Plicht boven alles. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Vergadering der R.K. Kiesvereeniging. FEUILLETON De smokkelarij aan do Duitsch-Nederl. grens. Gemengd Nieuws. Zaterdag 80 October 1920 41e Jaargang. No 44 abonnementsprijs PER KWARTAAL voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 95 c. afzonderl. nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. Tel. No. 51 PRIJS DER ADVERTENTIEN yaa 1—6 regels 45. elke regel meer 7J c. Vrijdag hield de R. E. Kiesvereenigiog alhier eene buiteogewone vergadering, des nam. 2 uur voor de vrouwen. De Vooizitter, Dr. JansseD. opende de vergadering met den christelijken groet heette allen welkom, i«s*t bijzonder den geacbteo spreker, de Hoer de Wolff, lid van den Gemeenteraad van Amsterdam, die gaarne zyne medewerking verleend beeft om de ontwikkeling op politiek gebied voor onse vrouwen te verboogen, voor wie kies» reoht en kiesplicht geheel iets nieuws is. Hij deelt mede, dat de Z E, Heer Pas-» toor en Pater Liberatus verhinderd zyn de vergadering by te wonen en geeft het Woord aan deo geacbteo spreker. Deze begint met te zeggen dat bij vol gaarne gehoor beeft gegeven aan de uit noodigiog om naar Veor&y te komen. Het verheugde hem te booreo, dat bier Dog geen socialisten waren, waarmede hy Ven raj van harte gelukwenschte. Gij zal ech- ter spreken over «ooiaheme en de vrouw om ons te waarschuwen hoe te handelen als z|j op ons erf komen. Het kiesrecht is een maohtig wapen in de handen der vrouw, dat heeft de ver kiezing in Maastricht bewezen eo spreker hoopt, dat de vrouw steeds een machtig wapeD zil zijn tegen het reode gevaar. Hy cal aantooneo het gebaar van het socialisme voor huisgezin en huwelijk. Hij geeft aan op welke wyze de socialistische bladen op allerlei mogelijke maoiereD ventje trachten te zcrgeo nit de zedelijk heiditoestanden, die zy op hunne manier soogenaamd bestrijden. Kapitaal en priesters, vooral de priesters der Roomsche kerk moeten bet ontgelden van al de zedelijke ootaarding krijgen zij tobuld. Spreker wyst vervolgers op de toestan» deo in de landen waar het sooialisme de baas is, toont ons toestanden in Sovjet Roeland, waar een dorpsburgemeester aan» achieving kreeg 60 vrouwen eo meisjes te leveren aan eene kazerne in de stad De waarheid dezer ambtelijke aanschrij ving ia ontkend, maar Diets vermag de officieele bewijzen te loochenen. In Rusland zyn alle vrouwen geoaiura- liseerd, dns alle staatseigendom. Weg met alle banden van huisgezin er kinderen, daarom moeten wij bet gevaar voorzien en pal staan voor de heilig» Roomsche zaak. Wie is de vyaud f Niet bet communisme, de party van Winkoop, die openiyk propvgandeert, maar bet socialisme, dat onder bet masker vao hu'chelary 6n vermomming ingaog tracht te vioden. O. zy kunnen too sohoon zich aandienen ty eerbied gen en eeren zelfs de priesters maar eenmaal vasten voet gekregen heb bende, boldigen zy bet materialisme. Vrij is de mensoh, vry van alle banden, geen ziel. geen God. Spreker wyst op het optreden der sooialisten ia bet Noorden en in het Zaiden bier hebben zy met Katholieken te doen. ginds niet, bier huiobelen zy. ginds spreken zy fier en vry. Vervolgens haalt bij versohilleode ge» schriften hunner leiders aan, waaruit dui delijk blijkt, dat de sooialisten wel degelyk tegen allen godsdienst zyn en elkaar tegen tspreken. IHy herionert aan de nederlaag der soci» listen by de staatsgreep in 1918, hoe hnD hoofdorgaan »het Volk" toen vuur en vlam spuwde tegeD de Katholieken en in 4 dagen tijds 15 artikelen van boon en smaad publiceerde. Tot grooto hilariteit der vergadering, gaf bij verslag van het artikel over Roomsche i vroedvrouwen, die bij weigering om het kind te laten doopen. verplicht zouden zyn de kinderen in het geheim te doopen en daarna te vermoorden. Bij eene discuMe daarover in den Am sterdamscben gemeenteraad, bad spreker bet jammer genoemd dat Wijnkoop dan niet door een Roomsche vroedvrouw was gedoopt. Spreker wekt allen op tot y ver, als over 2 jaren de groote strijd zal aanbreken en toonde dan aan den huwelyken stsat id de socialiatisobe maatsohappij. Daar is van geen huwelijk sprake, alieeD van een contract tnssohen man en vrouw. Eiken band is verbreekbaar, de priester is overbodig. Hy schildert de toestanden van vrije liefde en de zorg voor de onge huwde moeder in de soo. maatschappij. Hoe voorts iD die maatschappij alle ;org voor de kinderen aan de onders ontnomen zal worden en overgedragen aan den Staat. Wat weten de socialistische vrouwen, din zelf zelden meer dan een of twee kiodereu ten hunnen laste hebben van onderzorg. Welke Katholieke moeder zal vao kin- derzorg ontheven willen worden. Met ontroering gewaagd spreker van de groote St. Servatmiprocessie in Maas tricht, door bem bijgewoond, waar alle kinderen, van den rijke zoowel als vaD deo arme met de groofste zorg waren gekleed. Welke moeder had zich die opofforiDg Diet liefdevol getroost 1 De toekomst behoort aan de vrouw. Spr. heeft cu een overzicht gegeven van de gevareD van het socialisme, spoort alleo oogmaats tot strijd aan, dan zal de zege praal aan ons zijn, dns ook aan de Ka tholieke Kerk. Applaus. De Voorzitter bedankte den spreker voor zijne scboooe rede, die ons de ge varen van het sooialisme zoo beider heeft doen inzien en ods met afgrijzen vervuld. Zullen wy alien by eene eventueele verkiezing zoo krachtig optreden als de vrouwen te Maastricht, dan is er evenmin gevaar te duohten als in 1918. Hy sloot daarna de vergadering met den christe» lijken groet. Ten 7 nur des avonds bad er eene buitengewone vergadering der mannen» afdoeliog plaats. Na de gewone plichtplegingen nam de spreker bet woord eo toonde ons de ge varen der revolutie. Waar is het machtige Rusland met zijn alleenheersober de Czaar"? 15. Bij zon aao baar verzoek geen weerstand kannen bieden bun eigen geluk immers hing er van af Verstraaten g'mg naar bioneu en liet vragen, of zijn dochter evsn bij hem wilde komen. Ook Clara bad dien nacht geen oog gesloten, maar zich in de eenzaamheid honderdmaal afgevraagd, water tocb wel mocht gebeurd zyn, dat de ingenieur op soo raadselaohtigs wijze was weggebleven. Allerlei veronderstellingen kwamen by baar op, de bangste voorgevoelens kwelden baar. Zy dacht minder aao het verlies van haar eigen gelnk, dan aan de vrees, dat aeü groot ouheil bun allen boven het hoofd hing, en juist de gedaobte, dat zy niet kon vermoeden welk onheil, verdubbelde haar angst, die iD de lange uren, welke zoo traag voorbykropen, tot het parexjsme werd opgevoerd. Eindelijk was de morgen gekomen. Rillend van de koorts stond zy op, od het eerste wat zij zag was baar vader, die met groote etappen in den tuiD op en neer liep. Ook by was blijkbaar ten hoogste onge rust, en haar bart werd nog meer beklemd. Wel traobtte Truus baar gerust te stellen met te zeggen, dat er dien dag stellig be- riebt van Ednard zou komen, dat hy waarsohynlyk persoonlijk zyn wegblijven zon komen ophelderen, maar die goed be doelde pogingen bewerkte Diets. Truns zelf had ten slotte den moed niet meer. nog langer aan te dringen, en indien sy het niet had gelaten om Clara, die haar met heur door angst vergroote oogen zoo bal» peloos aanstaarde, zou zy het hnis ontvlucht zyn, waar zy den vorigen dag was bin nengetreden om feest te vieren, en dat nu bet aanzien bad, of er eeo doode boven aarde stond. Zwijgend zaten de jonge meisjes by elkaar, toen de boodsobap kwam, of Clara even by baar papa op zyn kantoor wilde komeD. C.ara ontstelde hevig zoa hy reeds alles weten en haar nu de vreeselyke tijding merdeelen Het joDge meisje kon niet veinzen, zij dacht ook niet aan veinzen en Truns, die baar ontsteltenis en angst las in haar cogeD, haar trekken, haar houding sprak haar moed in. Maar de woorden troffen Clara's oor, zonder dat ze door drongen tot haar Jverstand het wareD als vage, onbepaalde klanken, die in de ruimte wegstierven en geen indruk nalieten Eto delyk vermande Clara zich en gmg, haar vriendin een blik toewerpend, waarnit zooveel bekommering, zooveel ïyden sprak, dat Trans zich ontsteld afvroeg, van welk drama zy nog getnige zou zyn Toen Clara het kantoor van haar vader binnenging en bem daar als vernietigd op een stoel zag sitteD, kon ze zich niet in- houden, ging op hem toe, kuste en vroeg I met trillende stem Vader, u weet wat er gebeurd i», waarom Eduard niet is gekomen. Zeg bet my, ik beo zoo ongerust. Is hem een on geluk overkomen Neen, Clara, geen ongelnk. Ale je lm kan zyn, zal ik je alles vertellen, en Verloren evenals zijn gezin 1 Voor twee jaren stood bet machtige Duitsche leger nog in FraDkrya. Waar is het gebleven, waar zyo keizer en kroonprins t Verloren 1 Doorn en WieringeD, waar van nooit te voren ooit 'iemand iets hoor de, zyn nu wereldbekend. Met éóo slag is alles verloren. kroDeD rolden over de straat, alles werd verkracht vernietigd, maar niet de rollen der Kerk. Reeds 30 jaren geleden werd gewaar schuwd tegen het heillooze sooialisme eo spreker wyst op de roemrijke encycliek Rerum Novarum. Het kao dan ook niet uitblijven dat zich in de toekomst ernstige botsingen zullen voordoen tnsachen geloof en ongeloof maar hij twyfelt er niet aan of de Kerk zal zegevieren, wyl de christelijke Gods dienst is de basis van alle socialisatie In Venray zyn nog weinig of geen sooialisten en men zal goed doen deze trachten bollen de poort te houdeo. Spreker wyst op de manier waarop «y zich aandienen, haalt de in de middag ver gadericg omschreven en hiervoor aange haalde voorbeelden aan. Sleeds moeten wij dsn strijd tegen het socialisme aanbinden, al zegt de kerk ook -Hebt uwe vijaDden lief." Waarom? Om» dat de Socialisten den inwendigen kern der kerk trachten aan te tasten. Hoe komt het dat zoovele katholieken de vaan vau bet socialisme volgen Dat ziju de gevolgen vao het Liberalis me, waarbij geld verdienen ten koste vaD alles de hoofdzaak is Hij geeft uitleg van ontstaan en wor ding van het Liberalisme, «yne liefdeloos heid en zelfzucht eD wyst op de gevolgen daarvao bet Socialisme Hy gaat Da de toestanden in Rusland. Duitschland, Hongarije en Nederland, waar wy hebben gehad de democratie der ver gissing. Dank aaD do christelijke regeering met haar hoofd, de Minister Roys, een Lim burger zooals gy, dank aao de taaie wi'akracht en ïjverigeu moed der Katho lieken, laaide de revolutie iD 1918 Veel. ontzaggelijk veel heeft Nederland in 1918 aan de katholieken te danken ge had. moge dit zoo blijven. Applaus Spreker wees evenals des namiddags cp de verdeeldheid der socialisten oodorling, op hunne boadicg tegenover godsdienst en huwelyken staat, en toonde zulks wederom met de uitspraken bncner leiders aan Veisohillende kopstukken hebben ver klaard dat voor 1900 de heilstaat zou zyD geboren, maar hoe is het ru. Men scheldt op politie, burgerwacht en landstorm maar in 1918 was Wijokoop eeD der eersten om de hu'p der politie io te roepen. Heeft de Dnitsche rijksminister niet verklaard dat bij geweld zou gebruiken indien zulks noodig was en bij liever eeni» ge dnizendeo heethoofden zou opoffareo dan bet heil van 60 millioen menschen. Heeft de Russische minister van spoor wegen niet de verklaring vaD onwankelbare trouw en nauwgezette dienst vervulling geeischt van al zyne onderdanen. dao reken ik er op, dat je als een liefheb bende dochter my ruit belpeD, U helpen Zeker vader. Hebt u ooit aan mij getwjjfsld Neen, kind, ik weet, dat je veel van my houdt, en daarem heb ik je laten roepen. Het is een ernstige zaak, maar het is goed. dat je alles weet. Ja, vader, alles, antwoordde Clara hijgend. Verberg my niets. Welnu, Clara, je hebt tot dusver ge dacht, zooals iedereen, dat ik rijk of teo minste zeer bemiddeld ben. Clara knikte. Dat is niet zoo, kind, ongelukkige ondernemingen hebben myn vermogen verslonden Ik bezit Die'<s. Clara dacht bet allereerst aan Eduard Zou hy dat vernomen hebben en toen aan baar vader hebben geschreven, dat hy Clara niet meer wilde Zou hy dus niet haar. maar haar bruidschat hebbeo liefge> had Maar neen. dat kon niet zyo zoo was Ednaid niet. Zon haar vader zich ver gist hebben Zij baalde reeds eenigszins ruimer adem, waDt ze was overtuigd dat hier een misverstand in het spel was. Ik begryp, dat deze bekentenis jo aaDgrypt. zei VerstraateD, die het zwijgen zyner dochter verkeerd uitlegde, en het is ook vooral om u geweest, in het 'belang van uw toekomst, ,dat ik getracht heb, er weer bovenop te komeD. De laatste I aanneming bood my daartoe een gesohikte gelegenheid. Het was eeo groot werk, waaraan een flinke som verdiend kon worden, maar nu heb ik uitliefde tot u... Clara was opgesprongen. Ze begreep wat baar vader wilde zegen. Vader I.... Wees kalm, Clara. Ik heb uit liefde Wat wy van de socialiatisobe Maatschap py te wachteD zyn, toonde ons de laatste poststaking, wear nu nog gratie voor de stakers en oproer kraaien gevraagd wordt. Spreker spoorde allen Dogmaals aaD tot trouw aan de beginselen, wees op de mach tige bulp der vrouw, en het voorbeeld van Maastricht in 1920, dan zal de zegepaal aan ons zyn tot heil van kerk en vader land. Daverend applaus. De Z. E. pater Hazebroek zou op ver zoek van den Voorzitter spreker een woord van dank brengeD, maar by denkt dat er geen beteren dank is dan het dave rend applaus dat er vaD deze vergadering uitging. Wij kennen nn het socialisme en wan neer het tot ona komt, tullen wij bet ont vangen, tooals wy de propagandisten van 1918 ontvingen. Er zyn er in Venr?y enkelen geweest die een verwijt van gemaakt hebbeD, dat propagandisten met gesobresnw en geflait het dorp zyn uitgedreven, maar by is er alleo dankbaar voor. zy toonden zich trouwe leden eener goede zaak. Hy hoopt dat zulks zoo moge blyveD, en brengt sp-eker nogmaals dank voor zijoe nuttige lessen. Daarna sloot de voorzitter de vergade ring met den christelijken groet. Het Berliner Tageblatt heeft een zyner medewerkers, dr. Paul Micbaelis, naar de Nederlandsche grens gestuurd om eens na ie gaan in welke mate daar wordt gesmok keld. Micbaelis is eerst oaar Kaldenkichen gereisd, gelegen aan greos in de bnnrt van Venlo. KaldeDkircben is bekend om zyn sigarenfabrieken, waar meestal Nederland sche tabak wordt verwerkt. Tnans zyo er echter 1200 werklooze tabaksbewerker». Er heersebt in het stadje seu ongekende beweging. Vroeger was er op de lijn van Keulen naar KaldeDkircben, waarbij men te Kempen moest overstappen, baast geen verkeer. Thans trekken eindelooze. over» vulde treinen, meest uit wagoos vierde klas samengesteld. Daar de grers. Haast al deze bezoekers doen aan smokkelen. Een gedeelte van de reizigers s'.apt reeds voor Kaldeckircben^ u.t ze gaan vandaar te voet naar de grens, maar de meeste reizi» gets verlaten eerst te Kaldenkircben den trein. Het is een eindelooze schaar vrouwen jonge meisjes kinderen en mannen. EeD groot gezelsobap vertrekt met een aanko menden trein terug Daar het binnenland. Ditmaal zijn allen zwaar met smokkelwaar beladen en zoo gaat bet dag en naoht. Treioen loopen zoowol in de richting Grefeld als io de ricbtiDg MuocbenGlad- bach. Alle reizigers hebben week of maand abonnementen. Er zijner by. die driemaal per dag naar de Nederlandsche grens sporen Het aantal dezer beroepszmokkeiaars be draagt alleen in deze streek zeker tien duizend Indien men du rekent, dat elk vau ben gemiddeld 20 tot 30 pond smok kelwaar iederen dag naar het Duitsohe binnenland traosporteeren, dao kan meu zich een denkbeeld vormen van hetgeen over de NederL-Daitsche,grens gaat Dr. Miobaelis is ook 's avonds laat aao de grens geweest. Een meter van de grens verwyderd zaten de Nederlandsche hande laars. Ze hebben zakken met gebrande koffle en balenLtabak meegebracht. Het is kond en daarom hebben ze bier en daar vuurtjes aaogestokeD. Van Dnitsche xyde dagen de koopers op er wordt weinig ge- jiproksn men maakt vlug de zaken af. De {Hollanders verkoopeD en gooien de Dnit sche marken in wasohmanden, die ze voor dit doel hebben meegebracht. Op deze wyze gaan dagelijks geweldige sommen marken over de genzeo, waardoor de valnta natuurlijk niot beter wordt De Nederlandsche douanen patrouiileeren per fiets aan de grenzen zy passen op, dat nergens de grens wordt overschreden, maar bekommeren sioh niet om deo han del, die daar wordt gedreven zoolang geen verboden waren worden uitgevoerd, intresseert de zaak hen niet. De brntaliteit der smokkelaars, vooral van de vrouwen onder hen. is onbeschrij felijk. Hun kleeren zyo speciaal voor den smokkelhandel gemaakt de vrouwen ver stoppen de waren zoowel in bun ondergoed als in buo oorset. Naturalistische tooneel- tjes zyn geen zelzaamheid, al hebben de Nederlanders hier en daar aan de greDs gordijnen gespannen waarachter de dames buo smokkelwaren onder bun kleeren kuonen verbergen: Maar gewoonlijk pakt men alles by de grens onmiddelyk in en gaat vaak over de velden naar de sta'ioDS terug. Het geld bier geen klein bedryf integendeel er zi]o goed georganiseerde smokkelbenden, die bun verkenners per fiets vooruitstnreo. Af en toe treden de Dnitsche autoriteiten krachtdadig op. Dan wordt een beele trein omsingeld. Alle reiziger» moeten uitstappen eo zich aan de visitatie onderwerpen. De corresponded van het Tageblatt heeft zoo'n omsingeling bijgewoond, aldus de N. R Crt." Meer dan 1000 personen stapten uit den trein en er was er niet ééa bij. die geen smokkelwaar by zich bad. De smokkelaar» lieten zicb echter niet zoo gemakkelijk vangen, maar wierpen in het stationsgebou w alle» wat zy aan tabak en koffie by zich hadden weg. Velen vertrapten in ban woede de gesmokkelde goederen. Op deze wyze gingen voor bon- dsrdaizeoden marken verloren. Tegen een enkel smokkelaar werd proces-verbaal opgemaakt, maar geen enkel smokkelaar liet zich afschrikken. Deo volgenden dag was het verkeer aan de grsns weer over groot. Ec worden in'usscben ook waren Daar Nederland gesmokkeld. voor n my Diet strikt gehouden aan de gestelde voorwaarden, ten oiode een groo- tere w.nst te maken. Niemand lijdt daar sohade door. niemand. Maar nu heeft Eduard, die al te stipt is, daar ik weet niet welk bedrog in gezien.... Vader, vader, dat bad u niet moeten doen kreet'Clara. Maar, meisje, dat doen ze allemaal, daar ziet niemand kwaad in, en als Ednard.#.. Maar God dan, vadei 1 Het is,., het is... Ze kon dat harde woord nint zeggen, ea sDikkeDd verborg te het boofd in de handen. Dief I diefl suisde het in haar ooreD. Haar vader 6eo dief, en zy .de dochter van een dief 1 Ednard wist bet en zou hen verachten, eerlijk en reohtschapen als by was. Dat was nu bel eind van baar gelnksdroom, de ontkDoopiDg vaD het vreeselijke drama. Zij waren zedelijk vernietigd, zedelijk dood. Je moet het zoo tragisob oiebopvat- ten, Ciara, zei haar vader. Je had ge> zegd, dat je me helpen zou. Welnu, wees kalm en verstandig. Maar wai moet ik dan doen vader Dat zal ik je zeggen hernam Ver straaten, die, door de tranen zijner doch ter geprikkeld, zijn gedold begon te ver liezen Eduard begrijpt zyo belaDg niet by schopt het geluk moedwillig van zich af. Brengt jij hem nu tot andere gedach ten» Je hebt veel invloed op bem Je moet een beroep doen op zijn genegenheid voor je..* Ecflo, je zal zelf het best weten, hoe je dat moet iokleeden. Maar bet moet spoedig gebeuren, anders ben ik verloren. Toen bij dit gezegd bad, stond Verstraa- Moord. Te Tilburg is Zaterdagavond in een achterbuurt zekere Van Hoof, terwijl by bevigen twist bad met zijn vrouw, door een messteek in de borst gedood door een buurtbewoner Vermeer. teo op zyo gezicht werd hoogrood en hy tastte naar zyo overhemd, als werd het benauwd aan zijn keel. Vader, antwoordde Clara kalm, u wil dus, dat ik Eduard tot iets verkeerds zal overhalen, tot het verzaken van zijn plicht Plicht I Je plicht is het je vader te helpen. Dat is je plicht, eo als je bet niet doet,... Verstraaten's gezicht werd nog rooder by p'aatste zich voor zyn dochter, die sidderend de handen vouwde, als om ge nade ameekend uitriep Vader, ik kan niet,, ik mag niet, vraag dat niet van my# Ik zal alles voor u do8n, alles, ik zal Eduard vergeteD, myn geluk teo offer brengeD. ik zal voor u werken. Maar vraag van my niet de schande, niet, dat ik eerloo9 word in miju oogen, en in die van Eduard. Die betraande oogen, die smeekende stem verbitterde Verstraaten nog meer. Je zult. ja moei I sohreeuwde hy, of zie je me liever in de gevangenis Waar blijft je eer, als ik veroordeeld word Js bent een ontaarde dochter, je.., Verstraaten hield plotseling op. Zyn stem weigerde haar dienst, een suizing io de ooren overviel bem, voor zyn oogen werd het plotseling nacht. Hy strekte de armen nit a's wilde by zich aan iets vast grijpen, by tastte in de ledige rmmte als een hu'pelooze blinds en met een gil stort te by met een zwaren plof op dsn grond voordat Clara hem kon opvaogen. Wordt vervolgd,

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1