f Era Afsla Provinciaal Nieuws. De Volkstelling. Vli nl Tooi Veeverzekering Oostrum Algemeene Vergadering Kruisverbond Biljart-Wedstrijd Conl I K. H Werkmeisje Industrie-aardazen Voor NIEUWJAAR ontvangen Registers, Kasboeken, Journals, Dag-agenda's, Ingezonden, Notitieboejk Coops Aan de Gasverbruikers 1 (A ZoncB A. d. verten tiën. Henri Albert Marie, Maandag 27 Dec. Fant I Zaterdj warmj Tuine Uitbetaling JO gevraagd Gevraagd \c4 Mook is de laatste week groot watergebrek geleden, doordat geen publieke pomp hier bestaat, aeo behoefte die barder om voor ziening vraagt dan lioht of wat ook. Wat watergebrek beteekent voor de volksge» zoDdheid, dienen de vroede vaderen van Mook goed te overwegen, willen ze ban gemeente niet tot een baard van vervuiling en ziekten maken. Belasting; op waardevermeerdering. In de memorie van antwoord op het voorloopig verslag der Eerste Kamer in» zake de wyiiging der Gemeentewet deelen de ministers van Binnenlandscbe Zakeo en van Financien mede, dat een ontwerp tot belastiDg der waardevermeerdering van onroerende goederen bet département van Financiëa reeds beeft verlaten. Mond- en klauwzeer. Van 5 tot 12 dezer hadden in ons land 193 gevallen van mond- en klauwzeer plaats in 43 gemeenten. Brutale aanslag. Dinsdagnacht beeft in de SchildeDstraat een aanslag plaats gehad te 's Boscb, Een zekere Fr. uit Waalwyk en ge» buwd persoon van 37 jaar heeft een revol verschot gelost op een 24«jarig meisje V» en baar in de borst getroffen. Het slaohtoffar is ter verpleging in het groot Ziekengastbuis opgenomen. Haar toestand is ernstig, doch niet levensge> vaarlijk. De treinenloop, In verband met het verminderd verkeer is bet moge!yk gebleken de samenstelling der reizigerstreinen te verkleinen. Boven» dien is bet noodig deze niet grooter te maken dan 44 assen. Het aldus verbeteren van den onregelmatigen treinenloop is een eerste vereisebte, waarom daartoe zal wor den overgegaan. De mogelijkheid bestaat, dat in een enkelen trein plaatsgebrek ontstaat. Dan zullen de chefs aao bet treinpersoneel de plaatszoekende reizigers zooveel doenlik moeten helpen door aan vullen van alle klassen. Het conducteurs- personeel heeft te zorgen deugdelijk bekend te zijn met de in zijn trein beschikbare plaatsen. Het moet de reizigers snel daar heen verwijzen en de portieren openen Het plaatsen in een hoogere klasse mag alleen gesobiedeo met toestemming van den stationschef. Werhooging van den gedistilleerd-accijns In de Memorie van Antwoord (Tweede Kamer) betreffende bet wetsontwerp tot verhooging van den accijns op bet gedistil leerd ao van de bslastiog op bontgeest merkt de minister van Financiën o m. op, dat bij zijnerzijds een spoedige behaode ling ook. verder zal bevorderen. De mogelijkheid om op korte» termijn een versterking der middelen te verschaf fen, is een niet te ontkennen voordeel van den voorgestelden maatregel. De ontvaogst door de Kamers van Koophandel en de Kamers van Arbeid san een voorontwerp eener weeldebelasting bereid, heeft aanga* toond, dat deze uiterst moeilijke materie nieuwe overweging vereisobt, zoodat die belasting voor bet tbans beoogde doel niet kan dienen. Opgemerkt werdt voorts, dat de uit- gaven, als gevolg van de iD den laatiten tijd tsn gehoeve van bet rijkspersoneel en van de onderwijzers bij het lager onder, wijs genomen besluiten, in zoo sterke mate zijn toegenomen als bezwaarlijk kon voor zien worden. Verder betoogt de minister, dat er geen gevaar behoeft te bestaan voor bet stop* zetten van bedrijven als gevolg der accijns verhooging, noch voor een kunstmatige bedryfsconcentratie met daaruit voort vloeiende werkloosheid. Verhooging bieraccijns. Naar de N. C. verneemt is binnenkort bij de Tweede Kamer de indiening te verwachten van een wetsontwerp tot verbooging van den bieraccyns met 100 pCt. De trein-mlsère. Namens 150 reizigers is aan den Minis- ter van Waterstaat bet volgende telegram gezonden Door onnadenkend optreden van den dienstdoenden stationsobef te Roosendaal, die trein 1025 niet 7 minuten het wachten op aansluiting van trein 1031 van Lage Zwaluwe, werden ongeveer 150 reizigers uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam op hun reis naar Zeeland voor den gebeelen dag gednpserd. Deze reizigers protesteeren hiertegen ten sterkste. Een reiziger, die bet bovenstaande aan de N. R. Ct. mededeelt, wjjst er op dac de 150 protesteerenden naar Zeeland moesten, maar ziob, doordat men den trein uit Roosendaal niet even op den trein uit Lage Zwaluwe bad laten wach ten, genoodzaakt hadden gezien om. m eenige uren waohtens in Roosendaal, on ver riebterzake naar hun woonplaatsen terug te keeren. Spoorwegongeluk bij Rosmalen. Drie dooden. By Rosmalen beeft Maandagmiddag omstreeks twea uur een ernstig spoor wegongeluk plaats gebad. Eeo uit de riohting Nymegen komende goederentrein liep in volle vaart op een aDderen nabij Rosmalen rangeer end# goederentrein, welke laatste in den flank gegrepen werd. Tengevolge van den schok ontspoorde de looomotief van den nit Nymegen komen de trein. In een minimum van tijd bood bet terrein van de spoorwegramp een aanblik van groote verwoesting. Het bleek al spoedig dat by deze bot sing ook menschenleveD8 te betreuren warsn de hoofdgeleider Molenbeek en de remmer Murkens, beiden uit Nymegen, werden op slag verpletterd. Een derde beambte. Hendriks, raakte bekneld tussoben de puinhopen de chaos van vernielde waggons was echter zoo geweldig, dat de ongelukkige tot drie uur 's nachts tusscben de waggons moest blijven en, boewei om hulp roepende, niet te bereiken was. O'er zyn toestand is Dog geen zeker heid te verkrygen. De machinist en de stoker wisten zioh door afspringen van de locomotief te redden. De remmer Hendriks nit Nijmegen, uit de puinen bij Rosmalen bevrijd, is na voorzien te zyn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in het GastLnis te 's Her togenbosch overleden. Openbare school opgeheven. In de laatst gehouden raadsvergadering van Henmen werd besloten tot opbefSog der openbare school, en werd tevens eervol ontslag verleend aan de onder- wyiers. Dure mitsen. De witssnteelt over de Duitsobe grens beleeft goede dagen. Thans hebben er de openbare verkoopingen plaats. Dit jaar worden haast ongelooflijke prijzen gemaakt Voor de witsen vao een halven morgen wordt van 5000 tot 7500 Mark geboden tegen ongeveer 40 tot 50 Mark voor 10 jaren. De prys der manden zal daardoor in Dnitscbland buitengewoon worden ver hoogd. Werkeloosheid. Te Kaatsheuvel zijn de schoenfabrieken stop gezet wegers slapte in bet bedryf. Honderden sohoenmakers zijn daardoor zonder werk. Smokkelarij Door een douanedeambte te Cleef is een party dames haarnetjes in besla? genomen ter waarde van 120150 000 Mark, welke uit Nederland waren binnengesmok keld. De prijsdaling. Blykens bet verslag van bet siatistisoh bureau te Washington zyn de prycen in den groothandel thans 24 pCt. lager dan iD Mei, toen bet hoogtepunt was bereikt. Vergeleken met October viel er voor November een vermindering van 8 pet. waar te nemen. Da prijzen der levens middelen zijn gemiddeld 11 pCt, die voor bleeding 28 pCt. en die voor landbouw producten 31 pCt. lager dan een jaar ge leden. Hevig gevecht In Ierland. Een van de hevigste gerechten die nog in Ierland geleverd «yn, beeft Zondag plaats gebad in de bergen van Zuid- Tipperary. Het eindigde noodlott'g voor een sterke strijdmacht rebellen, die een afdeeling militairen in eeo hinderlaag gelokt hadden. Deze laststen beantwoord den kraobtig bun vuur en verstrooiden de aanvallers met een verlies van 10 dooden, verscheidene gewonden en 40 gevaDgenen. Naar verluidt, zyn 8 soldaten gesneuveld. Kellenaers Willems A. Jacobs A. Janssen, Aerfs, Kersten, H. Janssen. Versleijen Allen op naar de Hoop, want 't kam- pioensohap moat in Venrsy komen. De wedstrijd begiot om 2 unr. D. S O. II is dien dag vrij. VENLO. Op de Coöperatieve Veiling Ver. van Maandag was de prijs van Kippeneieren van f 18,90 tot f 19,50 VENLO. Hoe varieerend het met de prijs der eieren gaat, bewees de veiling waarop de prijzeo weer stegen tot circa 19 ets. terwijl ze de vorige week slechts circa 14 ets kosten. ROERMOND Eiermijn aanvoer 75000 eieren Hoogste prys f 20, laagste f 18,50 per 100 stuks. Congres en Tentoonstelling Roermond. Het congres inzake de geitentee'.t zal te Roermond gehouden worden op 16 en 17 Augustus 1921. De tentoonstelling op beide volgende dagen nl. 18 en 19 Aug 4 onbezoldigde rijksveld wachters veroordeeld Dinsdag veroordeelde de Roermondsobe Rechtbank M. T., L, en P. V. allen jachtopzieners tevens onbezoldigd rijks veldwachters wonende te Mierlo en L. B. v. d. L. agent van politie tevens onbezol digd rijksveldwachter te Helmond, ieder tot 1 maand gevangenisstraf wegens mis handeling van een 4 al paraoneo, gepleegd te Mierlo in den nacbt van 14 op 15 Ang. jl., door dezen met gummistokken gewelddadig te sla&D. De ei8ob was 8 maanden. BUDEL. B. en W. dacer gemeente roepan op sollicitanten voor boofd der openbare "lagere school, welke slechts 13 leerliDgen telt, Zoo'n boofd boofd zal wel geen ruzie krijgen met zyoe oollega's daar er maar een klas is BORN Door dhr. M. Michiels werd de hoofdprijs (zynds f 120,000,der Tilburgscbe Crediet en Eflactenbank op 15 en 16 dezer gewonnen. De koleoproductie In Limburg De netlo p-oduo.ie van de staats* en particu'iere kolenmynan in Limburg over de afgeloopen maand November bedraagt 374 451 ton, tegen 383 098 too in October j I- VENRAY, 24 Dec. 1920. Ais ouriositeit in deze dagen van spoorweg mitére moge worden vermeld dat Zondag j.l. de trein van 11.12 naar Nijmegen alhier eenige minuten moest worden opgehouden, omdat by... te vroeg was binnengekomen. Door de Directie is bepaald dat de sneltrein van 12.19 naar Veolo zal stoppen te Blerik alleen tot bet uitlaten van reiti< gers voor de richting Eindhoven, zoo deze trein tvsicben 12 58 en 1,10 te Blerik zou doorrijden. In dat geval moet de trein naar Eind hoven de aansluiting afwachten. De Reohtbank te Roermond ver» oordeelde de Gebrs. J. wegens weder» spaonigheid tegen veldwachter Janssen tot 3 maanden gevangenisstraf met bevel tot onmiddelyke invrijheidstelling. Van de bo rooving eener beurs ten nadeele van M. B. werden cjj vrijgesproken. De eisob was anderhalf jaar. Voorts werd veroordeeld H.H. wegens diefstal van bout tot 1 maand. Eisoh 3 maanden. De heer Tb. van Bregt, gemeente- kenrmeester alhier, heeft aan bet openbaar alaohtbuis te Amsterdam met goed gevolg examen afgelegd ter verkrygiug van bet Rijksdiploma van Keurmeester van Vee en Vleescb, waarvoor hem bet diploma is nitgereikt als bedoeld in de Vleeiob keuringwet 1919. Voetbal Zondagnamiddag ontvangt D. S. O. I voor de competitie le klasse bet zeer sterke S. G. C. I uit Swalmeo, wel de ergste conourrent naar bet kampioensohap. D. S. O. moet a s. Zondag winnen, want 't kampioenschap hangt er van af. D. S. O. verschijnt met invallers voor Stevens en Soffers en komt uit met de volgende opstelling Jacobs v d Kerkhof Raedts Bijlevering van gloeikousjes, giasweric enz. zijn natuurlijk niet iobegiepeo, deze! moeten d6n beambte ter besohikking wor» den gesteld. Kousje, glaswerk enz. kunnen 1 ook vau de gasfabriek betrokken worden,! de controleerende beambte zal steeds eene beperkte hoeveelheid dezer artikelen by zich hebben, welke tegen billijke pryzen ter Uwer beschikking staan. Wij verzoeken de gasverbruikers, van deze regeling een goed gebruik te maken. De Direoteur van het Gemeente Gasbedrijf Ruiten verantwoordelijkheid der Redactie De melkwagen. Met verwondering werd door sommigen de aansporing tot steunen van den melk wagen gelezen. Vele menscfoen' tech zouden gaarne melk nemen, doch volgens meermalen herhaalde verklaring van den knecht, mag by alieen aan vaste klanten leveren. Boe zit dat nu Men kan toch vau ieder huishouden niet vorderen dat er dag in dag nit. noodig of niet, melk genomen wordt. Eeo Daders uiteenzetting door bet Bestuur ware daarom zeer gewensebt. Met dank voof opname, Eeo melkverbrniker". In verband met de aanstaande volkstelling wordt het navolgende onder de aandacht van de inge zetenen gebracht Te Venray worden geteld al degenen, die te mid dernacht tusschen 31 December 1920 en I Januari 1921 aldaar hunne werkelijke woonplaats hebben, ook al zijn zij dien nacht toevallig in eene andere plaats of in het buitenland. Allen worden geteld bij het gezin waartoe zij werkelijk behooren, ook al vertoeven zij op genoemden middernacht niet in de woning welke dat gezin bewoont. Voorts worden te Venray geteld degenen, die op genoemd tijdstip daar aanwezig zijn en niet elders in Nederland hunne woonplaats hebben, dit zal vooral het geval zijn met buitenlanders. Al de bovenstaanden worden geteld als werkelijk te Venray woonachtig. Voor hen wordt eene gele kaart (model A voor mannelijke personen) of eene witte kaart (model B voor vrouwelijke personen) ingevuld. Voor degenen, die elders woonachtig zijn en dus daar geteld worden, doch die te Venray toevallig tijdelijk aanwezig zijn, wordt hier ook nog eens eene kaart ingevuld en wel eene Oranjekaart voor mannen en eene Rosekaart voor vrouwen. Dit zal b.v. het geval zijn met kinderen, die elders op kostschool zijn, doch hier hunne vacantie door brengen; verder met logé's enz. Venraysche miliciens worden, onverschillig of zij al dan niet met verlof zijn, toch te Venray geteld; voor hen moet dus een Gele kaart worden ingevuld De kaarten worden voor Nieuwjaar door de tellers thuis bezorgd. Alvorens de kaarten in ont vangst te nemen vergewiss» men zich of er vol doende kaarten in den omslag aanwezig zijn ei vrage, zoo noodig, aan den teller de noodige kaarten bij. Daarna legge men do kaarten zorg vuldig weg in de kast. Op Nieuwjaarsdag contro leert men aan de hand van het trouwboekje de namen onz. voorzoover die op de kaarten zijn iDgevuld, brengt daarin zoo noodig wijziging en aanvulling en beantwoordt do nog niet ingevulde vragen met de meeste nauwkeurigheid. Men ga hiertoe echter niet over dan na nauwkeurige nalezing der toelichtingen on nadat men er absoluut zeker van is alles goed te hebben begrepen. Teneinde vergissingen op de taarten to voor komen zal het voor de meesten het beste zijn do kaarten onveranderd en oningevuld te laten, doch op een los papier alle noodige gegevens om trent alle gezinsledenen tijdelijk daarin aanwe zigen te verzamelen en dit papier met het trouw boekje bij de kaarten te leggen, opdat de teller daarvan «an gebruik maken bij het terughalen der kaarten en het controleeren en zoo noodig verder invullen hiervan. Het gezinshoofd verzuime ook niet alle kaarten te onderteekenen. Het terughalen der kaarten geschiedt in de eerste dagen na Nieuwjaar. Men zij den tellers bij het controleeren der kaarten behulpzaam tn verstrekke hun alle noodige gegevens. Ten slotte wordt verwezen naar de overal in de gemeente aangeplakte publicatie en naar de toelichtingen (model K), die elk gezinshoofd met de kaarten thuis krijgt Overtreding van de voorschriften betreffende de Volkstelling wordt krachtens artikel 20 der wet van 15 April 1886, Staatsblad 64, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen ol geldboete van ten hoogste honderd gulden. Venray 24 December 1920. Burgemeester en Wethouders voornoemd O. VAN DE LOO De Secretaris, VAN HAAREN. Kerkelijke Diensten le Venray. Paroohiekerk Zaterdag hoogleest van Kerstmis, kwart voor 4 uitstelling van het Allerh., waarna de Kerstmis gevolgd door 2 stille Missen, half 7 Herdersmis voorafgegaan en gevolgd door een stille Mis, 10 uur Hoogmis voorafgegaan door twee stille Missen half 4 Completen en Lof. Met Kerstnacht wordt alleen geluid om half 4, dus niet meer van 23. Zondag 2e Kerstdag na alle H. Missen collecte voor de noodlijdende Oostenrijksche kinderen, om 6 uur uitstelling van het Allerh 8 uur leesmis, 10 uur hoogmis, half 4 Completen en Lof. Maandag om 6 uur uitstelling van het Allerh., 10 uur hoogmis, om half 4 Completen, Lof, pro cessie en Te Deum tot slot van 40urengebed. Dinsdag 8 uur jaarg. 2e klas voor Hoogeerw. heer Joseph Oomen. Woensdag 8 uur jaarg. 2e klas voor H. Esser en echtgenoote. Donderdag 7 uur te Veltum H. Mis, 8 uur jaarg. voor Petr. Smits. Vrijdag 8 uur jaarg. voor P. J. Jenniskens en echtgenoote. Zaterdag feest der Besnijdenis O. H. J. Ch. de diensten als op Zondag Deze week wordt de H. Communie aan de zieken gebracht Woeasdag Dorp, Donderdag Vel tum en Heideen Vrijdag de gehuchten. Paterskerk, Zondag om 5, 6 en 7 uu,r H. Mis om 8 uur hoogmis, vergadering 3e Orde om 9 uur voor de mannen waarna bestuursvergadering,om 2 uur voor de vrouwen waarna bestuursvergadering, om 5 uur Lof. Dinsdag om half 8 hoogmis ter eere van St. Antonius, om 5 uur Lof Vrijdag om half 8 hoogmis, om 5 uur Lof Zaterdag feest van de Besnijdenis des H»eren, om 5, 6 en 7 uur H. Mis, 8 uur hoogmis om voor het nieuwe jaar Gods zegen over onze weldoeners aftesmeeken, Onder de hoogmis korte toespraak om 5 uur Lof. Gen. absolutie 3e Orde onder de H. Missen en het Lof. Ingezonden Mededeelingen Werk, ontspanning, slaap. Werk, ontspanning en slaap, van elk acht uren per dag, doen wonderen voor de gezondheid. Duizenden genieten echter veel te weinig slaap en besteden te weinig tijd aan ontspanning zij verstoren het evenwicht der lichamelijke gezondheid door overmatig werk. Overwerking overlaadt het bloed met afgewerkte sloffen en urinezuur. De nieren worden overspannen en verzwakt door hun eindeloozen strijd om een dusdanige hoeveelheid uit het bloed te filtreeren Dientengevolge doen zich verschijnselen voor al9 rugpijn, urinekwalen, rheumatische pijnen, waterzuchtige zwellingen, duizelig heid, hoofdpijn, een vermoeid gevoel enz. Foster's Rugpijn Nieren Pillen geven de noodige hulp, als de nieren verzwakt zijn. Gepaard gaande met een verstandige leefwijze vermijding van overwerking, laat naar bed gaan, zwaar verteerbare spijzen en alcoholen door te zorgen voor de noodige ontspanning en slaap ver sterken Foster's Pillen de nieren en rege len zij de blaas. Zij doen de pijnlijke waar schuwingen van nierzwakte verdwijnen en voorkomen de ontwikkeling van rheuma- tiek. steen in de nieren en blaas, water zucht, ischias, nier- en blaasontsteking enz. Onthoudt echter, dat als gij weder gezond zijt, gij moet trachten gezond te blijven zonder geneesmiddelen. Iedere echte doos Foster's Rugpijn Nieren Pillen draagt de handteekening van James Foster. Te Venray verkrijgbaar bij H. J. Heling a f 1.75 per doos. 39 Teneinde onze gasverbruikers het in goeden staat honden der gaslampen en gascomfooren te vergemakkelijken, hebben Bnrgemeester en Wethouders besloten de volgende regeling te treffen. Een beambte der gasfabriek stellen wy van tijd tot t^d tegen zeer laag tarief disponibel voor bet nazien, reinigen en instellen der bram ders. Eveneens worden ook op wensob ges comfooren en andere gasverbruiksapparaten op bnnoe goede werking onderzocht, kleine gebreken welke direct ter plaatse kunnen worden verholpen worden eveneens tegen verlaagd tarief uitgevoerd. Bakkersnaclitarbeld. De Burgemeester van Venray, maakt bekend, dat door J. J. Asselbergbs, bakker wonende te Venray, wijk K no. 63, een aanvrage is ingediend, om hem ingevolge art. 38 der Arbeidswet 1919, vergunning t# verleanen om bakkeftarbeid te verrichten tusschen 8 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags in zijne bakkerij gelegen te Leunen op perceel kadastraal bekend gemeente Venray sectie D no. 3503 dat op Maandag 10 Januari a s. des voorm. elf uur ten gemeentehuize gelegenheid bestaat om' ten overstaan van den Burgemeester, bezwaren tegen voornoemde aanvrage om eene vergunning, in te brengen. Venray, 22 December 1920 De Burgemeester van Venray O. VAN DE LOO Aangifte Militie. De Burgemeester van Venray, brengt ter kennis van diegenen, die in het jaar 1902 zijn geboren, dat zy zich in den loop der maand Januari a.s. moeten aangeven voor de Militie, ter Secretarie. Speciaal zal hiervoor zitting worden gehouden op 6 Januari a s. en wel voor hen wier Damen beginnen met een der letters AG van 910 uur, HM van 1011 uur, NZ van 1112 uur vm. Voor nadere inlichtingen zie men de publicatie ten Raadhuize of wende men zich ter secretarie, Venray, 22 December 1920. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. Inlijving Lichting I9Ï1. De Burgemeester van Venray brengt ter kennis van belanghebbenden dat, be houdens onvoorziene omstandigheden, de inlijving der eerste ploegen der lichting 1921 niet vóór lf Februari 1921 zal plaats hebben. Venray, 22 December 1920. De Burgemeester van Venray O. VAN DE LOO. extern. Aif Januari a,i 12 T voor zooel treden eet circa 22->r Hattert Vij Aan te (v om Jl Slechte spijsvertering; en de onaangename gevolgen als brakingen hoofdpijn, gemelijkheid, geelzucht, hart water enz. verdwijnen door het gebruik van Foster'6 Maagpillen. Prijs f0,65 per Lacoü, alom verkrijgbaar. Districts Arbeidsbeurs Venray Worden gevraagd 1 burgerdienstmeid voor Vierlingsbeek en Blerik 2 boerenknechts 2 paardenknechts voor Paschen 1 keukenmeid, 2de en 3e meid 1 meubelmakersleerling 1 bejaarde huishoudster 2 burgerdienstmeiden voor Paschen 1 koperslagersknecht 5 boerenmeiden voor Paschen. 1 electricien 1 smid bankwerker 1 koperslagersleerling 3 huisknechten 1 burgerdienstmeid voor Venlo en Helmond. 1 smidsleerling voor Venray Bieden zioh aan .- 6 boerenknechts voor Paschen 150 grondwerkers 2 burgermeiden 14 en 18 jaar 4 jongens 1517 jaar voor Paschen 1 butgerdienstmeid voor dadelijk 20 jaar 3 boerenmeiden (Paschen) 90 veenarbeiders en 2 losse werklieden 2 kindermeisjes te geveii ,.de Ba! Klein Ot van dei Gel Vrijdag 's avonds Castenrav.tl Honoraire f 20 E Heden overleed tot onze diepe droefheid, na eene korte zkkte, onze eenigste lievéling in den aanvalligen leebijd van bijna 6 jaren. H. H OUDENHOVEN C. M. F. A. OUDENHOVEN AERNOUT. Venray 21 Dec. 1920 16 om half 7 bij WED. G. MAAS 12 HET BEJ3TUUR VENRAY." voor prachtige prijzen in het Alcoholvrij Lokaal op de beide KERSTDAGEN en 1 2 JANUARI, SLUITING en PRUSUIT- DEELING 2 Januari, namiddags half negen uur. Ook niet-leden kunnen meedoen.' i b"< ZATE» en Honorac Aanvang] Eerste ri< 221 l Voor i overheerlijr 2 gld per Oudejaar Holi en Aan) zuiver va: telenzaad, of afzondef Aanbev K. 2e KERSTDAG na de Hoogmis'" van verschenen rente'aanobligatiehouders' in het alcoholvrij lokaal. 23, HET BESTUUR. Burgerlijken Stand VENRAY. 17-23 Dec. GEBOREN: Martinus Chr. J. Broers, Heuvel Hendrikus H. Rollers, Brabander Antonia H. M, Wilmsen, Hoeoderstr. OVERLEDEN Gerardus H. Diks, 6 dagen. Langstraat Hondrika Baltissen, eebtgenoote van F. M. Bonanls, 46 jaar. Smakt Henri A. M, Oudenhoven, 6 jaren, Kruisstraat. I patiënt St. Servaas, 1 St. Anna. Steenhou Meubelt] Könii Inlichtinj IMEULEN, voor Zaterdagmiddag. Adres V. FONCK, Hofstraat geven 9 «Ten l In t \bij.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1