Zijn we nu verder Plicht boven alles. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Provinciaal Nieuws. FEUILLETON Veulententoonstelling Zaterdag October 1820 41e Jaargang. No 40 PEEL EN MAAS ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland bü vooruitbetaling 95 c. fzonderl. nummers 5 c. Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. Tel. No. 51 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—6 regels 45 c elke regel meer c. Het duurte vraagstuk blijft de ver standige menschen, die belangstellen in ODze gebeele Europeesche maat. schappij beangstigen. De meeste menschen beangstigt het niet meer zij loopen met dichte oogen en met moede ziel het gevaar tegemoet Het duurteprobleem is geen pro» bleem meer voor de meeste deskun digen. Er moge onder ben verschil be» staan, welke der hier genoemde oorzaken meer of minder onder de voornaamste gerekend moeten wor» den j zij zijn het er over eens, dat het de volgende zijn lo. Gebrek aan grondstoffen. 2o. Gebrek aan vervoermiddelen, die een gemakkelijke verdeeling der grondstoffen en der gefabriceerde goederen in de hand werken. 3o. Te hooge winstmarge die fan v brikanten, groot en kleinhandelaren nemen. 4o. Tijdelijk tekort aan gevraagde 5o. Opdrijving der prijzen door overdreven O. W. handel. 6o. Te hooge arbeidsloonen. 7o. Te weinig arbeldslust. Reeds bijna twee jaar zijn duizen» den weldenkende personen bezig hun millioenen onnadenkende wereldlot» genooten te overtuigen dat 'alleen door wel-doordachte maatregelen oen wereld.catastrophe te voorkomen is Op alle mogelijke manieren heeft men dit geprobeerd. We kunnen zeggen dat dit tot nu toe mislukt is, omdat geen der cate gorieën van menschen, die schuldig zijn aan een der bovengenoemde oor zaken, bereid gevonden is door vrij» willige zelfbeperking mede te werken tot oplossing van het vraagstuk. Op de vraag zijn we nu verder kan dan ook geiust geantwoord wor den nog niets Alleen de harde werkelijkheid zal de oplossing brengen in armoede en honger. De winstmakers zullen gedupeerd worden en worden reeds gedupeerd. Want honderden faillissementen zijn er reeds gekomen en zullen nog wel meer komen. De hooge arbeidsloonen zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen in een steeds verder gaande werkeloos» heid. De zin voor overdreven levensom» standigheden zal verdrinken in een vuile zee van armoede en honger Juist omdat wij dit standpunt zijn toegedaan, zijn wij tegenstanders van 1 iedere werkstaking voor «meer loon" 'staan wij aan de zijde van hen. die weigeren mee te doen aan hoogere loonen voor arbeider, kantoorman of ambtenaar. Niet omdat wij meenen, dat door het tegenhouden der loonopdrijving alleen de catastrophe zal zijn tegen te houden. De arbeidslust moet aangewakkerd worden om grondstoffen en vervoer» middelen produceeren eo ieder zal hebben af te zien van overdreven winstbejag en overdreven luxe. Maar toch bet oogenblik om eens tot oplossing te komen zal moeten komen. Bn elk middel om er te komen lijkt ons goed. Het zijn speciaal de middenstanders die al langer boe meer beweren in de knel te komen onder hen beb» ben de meeste faillissementen plaats. Zij hebben het hoogste woord als het gaat tegen de loonsverh'ooging van arbeider en ambtenaar. Wij kunnen dat begrijpen. Maar het zijn ook de middenstan» ders, die door meer moderne organi satie hunner bedrijven en winkels, hun in en verkoop komen moeten tot prijsdaling hunner winkelwaren. Want bij een nog voortdurende stijging der eerste levensbehoeften kunnen de loonen niet stil blijven staan. De arbeider en de ambtenaar eischen eeD behoorlijk levensonder» houd. Op de vraag Zijn we nu verder? kau gerust geantwoord worden we zijn nog niets verder. u Maar, Clara, ja bent veel te ernstig ▼oor een bruid. Natuurlijk zullen er in je laven ook wel eeps onaangenaamheden en klaine moeilijkheden voorkomen, maar daar hoef je nu toch voorloopig niet aap te denken. Toch stemt een dag als vandaag je ernstig, hernam Ciara. Hoe laat komt Eduard vroeg T-nus om bet gesprek aen andere richting te gaven. Hü bad beloofd tegen bet diner, maar nn heb ik hem gisteravond op mama's verzoek gevraagd, van morgen al te komen Als b\j tijd beeft, kan by tegen elf nur biar zijn. O, dat beeft bij zeker, zei Trnus Wie zou in zijn geval geen tijd hebben op aen dag als vandaag Toch bad ik, toen de brief weg was, er aan beetje spijt van, bem gevraagd te hebban. Maar, Clara, daar zal hy natuurlijk erg bly me* Mj° geweest. Het is ook mogelijk, dat bij slecht weg kan, en dat by bet beschouwt als een soort pressie, die ik op bem beb willen uitoefenen. Pressie, lachte Truus, nu nog mooier. Ik zal het strak eens aan Eduard vertellen, dreigde ze. Doe dat niet, zei Clara. Ik heb niet graag, dat daar den gek mee steekt. Ze zei dat zoo ernstig, dat Truus baar een beetje verwonderd aankeek, en toen ot baar sobrik gewsar ward, dat er ieti te HORST van de Associatie Venray'' De hengstenboudery -Vooruitgang" te Venray bield op 23 dezer bare tentoon stelling van afstammelingen der hengsten Togo d 'EJèie, B 70. Pol de Graesen, B 293, Fleuron de Gasteau B 445 en de bekende Germinal de Layers B 332 Talryke paardenfokkers uit alle deelen der provincie en van elders waren d:en dag oaar Horst gekomen om deo vooruit gang te bezicht gen, welke in deze streek in de laatste jaren verw8zeotlijkt is. Het amwezig zijn van den secretaris van bet Ned. Tr. St. te s'Hage vooral werd door bestuur en fokkers ten zeerste gewaardeerd 191 Veulens van de jaargangen 1918 19 en 20 waren aaügegeven die op enkele uitzonderingen na aanwezig waren. Er was maar ééa roep over do keurcolleotie die deze streek te aanschouwen gaf. Van de Oude Togo waren nog een aantal beste veulens aanwezig, breed en diep met grof been werk en goede gangen, eenigon iets te klein. By merriëo met voldoende maat zyn zyue producten zeer te roemen. Van Pol de Graesen viel bet in de jong» ste klasse niet zoo zeer mee, doch de jaargangen 1919 en 1918 waren uitstekend van dit beste vaderpaard komen de veulens op laceren leeftijd slechts tot hnn volle recht manten bijzonder uit in gang eD draf Fieuron de Casteau liet ons veulens zien met mooie lijneD, gave beenen doch mochten deze laatstee iets zwaarder zijn in de tweejarige merries gaf bij echter eeue kenrcollectie en kon de jury buitep de bekroonde drie er Dog eenige aüdere terug roepen. Een tweejarige hengst van hem kon met lof op den eerste prys beslag leg gen. Germinal liet op deze keurig zien welk uitstekend vaderpaard hy is. Eeo lust was het ons eeu uitgezochte collectie van 14 anderhalf jarige merries by elkaar te zieD set.e moei.elyke taak der jury om de vijf pryswinsters in deze categorie aan te wijze». Toen dezo g-r-srop schikt warop. en daarbij de twee li/2 jarige bekroonde hengsten geplaatst, was het een en al be- wondering van wege de talrijke bezoekers. Wel te verwachten dat door Germinal d fokkerij in deze streelt tot eene eereplaats zal komen'der fokceutra van ons land. Afstammelingen van Togo d 'Elèoe Merrieveulens geb. in 1920, le p'ijs P J Camps, Sevennm, 2e prys M. Pnilipseo, 3.9 prijs JeDneskens Meterrk, 4a prys Raets Sevennm. Hengztvenler s geb. in 1920 la p'ijs Wtllemse Overbroek Venrey, 2e prijs J H. Jennisken8 Ho st, 3e prijs Valling»* hoeve Venray. MerrieveuleDS vas 1919, le pry's J. J Aer8sen Wailerlooi 2e H. Rijs, Ssvenum 3e prys J. M. JooniskcDS Borst. 4e p ys P. M. Baeten Sevecum. Merriovenlecs van 1918 le prys Van Aerssen Wellerlooi, 2e prys Coenders Lottum, 3r prijs Willems Venray, 4a prys Wijenberg Ayeo. Pol de Graesen, Merrievenlens geb. in 1920. le prys Verstegen Sevennm, 2e prys Bouben Borsi-Mertsrik, 3e prijs Vervoort Lottum. 49 prijs Hermans Melderqlo. Hengstveulens geb. io 1920, le en 2e prijs niet toegekend. 3d prys Hendnkx G uhbenvorat. Merrieveulec8 geb. in 1,919, le prijs Martens Well, 2e prys Heidens Horst, 39 pi ijs Cuipers Horst, 4a prys Christiaene Klein Oirlo. I Hengstveulens geb. in 1919, le prys Jenneskets Horst. Merrievnlens gob. in 1918, le prys Vullingshoeve Venrsy, 2e prys Verrijdt Oostrum, 3e prys Heidens Horst, 43 prys Martens. Landweerd Venray. Fleuron de Ctsteau. Merrieveulen» geb. in 1920, lo prys ValliDgbs Grubbenvorst, 2e prijs Van den Winkel America, 3e prijs JeDneskens Horst. Hengstveulen geb. in 1920, le prijs Custers O'rlo, 2e prijs Lèmmon Horst. MerrieveuleDS geb. in 1919, le pry» Phlipseo Klein Oirlo, 2e prijs L. Poels Venrsy. 3e prij9 Wed. Verstappen te Metenk. Merrieveulens geb. in 1918, le prijs Houben Meterik, 2e p ijs Keijiers Savenum 3e prij» Vullingshoeve VenrBy. Hengstveulens geb. in 1918, le Wed. Tbislen Oostrum. Germinal de Loyers. Merrieveulens geb. in 1920, le prij» Joh. Smits Maasbree, 2e prijs Hoeijmukers Savenum. 3e prys Kin deren Bistervela 4e prys Keysers Borst oe prijs Vao Soest Wanssum, 69 prysJWed. Toielen tOostrum. Hengstveulens geb. io 1920, le prijs Raedt» Sevenum. 2e prijs Rooyakkers M*yel 3ep'ys Wed. Verstappen Meterik, Merrievenlens geb. in 1919 le prijs Billekens Sevenum. 2e Hoeymakers Seve nnm, 3e Van den Bosch SeveDom. 4e prijs Vullingshoeve Venray, 5a prijs Gieleo Sevenum. Hengstveulens geb. ie 1919 le prijs Raedt» Sevennm, 2e prys Lommen Meterik Maasbracht Sept. 1920, E. Kalfcn. vochtigs in de oogen van haar vriendin schemerde. Wat scheelt er nan, Clara vroeg se deelnemend. Daar hindert je iets, ik zie het. Toe, kan je het mij niet zeggen Eo ze trok Clara diohter naar zich toe, baar met heur groote trouwe oogen medelijdend aanziende. Ik ben zoo baiig, zei Clara eindelijk zoo bang. Waarvoor dan, kindje f'vroeg Truus. die hoewel ze joDger was. haar soms moederlyk-bescbormend kon toespreken. Voor bet geluk. Voor bet geluk 1 vroeg Truus in de boogs'e verbaziDg uit. Ben je daar bang voor f Op dat oogenblik had by Truus verwon dering de overhand op medelijden. Zij kon riet begrijpen, dat iemand bang kon zyn voor het geluk. Onervaren als xy was en blij van gemoed en geest, wist zy riet. dat de vrees voor gelok een vaak voor komend verschijnsel is by gevoelige naturen. Het is eigenlijk Diet de vrees voor gelnk zelf. maar de angst, dat dit met groote offers gekocht zal moeten worden of maar kort van dnur zal zijn. Toen Clara op haar vraag niets deed dan knikken, hernam Truns Maar je boudt toch van Eduard en hij van u Weer knikte Clara. niet welke ziekrlyko inbeelding meesleept Als Eduard weg kan, komt bij wel, er kan bij onmogelijk weg, dan komt bij toch van middag. Toe. Clara, boud je nu een beetje flinker, We zijo dadelijk thuis eD bet zou toch te mal zyn.... Jo hebt gelijk, Truus, antwoordde Clara, een groote inspanning op zich zelf doende om zich te beheerscben. Ze mogen er tbu s niets van merk*n. Ik kom je wel org kinderachtig voor, hé Neen, je bent wat overspannen, da* is alles. Als straks mevrouw Van Bom er is, en 'Eduard, en de anderen. daD zal je wel weer de oude zijn, daD zal je.. Niet bang meer zijn voor het gelnk. wilde ze zeggen, doch ze bedacht bijtijds dat dit wooid het gemoed harer vriendiü kon schrijnen en daarom zei ze als de toekomstige mevrouw Van Buren worden begroet 6D zullen wy allen op nw gezond heid en die van Eduard drinken. Ciara glimlachte even. Je bent altijd dfzelfde goede, lieve TranB. Ze gingen het bn:8 'binneD en wilden naar de buiskamer gaan} toen ze iD de gang mevrouw Vers'raaten tegenkwamen, Met haar gewoDe vriendelijkheid verwel> komde ze Truus, die baar hartelijk felicb teerde. Je kent den weg. Truus, wil j maar vast binnengaan, daar is mijnbeer. Ik beb Clara even iets te zeggen. v VENRAY, 2 October 1920. Z D. H Mgr Scbryoen, Bisschop te Roermond, beeft op ayn verzoek om gezondheidsredenen eervol ODtslag verleend aan den Weleerw. beer J. J. H. Knoops, a's kapelaan te Venray eD heeft tot kapelaaD aldaar benoemd de Weleerw. heer M P. J. Strijkers. Z. D. H. Mgr. Scbryneo, Bisschop te Roermord, zal a s Dinsdag 5 October in da Parochiekerk alhier aan oDgeveer 1000 kinderen bot H. Vormsel toedienen. Van Zaterdag 23 October tot Dins dag 3 November a s. zal in de Parochie kerk alhier eeoe H. Missie gegeven wor den, Tot Vicarins Apoetolicus van Nieuw Guinea, in onze Oost, is benoemd de Z.E. Pater Jan Aerts uit Swolgeo, geboren 3 Febr. 1880, geprofest in de Coogregatie rder Missionarissen van het H. Hart van Tilburg 8 Sept. 1900, priester gewijd 6 Aug. 1905. Z.Ew, vertrok in 1909 naar de Missie van Surigao, Filippijnen, welke hy de drie laatste jaren als overste bestierde. Maandagmiddag bad io h»t Hotel SchaFffars alhier de aanbesteding plaats van 14 arbeiderswoningen voor de woning» bouwvereenigiog -St Oda" op een terrein aan den Maasheezer weg. waar er reeds 16 gebouwd zyn. Ingeschreven werd als volgt A B PeetersS ipboufc Boxmeer f 41000 f 51000 Veldbnizen. Maashees, f 40,200 f 50 000 Pypers-Martens Leunen f 40.200 f 49 000 Vao Gerven Ble.'ick f 38,791 f 49.000 Gebr. Oudenhoven Venr»y f 37,900 f 50 000 Groenendae! cd Martens Venray f 38 000 f 48 500 Otten Overloon f 35 948 f 46 948 Het werk is nog niet gegund. Maandag werd alhier publiek ver kocht het boerderijtje van J. van Dijok te Veitum E'genaar werd Janssen nit Horst» America voor f 5920, Voor den oorlog bracht genoemd boer derytje ruim de helft minder op. De heer H. Crols, ambtenaar aan het Postkantoor alhier, is met iDgang van 1 October overgeplaatst naar het Post- kfntoor te Veobel.- In zyoe plaats is alhier benoemd de heer J. v.d. Eisen, thans te Weert. - Op de Maandag alhier gehouden paardenmarkt waren ruim 120 paarden en vtuleDs aangevoerd. Er werd nogal ver» tandeld in veulens aan prijzen vanaf 300 tot 500 gulden. Algemeen ia men van oor deel dat de paardenmarkten te Venray wel zullen bloeien. Paardeuhooders en handelaars waren dan ook flink opgekomen. Wel werd opgemerkt, dat er zoo weinig paarden waren aaogevoerd uit de gemeente Venrsy. Dit moet een volgende keer beter worden. Op de Woensdag alhier gehouden vee mark was de aanvoer van vee miDder dan men van deze markt verwachtte. De prijzen die men besteedde waren kolossaal boog. Er werd ondanks deze prijzen veel verhan deld. Od de biggenmarkt is laDg zoo'n groote Welnu, dwaas meisje, vervolgde) Moeder en dochter gingen raar de voor- Truus, waar zou je dan baDg voor zyn f kamer. Daar is net een telegram van Zet nu gauw' die zonderlinge inbeelding Eduard gekomen, dat hij niet kan komen uit je hoofd. Over een uur is Eduard hier j voor van avond. Lees maar. en dan zal je zelf lachen om je dwaasheid.) Clara las werktuiglijk. Het schemerde Hij komt niet, zei Clara, hij komthaar voor de oogen en het werd haar weer niet, ik voel het wel. Ik had dat niet zoo bang om het hart. moeten vragen. j Een oogenblik te voren was er in de Truus' verwondering nam nog toe, buiskamer een heftig tooneel voorgevallen Hoor eens. Clara, je moet redelijk bij de ontvangst van bet telegram. Ver zijn, an dat beö je nu op het oogenblik straaten stoof of. Hij vertrouwt my met waarlijk niet. Je laat je door ik weet dat i» duidelijk. Hy wil de bezending ijier afwachten.3 Het kan toch ook om een andere reden zijn, meende movronw. Neen daar is het om, on daarom alleeD, antwoordde VerstraateD heftig Maar als hy van avond een aanmerking durft maken, gooi ik hem de deur uit E«n schoonzoon, die niet begrijpt wat hij my veracha'digd is, belief ik niet. Ja, als hij dat zou doen, zei mevrouw. Maar hy zal wel wijzer zyn, by zal wel begrypen. wat zyn positie meebreügt Het wbs misschien beter geweest, als Ciara dat briefje niet geschreven had mogelyk heeft hy daar argwaan door ge kregen. 't Kan me alle» niets schelen, her nam Verstraaten, maar ik ben bet moe. door zoo'n kwajongen geringeloord te wor den. Hij doet wat en tooals ik wil. of.... Hy voltooide den zin niet, maar maak'e een dreigende beweging met de vu:»t. Toen Truus een oogenblik later de kam9r binnentrad, was er op zyn gezicht geen apoor meer van zyn opgewondenheid waar te Deinen, zoo uitstekend bad by bet in zijn mscht. Ook Clara bield zich in bet bijzijn barer onders goed, maar toeo zy een uur latGr met Truus alleen was, kon zy zich niet inbonden. Daar beb je 't alv Truns. Eduard beeft getelegrapheerd, dat by niet voor van avond k&D komen, Truus bad zoo iets vermoed, want hoe vriendelijk mijnbeer en mevrouw Verstraa- ten ook waren, hoezeer Clara ook haar best had gedaan om opgeruimd te scbyoen. to oh voelde Truus als instinotmatig, dat er iets haperde. By zal zeker onmogelijk weg kunDen antwoordde zy, anders waa hy wel eerder gekomen. Maar 't zal gauw genoeg avond zijn en dan zal zyn komst zooveel te meer genoegen versobaffen. Truus, Truus, als ik je eens zeggen kon noe baDg ik beD, niet mser voor het geluk, maar voor het ongeluk. Ik geloof dat niemand zoo ongelukkig is als ik. Alleen omdat Eduard nu een paar uur tjes later komt Neen, daarom Diet, dat ware kinder achtig. Maar ik vrees ik vrees. Nu, wat dan vroeg Truus deel nemend. Zeg het my ronduit. Stort je hartje maar eens voor my uit, dat zal je opluchten, en dan zal ik jo eeo goeden raad geven. Ik vrees, dat Eduard van avond ook niet komt,,., nooit meer komt. Het hooge woord was er uit, eo 8Dik» kend yerborg ze het hoofd aan den sohou- der vao Truus. Deze wist niet. boe ze het had. Ze was gekomen om feest te vieren om getuige te xyu van het geluk harer vriendin, dat ze deze van barte gaode, en nu de smart, die verwyfeling Ze vroeg z ch af, wat ze doen, wat te zeggen moest. Maar, Clara, wat een zonderlinge gedachten komen nu toch vandasg bij je op. Ea je hebt daar immers niet de min ste red8D toe. Kom, wees nu eens ver standig. Yind je 't goed dat we een eiüdje gaaD wandelen Dat zal je opknappen, té Ze stak baar arm onder dien van Ciara en trok baar sacbijes overeind. Ziezoo, nu iet je al die dwaze diDgen uit je hoofd, waüt anders maak je je nog ziek, voordat het avond is. Reeds vroeg op deD middag kwam me vrouw Van Bom, levendig en druk zcoals altijd. Mijn man kon nog niet weg, die komt tegen bet dioer, maar ik wilde er op een dag als vaDdaag, een dnbbele feestdag wat vroeger zyn dan gewoonlijk. Ik scbryf mij zelf geen verdiensten toe, die ik niet .heb. maar tooh meen ik te mogeD zeggen, dat ik aan hetgeen van avond zal voorval len, niet geheel vreemd ben. Ja, het zal eeD beole verrassing zyn zelfs myn man heb ik bet nog niet verteld, vind je dat niet sterk 1

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1