I VROOM en DREESMANN, VENLO Belangrijke prijsverlaging N.V. Meuwese van Crerve Rijwielen, Banden Aanbesteding. Onze sorteering voor het a.s. Herfst- en Winterseizoen is thans in alle afdeelingen gereed en omvat een prachtcolleetie MANTELCOSTUÜMS Gekleurde FANTASIE-PALETOTS 1 ÜERSY'sl IJUMPERSl PLUCHE-, ASTRACAN- en BONTMANTELS ELUWEEL en STOFFEN JAPONNEN JONGE DAMES- en KINDERKLEEDING BLOUSEN en ROKKEN TRICOT ONDERGOEDEREN Metselaars en Timmerlieden Metselaars boschwerkers J S. Sijfaers. KOFFIE - THEE - CACAO Koffie Thee Cacao Markt Venray. Reclame-Coupon Vincent Pijls, Groote straat, Venray Aanbieding van aan verminderde prijzen Jaa E. Mg» Groote Steal worden aanbesteed hetbouwea raa 14 woaïagea H. Oudenhoven Lzn. Fabriek van Machinale Houtbewerking Speciaal Etalage, Zondags gesloten Speciaal Etalage, Aanbesteding Landbouwbond Oostrum 5 pCt. extra korting 5 pCt. extra korting 5 pCt. extra korting Zaterdag 25 Sept. Zaterdag 9 Oct. Dames- en Kindertioeden, Dames- en Kindermantels, m gevraagd gevraagd GEVRAAGD 20 bekwame melkritten kunnen wor den aangenomen tweejarigen Landbouw- eursus Thomasmeel en Super Firma Wed. v.d. Linden Rogge- en Haverstroo Schoofstroo In dustrie-aardappel en prima Lijnzaad, Woensdag 29 Sept. Alle Koloniale Waren van onze bekende prima kwaliteiten tot zelfs SO CENT en MEER PER POND I Onze KOFFIE- en THEE-SOORTEN zijn vakkundig en met de meeste zorg samengesteld en voldoen aan de hoogste eischen van smaak en aroma Neem proef, door gebruik te maken van nevenstaande reclamecoupon^^^ 0» buiten de Cassabon pq ter waarde v. 5 pet Deze Reclame-cou pon is geldig van tot en met Ontvangen het nieuwste in /waiTe Vrouwenmantels in alle maleu Stoffen voor Dames en Heeren. Fluweel in alle kleuren Mooie Shwals eu bijpassende Mutsen Zie Etalage Zie Etalage. Namens de Woningvereeniging <St. Oda" tê Venray zal op Maandag 27 September 1920, des namiddags te half twee uur, iri het Hotel Schaeffers, Schoolstraat Aannemer. VENRAY OP CD CO C/3 Oi CO CO CD mmm O CD O CO aan den Woningbouw te ASTEN. Zich aan te melden bij G. SMITS—de Kinderen, Aannemer, ASTEN. 12 voor GELDROP bij Helmond. Loon f 1.20 per uur en hooger bij accoordwerk. Zich aan te melden bij H. SANDERS, Stationsweg Venray. 3—10 voor accoordwerk, vast werk tot in de lente. Te bevragen bij H. SMITS, Markt straat Venray. 11 Het BESTUUR der Coöperatieve Stoom- zuivelfabriek VENRAY maakt hiermede bekend, dat de volgende HEIDE. OIRLO, HOOGR1EBROEK, LAAGRIEBROEK. SCHEIDE, STEEGS- BROEK, MERSELO DAL AND, MERSELO STRAAT en OVERLOON Heikant. De melkritten moeten gedaan worden tot 1 Mei 1921. Er kan echter ook worden ingeschreven tot 1 Mei 1922. ïnscbrijvingsbiljetten worden ingewacht ten kantore der vereeniging. 2—24 HET BESTUUR. Zij, die een wenschen te volgen kunnen zich daarvoor aanmelden tot 26 September bij den Voor zitter Chr. STAPPERS. 2—18 Gelegenheid tot bestellen van Verder ia voorraad KALIZOUT. ontvangt aan Slation VENRAY Verder gevraagd Aan hetzelfde adres te koop een partij uitstekend veevoeder, bij elke hoeveelheid verkrijgbaar. Puike Plokworst 80 ct. p. pond. Prima SPEK van 80 en 90 ct p. p. ROOKVLEESCH f 1.20 per pond BOBKWEITUEKL 30 ct. p. p aan concurreerende prijzen. Aanbevelend, 15 Dessert Koffie per half pondspak f 0,62s 1 Preanger per pond f 1.10 2 Java-Melange per pond f 0,975 3 Melange per pond f 0,85 4 Zeer goede kwaliteit per pond f0,75 5 Goede kwaliteit per pond f 0,65 Afternoon-tea per ons 36 cent 1 Ceylon Melange per ons 32 cent 2 Extra geurig en krachtig per ons 28 cent 3 Geurig en krachtig per oös 24 cent 4 Vol en krachtig per ons 20 cent 5 Java-Melange per ons 24 cent 1 Kwaliteit Superieur per ons 36 cent 2 Kwaliteit Extra per ons 16 cent 3 Kwaliteit prima per ons 13 cent 4 Reclame-Cacao per ons 12 cent BUSSEN BLOOKERS CACAO verlaagde fabrieksprijzen Tegen inwisseling van deze Reclame-Coupon en bij aankoop van 1 half pond koifie vanaf 85 cent ontvangt U 1 ons cacao, of half ons thee GRATIS; bij aankoop van 1 pond koffie vanaf 85 cent ontvangt U 1 half pond suiker (op Rijkssuikerbon] of 1 half pond oacao of 1 ons thee GRATIS; bij aankoop van 2 pond koffie vanaf 85 ct ontvangt U 1 pond suiker [op Rijks- suikerkaart) of 1 pond cacao of 1 half pond thee GRATIS: Eene prachtige collectie Belet fd aanbevelend op een terrein aldaar nabij bestaande woningen. Bestek en teekeningen zijn vanaf Woensdag 15 September te ver krijgen voor zoover de voorraad strekt tegen betaling van f 15.per stel aan bet Technisch Bureau van »Ons Limburg" Valkenburgerweg 8 te Heerlen, alwaar inlichtingen zijn te bekomen Dinsdags, Woensdags en Donderdags van 912 en van 25 uur, alsmede bij den opzichter op het werk der in aanbouw zijnde woningen te Venray. Voor bestek en teekeningen vrachtvrij en ongeschonden terug bezorgd binnen drie dagen na aanbesteding wordt f 10 terug betaald 274

Peel en Maas | 1920 | | pagina 4