kinkhoest. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. VerdtyfVw kwellingen van Rheumatiek Jicht,Spit of Spierpynen m KLOOSTERBALSEM Aangifte Dienstplichtwet. Kerkelijk Leven. Kringvergadering Kiesver- vereenigingen te Venray. De reusachtige graanbouw in Canada AKKER'S Laat uw lieveling niet kwellen Geef het dadelijk Akker's Abdijsiroop 46e Jaargang No. 1. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij vooruitbetaling) f 1,3q afzonderl.nummers 5 c, PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon BI. PRIJS DER ADVERTENTIEN t-8 regels 60 ct c 1 e regel meer VI» ct vertentiën bij abonne ment groote reductie. De Burgemeester van Venray brengt ter kennis van de mannelijke personen, die in 1906 zijn geboren, dat zij zich moeten aangeven voor den dienstplicht in Januari a.s. Speciaal zal hiervoor zitting gehouden worden op 6 Januari en wel Voor hen, wier namen beginnen met een der letters AK van 910 uur. Voor hen, wier namen beginnen met een der letters LR van 10—11 uur. Voor hen, wier namen beginnen met een der letters SZ van 1112 uur. Voor nadere inlichtingen zie men de publicatie ten Raadhuize of vervoege men zich ter secretarie. Venray, 16 December 1924. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. Aan alle lezers van de krant, Aan boeren, burgermensclien, Kom ik een hartelijk gemeend, Een Zalig Nieuwjaar wenschen. Het ga dit jaar U allen goed, c In alle omstandigheden, De zegen Gods zij ruim uw deel. Dan zijt gij wis tevreden. Blijft steeds bevrijd van alle leed, Hebt voorspoed in uw zaken, Een leven, heel van zorgen vrij, Moge U ^gelukkig maken. En wat ik U hijzonder wensch, Wilt deze les bewaren Houdt vrede hoog en eendracht stand, Het zal U vreugde haren. Moog Venray immer meer en meer Tot groei en bloei geraken, En iedereen, 't zij arm of rijk, Hiervan de vruchten smaken. Voor boeren een gezegend jaar, rijk is, steun' de industrie, ^Dit moei de welvaart sterken. !?geet ook d' arme menschen niet, Vl wat gij hen zult geven, 3 God geleend, gij krijgt het weer dit of 't volgend leven. slotte wensch ik iedereen lieluk in alle zaken, hiermee wil ik mijn geschrijf ditmaal maar eens staken. Telesphorus Derde gebed ter eere van de H. Maagd. GloriaCredoPrefatie van Kerstmis. 6 Januari. Dinsdag. Verschoning des Heeren („Driekoningen"). WIT Gloria Credo Prefatie van Driekonin gen. In de H. Mis wordt natuurlijk vooral herinnerd aan de verschijning aan de drie Wijzen uit het Oosten. Laat ons bidden O God, die op dezen dag Uwen Eeniggeboren Zoon door hel licht eener ster aan de heidenen hebt doen kennen verleen genadig dat wij die U reeds kennen door het geloof, tot het aanschouwen van het aanschijn Uwer Majesteit mogen geraken (in den hemel). Door Christus onzen Heer. (Gebed uit de H. Mis). 7 Januari. Woensdag, tot en met Zaterdag 10 Jan. Van liet Octaaf. WIT. (H. Mis als op 6 Jan.) Tweede gebed van de H. Maagdderde gebed voor de kerk of voor den Paus. Gloria Credo. Prefatie van Driekoningen. c^Januari Zondag "Peest van !j Zoeten Naam v. Jezus. WIT. Twede gebed (alleen in stille H Mis- fsen van den Octaafdag van Onnoozele Kirderen. Gloria. Credo. Prefatie van Keistmis. Ite namen van hen, die ons dierbaar ziji, herinneren ons aan al de hoe- nigheden en weldaden, waardoor zij genegenheid hebben gewonnen. |STog meer is dit waar, wanneer de 'naam geheel de werkzaamheid van den persoon aangeeft, die dien naam draagt Dit nu was bijzonder het geval met Christus. Die als mensch van God een naam ontving (Evangelie) welke geheel zijn werk: het verlossingswerk moest aangeven, want Jezus beteekent immers Verlosser, Zaligmaker. Daarom is ook de vereering van dien naam zoo oud als de Katholieke Kerk zelf. De Apos telen gebruikten dien naam 'als hun strijdleus bij de verovering der wereld voor het ware geloofzij deden wonde ren door zijn aanroeping (zoo de H. rus tot den lamgeboreneZilver of goud heb ik nietwat ik echter heb, dat geef ik U: in den naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en wandel); de Apostelen verkondigden aan de wereld, dat er geen anderen naam is, waarin we zalig kunnen worden. Geen wonder dan ook, dat de H. Keik in haren goddelijken eere- dienst of Liturgie, na het Kerstfeest een dag heeft willen toewijden aan het vieren van den Zoeten Naam van haren goddelijken stichter. Met den H. Apostel Paul us bezingt zij er de heer lijkheid, kracht en zoetheid van door de H. Mis gebeden. Dragen wij dit goddelijk Misoffer met de H. Kerk op ter eere van Jezus' Naam, opdat ook onze namen in den hemel mogen opgeteekend worden in het Boek des Levens, en wij aldaar Zijnen Naam eeuwig mogen vieren. 5 Januari. Maandag. Vigilie (voor- a\*>nd) ^driekoningen. WWIT. Ulfde Zondag oifer he] behai-vfcbj -Svan- \an H en naar Bergen en Arcen om3 respt' 5 uur, die de bezoekers der aangekon digde vergadering naar Venray en terug naar Well zullen brengen. lugsïociea Mdeiesllsgsa, Statenkieskring Horst Op Zondag 4 Januari om kwart over drie zal te Venray in het Patronaat eene vergadering gehouden worden der afgevaardigden der R. K. Kiesver- eenigingen in den Statenkieskring Horst. Het Bestuur verwacht dat niet alleen de afgevaardigden maar ook de bestuurs leden der plaatselijke afdeelingen aan wezig zuilen zijn vergezeld van talrijke leden en andere bel afstel iendèii. Tevens noodigen wij uitdrukkelijk uit om deze vergadering bij te wonen de bestuursleden der R. K. Stands en Vakorganisaties. Al bencjoeien zich de standsorganisa ties in het algemeen niet met politiek ën wordt dit aan de Kiesvereeniging overgelaten, er zijn toch verschillende vraè^stultken van politieken aard, die voor "bedoelde organisaties van groot belang en die derhalve ook op de vergadering der kiesvereenigingen ter sprake gebracht moeten worden, om de algemeene aandacht er op te vestigen. Daarbij komt dat de kiesvereeniging de hulp der stands- en vakorganisaties noodig heeft, vooral bij wijze van Propaganda. Er mag toch wel veronder steld worden dat leiders en leden van R. K. organisaties de katholieke zaak ook op politiek gebied willen bevorde ren. Binnen enkele maanden zullen de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats hebben en het is een feit, dat de toekomst van Katholiek Nederland er van afhangt of het zal lukken de Eenheid onder de Katholieke te bewa ren en daardoor de positie der R. K. Staatspartij te handhaven. Dit is alleen mogelijk wanneer allen medewerken, wanneer ieder R. K. kiezer lid wordt van de R. K. kiesver eeniging, wanneer de vergaderingen waar politieke voorlichting gegeven wordt, waar een ieder zijne politieke wenschen en bezwaren ter sprake kan brengen, waar men in contact komt met de politieke voormannen, trouw bezocht worden. De R. K. kiezers moeten niet daar om alleen roomsch stemmen, omdat zij roomsch zijn, zij moeten ook over tuigd zijn, dat zij door op de Katho lieke lijst te stemmen hun eigen en vooral het algemeen belang bevorderen. De Besturen der plaatselijke afdee lingen der R. K. Kiesvereenigingen worden derhalve verzocht, nu reeds met de actie te beginnen, leden te werven, vergaderingen te houden en daarbij zooveel mogelijk samen te werken met de andere groote katho lieke organisaties, maar vooral ervoor te zorgen dat de boven aangekondigde vergadering goed bezocht wordt. Aan de Besturen der R. K. Stands- en Vakorganisaties wordt het verzoek gericht ook hunnerzijds de katholieke zaak op politiek gebied te steunen, door de leden te wijzen op de beteke nis der R. K. Kiesvereenigingen en het bezoek van bedoelde vergadering aan te bevelen. Als hoofdpunt staat op de agenda Lezing van Dr. L. Deckers, lid der tweede kamer der Staten Generaal over den politieken toestand en de a.s. ver kiezingen. Daarna is ge'beid opa vragen te stellen. Zelfonderzoek. Ontwaakt gij 's morgens met pijn in den rug? Hebt gij donkere zwellingen onder de ocgen Zijn de enkels en handen gezwollen Is de urine bewolkt, zanderig of brandend? Geschiedt de loozing te vaak of te weinig? Zijn uw ledematen beverig en rheumatisch, vooral bij ruw en vochtig weer? Doet uw rug zeer, als gij bukt of opstaat? Hoedt u bijtijds laat Foster's Rugpijn Nieren Pillen een nierziekte voorkomen: spoedige behandeling is het eenige betrouwbare voorbehoedmiddel. Verwaarloozing kweekt al te dikwijls blaasontsteking, waterzucht, rheuma- tiek, steenvorming en urinezuur-vergif- tiging. Hoewel Foster's Pillen zelfs bij deze latere verwikkelingen baten, is het verstandiger om dit speciaal nier geneesmiddel tot voorkoming van nier ziekte te gebruiken. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken fl.75 per flacon (geel etiket met zwarten opdruk). 25 De graanbouwer een speculant malgré lui De Telegraaf" heeft een correspon dentie uit Canada over het wel en wee van den graanbouw in dat onmetelijke land. »De rijkdom van Abraham en Job werd geschat naar, hun veestapel. On der de Batavieren was de koe een standaard-betaalmiddel, evenals bij de Chineezen, die er later de huid van een koe voor in de plaats namen, omdat dit q.er) gemakkelijker ruilmid del was. Na de ontzaglijke ontwikke ling van den landbouw, heeft graan de plaats van schapen en koeien ingeno men. Graan kan worden opgeslagen overjaarsche tarwe is iets beter van kwaliteit. Graan kan gemakkelijk ge zaaid, geoogst, opgeslagen en vervoerd worden. Wanneer een farmer 1000 bushels graan naar een elevator heeft •eden, dan kan hij op zijn recu onmiddellijk naar zijn bank gaan, om er geld op te krijgen. In den handel kan men dat niet doen met appels, peren, perziken, aardappelen of andere veldvruchten. Niettegenstaande de mi raculeuze ontwikkeling der conserven- fabrieken, moet to^h bijna 25 percent van alle vruchten en groenten onmid dellijk ter markt gebracht en gegeten worden. De maïsoogst verdwijnt hoofd zakelijk in den buik der varkens en wordt als vleesch en spek verkocht. Tarwe is, zooals we dat hier noemen »ba8iccrop" die over de geheele wereld »gepoold" wordt (als éénheid verkocht). In September en October (in het Zuiden van de Ver. Staten vroeger) gaan de graan-sluizen open. Dan vloeit het gouden graan van de productie eilanden naar de landen, die het abso luut noodig hebben en er contant voor betalen. Het over bevolkte Europa is gedwongen om graan te importeeren. Het zou nog grootere hoeveelheden inslaan, wanneer het voldoende midde len bezat om buitenlandsche granen te koopen. Tarwe is een standaard-voedsel, zoo als goud een standaard-ruilmiddel is. Het is aan geen mode of smaak-gri) onderhevig. Trots al hun geleerdheid hebben economisten goud, als opperst ruilmiddel in den wereldhandel, niet kunnen onttronen. Evenmin hebben de vervalschers van levensmiddelen met hun »ersatz-stoffen" tarwe kunnen vervangen. Een groot landbouwbedrijf in Canada. Op ZondagLr* gn V; uilen autobus- s te Well va Misschien is graan wel een der meest speculatieve handelsartikelen ter wereld en tegelijk een gok-onderneming voor den farmer. Er zijn „meer gokkers op de graanbeurs gesneuveld dan sol daten in den slag van Waterloo. Een tarwe-»pool" schijnt een der meest riskante speculaties te zijn. Doch het graanbouwen in de prairie provincies kan er direct naast geplaatst worden. De prairie pionier houdt echter van »chances", al zal hij dat zelf nooit erkennen. Het bedrijf lijkt oppervlak kig ook zoo eenvoudig en gemakkelijk. Een geoefend boerenknecht (farmer hand) kan voor een ploeg, met zes of acht paarden bespannen (zoo Wordt hier geploegd), van twintig tot dertig acres land op Maandag omploregen. ee ma .«n konden, als zij^Ét wil- Wnjf toch met den onvolprezen Kloosterbalsem, welke tot diep in Uw huid zijn dadelijk verzach tende, pijnverdrijvende, genezende werking voort zet, U weder lenig maakt en als *t ware verjongt ook beroemd bij wonden, winter handen en -voeten, huiduitslag. Eischt de nieuwe verpakking in cartons: 20 gr. ƒ0,50; 50 gr. I. 100 gr. 1,75. Overal verkrijgbaar! den, op Dinsdag het veld eggen, op Woensdag of Donderdag gaan zaaien. Er zijn farmers met reusachtige groote stukken land, die ploeg, egge, rolsteen en zaaimachine achter een tractor hangen en op die manier hun land verzorgen. De farmer, die zuiver spe culeert, kijkt nu niet meer naar zijn land om. Hij wacht tot de boel rijp is. Dan op een mooien warmen dag, en vooropgezet, dat er iets te oogsten valt verschijnt hij met een header," die door drie man bediend wordt. Deze machine maait (pikt), dorscht en vult de graanzakken met de oogst van dertig acres in één dag. Als alles goed mar cheert, kan dit graan naar een elevator ;ereden worden, wear het volgens cwaliteit geprijsd en opgeslagen wordt. De farmer kan, zooals reeds gezegd werd, onmiddellijk geld op het elevator- bewijs krijgen. Een bedryf yol risico. In dit riskante bedrijf behoeft de farmer niet 730 maal per jaar dezelfde koeien te melkenniet de melk te transporteeren, 365 dagen in het jaar, in ijzige kou of gloeiende hitte, over goede en miserabele wegen. Gij voelt en ziet, hoe buitengewoon verleidelijk het bouwen van graan is, totdat men geleerd heeft, met scha en met schande, dat er goede en slechte oogsten zijn. Zooals Hon. Frank Oliver de hoofd redacteur in Calgary, Alberta zeide. »When she is good, she is very, very good, »And when she is bad she is horrid." Marquis-tarwe No. I. Hard, is de nieuwste variëteit voor Noord-Westelijk- Canada. Deze soort rijpt in 100 dagen en is bestand tegen lichte nachtvorsten. In het voorjaar wordt drie of vier weken heel hard gewerkt; en boven dien een of twee weken in het najaar om het graan te oogsten. Dat is alles voor de »zuivere" graanbouwers, die geen vee bezitten en geen andere oogst verwachten. Op deze wijze is de graan bouw een der meest gemechaniseerde en tot in de punten georganiseerde culturen in het Noord-Westen van Amerika geworden. In de dichtbevolkte centra vindt men zelden ot nooit ^graanbouw op groote schaal. Reusachtige hoeveelheden bouwt men op goedkoope en nieuwe grondenen zelden op oude velden. Noord- en Zuid- Amerika, Australië, Britsch-Indië bezit ten dergelijke ontzaglijk uitgestrekte landen (prairies) waar regen schaarsch en (of) de zomers kort, de winters lang zijn. Men noemt die landen »semi-arid" omdat ze in oorspronkelijken toestand gelijken op woestijnen en wijl er meestal niet meer Jan 14 tot 20 inches regen valt, in 365 dagen. In een vori- gen brief werd verklaard, welke ver warde meeningen het raenschdom er op na houdt over twoestijnen'*. De Canadeesche prairies zijn dikwijls van een ongelooflijke vruchtbaarheid; en behouden die wanneer er geen roof bouw op uitgeoefend wordtzooals dat dikwijls, al te dikwijls het geval is. To rain or not to rain, that -Is the question 1 Een der Hollandsche farmers in Calgary kenschetste de situatie als volgtWanneer de regen in het voorjaar op tijd valt, dan zijn wij binnen en wanneer niet, dan staan wij op straat. Daar zit de speculatie in en daarom lijkt het op den duur onzinnig, alles op één kaart te zetten. Het gevolg daarvan is: een halve, een derde, een vijfde of een tiende oogst; soms zoo geweldig, dat de farmers van »boorde- vol" spreken. Er schijnen geen regels in dit gokspej zoo-zoo-la-la, kaansche fa Montane is luk in de w< beereh, zegt 1 je me en zoo als voorzichtige il: Allé graan alle prairiegronden hebben goede en slechte jaren. lederen dag in het voor jaar turen honderdduizenden oogen in de prairie-provincies naar den blauwen hemelto rain or not to rain, dat is hier de kwestie. Zal de vorst nog laat in het voorjaar terugkeeren of te vroeg op het nog te velde staande graan neer strijken. Dat zijn de problemen voor den graanbouwer hier in het Westen. Hebt ge ooit de gezichten bestudeerd ven menschen, die in een »basic-indus- try" zijn Neem den mijnwerker met zijn gebeitelde trekken; den smid met zijn harden als gehamerden kop, zijn uitgewerkte breede handen. De visscher ;taan. 't Is er op, onder. De Ameri- Fdie uit Dakota of pen, om zijn ge- provincies te pro- korter »Zoo zie e niet. Zoodat ik hder maar zeggen ft zijn zemelen en door den Kom de natuur te hulp de taaie kleverige slijm los te maken en te verwijderen. De telkens terugkee- rende krampachtige, benauwde hoestaanvallen maken licht van Uw stevige kleine een zwak poppetje.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1