogelijk p Wanntr een vai es voor Ich en vij Patroiat is, dar cents er persoon verzo: ingeroer gaan Iet is te bede vond komen yi te dk wordt. B*GmUKm GEORENei. Jannes L. G. ü^ai fidrikus G. y&-« S( Ironella J. fctha G. Jan r t fria P J Ba .t. O^RLEDEN jnbertus Reintj iai jatiënte St. Ar GIUWD aannes A. H. j ai Gruda* J. M. Vet-is tem ray. -aannes A. Sege Bond en Adrian t<enray. nstelle- voor i 3urgemee algemei igs telling gans geb tijdig bij Ue aa bedragen voor 31 Dec. 1925 f Degenen, die stort voor het f 1.25 terug c Burgemeeste J'USA

Peel en Maas | 1925 | | pagina 2