Weekblad voor -VENRAY, HORST en Omstreken. Plicht boven alles. De Paardenfokkerij r Dit nummer bestaat uit twee bladen. Openbare Vergadering Gemeenteraad te Venray, feuilleton in Noord-Limburg. Zaterdag 9 October 1820 41e Jaargang. No 41 PEEL EN MAAS ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 65 c. franco per post 75^c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 95 c. afzonderl. nummers 5 c. Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAT. Tel. No. 51 mus DKH advertentien van 1-6 regels elke regel meer 45 c Ti o. Verpachting gemeentegrond, Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeens kennis, dat op Vrijdag. 15 Ootober des numiddagB vijf uur in het Hotel "de Zwaan" door hen in bet openbaar by opbod zullen. WORDEN VERPACHT de navolgende percelen gTond, gelegen langs den grindweg VenrayDeurce en ter plaatse genaamd -Kempkensberg", j grootendeeli ontgonnen en voor een gedeel- te nog woest. No, 1 groot 21.99. H.A. ontgonnen. ged. ontgonnen 2 - 10 93 3 - 10 44. 4 10,05 5 10,36, - oDtgonnen 6 26,12. ged. ontgonnen (op dit peroeel staat de boerderij]) 7 19 54. ontgoinner. 8 20.73, 9 26 70. - ged. ontgonnen 10 - 49.59. woest. De verpaohting loopt van. 1 November 1920 tot 31 October 1955. Nadere inlich tingen der voorwaarden, waaronder d© verpachting geschiedt worden verstrekt ter gemeente-seoretarie vanaf Dinsdag, 5 Oct. a.8. Aanwijzing ter pletaise gesohiedt op den d*g der verpachting dies voormiddags 9 uur. van don op Maandag 4 Oef. nam half 5 1 De Voorzitter opent de vergadering mev getoefr, Tr»"'"» talon der 3 vorige vergaderingen voor» leeit welke worden goedgekeurd. 2 Blykens procea-verbael van kasop name was op 30 September j.l, m kas 14669 60. 3 Benoeming hoofd der sohool te Oirlo Aangesien by de benoeming pereoonlyke kwesties besproken worden soborscbt de Voonitter de openbare vergaderiog. Na heropening deelt de Voonitter mede dat op de voordracht iüe geplaatst de beeren: 1 Th. Petera le Oirlo, 2 P. H. Lem pene te Weert, 3 K. v. d. Santé te Vught. By atemmiog kreeg de heer Peters 13 ■temmen, zoodat deze met algemeene ■temmen benoemd is ingaande 16 Oct 4 Benoeming van een kantonnier op den wtg OostrumOirlo-Castenray met ■zijtak naar de halte. Er waren 7 candidaten. Hiervan kreeg by de eerste stemming Eibers 4, Peeters 3 en Roeloffs 6 sfeip» men. •Bij de tweede vrye stemming, kreeg RoeJofFa 7, Eibers 3 en Peeters 3 stemmen zoodat benoemd is Roeloffs. 5 Voorstel van B. en W. tot bouWbn van een onderwyzerswoning te Merselo, eone vierklassige school te Castenray. eene vyfklassige school-te Leunen en eene vierklassige school met*onderwyzerswoning i« de Peel. De Voorzitter lioht dit voorstel toe. Te Castenray en Leunen zyn schoolvereeni» giogen gevormd, welke bereids zijn goed» gekeurd. In de Peel zal de eohool .dan komen op de iu bet plan aangegeven plaats. Wij moeten zorgen dat over eenige maanden als de nienwe wet in werkiug treedt, de eerste spade in den grond ge stoken is, dan krygen we 25 pCt. van het Ryk terug, anders komen de gebeele kosten voor de gemeente- De onderwyzerswoning in de Peel is niet strikt noodzakelijk en zou daar des* noods mee gewacht kunnen worden, maar in ieder geval tullen de kosten bedragen: voor de sohool te Castenray 40 duizend, voor die te L?unen 50 duizend, voor die in de Peel 50 duizend, voor de woning te Merselo 10 duizend, te samen 150 du'zend gulden, waarvan 120 duizend gulden ten laste komt der gemeente. In Castenray is grond verkrijgbaar voor den bouw eener sohool voor f 25 per ede, in Leunen voor f 29.50 De beer Stoot vindt dat bet tafel brengen van een voorstel tot bouw eener «obool in de Peel eene minachting van de be» woners der Heide is. Minaohtiog ia eeD sterke uitdrukking en toch is bet zoo. De Heide is nu reeds dicht bevolkt, men gaat dat voorby en wil gaan bouwen op plaats, waarvan nog niet vaststaat of ze wel rendabel zal zyn. Men schept zich allerlei illusies over de Peel, maar zullen die ooit verwezenlijkt worden gadering° L ehanltefdê r ©kwest li er "Kewöneri van de Heide en vraagt of de Voorzitter genegen is, zyn voorstel om aan de Heide school te bouwen in omvraag te brengen. De Voorzitter antwoordt dat het slot n bet behandelde rekwest in de vorige vergadering is geweest, dat bet plan om aan de Heide eene sohool te bouwen is losgelaten en er gezegd is aan de Heide of aan den Nachtegaal. De school aan den Naohtegaal. houdt zijdelings verband met het plan van B. en W. Als wy allen zoo p8ssimfsfi8ch gestemd waren als de heer Stoot zouden wij niet met zooveel enthou siasme de zaak van de Peel voorstaan. Juist in de Peel moet gebouwd worden ne school, dit zal de landbouwers aan sporea zioh daar te vestigen. Het is niet mogelijk dat men bet iedereen naar den zin kan makeD, nu niet en in de toekomst niet, maar wij moeten de Peel vooruit» zetten en ieder geval de 25 pCt. machtig 12 Maar jy weet er natuurlijk alles van vervolgde ze, zioh tot Truus wendende. Nu js, dat begrijp ik, dat heeft Clara Diet voor je geheim kunnen houden. Maar mondje diobt, hoor, anders is er de aar digheid af. Zoo babbelde mevrouw Van Bom maar door, zonder eenig vermoeden, dat myo» beer en mevrouw Verstraaten en Clara lang loo opgetogen niet waren als zij. Maar niemand liet iets merken allen «peelden oomedie, en ze speelden voor treffelijk, vooral mevrouw Verstraaten. Zachtjesaan begonnen de genoodigden af te komen. Het was een drukte en luid ruchtigheid van belang. Mevrouw Van Bom vooral was buitengewoon opgewekt «a bad er scbik in, nu aan dezen, dan aan genen op geheimzionigen toon te zeg géfi, dat er dien avond iets bijzonders zou gebeuren, een surprise, maar ze mocht geen woord meer zeggeo, ze bad misschien *1 te veel verteld.. En toen haar vleiend igeVTtagd werd, wat dat dan toch wel sou lyn, lel ie den vinger op den mond eo «ei met een glim'acbje Je moet maar een beetje geduld hebben, ik zeg sieti. Clara merkte or iete van, en ze bad al baar selfbebeersobing noodig, om niet tegen mevrouw Van Bom te zeggen Schei zien te worden. Meeuen de beeren dat eene school *daar oonoodig is, dan hebben B. en W. in elk geval bun plicht gedaaD. De beer Stoot komt neer op d© onbil lijkheid om db HehJe achter te stellen bij de Peel. Aan de Heide liggen een 50tal boerderijen, in de Peel zullen er bet eerste jaar 15 kom«d, waarom moeten de bewo ners van die 50 nu achterstaan by die van 15 in de Peel. De heer Odenhoven vindt het trenrig. dat in de Peel eene spade in den grond nomen gestoken wordt op eene plaats, waar nog Heide. niets staat, terwijl de Heijde reeds bon-D9 heer Stoot zegt dat de Voorzitter waaroP modern ingerichte boerderijen zyn derde jaren bewoond is geweest. j op deze wyze invloed tracht uit te oefenen 8ePlaatsl de fokkerij van bet roodbonte De heer Stoot vindt bet trenrig, dat de op de stemming. Hy protesteert daartegen. I vee staat mede door aaDkoop van best De Voorzitter betwist zulks, by is ge- ^materiaal op zeer boegen tröp maar 'eebtigd 11 Wordt met algemeene stemmen goedgei vonden, evenals den bouw der scholen te Caotenray, Leunen, in de Peel en onder» wyierswoDiDg aldaar. Nu zal de Voorzitter in omvraag bren gen den bouw eèoer sohool aan de Heide, of liever in de omgeving van de Heide, op een nader aan fe wyzen terrein. De heeren moeten das goed begrypen, dat er nog geen dtfiintieve plaats wordt {aangewezen, maar allesn bet besluit ge- tot bouwen in de omgeving der plaatsen en waaro t biyat wat de paardon» fokkery in NoordLimburg aan de Hoog* stenassociatie te danken heeft. Wy laten hier J. aan het woord In dit gedeelte van Noordelijk Limburg, aan westelijke zyde begrensd door de Noordbrabactsche Peel, oostelijk door da spoorJyo VeoloNymegen, be6ft zich, op onvermengdeo zandbodem, de landbouw in al zyn onderdealen met een merkwaardige energie ontwikkeld. De tractor is daar inbeem8oh op uitgebreide beideontginniogen Raad maar steeds voor een voldongen feit wordt geplaatst, de tafel is gedekt en de Raad moet buigen of barsten. Hij trekt zijn voorstel niet in. De heer Winters is zeer enthousiast ge stemd ovsr de Peel. Wy moeten alle mogelijke middelen te baat nemen om die streek vooruit te brengen en daartoe rekent hy ook een school. De beer Stoot zegt, dat de Peel meer aan een waterschap heeft dan aan een school, de meosohen aan de Heide hebben reeds 3040 jaar geleden gevraagd om een school en zoaden du moeten wijken voor 15 hofsteden. De Voorzitter zegt, dat als men aan eiken uiihoek gaat scholen bouwen, wy niet 3 maar 5 of 7 scholen krijgen. Wy richten de gemeente dan finantieel ten gronde. De beer Stoot zegt, dat bet niets kan geven of dat een j .ar of drie vroeger of later gebeurd. De Voorzitter zegt, dat de kinderen van de Heide jarenlang goed onderwijs genoten hebben en nog genieten te Lenneo. De beer Houben vindt eene school aan de Heide overbodig. De Voorzitter zegt, dat als er aan de Heide gebouwd wordt, de kinderen ver vaD de kerk af zyn. De beer Stoot vindt bet vreemd, dat de kerk er altyd bij wordt gehaald. Hy gelooft niet, dat ar op de katholiciteit worden, ook al wonen'ze vér van'de kerk. De Voorzitter zegt, dat ook op de vroede vaderen den plicht rust bet geestelijke te bevorderen. Ais er aan de Heide eeD school komt, zal zulks tooh niet meer knonen voor Janaan. De beer Stoot En in de Peel wel. Dat gaat alles ma&r zonder den Riad, die moet buigen of barsten. De beer Winters aoht eene school in de Peel urgenter dan een waterschap. De beer OdODboven vraagt of de bijzon- dere school te Leunen met op eene andore plaats gebonwd zon knonen worden De Voorzitter betwijfelt zulks, klooster zaste:8 willen steeds dicht by de kerk bouwen. De Voorzitter zegt, dat er nn genoeg ii gediscussieerd over den bcuw der scholen hy zal in omvrasg brengen le bet boawen der onderwyzerswoning te Merselo toon als je blief uit, waDt bij komt vau avond niet, ik voel het. Het blyde feest zal treurig eindigen, als een drama. Het werd tyd voor bet diüer. Men wacht te alleen nog op den ingenieur. Mevrouw Van Bom dribbelde Daar mevrouw Ver straaten. Eduard laat zioh vandaag lang wachten. Hij kon al hier zijn. Als hy maar niet te laat aan den trein gekomen is. Hé, is bet al zoo laat zei ds aange sprokene, die tersiniks al wel twintigmaal naar de pendule bad gekeken en ongerust begon te wordeD. Dat zou nn erg jam mer zijn, als Eluard niet kwam. Te laat kwam, verbeterde mevrouw VaD Bom. Als hy den trein gemist heeft kan bij er niet voor aoht uur zijn, maar dan zal hy stellig wel telegrapheereo. 't Is jammer, erg jammer. Me dunkt, ver volgde ze fin stereDd. dat Clara al on gerust begiDt te worden. Kyk eens, hoe bleek se wordt 't Ie ook eeD beele teleur stelling voor haar. Ik zal ze even gaan troosteo- Maar de troost, dien te braoht, ver mocht het door bange voorgevoelen! be stormde hart van Clara Diet gerust te stellen. Ze glimlachte wel. maar baar hart schreide en bloedde, en het liefst «ou ze alleen zijn geweest met haar smart, die ze moest, maar nauwelijks kon verbergen. Ednard «on niet meer komen, het wae al meer dan een kwartier over tijd. Men ging aan tafel- Aan mijnheer en mevrouw Verstraaten was bet niet te zien dat bet wegblyven van den ingeoieur ban bevreemdde, maar wie in hun hart had kunnen lezen, sou daar vrees en ontzetting en wanhoop hebben gevonden. Clara wend de telkens den blik naar de deur, want alle toeliohtingen te geven, die by noodig aoht De heer Winters zal zyn stem moti» veeren. Het plan Stoot is zoo vaag. zoo weinig omlijnd, dat hij er beslist tegen is De beer Miobels is van betzelfde ge voelen als den heer Winters. De heer Odenhoven zou zoo weiDig mogelijk stemmen laten motlveereo. De Voorzitter zegt, dat alle leden even veel reobt hebben. De beer Stappers verklaart zich tegen bet plan Stoot. De Voorzitter brengt in omvraag den bonw eener school san de Heide Voor stemden Stoor, Ciaes, Strybos, Nelisseo, Oden boven en Camps. Tegen Michels, Winters, Dr. Janssen, Wetb. Janssen, Geurts, Hoeben en Stap pers, zoodat de bouw eener school aan de Heide verworpen werd met 76 stemmen. 9 Het voorstel tot aankoop van grond voor den bouw der scholen te Castenray en Lenneo werd z. h. s. aangenomen. 7 Voorstel tot het vaststellen eener verordening op de keuring van waren. De Voorzitter leest de VerordemDg voor uit het provinciaal blad en stelt voor baar in zijn geheel over te nemen. De Heer Winters stelt voor aanbonden tot eene volgende vergadering. De Voorzitter zegt dat de minister aan gedrongen beeft deze ongewijzigd aan te 'try-VmJ.. too. ---%»/««**- Wordt goedgekeurd. BenoemiDg van een vertegenwoordiger op de Tram vergadering te Maastricht. Op voorstel van den beer Miobels wordt besloten de Voorzitter als afgevaardigde □aar Maastriobt te zenden Nadat de beer Nelisseo had aaDgedroD> gen op spoedige beooemiog van een onder wijzer te Oirlo, sloot de Voorzitter om half 8 de vergadering met gebed. Naar aanleiding der te Horst gehouden veniecmonstering door de Hengstenassooia» tie -Venray" schrijft J. in bet Geïllustreerd Weekblad -Het Paard" een zeer lezens waardig artikel, wat wy op verzoek gaarne wat het meeat treft is, dat de fokkery van bet zware paard zoo'n enorme vlucht heeft genomen. Waar voor 10 jaren de geboor te van een veulen nog een événement was waarin de omgeviog belang stelde, bestaat op dien zandgrond uu de grootste bengsten- associatie van Nederland. En dit alles, die uitgebreide ontginningen, de intensieve en rationeele rund- en paardenfokkerij eu zooveel meer, is niet het werk van finan cieel sterke particulieren of maatschappijen neen, bet is de bevolking in baar lagen, die dit alles beeft gewrocht. In bet algemeen is men in het widen van ons land overtuigd van het nut en ondervindt men de zegenrijke gevolgen van samenwerken onder de landbouwers, maar nergens treedt dit duidelyker op den voorgrond dan in deze streek, De heDgstenassociatie -Vooruitgang" voor Venray, Horst on Sevennm, is in hot bejit van een vyftal dekhengsten, welke zyn ondergebracht in een doelmatig en speciaal daarvoor ingeriohl ruim gebonw, dat aan alle eisohen van dekstal voldoet. Het zyn de stamboekbengaten Germinal de Loyers B 382, Pol de Graesen 293, Karei B 761, Togo d'EIèie B 80 eu Fleuron de Casteau B 445, welke beschikbaar zijn tegen een dekgeld van resp. 250. 150, 125 50 eu f 50. By gust bly ven van de merrie wordt van e6rstgenoemden f 100, van den 2ön en 3an f 50 gerestitueerd. Men gevoelt het mooie standpunt, waarop aav oiiou uiduou vu» uo cigcuom van een mindersoortig paard moet in de ge legenheid gesteld worden een veulen te fokken. Op den zooDigen dag van 23 September bad op de door statig geboomte omringde slotweide, met als achtergrond de fraai gelegen booge mine van bet oude kasteel Terborst, de monstering plaats van afstam melingen van hengsten der vereeniging. Van Karei, eerst dit jaar uit Zeeland aangekocHt, konden geeD veulens getoond worden. Niet minder dan 191 mededingers waren aangegeven, welke bijna alle present waren. Het doel der monstering was de afstammelingen afkomstig van ecnzelfden vader te vergelykeD. De veulens (m het zuiden van ons land spreekt men vaak van venlens tot aan den driejarigen leeftijd) gesplitst in 6 afdeelingeD, rejp. merriëo en hengsten apart en de jaargangeo 1920 1919 en 1918 eveneens voor eiken beDgat afzonderlijk. GermiDal, eerst in 1918 aaD- zy hoopte nog, dat Eluard zou binoen- komen of dat bij althans een telegram zou zenden, om zyn wegblyven op te helderen. Reeds een telegram zon thans een uitkomst voor baar geweest tyo. Maar er kwam niets, en de tyd vloog voorby. Het was al acht uur, kwart over achten. De laat- sten trein, waarmee Eduard kon komen was aan, en bet telegraafkantoor was ge sloten. Zy zou dien avond dus niets meer kunnen vernemen. Hit was dus beslist. Zy zou wel gevrensobt hebben, dat alle gasten weg waren, dat zy alleen was. om uit te sohreien Doch zy moest blyveo zitten te midden van al die pratende en lachende- menscben, die aten en dronken en geen vermoeden hadden van de smart, die baar de keel als toesobroefde. Mevrouw Van Bom en Truns wisten niet wat er vaa te denken zij konden ziob bet raadselachtig wegblyveD van den ingenieur niet verklaren. Maar met mede- lijden keken beiden naar Clara, die haar best deed om «en onbekommerd en opge ruimd geziobt te veitoonen, maar wie dit ondanks baar bovenmenscbelijke zelfbe- beerscbing niet mocht gelukken. E ndelijk was de tafel afgeloopen en be gon men van heengeen te spreken. -Waar blijft nu de surprise, mevrouw t" vroeg Van Dieren aan mevrouw Van Bom. Of is bet wegblyven van den iogenieur soms de surprise f vroeg by spottend.Dan moet ik zeggen, dat Clara daar niet bijs ter ingenomen mee is. Mevrouw Van Bom antwoordde niet, maar keerde hem den rug toe. Zy was er perplex van, en bad innig medelijden 1 met de arme Clara, die, toen ze gevoeg lijk kon, met Truus naar>baar kamer ging, om daar uit te sobreien, doof voor de troostgronden, die het goede hart barer vriendin bedacht, maar zonder dat zy er zelf geloof aao sloeg. Tot de laatste gast vertrokken was, bewaarde Verstraaten en tyn vrouw bun koelbloedigheid en onverstoorbare vriende lijkheid, maar toen ze alleen waren, barstte Verstraaten io een vloed van verwenscbin- gen tegen den ingenieur uit. De ellen deling beeft me verraden, wij zyn ge» ruineerd, dit warec de woorden, die telkens in zijn mond terugkwamen. IX De bezending ijzer wae gekomen. Met kloppend hart en bonzend hoofd keurde de ingenieur bet, een schietgebed prevelend, en naarmate bij vorderde. God om genade en sterkte emeekend Op het laatst was bet hem, of er een nevel voor zyn oogen trok. Hij zag niets meer, en alt een dronken man waggelde bij naar de loods. Het was beslist. Ditmaal kon er van vergissing geen sprake meer syn -. bier was bedrog, sobandelyk bedrog in het spel. Het woord was bard. maar Ver straaten was een bedrieger, een ellendeling, een dief Hy bad er blijkbaar op gerekend dat de ingenieur ter wille van hem, en ter wille van Clara zyn pliobt zou verzaken, een meineedige zou worden. Maar dit ton nooit gebeuren hoeveel bet ook kostte, hoe zwaar 't offer bem viel, bij zon zijn plicht weten te doen zonder zwakte. Somber staarde Van Baren voor tich alt naar de puinhoopen van zijn verwoest geluk. Hy bad als in een vieioeo een ge lukkige, heerlijke toekomst voor zieh ge- tien, aan de tyde van baar, die by liefbad, wier levenspad bij met roten tou bestrooien, en die op haar beurt de hobbels op zijn levensweg zou effenen. Dat visioen was du, in eens wreed verstoord, de zoete baDd. die ben bond, verscheurd, en tij zouden vreemden voor elkander wor den, erger daD vreemden, Ciara zou zijn handelwijze Diet begrijpen, zij zou ze aan heel andere beweegredenen toeschrijven, want hy kon haar toch niet zeggen, dat haar vader een dief was, en dat bet zyn pliobt was geweest, dien dief te ontmas keren. Maar was bij niet te streng, vroeg in zijn binnenste een stem, waarnaar bij een oogenblik gretig luisterde, evenals een schipbreukeling zich vastklampt aan een stuk wrakbout. Was het geeo overdreven teerheid van geweten, geen overdryviDg vaD pliehtabetraohling f Was bet wel Doodig dat by diaraan het liefste wat by had, teu cffer bracht Kon en mocht hy niet een oog sluiten ter wille van Clara t Het ijzer was van mindere qualiteit, maar het was toch deugdelijk, en zou bet wel uitbondeo, en boe vaak gebeurde bet niet, dat alleen ter wille van geldelijk belaog een oog werd dichtgedrukt Hier nu was zijner zijds geen geldelijk belang io het spel zyn geluk, zijn toekomst en die van Clara was er mee gemoeid, en moobt bij die opcfferen 1 Maar spoedig zag de ingeoienr den toe stand weer met volle klaarheid in en alle tweestrijd was uit. Wordt vervolgd,

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1