I I A. H. de Haen. Tweede blad Portretten Voor den a.s. Winter Kachels en haarden, tegel platen, geëm. kachelplaten, Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Bij en in de Peel. Jos. Strijbosch J. v. d. BERG Alle soorten meubels, Paardenmarkt W. H. van Aarssen. Adverteert in dit blad Attentie W. Jacobs Schoolstraat A. Imkamp dat /sjetjijnsi x Vergrootings- Portretten Meubelfabriek en Magazijn Gezondheidsmatrassen. -A_dvert6iitiën. te VENRAY Maandag 27 September Solied Maatwerk en VERKOUDHEID Gebr. Jeuken', Groote Straat Venray Gebr. Giesbers, v.h. Eug. Bloemen Roermond {p ontvangen eene ruime sorteering Kolenemmers enz. voor weinig geld een fijn Costuum naar maat (gestempeld) Firma van den Munckhof. Neemt proef Zonnemerk A en AA 80 ct. B en BB 70 ct. Reclame Krul 40 et Zaterdag >8 September 1920 41e Jaargang. Ka 89 PEEL EN MAAS ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland by vooruitbetaling 95 c. •fzonderl. nummers 5 c. Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. Tel. No. 51 PRIJS DKK ADVERTENTIEN van 1 6 regela 45 o elke regel meer Ti e. Eerw. P. Capucijnen telken jaren uittrokken om dezen zwaren en tan. geu tocht met groote godsvrucht en vertrouwen te volbrengen. Nooit zou een pelgrim de plek voorbijgaan, waar op den Grooten» berg het kruisbeeld staat, overscha» duwd door enkele lindeboomen, zonder even de knieën te buigen en het hart te verheffen tot God, even ])e tweede verharde baan, die we a|g |jun voorouders dat zoo lange gaan bewandelen, is de nieuw.aan- j-ren week in week uit onder zoo» gelegde kunst weg van Deurne uit vee] droeviger omstandigheden heb» midden door de groote Peelvlakte b3D moeten doen. langs de Crayenbut en de Nachtegaal Nauwelijks heeft men deze plek naar het schoone Limburgsche grens- verlaten of het oog dwaalt over een dorp Venrav. onafzienbare heide die vooial in de Deurne is een der oudste r.ederzettin» Augustusmaand als een prachtige gen van ons gewest. Eerst iü 721 paarscbe sprei zich rondom uitstrekt. onafgebroken gegons Een onafgebroken gegons van de honigzoekende bijen dringt u in het oor en een Heerlijke geur streelt uwen reuk. 't Is hier een prachtig en grootsch natuurtatereei, dat soms heel aardig gestoffeerd wordt door een herder met zijn schapen. Na een half uurtje, gaan we even van den harden weg af en komeD dan in bet Enoch en Elias peeike, zoo ge noemd naar twee zware eikenhoomen die zich daar behalve wat denne» boompjes boven het moeras hun kruin verheffen. Daar is de rutsplaats voor jagers st'oopers. Hier wordt de veld» flesch voor den dag gehaald, de jachtavonturen verteld en met het noodige jagerslatijn opgesierd. 1 W. S Wordt vervolgd. van Modern Photografisch Atelier VENLO Nieuwtraat 24 Telef. 477 SPECIALITEIT in naar elk portret Overal aan buis te ontbieden zonder prijs- verhooging.24 Henseniaaplein VENRAY, stoelen, spiegels, schilderijen sport en kinderwagens, kinderstoelen, Anping'8 Stalen springveeren ©n kapokmatrassen. Alle Draai- en Ornamentwerken, enz. enz. Pracht-Catalogus Rijwielen aan iedereen GRATIS en FRANCO op aanvraag N.V. Karei Lengs Zn. Rijwielfabrlek „Leonidas" TEG ELEN Oostrumsche Boekbinderij en Handelsdrukkerij Alls Boekwerken worden net en spoedig INGEBONDEN DRUK WEB KEN als bidprentjes rouwartikelen, enveloppen, loonzakjes, labels enz. vordao i.o coocurreerende prjjren geleverd Boek-, Papier-, Tabak- en Sigarenbandel. SCHOENMAKERIJ Kruisstraat E 96 VENRAY Gepend werk geen spijkers, sterk, spoedig en aan concurreerende prijzen wordt er met name melding van ge maakt. Dat er reeds veel eeuwen vroeger menschen woon den, blijkt ten duidelijkste uit de groote Ger- maanscbe begraafplaats, die er op heide tusschen .Deurne en Vlierden een kleine eeuw geleden ontdekt is De Parochie Deurne,was eens de grootste van het gansche bisdom. Zij omvatte de tegenwoordige parochies Deurne, Bakel. Milheeze, Vlierden, Neerkant, Liessel, Helenaveen, Zeil- berg en St. Jozef. Bakel was evenwel een op zich zelf staande parochie, doch stond met Deurne onder één herder. Behalve de beide kerken^ van Deurne en Bakel. vond men in de parochie nog 5 KapelleD, die allen door een rector werden bediend be« diend, n.I. op JBrouwhuis, te Mil. heeze te Vlierden, te Liessel en in 't Derp. Deze laatste kapel komt meestal onder den naam van Veld» bauvelsche kapel voor. Toen in 1648 de vrede van Munster werd afgekondigd, werden de kerken voor de uitoefening van den Katholieken Godsdienst gesloten en voor den hervormden eeredienst ingericht. Eerst in 1801 zou voor eerst na 1648 in die kerken weer het H. Misoffer worden opgedragen. Na deze korte verpoozing bij de Deurn» ache kerk de mooiste uit heel Peelland komen we door het Haageind gaande aan het groot en klein kasteel. Deze vormen met hun zware 'oeukeboomen, watermolen en prachtige tuinen een der schoonste hoekjes van onzs provincie. Nu ligt de lange baan naar Venray voor ons. Na een uur wandelen komen we aan de Crayenbut. Enkele passen vsrder ligt de historische plek de Grootenberg. waar éénmaal »De Kerk in de Peel" heeft gestaan. Was dit punt vroeger een middel punt van godsdienstig leven, ook tegenwoordig komen daar menig» maal honderden geloovigen godvruch- tigjneerknielen en een gebed storten Hebben we iD vorige artikelen al meermalen gesproken over wegen door de Peel waarlangs de processie trokken naar Oostrum en Kevelaer, geen drukker baan was er dan die langa den Grootenberg. Uil de heele streek, vanaf Eind» hoven en zelfs van hoogerop nog, trokken in vroeger dagen heele scha ren pelgrims, te voet, gevolgd door karren en rijtuigen over de ongebaan de vlakte ter bedevaart. Helmond beeft |ten allen tijden 'n flink aandeel gehad in de meeste bedevaartsplaatsen in den omtrek, doch vooral waren de Helmondsche bedevaartgangers in Kevelaer bekend Een woord van lof verdient voor» seker Je Helmondsche voetprocessie naar Kevelaer, die dit godsdienstig gebruik onzer voorouders, zelfs tot in de oorlogsjaren, hebben weten staan- pry, p9r lacon van ongeveer 230 gr. 11,90 van 550 gram t 3,60 van ongeveer de te houden. Men moet het gezien f iqoO gr t 6. Alom verkrijgbaar. Eiacht rooden band met ome handteekening L. en meegemaakt hebben, met welk een i, AKKER, Rotterdam. moed bezield en hoe ordelijk enVerkrijgbaar te VENRAY bij O. Ambroeina. te HORST bjj J. van Well—Verriet stichtend die lange schaar van 6 tot te BERGEN by van DykAchten, te MAASHEES by F. Bekkere v d. Heuvel, te 700 pelgrims onder leiding van de WANSSUM by v. Bracht en by alle drogisten en de meeete apotheken. ïyt> begint met ten Verzorgt dus dadelijk elke verkoudheid, elk hoestje, hoe schijnbaar onbeduidend ook. want bij verwaarloozing kunnen de gevolgen ernstig en langdurig zijn. Gij stelt U dan bloot aan Bronchitis, Longontsteking of Pleuris, op zich zelf levensgevaarlijke ziekten, welke bovendien op lateren leeftijd de oorzaak kunnen zijn var> de zoo gevreesde asthmatische borstbeklemming en kort- ademigheid. Verzorgt dus Uw hoest en gebruikt nog heden bij: Hoest, Catarrh, Heeschheid, Verkoudheid, Bronchitis, Kinkhoest, Influenza, Asthma, de hoc3tstiliepde, slijmoolossende, verzachtende Geef Uwe boorden, manchetten, Eng. Hemden enz. ter behandeling in ons Depót en u zult uiterst tevreden zijn over de keurige en spoedige behandeling Alles binnen acht dagen terug. Eerste klas inrichting voor het chemisch reinigen en verven van alle soorten DAMES- en HEERENKLEEDING Aanbevelend, Stoomververij ei) Chem. Wasscherij, Stoomwisch en Strijkinrichtigg. lp Aanbevelend, 44 Koopt thans geen oor- logsgoed, maar prefereer liever van prima voering voorzien en degelijk afgewerkt bij alwaar men steeds voorradig vindt een ruime keuze in STOFFEN voor Dames en Heeren en Kinderkleeding. vanaf de goedkoopste tot de duurste soorten. Maat-, keer- en reparatiewerkplaats. Nette afwerking. Zuivere pasvorm. TANDARTS, VENLO. Spoorstraat 18. Telef. 283. Wegens veranderde treinenloop te con sulteeren op MAANDAG. WOENSDAG en VRIJDAG van 1—5 uur namiddags. DINSDAGS en DONDERDAGS van 4 tot 7 uur. Onze bekende zonnemerken zijn thans weer verkrijgbaar, omdat de daarvoor benoodig» de tabakken uit Amerika zijn aangekomen. per halfpondszakken BROS

Peel en Maas | 1920 | | pagina 5