EcSrL„d"'; Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken, «c« Dit nummer bestaat uit twee bladen Raadsvergaderingen te Venray. Zaterdag IO Januari f925 16e Jaargang No. 2. ._,sPEEL EN MAAS BHi W PRIJS DER ADVERTENTIEN Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF. VENRAY - Telefoon 81. SST Woensdag 31 December 1924 Afwezig de heeren W. Winters, J. II. Nelissen, V. Fonck Jr. J. Stoot, P. Haenen, A. Verstraelen, H. Odenhoven en J. H. Geurts, waarvan de 2 eerst genoemde met kennisgeving. Te ongeveer half vier opende de voorzitter de vergadering met gebed en deelde daarna mede, dat vah de heeren Winters en Nelissen bericht was inge komen, dat zij verhinderd waren deze vergadering bij te wonen. Verder deelde de voorzitter mede, dat volgens de presentielijst aanwezig waren de heeren Dr. A. Janssen, P.A.Jacobs, P. Pubben en de beide wethouders Janssen en Houben en moest spreker constateeren, dat het volgens de wet vereiscbte aantal leden van de helft plus een niet aanwezig was, zoodat in deze vergadering geene beraadslagin gen gehouden nog besluiten genomen konden worden. Spreker zeide verder dat nog hij nog B. en W. hadden kunnen bevroeden, dat deze dag de heeren zoo ongelegen zou zijn gekomen, en had hij daarom de vergadering nogal wat vroeger gesteld. De heeren schenen echter op 't laatste oogenblik verhinderd te zijn geworden, wijl zij \nders wel bericht van verhindering .ouden hebben gezonden. Spreker zou thans ech'er eene nieuwe vergadering uitschrijven. Na de aanwezige heeren alsmede hunne gezinnen nog een gelukkig en zalig Nieuwjaar te hebben gewenscht sloot de voorzitter de vergadering met gebed. Vrijdag 2 Januari 1925, nam. 3 uur. Afwezig de heer V. Fonck Jr. De voorzitter opende de vergadering met gebed en deelde mede, dat van den heer Fonck bericht was ingekomen, dat hij wegens zwakte nog verhinderd was deze vergadering bij te wonen. De notulen der voorlaatste en laatste vergadering werden door den secretaris voorgelezen en na enkele op- en aan merkingen van de heeren Winters en Odenhoven, welke respectievelijk om wijziging en aanvulling verzochten, goedgekeurd. 2. Kasopname Gemeente Óntvanger 4e kwartaal 1924. De voorzitter las het procesverbaal van kasopname voor en werd dit voor kennisgeving aangenomen. 3. Benoeming van twee leden in de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs, wegens periodieke aftreding van V. Fonck Jr. en J. Tillemans. Op voorstel van B. en W. werden deze beide heeren bij acclamatie her benoemd. 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot onderhandsche ver- fachting van een strookje grond aan v. d. Sterren. De voorzitter deelde mede, dat de heer v. d. Sterren gevraagd had om een stukje weg te laten vervallen en dit alsdan aan hem te verpachten. Na onderzoek was gebleken, dat deze weg niet op de legger stond en behoefde deze dus niet eens vervallen verklaard te worden. De gemeente Wanssam had ter plaatse een nieuwen en veel beteren weg aangelegd en werd het hier be doelde stukje thans niet meer gebruikt. Dii strookje grond was ongeveer 10 Aren groot en stelden B. en W. nu voor om dit aan v. d. Sterren te ver pachten onder dezelfde voorwaarden, waarop hem het groote perceel grond, waarmede dit strookje dan een geheel vormde, was verpacht en wel tegen een prijs van f5 per jaar. Werd goed gevonden. 5. Voorstel van B.^en W. tot ver Voop van circa 6 H.A. ontginnings- ond in de Peel onder IJsselsteyn aan J. Arts. De voorzitter deelde mede, dat er wel m bezwaar tegen jou zijn om deze nd aan Arts te verkoopen tegen den ronen prijs van f250 per H.A. plus per H.A. voor wegen en water- Vngen -J~evonden, Verzc u~n' OschrijCI Piel g, K-" tfiame voorz. ïede, dat B. en VW geen ^BflnhaAIÉp hferzoejr 'xr> Holleman tot hem verpacht Dstrumsch Ven willigen en stelden zij mitsdien den raad voor hieraan te voldoen. Werd goedgevonden. 7. Voorstel tot wijziging der Alge- meene Politieverordening in de gemeen te Venray. De voorzitter deelde mede, dat, in afwachting van p.ene algeheele herzie ning der Politieverordening, welke noodzakelijk is, B. en W. van oordeel waren, dat thans reeds enkele voor- loopige wijzigingen werden aangebracht, die zeer urgent waren, en stelden zij daarom de volgende wijzigingen voor le. het bestaande Art. 28 te laten vervallen en dit te vervangen door een nieuw Art. 28 luidende als volgt »Het is verboden op of aan straten of wegen zonder van gemeentewege daarmede heiast te zijn, bekendmakin gen ol reclameplaten te plaatsen, te bevestingen of aan te brengen op of aan openbare gebouwen, gemeente eigendommen of van gemeentewege opgerichte aanplakborden, of zoodanige handelingen te verrichten zonder toe stemming van den eigenaar, beheerder of bewoner, op of aan particuliere eigendommen. Eveneens is het verboden, behalve aan hen, die daartoe ambtshalve be voegd zijn, op of langs de straten ver- koopingen, afslagen, aankondigingen en bekendmakingen van welken aard ook, luidkeels om te roepen of af te roepen, tenzij met toeslemming van Burgemeester en Wethouders. 2e. het bestaande Art. 29 wordt aan gevuld als volgt h) met kaarten of met of om geld te spelen. i) het voetbalspel uit te oefenen of andere spelen, die voor het publiek of omwonendeu hinderlijk zijn. j) aan de straat- of wegzijde der ge bouwen zonder vergunning van den bewoner of gebruiker en voor zoover het betreft gemeentegebouwen, zonder vergunning van B. en W. op of tegen muren, deuren, ramen, dorpels of hek ken te zitten, liggen of le leunen. k) zich zonder noodzaak op de trot toirs en in de straten zoodanig op te houden of te blijven staan, dat daar door het vrije verkeer wordt belem merd. I) tusscheh zonsondergang en zons opgang zich op te houden in de open hal onder het Raadhuis. 3e. achter het bestaande Art. 31 wordt een nieuw Art. 31a ingelascht, luidende als volgt Het is verboden de trottoirs en an dere kennelijk alleen voor voetgangers bestemde plaatsen te berijden met voer tuigen of deze daarop té doen stilstaan of daarover paarden, ezels of vee te drijven of daarop te doen stilstaan. Dit verbod geld niet ten aanzien van kinderwagens en ziekenwagens." 4e. het bestaande Art. 48 vervalt en wordt vervangen door een nieuw Art. 48 luidende als volgt Het is verboden zonder vergunning van B. en W. optochten te houden, op openbare plaatsen muziek te maken, vertooningen te geven of het beroep van liedjeszanger uit te oefenen, of zich gemaskerd of vermomd te ver- toonen. 5e. achter het bestaande Art 77a wordt ingelascht een nieuw Art. 77b luidende als volgt: Het is verboden verplaatsbare motoren in woningen, gebouwen, schuren, stal len en dergelijke getimmerten, of wel in de buitenlucht op een afstand van minder dan 2 meter van hoopen ot stapels hout, ongedorscht graan, schan sen of takkebossen of ander brandhout of turf en van stroodaken, in bedrijf te hebben of tot aanzetten in gereed heid te brengen, alsmede blaaslampen brandende daar te hebben of te ont steken. 6e. werden verder nog verschillen de strafbepalingen vervallen verklaard en één nieuwe strafbepaling voor de geheele verordening daaraan toege voegd, luidende Overtreding van eenige bepaling dezer verordening wordt gestraft met geldboete van ten hoogste f25 of hech tenis van ten hoogste 6 dagen. De voorwerpen door middel van overtreding verkregen of waarmede overtreding is gepleegd, kunnen wor den verbeurd, voor zoover zij den ver oordeelden toebehooren. Nadat de voorzitter op 'n vraag van den heer Odenhoven nog nadere in lichtingen had verstrekt, werden de voorgestelde wijzigingen met algemeene stemmen goedgekeurd. 8. Behandeling der aanvragen om subsidie van a. Kerkbestuur te Castehray. De voorzitter las deze aanvrage voor en bief daaruit, dat het Kerkbes te Gast ray voor de jaren 1925, 927. '8 en 1929 nog ontvangen \&n f jaar en zou gemeld Bestuur na verloop dier jaren geen subsidie meer vragen. Na toelichting van den voorzitter werd hiertoe zonder hoofdelijke stem ming besloten. b. R.K. Politiebond »St Michael". De voorzitter las ook deze aanvrage voor en deelde mede, dat aan het sub. 2 van deze aanvrage gedaan verzoek reeds vroeger was voldaan, wijl de Raad destijds al besloten had het diploma te erkennen en daarvoor ook eene toelage nad vastgesteld. Wat het sub 1 gedane verzoek betrof vermeenden B. en W. gelet op den algemeenen toestand, te moeten advi- seeren niet over te gaan tot het ver- leenen van nieuwe subsidies en op dit verzoek afwijzend te beschikken. Werd goedgevonden. 9. Voorstel van B. en W. tot het verleenen van een crediet van f5000 voor meubileering van het Raadhuis. De voorzitter deelde mede, wat er zoo al noodig was voor meubileering van den raadzaal, burgemeesterskamer, vergaderzaal van B. en W. en de secretaris-kamer. Spreker had een en ander met den architect besproken, doch was het niet juist te zeggen welk bedrag er precies noodig zou zijn, maar was het bedrag van f 5000 bepaald laag le noemen. De heer Winters vroeg hoe men zou trachten die meubelen te koopen en of er eerst geen teekeningen gemaakt werden. De voorzitter antwoordde hierop, dat er een paar fiima's gevraagd zouden worden, door en door vertrouwde men- schen en degenen hier in Venray, die er eer in stellen om deze meubelen te leveren, zullen zijns inziens hun best dan ook daarvoor wel doen. Op eene desbetreffende vraag van den heer Stoot deelde de voorzitter mede, dat de teekeningen door den architect gemaakt zouden worden. De heer Sloot zeide verder, dat er op de begrooting voor 1925 nog een post van f1800 voorkwam, zoodat dit dus in totaal f6800 werd. De voorzitter zeide, dat de f5000 diende voor .le mëubileöring, terwijl die f1800 bestemd waren om in een groot tekort aan kasten, enz. te voor zien. Spreker achtte het echter niet in het belang der gemeente om een alge meene inschrijving te houden. De heer Pubben gevoelde zich ver plicht om nog eens te zeggen, dat hem deze f5000 toch verbazend hoog voor kwamen en zou hij gaarne zien, dat B. en W. na de inschrijving den raad nog eens hoorde. De voorzitter antwoordde, dat de raad toch wel wat meer vertrouwen mocht stellen in het Dag. Bestuur. Het gevraagde bedrag is beslist niet te hoog als men eens naar andere raad huizen gaat zien en de heeren konden er van overtuigd zijn, dat zij waar voor hun geld kregen. De heer Odenhoven hoopte, dat de gunning door het Dag. Bestuur zou geschieden men mocht wel eens een buitenstaander hooren, maar men mocht zich daardoor niet laten beïnvloeden. De heer Winters merkte op, dat het thans maar een draaien was om het geen in de vorige vergadering op voor stel van den heer Stoot besloten was, n.l. dat aan de raad eene specificatie en de teekeningen zouden worden over- De heer Stoot zeide, dat de door den voorzitter gegeven specificatie zoo klein mogelijk was. De voorzitter antwoordde, dat het wel treurig was als men dat nog niet meer aan hel Dag. Bestuur kon over laten. 't Leek wel of de Raad het Dag Bestuur niet vertrouwde, doch dan moest men het ronduit zeggen. In een gemeente, waar de gunning van wer ken van 2 ton aan het Dag. Bestuur wordt overgelaten geeft het geen pas, dat over deze f 5000 zoo beraadslaagd wordt. De heer Geurts wenschte alleen, dat de f 5000 in de gemeente zouden blijven De heer Nelissen zeide gehoord te hebben, dat de meubelen reeds te Gen nep gekocht waren en vroeg hij of zulks waar was. De voorzitter zeide, dat deze vraag hem zeer veel genoegen deed. Dit ver haal was van a tot z gelogen. Wel was er iemand uit Gennep bij spreker ge weest om zich te recommandeeren, anders niets. Ten slotte bracht de voorzitter het voorstel van B. en W. in omvraag en werd het gevraagde crediet met alge meene stemmen toegestaan. 10. Ingekomen schrijven van Ged Staten betreffende wijziging instructie ^arts, Hoofd van dienst, .er las dit schrijven voor daaruit dat Ged. Staten iet tegen de Combinatie van de betrekkingen van gemeente veearts en van keurmeester, hoofd van den dienst zijn, doch wenschten zij de instructie van dezen functionaris zoo danige wijzigingen aan te brengen, dat de bedoeling van den raad juister werd weergegeven. Werd goedgevonden deze wijziging aan te brengen. 11. Ingekomen schrijven van Ged Staten betreffende wijziging der instruc tie van den Keurmeester, hoofd van dienst en hulpkeurmeester, ingaande 1 Januari 1925 wat betreft hunne salarieering. De voorzitter las ook dit schrijven voor en bleek daaruit, dat Ged. Staten hunne beslis&ing ter dezer zake hadden verdaagd in afwachting van het bericht van den heer Inspecteur van de Volks gezondheid. 12. Ingekomen schrijven van Ged. Staten in zake salarieering Burgemees ter en Secretaris. De voorzitter las dit schrijven voor en deelde Ged. Staten daarbij mede, dat zij niet voornemens waren de salarissen van Burgemeester en Secre taris op een lagere basis vast te stellen. De voorzitter vroeg of iemand hier omtrent nog het woord verlangde. De heer Winters zeide, dat er aan dit besluit wel niets te doen zou zijn en was het voorloopig niet noodig daaromtrent iets naders te zeggen. We moeten dit schrijven maar zorgvuldig bewaren, evenals 't schrijven van den raad door Ged. Staten wel zorgvuldig zal bewaard worden. De commissie tot onderzoek van het rapport van B. en W. in zake salarisherziening had zich volgens spreker laten leiden door het standpunt, dat de gemeenteraad op 20 December 1920 had ingenomen bij de toen voorgestelde salarisverhooging voor gemeenten van 10000 inwoners. Spreker lichtte de inzichten der com missie nader uitvoerig toe. Na breedvoerige repliek van den voorzitt°r werd deze discussie besloten. 13. Wijziging begrooting 1924. De voorzitter deelde mede, dat enkele posten de,zer begrooling verhoogd en andere verlaagd moesten worden, o.a eene verhooging van het salaris van den secretaris met kindertoeslag voor 3 kinderen. Werd goedgevonden deze wijzigingen aan te brengen. 14. Voorloopige vaststelling der Gemeenterekening dienst 1923 en vast stelling rekening Gasbedrijf dienst 1923, De voorzitter las het rapport der commissie van onderzoek derer reke ningen voor en bleek daaruit, dat de commissie alles nauwkeurig in orde had bevonden en vermeende zij mits dien den raad te moeten adviseeren de Gemeenterekening voorloopig vast te stellen als volgt Ontvangsten Gewonen Dienst op f 333537.37 Uitgaven Gewonen Dienstop f 280738.58 Ontvangsten Kapitaaldienst f 230247.89 Uitgaven Kapitaaldienst f 285444.23 Totaal der Ontvangsten f 563785.26 Totaal der Uitgaven f 566182.82 Nadeelig Saldo f 2397.55 De heer Winters stelde voor om de punten 16 en 17 eerst af te werken vooraleer tot behandeling der begroo ting werd overgegaan. De voorzitter deelde mede, dat B. en W. voornemens waren deze punten te behandelen bij de desbetreffende arti kelen der begrooting. 15. Behandeling der begrooting dienst 1925 en begrooting van het bedrijf der Gasfabriek dienst 1925. De voorzitter deelde mede, dat B. en W. gemeend hadden de begrooting en vooral de memorie van toelichting zoo uitvoerig mogelijk te moeten maken, en vermeenden zij daarin geslaagd te zijn, wijl de vragen om inlichtingen dit jaar veel minder is geweest. B. en W. hadden zich op het stand punt gesteld, dat de ontvangsten in de eerste jaren niet zoodanig zouden stijgen als de uitgaven. Op't oogenblik stond de gemeente er betrekkelijk nog gunstig voor, omdat de begrooting 1925 egonnen kon worden met een flink batig saldo van de laatst afgesloten rekening, maar wijl die post ieder jaar minder wordt, zal daarop na 1927 niet meer mogen gerekend worden. Al feven de cijfers geen al te pessimistisch eeld, voor wat de toekomst betreft, zal daarop niet meer mogen gerekend worden. Op het oogenblik zijn de tijden voor heel veel vakken nog niei roos kleurig en leven we nog steeds in een tijd van malaise, zoodat er voorloopig niet op een stijging der totaal inkoms ten mocht gerekend worden. Tegenover de bedrijfslasten van moderne bedrijven moesten deukingsposten komen en zul len de lasten (&R-J?2^^gx^rukken op hen, die ze genieten. Na deze algemeene beschouwing van den voorzitter werd overgegaan tot de artikelsgewijze behandeling der begroo ting. ij post 19 werd een bedrag van f 3300, uitgetrokken voor salarissen gemeente-ambtenaren en deelde de voorzitter mede, dat B. en W. voor nemens waren de salarissen dezer ambtenaren te verhoogen en wel het salaris van den Ambtenaar van den Boom van f 1300, op f 1400, van den ambtenaar Aerts ;van f 700, op. f 900, en van den ambtenaar de Vocht van f 500, op f 700, respectievelijk met in gang van 1 Januari, 1 Juli en 16 Jan. 1925. De post voor onderhoud Kadaster moest worden verhoogd in verband met het aanschaffen van een nieuwen kast voor het opbergen de kaarten, doch zouden deze meerdere uitgaven volgens den voorzitter spoedig uitgespaard zijn aan vermindering van het vernieuwen van kaarten. Bij den post salarissen dienaren van politie vroeg de heer Winters of deze salarissen waren vastgesteld volgens het in de vórige vergadering aange nomen rapport der commissie, waarop de voorzitter ontkennend antwoordde. De voorzitter vroeg of het nu w billijk was, om, waar ae salarissen vt burgemeester en secretaris thans niet verlaagd worden, de salarissen der andere ambtenaren toch te verlagen. De heer Winters vermeende, dat de beslissing van Ged. Staten geen invloed op den raad behoefde te hebben. De heer Stoot vermeende in boven staande vraag van den voorzitter en het rapport van B. en W. eene legen- spraak te zien. Immers in hun rapport stelden B. en W. voor de salarissen van burgemeester en secretaris niet te verlagen, maar wel de andere ambte naren. Spreker vond het thans beter om ook de lagere ambtenaren niet te verlagen, waarom zouden zij het loodje moeten leggen als de hoogere ambte naren niet verlaagd worden. De voorzitter ontkende, dat B. en W. voor de hoogere ambtenaren geen ver-, laging van salarissen jgmrstAlde wel voor lagere ambtenaren. De heer Winters zou willen voor stellen om het besluit van de vorige vergadering in deze maar le hand haven. Na eenige discussie stelde de heer Verstraelen voor om de salarissen van 1924 van alle ambtenaren ook voor 1925 te handhaven. Dit voorstel, gesteund door de heeren Haenen en Odenhoven, in omvraag gebracht werd aangenomen met 9 tegen 3 stemmen. Tegen stemden de heeren Geurts, Winters en Nelissen. Ook wat de toelagen betreft werd met de zelfde stemmenverhouding be sloten de woning- en kindertoeslagen te laten zooals ze in 1924 waren. Bij post 81 Keur- en Slachtloonen stelde de voorzitter voor om daar (evens te behandelen punt 17 van agenda, luidende Request der slagers te Venray inzake verlaging der Keurloonen. De voorzitter las dit request voor en deelde mede, dat [de kosten van den Keuringsdienst in ontvangsten en uit gaven wordt begroot [op een gelijk be drag van f 5500. In 1923 hadden de ontvangsten bedragen f 6863, de uit gaven f 5020, zoodat er ongeveer f 1900 over was. B. en W, wenschen op te merken, dat de keuringsloonen over't algemeen niet hoog doch eerder naar den lagen kant waren. De slagers erkenden zelf dat de dienst goed geregeld is en uit stekend functioneert. De keurloonen zijn werkelijk niet te hoog en B. en YV. geloofden niet Jdat verlaging der keurloonen eenige prijsverlaging van het vleesch tengevolge zou hebben, zoodat een eventueele verlaging toch niet aan het publiek ten goede zou komen. De heer Nelissen zou liever de keu ringsloonen voor huisslachtingen laten vervallen al was 't alleen maar om de menschen dien last om telkens naar Venray te loopen te besparen. De heer Winters bemerkte, dat de raad niet van het standpunt uitgeg was om van den keuringsdia bron van inkomsten te make, spreker van gevoelen, dd moest overgaan om de keurig te .verlagen, zooals indertijd was. Nu er met f 6000 al L~ f 2000 winst gemaakt werd, d.i.^31 noemde spreker dat geen redelil winst meer. Hij stelde daarom voor keurloonen te verlagen voor ru van f 5 op f 4, en voor varkei f 2,50 op f 2. De voorzitter antwoordde hie JU de uilgaven ook hooger zouden wijl de hulpkeurmeester inlq'y

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1