Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Plicht boven alles. De zwarte troepen in Duitschland BETJIBLETON". Wetsontwerp tot verhooging van den accijns. Gemengd. Nieuws. Zaterdag 18 December 1920 41e Jaargang. No SI PEEL EN MAAS ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 65 c. franco per pos! 75 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 95 c. afzondert. nummers 5 c. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF. VENRAY. Tel. No. 51 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—6 regels 45 elke regel meer 7^ c. Provinciale Verordening tot wering van inbreuken op natuurschoon door reclame» middelen. De Burgemeester van Venray, brengt ter aigameatte kenois dat door da Staten dar provincie Lim» burg in hunne vergadering van 23 Dec 1918 ia vaakgesteld eene verordening tot wering van inbreuken op natutrscboon door reclamennddelen. D&t deze verordening na 31 December 1920 ook zal ^blden voor reclameborden enz. weike bij bet in werking treden der verordening reeds bestonden. dat het mitsdien na 31 December 1920 aan eigenaars of gebruikers van onroer- ende goederen verboden is la daarop of daaraan te hebben muren getimmerten, borden of andere voorwerpeo bestemd 00 gebezigd tot rec'ame; 2e. het onroereod goed op eenige an dore wijze te bezigen tot r- clam*; dat dis verbod NIET van toepassirg is Ie in ïoovsrre het geldt reclame voor zaken, die worden vervaardigd of verhan deld of voor bedrijven die worden uitga* oefend op of iu het onroerend goed; 2e iu zooverre hst geldt oen reclame voorkomende in de gebouwde kom eeoer gemeente; 3a in zooverre Gedeputeerde Staten vrijstelling van b#t verbod hebben ver leend, (De bier bedoelde vrijstelling kan do.»r Gedeputeerde Staten enkel wordan verleend, wanneer naar hno oordeel da te plaatsen reclame de schoonheid in bet omliggend landschap niet schaad;.) dat overtreding van bovenbedoeld verbod strafbaar is met geldboete van ten hoogste vyf en zeventig gulden, terwijl Gedepu teerde Staten daarenboven bevoegd zijn, te doen wegnemen hetgeen in strijd met de verordening is Aangebracht;. Eigenaars en gebruiken van onroeren de goederen, waarop zich reclameborden of reclamemiddalen bevinden, worden daar om in bno eigen belang aaogeradan te zorgen, dat bedoelde reclsmemiddeloD voor 1 Jannari 1921 zijn verwijderd, of indien zij meeneo, dat ze in aanmerking komen voor de vrijsielliDg, als bedoeld in art. 2 ■nb 3 der verordening, z oh tijdig voor 1 Januari a.a te dien einde bij ongezegeld adres wonden tot Gedeputeerde Sisten van L'mburg te Maastricht. Venray den 16 December 1920. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. Ic date Neurenberg verschijnen» de .Frankische Kurier" doet Oscar Franz Scbardt een oproep aan de neutralen tegen de zwarte bezettings troepen. Na de Deutralen er aan herinnerd [te hebben, wat ook zij gedurende den oorlog van de entente hebben te ver. dureD gehad, na hen te bebben ge. dankt voor het lenigen van den nood zooveler Doitsche kiuderen, prötes» teert bij tegen de zwarte troepen en de kleurlingen, die in Fransche uni. form gebruik maken van een soort vrijbuitersrecbt om bet Duiische ras ten onder te brengen. Overal waar een klein garnizoen dier troepen gelegerd wordt is de gemeente verplicht huisgezinnen op straat te zetten en de leeg gekomen woningen in te richten tot bordeelen, j welke op kosten der gemeente mos. steD worden gemeubileerd. Ja zij moeten daarvoor soms lee- ningen doen en dan nog lijdelijk aanzien, dat Duitsche vrouwenen meisjes daar ten verderve worden gebracht. Het komt zelfs voor, dat Duitsche meisjes plotseling op straat worden aangehouden door Franscbe leger- autoriteiten, worden opgepikt en overgebracht naar die boien des ver- derfs. Het getal der geslachtsziekten, zegt schrijver, is volgens de genees, heeren tot een ongekende hoogte gestegen. Die overlevering van een gezond, zedig en onbedorven deel van bet Duitsche volk aan die zwarte beesten is een gevolg van de toelating der zwarte troepen door de hooge gealli eerde commissie vooi het Rijuland en de Palis en waaraan wij ons moeten onderwerpen door den ge- weldvrede van Veriailles. De vrouwenbond van Rijnland heeft aep. hoe! dossier verzameld op grond van ambtelijke stukken, die ook door Fransche burgerlijke amb tenaren onderteekend zijn. Daaruit blijkt, dat vrouwen van iederen leeftijd, zelfs van 70 jaar, kinderen, halfwassen knapen en jonge mannen het slachtofler geworden zijn de dierlijkheid der zwarte troepen. Ten slotte zegt schrijver, dat hij, die in bet buitenland met onverschil ligheid de ellende in Duitschland gadeslaat, bedenken moet, dat het om het lot van Europa gaat, wanneer men Duitschland geheel vernietigen wil. Mogen onze vrienden, in de tijdens den oorlog neutrale lauden, voorlich ten, helpen eu raad geven, eer het te laat is. Tot zoover de schrijver. 20. SLOT. Ik. heb u miskend, Eduard ik bad u de hand van mijn dochter gegeven, omdat ge een jongmensch waart met goede voor uitzichten, omdat een mooie toekomst u wachtte. Tbaos geef ik u Clara's hand, omdat ge getoond hebt «en edel karakter te bezitten, omdat ge den moed hebt gebad uw plicht on uw eer te stellen boven alles Vergeeft ge my. Eduard Papa, ik ben zoo gelukkig, dat ik niet anders kan dan u hartelyk bedanken en u de verzekering herbalen, dat ik een goed zoon voor u zal zijn. Op dit oogenblik W6rd er op de deur geklopt en trad mevrouw Verstraaten bin nen. Dien morgen nog had mevrouw Van Bom baar een bezoek gebracht, om den laatstee tegenstand te overwinnen. Bij baar pleidooi had de brave vrouw een belofte gevoegd, waarvoor mevrouw Verstraaten niet ongevoelig was. Eduard ging mevrouw te gemoet eu zei: Mama, wil u deD verloren zoon weer iu genade aannemen Deugniet, antwoordde mevrouw, wier stroeve trekken outrimpelden, ik schenk je genade. Men was uu over bet netelige puot been en spoedig daarop verliet mevrouw het i Slechts een korte greep hebben j wij gedaan uit het vele, dat de schrijver aanhaalt om de ellende door de zwarte troepen in het Rijnland op moreel gebied aangericht, te doen uitkomen. Doch dat weiDigo spreekt boek- deelen en zal, moge wij verwachten vooral voor ons katholieke volks deel een aansporing zijn, om alles te doen wat in haar macht is, ten einde de zwarte troepen en de kleur lingen uit Duitschland voor goed te .verdrijven. Een adres is verzonden aan de beide' Kamers der Staten Generaal, door het Zuid-Nederlandsche Melasse Spiritusfabriek, de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek eu de Ver- eenigicg van Gist-, Moutwijn- en Spoelingfabrikanten, waarin o.m. wordt verzocht, nu eenmaal de ac- cijnsverhooging is voorgesteld, dit wetsontwerp met den meest moge lijken spoed te behandelen Immers, na de uitspraak van den Minister van Financiën, waarin hij zijn voornemen tot accijnsverhooging te kennen gaf, is onmiddellijk esne buitengewoon levendige vraag naar gedistilleerd ontstaan, een vraag, die natuurlijk haar oorsprong alleen vindt in speculatieve doeleinden. Verder kan men als zeker aan nemen, dat reeds thans belangrijke hoeveelheden buitenlandsch gedistil leerd in Nederland ingevoerd wor den en deze invoer ongetwijfeld nog sterk zal toenemen, indien de tijd wordt gelaten om huitenlandschen aanvoer te kunnen doen geschieden. Het gevolg daarvan zal zijn. eens deels dat de Schatkist gedurende geruimen tijd niet van de meerdere opbrengst van den accijns tal profi teeren, omdat groote voorraden waarop het tegenwoordige accijns bedrag is betaald, aanwezig zullen zijn. Anderdeels, dat de bedrijven van ondergsteekenden gedurende gerui men tijd een afzetgebied zullen missen omdat, nog afgezien van de verwach te consumptievermindering, het in gevoerde buiteDlandsche gedistilleerd de plaats heeft ingenomen van de binnenlandsche productie. Weliswaar is in het wetsontwerp vertrek, om Clara te haleo die op baar kamer dec uitslag vao bet oDderhoad af wachtte. Het jonge meisje viel haar moeder om dec hals Mama, ik dank u, dat u viij zoo gelukkig maakt. U za! nn twee kinderen hebben, die beel veel van a en van pspa sullen bonden. Geiamenlijk gicg men naar de huiskamer waar bet ontbijt gereed stood, docb veel eer bewees men bet niet Ciara en Ednard waren te gelukkig. Verstraaten was tevreden, dat de zaken dezen loop badden genomen, en mevrouw eindelijk voelde tocb wel eeoige wroeging, dat ze tegen Van Dieren zoo beslist gezegd bad. dat bet tussohea den ingenear en baar dochter geheel nit waa. Ze had tocb niet beel .diplomatiek gehandeld, vond ze nu. Docb dit stond vaat in Breukolan bloef ze aiet wonen bet liefst trok ze naar het een of auder Geldersohe dorp. De gezond- beidstoestacd van baar man was daartoe tbaos een geschikt voorweodsel. Mevrouw was nog met deze overwegin gen bezig, toen mevrouw Van Bom werd aaugediead en bijn*> op hstzelfde oogenblik bioneakwam. W.s hot tot dnsver stil ge weest in de kamer, onaangenaam stil zelfs au veranderde plotseling het toooeet. Met een aanstekelijke warmte en hartelijkheid wenschte zij allen geluk, en zij deed dit met zooveel tact, dat zelfs mevrouw Ver straaten de handigheid bewonderde, waar mee haar vriendin over de moeilijke sitn- tatie wist been te glijden. Er is nog een paartje vandaag, sei mevrouw Van Bom, dat graag *ya verloving persoonlijk wilde komen bekend maken. Ik ben maar zoo vrij geweest, uit voorgesteld om op de bestaande voorraden het hoogere accijnsbedrag na te vorderen, maar het is van algemeene bekendheid, dat deze maatregel slechts ten deele dos', treft. Om die reden wordt dan ook in het buitenland omtrent dergelijke wets, ontwerpen veelal in enkele dagen een beslissing genomen en de invoer bij de indiening van het ontwerp verboden. Het valt zeer te betreuren, dat in ons land de Regeering bij het iindienen vau dergelijke, op het 'ekonomisch leven sterk ingrijpende wetsoptwerpen, niet de macht heeft (om van het oogenblik van de ln. jdiening af tot op den dag dat de beslissing is genomen, den invoer te verbieden. aantal struikelblokken blijven be staan Bestaat dit jaar niet de gelegen heid voor ^.vermindering van het maximum aantal vergunningen Of zou dat nog, evenals voor vijf jaren.t«flauwe kul" zijn L.S. uw naam daartoe verlof te geven. Verwonderde gezichten van de Verslraa- ten's die geen van allen hier iets vao wisten. Mevrouw Vaa Bom had er schik in. Ja, ja. zei ze, 't is nog eeu diep ge» beim.Toe, raad e8os Clara, een van beiden is een goede bekende van u Tfuus vroeg Clara. Juist, Trnus. Dat had je niet ge» dacht, zoo gsuw al fcè En dat is nog wel je beste vriendin. Ea je er geen woord je van zeggen, hoe vind ja dat plaagde mevrouw Wie is de ander vroeg mevrouw Verstraaten, die geen vrouw bad moeten wezen, om niet geïntrigeerd te zijn. De beste vriend van Eduard, Willem Broekman, een patente jongen, hoor. Kijk, dat treft wel aardig, merkte Verstraaten op, nu ze zullen welkom zijn. Mevrouw Verstraaten dacht het hare van d«ze verloving, samenvallende met die van Ciara eu Eduard. Ze voelde instinctmatig dat er een soort samenzwering achter stak en ze verdacht niat ten onrechte mevrouw Vao Bom, dat deze er bet hoofd en de ziel van geweest was. Toch kon ze 1 niet boos op baar zijn had zij niet gezegd dat zy voor Clara's bruidschat zou zorgen! En praatte mevrouw Van Bom graag, m jdit geval kon ze op volledige stilzwijgend» heid rekenen noch Eduard. noch Clara I zouden weten wie de milde schenkster was. Eu de bruiloft zou luisterryk en met vee! staatsie gevierd worden, mevrouw Van Bom had betoogd, dat dit moest gebeuren, eu mevrouw Verstraaten had aan dat be» DRANKBESTRIJDING 12000 droDkaards In Nederland zijn ruim 12000 dronkaards. Zooveel zult ge zeggen, ja zeker zooveel zijn er, en niet minder. Ja, het is een heel leger van dronkelappen. Laat die eens even aantreden, met vieren in één gelid en één Meter van elkander, dat wordt een stoet van 3 KM. of een hall uur lang. Laat ze eens de grens afzetten 40 M- vau elkaar van Noord tot Zuid en als ze nuchter waren zou er geen smokke laar door kunnen. Ja het zijn treurige cijfers Slacht offers der drankverleiding. Wat zeg ik verleiding Ja verleid zijn ze, niet alleen door slechte kameraden, maar vooral door het groot aantal drankgelegenheden. Ze zijn toch zoo tbDlokkelijk die helderverlichte gezellige café's. 't Kan er ook zoo aangenaam wezen, vooral als er nog een beetje muziek bij is. Je bent er binnen voor je het eigenlijk weet. Eq matig blijven dat willen ze allemaal in het begin. Hoeveel jongeDs, die de trots en de hoop hunner ouders waren, hebben het geprobeerd, doch zijn afgegleden langs het hellende vlak van die zoogenaamde matigheid om terecht te komen in den poel der onmatig heid, waar hun gezondheid werd geknakt, hun energie en kracht werd verstikt. Zoo komen de dronkaards in de wereld. Moeten voor onze jeugd dat groot toog een beel gewillig oor geleacd, daar uiterlijke glaos geheel met haar opvattin gen strookte. Spoedig hierop verschenen Willem en Trnua. Willem, wien door mevrouw VaD Bom dien morgen nog eens flink z^jn les was ingescherpt, maakte vooral veel werk van mevrouw VerstraateD, waar deze dame boogelijk mee ingenomen was. en daar zy reeds vroeger Tiuus als een aard'g, inne» mend meisje had ieeren kennen, wa9 de ontvaDgst, die zij bua bereidde, heel har telyk. Over en weer feliciteerde men elkaar, en men zag niets dan opgewekte gezichten. Niemand was meer voldaan dan mevrouw Van Bom, eo de brave vrouw had alleszins reden dat te zy», want wat thans tot stand was gekomen, was voor namelijk haar werk, te danken aan baar beeriys balanglooze gosdheid. Mijcbeer Verstraaten stond op. Hy scheen ihaDS niet zoo ingezonken als dien morgen, en zyn gelaat weerspiegelde stille vraugde- Kinderen, zei bij. laat my u allen nog eens hartelyk ge'ukwensohen, ea vergeet nooit, nooit, dat het ware geluk alleen te vinden is iu vervulling van den plicht Plicht het hoogst blyve nw leus Hij kon vao aandoening niet verder gaan Wat hy sei klonk als een zelf bekenten is maar het was een hooge, heerlijke daad, van den man, die gedwaald had, doch tot inkeer was gekomen. En treffend om te zien was bet, hoe die vier jongs menschen door dezelfde aandrift gedreven, op Ver straaten toekwamen en hem zwijgend, met iets vochtigs in het oog, d« hand drukten, een dankbetuiging en een stille akte vaD bewondering voor zijo redely ken moed. S Aanbestedingen i Uitslag der "op^lOjDecember gehouden aanbesteding voor het bouwen van eene O. L. School te Horst. 'i A, Horvers, Tilburg f169 867 j L. Koppens, Horst, f135 495 B. Spreeuweoberg, Venlo, f 131,250 J Stiphout, Sambeek, f 139,390 Jac. Dieles, Goldrop, f 125.500 G. Koppen Hagens, Ho*sfc, f 125,209 Fr. Paes, Venlo, f 124.007 Gebr. Oudenhoven, Venray f 122 000 J Nooten, Tegeleo, f121,900 J, Peeters, Horst, f119 860 Gebr. Goodeo, Meyel, f121500 J v- d. Bosch, Helmond, f 119,500 J. PeeLn, Horst, f 118,325 Zaterdag had ten raadhuize te Deurne de aanbesteding plsats van 22 woningen te bouwen op bet terrein van de R. K. Kerk.; De volgende inschry vingen kwamen in Tb. de Byl, Deorne le perc. f(37240 2e pero f 37300 3e perc. f 59950 4e perc. f29880 Massa f 164870. Jos v. d Mortel, Deurne lap. f37320 2« p. f 37320 3» p. f 60000 4s p f29792 Massa f-164500 M- v d. Mortel Deurne. le p, f 37290; 2e p f 37240 3e p. f59999 4o pero. f29890 Massa f 164419. H. J. M. Lutters, Denrne le p. f 37260 2e p, f37260 3a p f 59793 4e pero. f 29840 Massa f 164158 Alle bovenstaande met Maaszand f 100 per woning meer. W. v d. Eynden, Deurne 4e p. f27000. A. P J, Sliogeland, Helmond [Massa f 144004. Met Maaseand f 146604. Gebra Oudenhoven, Venray gerekend op zand^Zeilberg Massa f 137000. Ernstige brand ie Grave. Diosdagnacht brak er om half drie brand uit in de St. Damianusst'chting vau de E. P. van de H. Harten te Grave. Het gebouw brandde geheel uit. Door hot actieve optreden van de brandweer konden de omliggende gebouwen gespaard blyven, o a. het Blindeninstituut, de Sociëteit -Tot Nut eu Vermaak'" en h6t Krankzinnigengesticht. De oorzaak van den brand is onbekend. Verzekering dekt niet teD volle de schade. Het rykskraakz nnigeogestiebt in de on middellijke omgeving van den brand ge legen, nam met eigen stoomspuit aan het blussmgswerk doel, dat ve-gemakkelykt werd door later sneller water aanvoer uit de grachten om do stad. De inboedel der stichting is zoo goed als geheel verloren gegaan en was deels door assurantie tegen braodsobade verzekerd. Het was voor Vorafraaten een gelukkig oogenblik. Mevrouw Vao Bom wendde het hoofd af en weende..,. Mevrouw Verstraaten'wilde het zich zelf niet bekennen, dat zy trotsch was op haar maD, om wat hy gedaan had. Weinig tijd» later werd een dubbel huwelijk voltrokken. Er waren nayverigen maar niemand kon beweren, dat bet geen twee allerliefste paren waren. Groot waa de belangstelling, die hno ten deel viol, doch het hartelijkst en bet oprechts was stellig die van mevrouw Van Bom. Kort na de bruiloft, die overeenkomstig den weusch van mevrouw Verstraaten laisterijk gevierd werd, verhulden Ver straaten en zijn vrouw naar een stil dorpje in den Gelderschen Achterhoek, waar de eerste langzamerhand geheel opknapte. Een aangename afwisseling in bun rustig be staan was het, wanneer Eduard. en zijn jong vrouwtje een paar dagen by heD kwa men doorbrengen, eo overgelukkig waren zy, toen voor het eerst een kleinzoon zyn iotrede deed ic bno laudelijke woniDg, Tbaos ia die kleinzoon al een flinke joegen geworden, de trots en de oogappel van zijn grootvader, die hem vaak voorhoudt, steeds bet voorbeeld van zyn vader te volgen en in alle omstandigheden des levens plicht het hoogst te «tellen. Hopen wy. dat de kleinzoon, man geworden, die heilzame les zal ter harte nemen en het hem gegeven voorbeeld navolgen I EINDE.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1