Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Gemeenteraad te Venray, Zaterdag. 18 November 1820 41e Jaargang. Ne 46 abonnementsprijs PER KWARTAAL voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 95 c. afzonder!, nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. Tel. No. 51 PRIJS DER ADVERTENTIEN i 45 5 van 1—6 regels elke regel meer 74 c. van den Dinsdag 9 Nov. nam half vijf- De Voorzitter opent de vergaderiog met gebed, waarna de Secretarie de ootnlen der vorige vergadering voorleest. Deze worden oogewyzigd goedgekeurd. 2 Oninvorderbare poelen Hoofdelyken Om»lag en soboolgeld dienst 1919» reeds verhoogd ty.3. Wel zou er een middenweg gevonden kannen worden door by nauwgezette plichtsbetrachting een gratifioatie toe te kernen van 5 tot 10 pet der aanvaogs» wedde, doch alleen aan gehnwden of ge» huwden met kinderen. De beer Winters kan zich hiermede vereeoigen en laat rijo voorstel vallen. Het voorstel van deB Voorzitter wordt z.h.s. aangenomen. c. het aslaris der niet dagelijks in dienst zijnde kantonniers wordt gebracht D. Voor«itter deelt mede, del eeo be. °P 13 tot 16,50 per week, dreg ren 250,53 Boofdelyken Omslag6. Tramconducteurs, en .en 17 80 schoolgeld oniDTOrderbaar 1 Salaris i 10001250 plui f75 kleeding» eyo, meestal wegeo» vertrek o( van arme geld eD vergoeding voor kindertoeslag em. maoeoben. Hij vraagt of aen der leden «reaioht det de namen tullen worden voor gelezen, Aangezien zulks niemand verlangde werd pant 2 zonder hoofdelyke stemming goedgekeurd. 3 Aaabitdiog gemeenterekening 1919- De Voorzitter benoemt tot leden der commissie, belast met het nazien der reke» Ding de heereD Dr. Janssen, Winters en Nelissen. 4 Benoeming lid commissie tot wering van schoolverzuim, aftredend Rector Bloemen Merselo. De Voorzitter stelt voor Rector Bloemen by acclamatie te herbenoemen. Hiertoe wordt besloten. 5 Herziening salarisregeling enz. der gemeenteambtenaren en beambten. Aangezien by deze regeling persoon lijke kwesties ter sprake komen scborscht de Voorzitter ten 4 50 de openbare ver» gaderiüg. Ten 6 50 werd de openbare vergadering heropend. De Voorzitter geeft een overzicht der nieuwe salarisregeling a. voor dienaren van politie van f 1250 tot f 1500 plus vergoeding huishuur, klee- ding eu kindertoeslag. b. voor aantonoiers van f 900 tot f 1050 plus huishuur en kindertoeslag. De beer Winteis acht bet aanvang salaris der kantonniers te laag. Een aan» vang salaris van f 17 per week is te weinig. Als wy goede krachten te werk stellen en dit moet tooh oDsdoel zyn, moeten wij ie ook goed bezoldigen en daarom zou by het grond loon stöllen op f 1000 plus 6 drie jaarlyksehe verboogingen van f30. Ook de vergoediog hu'shuur acht spreker te laag, dooh met de kindertoeslag kan hij zioh best vereenigen. D# Voorzitter antwoordt dat er altyd verband gehouden moet worden tuszeheD de salarissen der verschillende groepen gemeente ambtenaren onderling. De tramoonduoteurs verdienen meer dan de wegwerkers, en de veldwachters weer meer dan de tramconducteurs. Wat de woningtoeslag betreft de Voor» sitter aoht deze niet te laag, omrede de kantonniers in den regel beterkoop kun» nen huren dan de veldwachters, Ook kunnen de kantonniers er nog wat bijverdienen. De Heer Winters beeft er vrede mede dat deze mensohen er nog iets bijver dienen, mits tij de gemeente niet te kort doen. Maar wij kunnen toch op de eerste plaats eischen dat ze hunne pbysieke kraoh- ten stellen ten dienste der gemeente en daarom aoht hy een salaris van f 900 te laag. Na 16 jaren dienst hebben die men schen dan f 1050 dat is te weinig en daarom stelt by voor bet salaris te brengen op f 1000 tot f 1150 Verder zou de heer Winters oog wen soheo dat bij gebleken gesohiktheid. ijver en plichtibetracbtiog. wanneer na 1 jaar proeftijd vaste aanstelling volgt, ook voor dat jaar proeftijd kindertoeslag werd uit gekeerd. De Heer OdeDboven acht een aanvang salaris van f 900 te weinig, hij sluit zich gehssl aan bij den Heer Winters en stelt eveneens voor f 1000 als minimum. De beer Stoot steunt het voorstel van den beer Winters De Voorzitter zal het voorstel Winters in omvraag brengen, doch zou ter wille van administratieve regeling het bedrag wensohen bepaald te zien van 990 tot 1140, Hiertegen heeft de heer Winters geen bezwaar. De Voorzitter brengt het voorstel in 7 Aanstelling in vasten dienst van den kaDtonnier W. Derki te Oostrum. De Voorzitter stelt voor W, Derks, sedert 1 Jan. j I. in tydelykeD dienst, voor vast aan te stellen. Wordt goedgekeurd. Subsidie aanvrage öro6ne Kru:s en tuberouloie bestrijding. De Voorzitter deelt mede dat door deze Poestvrouw f 25, f Ambtenaren der Secretarie le ambt. f 1600, 2e f 1100, 3e f 1100, g Het' -salaris van dan gemeenteop» zichter wordt gebracht van f 2300 op f2600 h Gasdireoteur van«f 2100 op f 2400 mot vrij vuur en licht. De beer Oudenhoven zoude voor den directeur der Gasfabriek bet vrye vuur eD licht laten vervallen en in plaats daarvan het salaris verhoogeo. De Voorzitter antwoordt dat door het gebeele land als stelregel is azngenomeo. dat de directeuren der gasfabrieken vrij vuur en licht genieten. De heer Winters zou ook het salaris van den opzichter wel iets hooger wen» schen. Ds Voorzitter antwoordt dat de salaris» sen van gemaeateopsiebter en directeur gasfabriek in onderling verband zijn vast gesteld en hunne verhouding de juiste is. Wordt goedgekeurd. Het salaris der onderwijzeressen in de nuttige handwerken wordt bepaald opf 100 voor oogediplomeerden en f 150 voor ge» diplomeerden. Het salaris van den keurmeester wordt gebraoht van f 1000 op f 1200. De Voorzitter herinnert er aan, dat indertijd door den heer Strybos de op» merkiug is gemaakt, dat de salarissen' der wethouders niet in overeenstemming waren met bunne werkzaamheden- Hij vraagt hoe de heeren bier thans over denken. De beide wethouders verlaten de zaal. De heer Winters meent dat een voorstel tot «alarisverbooging van Ged. Staten dient uit te gam. De Voorzitter zegt, dat de Raad ook m»t een voorstel tot Ged. Staten kan komen. Hy wyat op Horat, waar de salarissen der Wethouders ook verhoogd werden. De heer Stoot vraagt hoeveel Horst geeft. De Voorsitter meent van f 375. De heer Strybos zegt dat de werk» eaamheden daar niet mede betaald zyn. De heer Stoot zon in geen geval min der geven dan Horst. Dr. JaDssöD stelt voor f 400. De beeren Winters en Houben steunen dit voorstel. De Voorzitter brengt bet voorstel in omvraag. Wordt met algemeene stemmen aam genomen. 6 Bijslag op pensioenen. De Voorzitter wyst erop dat op de pensioenen der Rijksambtenaren een toe slag van 40 pet. gegeven wordt, Ook Ged. Staten dringen aan op bet treffon eeöer dusdanige regeÜDg voor oud-gemeenteambtenaren en hunne wedu» wen en weezeD. In de vergadering van het Dagel. Bas uur is deze kwestie grondig besproi ken en bebbeD B. en W. gemeend met een gesplitst voorstel te moeten komen, namelijk om de oud-ambtenaren toe te kennen een bijslag van 25 pet en de we» dnwen en weezen 50 pet., met dien ver stande, dat by bet overlijden vau een gepeos. ambtenaar de weduwen en weezen direct iD het genot der 50 pot. wordeD gesteld. Wat de gepeDS. wegwerker van Rbee betreft, B en W. doen het voorstel om aan deze bij hooge uitzondering een bijslag te verleenen van 50 pot. wegens zyn klein peoeioen. De beer Strybos acht dit nog te weinig. De Voorzitter Daar heb je 't alweer, is bet de schuld der gemeente dat van Rhee te weinig dienstjaren beeft f Er is niets aan te doeu. Hy vindt 50 pot, een zeer billijke behandeling, temeer daar van 41 Jus geschiedde. Subsidie Fanfare Venrey Merselo en Oostrum. Aan de fanfare te Venrey werd zonder disouiie f 350 subsidie toegekend oudsr de gewone verplichtingen. Wat Oestrum en Merselo betreft, B en W. zalleo zioh van elk voorstel onthouden, Wel wil spreksr zjjn persoonlijke mee» nicg uiten. Hij heeft de oprichting der faDfares te vereeoigiDg een subsidie vau f 150 resp: 1 f 300 wordt gevraagd. Oostrum en Merselo geapprtcieerd en de Auguian d« fgenryke w.rk.ng ,.n dnrf b()wood6rdi m„r boi gef6D vaD deeeTOMBigiDg voldoend, bekend is ,„bsid1e moeten we voor.ichtig rijn. denkt by niet det er iemand op tegen »l We hebben in Vonr,y ,„öd g,h,d etD j moiiekkorpe det alie feesten oplo sierde, Wordt s.b.e goedgekeurd. 1 dat we. Vinrey'e fenfareoorpe. Subsidie kleiee Leodbouwbond .Capra, j Di, 0 Mef, oad,b8r „„beidie -eee vraagt na f50 verleden jaar f 75 geooteD, maar het gaat nn niet op om elk de vorige jaren f 40. I Bieow g.ielsobep te tnbeidieeren nn is bet /\"i.Merselo, het volgeod jaar D8 Voorzitter zegt dat ook deze ge steund moeien worden. De Heer Camps merkt op dat de bokken nu ook duurder zyn. De Voorzitter Dat is bet met, iedere vereeoiging moet ziek door eigen bijdragen zien te reddsn, eorst als ze er niet komen kan, wordt subsidie gegeven. Subsidie van f 50 wordt toegekend. Districtsarbeidsbeurs en Informatiebu reau. Deze verzoekt de subsidie van.f 200 te brengen op f500 een en andèr in verband met da rijkssubsidie. De Voortitter stelt voor deze subsidie toe te staan, ook wegens het gevaar van intrekking der Rijkssubsidie bij weigering tot verhooging der gemeentelijke. Hij wyat op bet groote belang dat Venray heeft bij het behoud der districts bears en der kosten van andere gemeente voor de agentschappen. Wordt goedgekeurd. Subsidie politieschool Hilversum. Van Ged, Staten was eeD schrijden in» gekomen om gezien het groote belang dezer irslelling, daaraan alsuog eene subsidie toe te kennen. De Voorzitter zal bet nut dezer instel ling niet betwisten, doch bij ziet niet in waarom meunan itmteUfogeiS itf Höllsnd nog iels zou geven, hy stelt voor afwijzend te betchikken. Aldus bealoten. Aan de vakteekensobool werd zonder discnlie of h.s e?ne subsidie van f 400 toegekend. Idem aan de Gymoastiekcarsus vaD f 150. Door het Bestuur van den R. K Mid denstand is tot instaodhouding van den bandel8oursas eene subsidie gevraagd van f 600 tegen f 350 het vorig jaar. De Voorsitter heeft naar aanleiding van deze verhoogde aanvrage een onderhoud gehad met de heeren van het Bestaa1* en bet is hem daarbij gebleken dat er dcor deze vereeoigiDg de n terste zuinigheid betracht wordt. Spreker zou het; jsmmer vinden dat wegens gebrek aao fiaacoiè i deze cursus gevaar zou loopen en stelt daarom voor de subsidie toe te staan. Wordt i fa i. goedgekeurd Door de commissie v*n advies in zake beroepskeuze en vakopleiding was gevraagd f 100. De Voorzitter dezer commissie is in» middels vertrokkeD en nu beeft spreker een onderhoud gehad met ocd der bestuu s- leden met Dr. Jaossen.eu is in overleg daarmede bepaald het voorstel te doen f 25 subsidie te geven. Wordt z.h a. aangenomen. Ambachtsschool Venlo. De Voorzitter kao geen termen vinden om aan deze inricbiing eenige subsidie toe te kennen, te meer daar er de laatste jaren geen leerlingen uit Venray deze school bezocht hebben. De heer OudenboveD vindt bet jammer dat aan deze instelling de subsidie ont houden wordt, by zou altijd iets geven al was bet maar f25. Ook beeft de Voorzitter abuis als by meent dat er geen leerlingen alt Venray heengaan, want by weet zeker dat een zoon van Oudenhoven reeds twee of drie jaren de school bezoekt, De Voorzitten zegt dat znlks wel waar kan zjjn, maar er zijn ook jaren geweest dat er niemand heen ging en om nu maar aan iedereen die op zware lasten zit of in floancieole moeilijkbeden verkeerd subsidie te geven, gaat niet op. Allemaal komt men om subsidie, maar waar moet bet geld van daan komen. .„rue. Dit wordt aangenomen met 12 Rhee °ok 'n d' «Mt.ld ie •temmen voor en 1 tegen. I 4* 0uder<lom,r«»t« ku°- Tegen etemde wethouder Michel,. 8 D Wit bitreft het Tooretel om baljaar' Het eooratel van B. en W. werd daarna proeftijd mede te doen tellen voor kinder. »aD8ono®en. toeslag, hiertegen heeft de V.or.itt.r be- «waar, te meer daar de aantangeelariesen hebb8Dd« «lk® inmenging Oostrum wellicht ook nog Leunen en de Smakt, waar moet dat heen f De heer Camps mèeot dat Oostrum even goed reobt heeft op f 100 als Venray. De Voorzitter zegt dat er van geen reobt sprake is. We bebbsu siuds on heugelijke tijden slechts een corps gehad dat snb8idie ontvmg, de nieuwe kuuDen in geen geval rechten doen gelden Waar moet dat naar toe, we moeten remmen en de tyden tyo er eer Daar om te vèr» miudereu dan om meer nit te geven. De heer Micbeis vindt de aanvrage om subsidie billyk. De heer Oudenhoven zegt dat er vroeger twee korpsen waren, die tot ééa zyn sameogesmolten. De beer Stsppsrs zou toob eeuige sub sidie geven, al was bet dan ook f 50. De heer Geurts is ook vol bewondering voor deo durf der nieuwe gezelschappen Hij vraagt of de Voorzitter geeoe federatie der muziekgezelschappen kao bewerkstel ligen en herinnert aan de vroegere be sprekingen omtrent den bouw van een verplaa'ebaar kiosk. De Voorzitter vindt federatie beel mooi. maar zoo lang ze oog geen werkelijkheid bebben we ods te houden aan het tpganwoovdige,. De heer Winters is geen muziekkenner, hij apprecieert ook bet tot eland geko» mene, maar men kao dit niet gelijk stel» len met bet boofdoorps der gemeente. Toch wenecht by eene kleine subsidie te geveo en steunt daarom bet voorstel Stappers. De heer Stoot vraagt of den voorzitter iets bekend is omtrent de reorganisatie der fanfare, of was dit een storm in een glas water. Do Voorsitter kan ook niet meer mede» deelen dan wat iedereen W6et nl. het plan om een harmonie op to richten, waarvoor eene commissie is benoemd. De Voorzitter stelt, gezien de gezindheid der vergadering voor f 50 te geven met verplichting tot geven van twee concerten, op nader aan te geven tijd en plaats. De heer Michels zegt dat men voor f 50 niet kan uitrukken voor twee coccerteD, bij is er Dog niet zeker vao, dat deze zullen worden aangenomen. De heer Camps zegt dat do Ooatrumsche fanfare alle kerkelijke feesten opluistert zy 's by uits ek de kerkelyke faofars. De Voorsitter meent als men zich alleen tot kerkelyke feestea bepalen wil, men ook niet om subsidie most komen. De beer Geurts ia bang dat ook Ltnoen Smakt en Zangkoor zullen komen De Voorzitter: Z«ker, als er tieo jongens bij olkaar gaan staan ziDgen. kunnen ze ook wel 66D gezslscbap oprichten en om subsidie komen Hy stelt voor f 50 met de verplichting van twee concerten of optreden bij fee»' lelijke gelegenheden. Wordt aangenomen met 101 st. Tegeo de beer Geurts, terwyl de beeren Micbeis en Camps weigeren voor f oO te stemmen. 9. Tot lid der Sticbtiog -Eigen boer" werd benoemd de heer Sappers, De beer Stappers verklaait zyoe benoe ming te aanvaarden en'danktden Raad voor het io hem gestelde vertrouwen. De punten 10, II en 12 nl. 10 Voorstel tot het verkoopen van een complex ontginningsgrondeo ter grootte van circa 180 H.A., tot het st'cbten van boerderijen in de Peel aan de Stichting «Eigen Boer" te Venray. 11 Voorstel tot het verleenen van ren» telooze en rentedrageode voorschotten aan de vereeoiging -Eigen Boer" tot het in eigendom uitgeven van gronden aan land- Al. 4e bel.stiog biljetten rondgebracht b»«»«« stichting ran boerderyen. worden is het een gemopper geklaag van) 12 Voorstel om Burgemeester en Wet» belang, iedereen denkt zich rerongelykt.houden te machtigen tot het aaDgaan van en daarom mogen we het geld ook niet een overeenkomst met bet Rijk tot bet weg gooien, want de lasten komen teu ontvangen van rentelooze en rentedragende slotte op de schouders der belasting be» voorschotten tot bet ontginnen vau gron» talen neer. Hij stelt voor afwijzend te den »n stichten van boerderyen, f beschikken. j werden zonder discussie of hoofdelyke stemming aangenomen. Nn deze drie zoo gewichtige besluiten genomen zyD, kan de Voorzitter zich niet onthouden eoo woord van fel.citatie te richten tot den Raad en ds hoop uit te spreken, dat de verwachting van den heer Stappers, dat met Pasoheo de eerste boer» dery gereed zal zijn, moge verwezenlijkt worden. Moge er in de Peel spoedig een fimk dorp verryzen. eo onder Gods onmisbaren zegen de gemeente steeds in bloei toe» ifbmeD. Vele moeilijkheden zullen nog te overwinnen zyn, maar wanneer de Raad. zooals tot dusverre unaniem zyn hulp ver leent, zullen wy ook dezs overwinneD. Den beer Winters was het aangenaam uit den mond des Voorzitters da felicitatie te mogen vernemen, masr toch meent hij deu tolk van den Raad, ja van heel Venray te zyn, zoo hij den Voorzitter dank brengt voor hot eindeloos vele, dat by in deze heeft gepresteerd. Hy brengt hem nog» maats dank voor syne strere werkkraoht eo energie. Luide bravo's. 13 Van de Maatscbappy Kempkesberg was bericht iDgekomeo, dat zy niet ingaat op de verpaohtingsvoorwaarden en dat zy genoegen neemt met de voorwaarden vau overschrijving. 14 Aan --den heer Th, Slits werd toe» stemming verleend' tot bet doen overschre ven van 2 perceelen op de heeren Tromp en Prinsen onder de gestelde voorwaarden 14 Van Ged. staten van Limburg was een schrijven ingekomen naar aanleiding van een rekwest van den onderwijzer Vollebergh iDzake gedeeltelijke mbondiog vau zijn salaris gedureode zyD verblyf onder de wspeneD. De Voorzitter leest dit schrijven voor en vervolgt daarna: De gebeele korte inbond van dit lange scbryven is dat Gedep. Staten mededeelt dat de verordsniog juist is toegepast en de ooderwyter Vollebergh geen aanspraak kau maken op vergoediDg, Deanieitsmin kan do Raad echter op voorstel van B eu W, 'afwijken van de verordening en daarom voorop gesteld dat door den Raad correct is gehandeld. dat de onderwyzer Vollenbergb geen recht heeft op uitbetaling, dat by reeds van den Minister eene temoetkoming ontving, doen B. en W. bet voorstel a&D den onderwijzer Vollebergh alsoog eene grati ficatie van f 100 te verlsenen. De beer Winters zegt dat de Raad wel eemge schuld treft ten oorzake dezer ver ordening. De Voorzitter antwoordt dat men by het vaststellen e&uer verordsniog niet moet kijken naar een enkel persoon, doch de zaak in baar geheel besobouwen. Het is wel jimmer dat V. de dupe is gewordeD, hij vraagt of da Raad aoooord gaat f 100 gratificatie, Wordt z.h.s. aangenomen. 15 Rekwest Middenstand inzake de winkelsluiting. De Voorzitter zegt dat van deze ver- eenlgiog het verzoek is iDgekomeo om.de bestaande verordening in dier voege te wijzigen, dat le de winkels op werkdagen een unr langer geopend mogea zijd; 2e des Zondags de sluiting te bepalen cp 5 uur in plaats vao 3; 3e de met name genoemde R K. af gezette Heiligedagen te laten vervallen en beschouwen als werkdagen. De Voorzitter wyst er op, dat dit ra kwest is iog6zoDden naar aanleiding van een in da Middens'&Ddavergadering geno- men besluit vau 27 tegen 22 stommen, dus een kleine meerderheid. Men mag veronderstellen dat alle voorstanders van wijziging aanwezig waren, terwyl da andere by laDge na niet opgekomen zyD. Veilig mag dus worden aangenomen, dat de groote meerderheid der neringdoenden is voor behond van den bestaanden toe stand. Hy herinnert aan de genomen beslissing op het laatste rekwest en stelt voor om io afwachting der Rykswet af» wijzend te beschikken. Wat betreft de afgezette feestdagen, ook in verb»nd met de nieuwe Arbeidswet behoudt spreker zich bet recht voor naar omstandigheden en zoo ooodig in overleg met belanghebbenden te handelen en af» wykiogen a! dan met toe te slaan. De heer Winters zegt dat wanneer de arbeidswet ook op de winkelbedienden van toepassing is deze een vrye middag per week moeten hebben. Dit beboeft geen Zaterdagmiddag te zyn en du bestaat bet plan om deze by voor» 1 komende gelegenheden op afgezette feest dagen te geven. Dit ia nu io tegenstelling met de be doeling des Voorzitters.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1