vH°hSsiand" Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. 1-6 Plicht boven alles. Gemeenteraad te Venray, FEUILLETON. Een nieuwe Liniburgsche bisschop; Gemengd Nieuws. Zaterdag 11 December 1920 41» Jaargang. Ne 80 PEEL EN JVLA..A.S ADVERTENTLEN i bij vooruitbetaling 95 c. elke regel meer 7* e. afzonderl. nummers 5 c. Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. Tel. No. 51 van den Zaterdag 4 December voorm. 11 nur. Afwezig de heer H. Janssen wegens ziekte, de heer Geurls met kennisgesiDg. De Voorzitter opent de vergadering met gebed, waarna de secretaris de notnleo der vorige vergadering voorleest, die ongewyzigd worden goedgekeard. De Voorzitter zegt, dat de beeren allen weteD, dat Wethouder Janssen ernstig ziek is geweest, zoo ernstig, dat hem de laatste H. Sacramenten zijn toegediend. Hij is thans echter aan de beterhand en hy meent in den geest van allen te spreken, zoo bij hier den wensch uitdrukt, dat Wethouder Janssen spoedig zijne oude plaats moge innemen en oog lange jaren moge werk» 'zaam zijn tot heil der gemeente. Hierna werd overgegaan tot behandeling der agenda 2 Vaststelling der gemeenterekening dienst 1919 De heer Winters breDgt rapport uit over het onderzoek der rekeniDg. Zij was in ontvangsten f 440287.40 m uitgaven i 381409 54. batigjsaldo f 58877.86. De commissie van onderzoek wyst er op. dat door Notaris Plnymaekers niet is voldaao aan de verplichting tot het storten der opoenten van de gemeenteverkoopingen in de gemeentekas. Ook vermeent de beer Winters dat hij hiermede over de jaren 1917 en 1918 eveneens in gebreke is ge bleven. De commissie is van oordeel, dat hierop uitdrukkelijk d.ent gewezen te worden. Verder brengt zij d*Dk aan den ge» meenteontvanger voor de bereidwillige wijze, waarop deze de commissie heeft bij- gostaan en stelt voor de rekening goed te keuren. De beer Sloot beeft de zekeniog ook ingezien en daarop een post gevonden van t loooo -".Uooi-o - Oapfabriek. Fii vraagt daarover ïnlicbtmgen, De Voorzitter geeft de noodige toelich ting, waarop de heer Stoot bemerkt, dat hy het vreemd vindt, dat de rekening der gasfabriek, die toch een onderdeel der ge meente vormt, oooit in handen komt van den Raad. De Voorzitter betwist dit, de rekening wordt wel dege'ijk aan de leden van den Raad overgelegd, bovendien heeft er telken jare een acooutants-onderzoek plaats. De heer Stoot aDtwoordt dat de voor zitter als financier toch wel weet dat eeD aocoutant niet verder kan gaan dan boeken en cijfers vergelijken. Hoe staat bet eigenlijk met de gasfa briek f Niemand kan antwoord geven Toen indertijd de gasprija op 14 cent gebracht werd, ging er een storm van ver ontwaardiging op, nu bij 28 cent be draagt, zegt men niets. Spreker zou er voor zyn zoo er eeoe commiss'e van toezicht benoemd werd. die alles eens in de puntjes zon onderzoeken. De Voorzitter merkt op. dat bet instellen eener commissie uitsluitend is overgelaten aan B en W. Deze zullen daartoe over gaan, zoodra zy er de tijd toe gekomen achten. Hij voor zich vindt niets mooier dan eeo acooutantsrapport. Wat de gasprys betreft de stijgiDg is toe t6 sobryven aan de hooge kolenpryzen, deze kan niet verminderd worden dan ten koste der belastingbetalers. Ook wil by den Raad wel in de gelegen heid stellen de fabriek te beziohtigeu en alle gewensohte inlichtingen verschaffen. Da heer Stoot vindt eene oommissie toch beter. De Voorzitter herhaalt dat dit uitsluitend aan B, en W is overgelaten. De heer Stoot: Dus B. en W. is hier de wetgevende macht, maar als de Raad nu eens met algemeene stemmen besluit eene oommissie in bet leven te roepan. De Voorzitter: Dan leggen B. en W. dat kalm naast zich neder. De heer Stoot Maar de Raad kan weigeren de rekening goed te keuren. De Voorzitter herhaalt dat de Raad desverlangd alles in[jban zien. De heer,.Winters meent dat de kwestie der gasfabriek niet aao de orde is, wij hebbeD nu te doen met de gemeeotereke» niDg, maar toch wil bij er op wyzen, dat da commissie van onderzoek slechts kan oordeelen over bloote cijfers, hy is het daarom eens met den heer Stoot, wat betreft eene commissie van toezicht. Da Voorzitter zegt dat dit punt wel aan de orde is, bij geeft nogmaals te Kennen, dat de Raad zich van alles, de gasfabriek betreffende, op de hoogte kan stelien. De beer S oot vraagt iDlichtiDgen over een post van f 2000 der distributiereke» ning. De Voorzitter beantwoordt den heer Stoot en zegt dat de definitieve afrekening begin volgeod jaar zal plaats hebben, alsdan zal aan den Raad verslag worden gedaan. Wat betreft de kwestie met notaris Plnymaekers over bet jaar 1917 en '18 bad de notaris nog te verrekenen met de gemeente, wegens posten ven gedane De gemeente had van den notaris te vor deren f 5000, de notaris f 2500 van de gemeente. Thans is alles vereffend en zijn ook de opcenten over 1919 gestort. De notaris bad eerder opcenten van de gemeente kunnen vorderen voor de gedane voorschotten, dan omgekeerd. Ook heeft bij verschillende reiskosten Diet in reke Ding gebracht.- Het doet den heer Winters genoegen dat de zaak in bet reine is. maar tocb ryit er bij hem «enigen twijfel over de bescheiden van 1917—18 Hy vraagt den Voorzitter of by deze nogmaals mag in zien, want hij vindt het vreemd, dat iemand f oOOO vergeet te betalen, nog vreemder vindt bij bet dat iemand f 2500 vergeet op te vorderen. De Voorzitter beeft tegen inzage der stukken 1917—18 geen bezwaar, maar wil er nogmaals op wijzen, dat de notaris door het doen van voorschotten eer nadeel dan voordeel heeft gehad. De rekening 1919 wordt tonder hoofde lyke stemming goedgekeard. 3. Aanvrage sabaidie Bureau van Ad vies van den Handeldryvenden Middenstand Op voorstel van den Voorzitter wordt z. h. 8. besloten f 15 te geven. Subsidie Kruisverbond. Door bet Kruisverbond was f 100 ge vraagd. De Voorzitter, hoezeer ook de werk zaamheden van het Kruisverbond op prijs stellende, vindt f 100 echter te veel, te meer daar de grootere uitgaven van bet vorig jaar, als herstellen van bet biljart, zich dit jaar niet sal herbalen. Ook zon het Kruisverbond zijne inkom sten misschien kunnen vermeerderen door de consumptieartikelen een weinig te ver» hoogen. Hy stelt voor f 50 te geven. Wordt z.h.s. goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat dankbe tuiging voor ontvangen subsidie is ontvan gen van de vakteekensohool en de Fanfare te Merselo. De ootvangen subsidie zal haar eene aanmoediging zijn om op den ingeslagen weg voort te gaan. Van de fanfare te Oostrum was berioht ingekomen dat op bare den 17den Nov. j.l. gehouden vergadering met 27-=2 stemmen besloten was de subsidie van f 50 te wel- gereD. Desniettemin stelt de fanfare zich gaarne beschikbaar tot opluistering van feesten. De heer Stappers vraagt of aan de fanfare de verplichting was opgelegd bet geven van twee concerten en optreden bij feesten. De Voorzitter zegt, dat dit onjuist is, Hij lesst het aan de fanfare gerichte schryven voor, waaruit blijkt, dat de Burgemeester in overleg met bet bestnur der fanfare een of andere feestelijke ge legenheid a!s concert kan aanmerken. De heer Camps: ja juist k a d. De Voorzitter legt er nadruk op. dat er steeds overleg met het bestuur zon zijn gepleegd om na te gaan welke feesten voor concert in aanmerking konden komen. 4. Voorstal tot wyiiging contract met den Staat der Nederlanden inzake de be bossching met staatshulp wegens verhoo- «iüSL van, het Deroautage renteloos voor- De Voorzitter wijst er op Jat hex per centage der ryksbydrage gebracht is van 66 2 derde po. op 80 pc waarna bet voorstel werd goedgekeurd. 5. Voerstel van B. en W. tot het toe staan aan den gemeenteontvanger tot hei in pand geven van cffeoteD als gedeelte» lyke zekerheid in plaats van eerste bypo- tbeek. Wordt zonder discutie of b,s. goedge keurd. 6. Voorstel van B, en W. tot het ver deelen ven stemdistriot I in twee stemdis tricten en aanwijzing van een stemlokaal, De Voorzitter zegt dat door da invoering van bet vrouwenkiesrecht de splitsing van stemdistriot noodzakelijk is geworden. Hy stelt voor de zuidelyke grens van het nieuwe stemdistriot vast te siellen volgt Van den Stationsweg door de as der Hofstraat, Marktstraat, Hoenderstrat tot aan het Hagelkrni» en als stemlokaal in 19. Als jij er e8n tijdje bent, kom ik ook om als het noodig is, nog een handje te helpen. Ik kan u niet genoeg bedanken, me ▼rouw, voor alles wat u voor ons gedaan hebt, zei de ingenieur met warmte. Ik bad een zoo gunstige uilkomst niet meer durven hopen. Maar je moet m^j niet alleen bedanken bernam mevrouw met een schalk laobje. er zyn er Dog meer, die hnn best hebben gedaan, Kom nu gsuw mee naar de huis kamer. Daar zijn twee goede bekenden, die niet zullen begrijpen waarom we zoo lang wegbly ven, al zullen ze zich vermoede lijk ook zonder ons niet vervelen, Goede bekenden zei EJuard, die bet overige van den zin niet meer verstond Wie kunnen dat zijn Kom maar mee, dan zal je't wel zien, antwoordde mevrouw blij. dat er toob nog een surprise overbleef. Inderdaad was bet een verrassing voor den ingenieur in de huiskamer Willem Broekman en Trnns Wiobers aan te treffen. Voordat Ednard nog iets had kaonen Van Bom het woord te richten eeo lokaal der meisjesschool. Wordt goedgevonden. 7, Aanbieding der begrooting 1921 De begroeting 1921 wordt ter inzage van de leden gelegd en rondgezonden. De dirscteur der gasfabriek zal alle in lichtingen over bet gasbedryf geven en de secretaris stelt zicb twee avonden daar voor insgelyk» besohikbaar. De beer Odenhoven vraagt of bet waar is dat de gasfabriek minderwaardige kolen beeft ontvangen en wat daartegen gedaan is. De Voorzitter zegt dat dit belaas maar ai te waar is, alles is toen op baren en snaren gezet en bij Kodibu gereolameerd. De aanvoer der sleohte kolen is gestaakt maar er is nog niets terugbetaald. De heer Stoot wyit er op, dat de kolenpryzen dalen eu vraagt of we geen Eogelsche kolen kunnen krygen. De Voorzitter antwoordt dat Kodibu snlks niet toestaat. De Heeren Houben en Odenboveo klagen ovar bet overdag branden der gaslantaarns, De Heer Winters zou ds automatisohe apparaten afschafieD, de gasverbraikers ondervinden veel last daarvan, dat kost gebroken kousjes, gesprongen glazen en veel rail in de leiding, ter ooraake van den telkens verhoogden druk. By zou liever lantaarn opstekers zien aangesteld. De Voorzitter heeft deze kwestie reeds onderzocht, maar wegens den 8-urige werkdag is .er nog geene nieuwe regeling getroffsD kunnen wofden. Wy moeteD deze winter ons nog maar by den bescaanden toestand neerleggen en zullen deze lente verder zien. De Heer Winters beklaagt zioh over de vele lacht intde gasleiding. Hij beeft er niet op tegen belasting te betalen, maar betaald niet graag lucht voor gas: De Heer Stoot vraagt of er geen water- gas geleverd werd. De Voorzitter zegt dat we nog bly moeten zyn zoo'n goed gas te hebben Venray heeft mee van het beste gas van het gebeele land. ^orzil?or'Aeg'Y'faSt srtSF die commissie. De directeur geeft alle inlichtingen, -er zyn geen duistere zakeD. De Heer WiDters zegt dat we geen kleine kinderen t^jn, die dwingen om iets wat we niet kragen kunnen de Voorzitter begrijpt ons verkeerd, wij bedoelen du eeo commissie van onderzoek der klachten. Talloos zyn de klachten over 't gas, als er nu klaarheid komt is de burgerij gerust, Vroeger waren er ook klachten, toen heeft de K. v. K. en de Maddenstand een oommissie van onderzoek benoemd en waren de gemoederen gekalmeerd. De Voorzitter heeft tegen zulk eeöe commissie geen betwaar en beDoemd tot leden de beeren Stoot, Winters eu Dr Janssen. De Heer Strijbos vraagt wat er met het oude Raadhuis en woning Baken gebenrt, De Voorzitter zegt dat het .oude Raad» bo's dient voor inspectie en de woning Baken voor bergp'aats en wooiDg werk» Clara bruiloft viert. Met voldoening sloeg mevrouw de uit' werking barer woorden op den ingenieur gade. Neeo, dzt bad by nu in 't geheel niet kunnen droomen. Op zicb zelf bad bet feit'hem niet «oo hoeven te verwonderen want Willem kwam al lang by de Wichers aan buis eu Trntts was een aardig meisje maar dat Willem er hem geen woord vao gezegd het zorgvuldig voor bem verborgen gehouden bad, dat wekte zyn groote ver bazing. Hij verheelde die ook niet, toen hy zijn- vriend en diens aanstaande op hartelijke wi>e gelukwensohte. Weer nam mevrouw Van Bom het Wnord. Al waren Willem en Trans sinds lang geen vreemden voor elkaar, toob hebben ze elkander eerst in de laat ste* weken meer van nabij leeren kennen en waardeeren. De aanleiding daartoe was bet gebeurde tusscben u en Verstraateo, Truus sprong voor Clara, Willem voor u in de bres, en daar ik het voor beiden deed vonden ze in my een aanknoopingspunt, zal ik bet maar noemen. Zoo ongemerkt kwam by beD de gedachte op. dat ze ter. wyl ze voor Clara en u in de weer waren en passant ook hun eigen belangen konden behartigen, Maar zoolang er geen goede vooruitzichten bestonden, dat uw zaak in orde kwam, wilden ze hun hartsgeheim voor u verborgen houden, daar ze begrepen dat dit, al rondt ge u ook over huu ge» Ink verheugd bebben. in de gegeven om standigheden smartelijke herrinneriogén bij u moest opweken. Na kan dat niet meer maken. De ingenieur begreep, dat by op ae toespraak van mevrouw Van Bom iets moest antwoorden. Mijn vrieDdeo, «oo mag ik n immers allen noemen, ik dank u voor hetgeen gy voor Clara eD mij gedaan hebt. en ik zal nooit uw goedheid en uw opoffering voor ons vergeten. U beste mevrouw, bad ik mijn eerste kennis making met Clara te danken, en nadat ik se verloren had, geeft u ze my terug^ zonder dat ik daarbtf mtfo plicht, die mij altijd het hoogst is geweest, ook maar m bet minst boeft te veriaken. En u, Willem en Trnns, wensch ik van ganscher harte hetzelfde geluk toe, dat ik. ook door uw hulp, in bet bezit van Clara hoop smaken. Mevrouw Van Bom was zeer tevreden en regelde hetgeen verder gedaan moest worden, om de samenzwering, zooala zij bet lachend Doemde, te doen gelukken, Maar ééa ding verzweeg ze, en dat strekte haar goed hart tot eer. XIII. Het was den volgenden morgen tegeD elf uur, dat de iogenieur VaD Buren voor de woning van Verstraaten stond. Wat was die morgen hem lang gevallen, hoe langzaam waren de minuten en uren voor» bijgekropen. Nu by voor het welbekende vrouw. Hy weet wel waar de Heer Stryboich heen wil met tyne vraag, maar zal er op wyzen dat aan bonwen voorloopig niet ge» daoht kan worden, alles is even duur. De Heer G. Camps vraagt of het niet mofelyk zon zyn alle 14 dagen biggenmarkt te honden. Na eene beele discutie, waarbij de wensohelykheid van znlk een 14 daagscbe markt uitsluitend voor biggen bleek en door verschillende leden-landbonwera werd toegelicht, stelde de Voorzitter voor dit punt aan te houden tot een volgende vergadering ten einde advies in te winnen by de K. v, K. en landbonwbonden. Niets meer aan de orde zynde sloot de Voorzitter de vergadering te half 1 met gebed. iccnhnn Op werd bet feest van den Apostel AdreaS een van[ Limbnrg's zonen Mgr. Johannes Aerts, door plechtige handopieg ging verbeven tot de Bissohoppelyke waar digbeid. tot opvolger der.H. Apostelen. Elf jaar bad de volyverige Missionaris gezwoegd in de Amerikaansche kolonie, de Philippynen, in bet verre, verre Azie, waar onder de k&thoiiek-gedoopten zulk gebrek is aan goede priesters, waar de Amerikanen met millioenen dollars gooien om antikatho lieke scholen te stichten en afvalligen te maken. En thans, infcde volle kracht zyns levens ziet hy zich door Z. H, den Pans geroepen, om als Kerkvorst de Molukken en Ned. Nieuw-Gainea te bestaren. Een veorreobt voor ons Diocees, vooral voor Noord-Limbarg, dat reeds zoovele Geloofsverkondigers aan de H. Kerk schonk en dezen zomer Mgr. Frederix, on Mgr. Aerts met bisscboppelyken kromstaf en my ter ziet getooid. Zwaar is de taak, welke den nieuwen bissohop wacht op de tallooze eilanden, waaruit zyn bisdom bestaat. 10.000 bekeerlingen zien reeds met ver langen uit naar de komst van bun nienwen S\fnïl)yp^lJ|uoiMwi ItnntMIv--w. meest barbaarsche heidendom. Moge onze Limbnrgsohe Missionaris, de H. Lambertns, wiens beeltenis in bet wapensobild van Mgr. Aerts prijkt, den nienwen Bissobop beschermen, opdat zijn wapenspreuk oportet jllum regnare, Christus moet heersohen," ook voor het Vioariaat van de Molukken en Nieuw» Guinea in vervulliDg ga. Het Diocesaan Missie Comité. Nieuwe centen. De nieuw5oent-muot van 1920 is doD» kerder en tevsns glansrijker dan de vorige Voor en achterzijde hebben eenige verande ring ondergaan het loofwerk om de waarde-aandniding is grooter en uitvoeri ger van bewerking dan op de oude centen: de heraldische leeuw aan den andere kaot zeggen, nam mevrou Ik heb ;het genoegen je voor te stelien het geval zyn, en Willem en Truus ston» een paar jongelui, die van plan zyn, denzelfden dag te trouwen, waarop jy moeilijkheden zou redden, die hy voorzag althans vreesde, Doch daar werd by. toen by onwillekeurig den blik opsloeg, Clara ge* aar, die voor een .der veDsters der eerste verdieping bem bad zien aankomen en hem bemoedigend toelaobte. Zyn laat< ste aarzeling verdween, en met vaste band trok hy aan de bel. Zon ik meneer kannen spreken vroeg by aan de dienstbode, die open deed. Wil u maar naar bet kantoor gaSn, meneer Ednard, u kent den weg. Die stem en dat antwoord verwekten by den ingenienr een prettig gevoel. Het icbeen bem toe, dat er iets gebeurd was, dat hy enkel maar wat lang was wegge bleven en du weer welkom werd geheeten in bet buis, waar by zooveel aangename uren bad doorgebraobt. Hy tikte even op de deur van het ver trek, dat de beer Verstraaten en de zynen bet kantoor noemden. Binnen 1 klonk een zaohte, vriende» lyke stem. Is dat de stem van Verstraaten vroeg de ingenieur by zioh, maar by die vraag bleef bet, want hy had de deur reeds geopend en trad binnen. Mijnheer Verstraaten stond nit zyn stoel op en ging hem te gemoet. Ook uiterlyk was by veel veranderd. Hy was niet meer de blozende, bedryvige man vaD vroeger, met breed &rm gebaar en Verstraaten bad plaats gehad. - -.pi Emdelyk werd zyn tong oatdooid. Wat spyt bet mij. u zoo terng te «ien mijnbeer Verstraaten, wilde hy zeggen, maar dat woord kon niet over zyn lippen, -Papa/^tei hy, nogmaals met warmte beide banden drukkend, toe, laat my u weer dien»naam geven. Ik zal een goed een liefhebbend zoon voor u zyn ik zal Clara gelukkig maken, en n ook. U zal by ons komen inwonen, en wy beiden nw kinderen, zullen u met alle zorgen omringen. Zacht geleidde hy den onden heer Daar zyn stoel... by zag tranen in diens oogen. Ednard, gy hebt een edel hart, en aan geen waardiger kan ik mijn dochter toe vertrouwen, want z\j is een groote schat. Met onuitputtelijk geduld, met een liefde en zelfopoffering, die mij tot in bet diepst mijner ziel roerden, beeft ze my ver pleegd, mij, baar onwaardige vader, die met baar gelnk gespeeld had. Ik beb ver- keerd gedaan, Eduard, heel verkeerd Papa, spreek daar niet van, viel Ednard hem in de rede, die zag, boe deze herrinnering htm aangreep, en voelde hoe pyolyk ze moest zijn, vooral tegen- hem, laten wy het verleden rasten Dat tallen wij. Ednard, maar eerst moet ik voor u myn scbnld bekennen. Toen de ingenieur een afwerend gebaar maakte, vervolgde Verstraaten Mijn Bcbuld bekennen. Ik sou dat gedaan beb» huis stond, bekroop hem een vreemd ge» voel, had bij bet beslissende oogenblik, luidruchtig stemgeluid; b\j scheen ineen-j ben, ook al waart ge niet teruggekomen, dat thans nabij was, nog wel wat willen 1 gezonken en veel onder geworden. Hij j want die bekentenis brandde mij op het versobniveD Bij overwoog nog eens by reikte deD ingenienr zyn beide bandtD, hart. Ik voslde, dat ik geen rast meer ,.n pur jongelui, die „o pl.n op d.'n "erb.ldoo'op. dot n in mijn hnia met pion «elf wot i.ggen moe.t w.lte dia doio .prak.loo. drukte, «oo.wr greep kon hebben, .oordat ik mij .aod.t ge. een paar jongeim, nap v p n^ Qfauve (luaUteil I0U kennia^houding aannemen, boe h(j neb uit de de .erandenog bem aen. dat by den heer wioht bad outlaet. Slot .olgt.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1