DEMONSTRATIE Aardappelrooier Geweven GOEDEREN, WINTERS Dankbetuiging. A. VAN LEENT Dankbetuiging. Zaaimachine's Wendelploegen WINTERS Manufacturenmagazijnen Kinder-Kerkboekjes fijne droge Worst Aanbesteding Burgerwacht Oostrum Belangrijke Vergadering Zeggen Manufacturen Coöperatieve Winkel Als iedere huismoeder een partij biggen een wanmolen kl. model Petkuzer Zaairogge Lister Motor 5 p.k. D. A. W. Belgische Rluitkalk Firma v. d. Munckhof. Tevens prima Beschuit Notaris Pluymaekers Beendermeel Thomasmeel en Kalizout M. JETendriks Gredietvereeniging „De Hanzebank" Neemt gelden a deposito tegen een rentevergoeding als volgt Geregelde AUTO-DIENST Kon. Handelsmij. Boeke Huidekooper De Venraysche Bakkers- patroonsmreeniging Het Bestuur van het Groene Kruis de gift van 175 gulden jAdvertentiën. Victor A. M. Schretlen Tilly H. J. M. Esser Oor-, Neus- en Keelarts Liza Tossings Herman van der Putten. De 'verbouwing van het Schoolhuis te Over- loon. Zondag 26 September Verkrijgbaar met zit- en slaapkamer gevraagd tegen 1 Oct. St. Petrus Banden zeer solide, sterk en waschecht zijn en toch niet duur? Komt zien. Vraagtprijs TE KOOP TE KOOP 4 vaten met ijzeren banden Uit voorraad leverbaar: TE KOOP een eikenhouten trap met dito leuning. Wollen dekens, Molton dekens, gestikte dekens, Spreien voor dames, heeren en jongens, Aspirant-leden gevraagd TE KOOP 2 karren harde turf K. Jacobs, Heuvel. Mooie keuze vindt men bij Vet Spek 82 ct. p.p. Vet met mager 85 ct. TH. VAN OPBERGEN huis, bouw- en weiland Stalen voor Heereu- en Dames-!"u's' boomgaard enz. le lellum. Notaris Pluymaekers kleeding Heereucosluums en Wmlerkleeding net café van d9 Wed Vollenberg te Notaris Esser te Horst, Voorradig Bijbank VENRAY Patersstraat A 26 met 8 dagen opzegging 3 pCt. c 3 maanden 31/2 pCt. 6 <4 pCt. 1 jaar 41/2 pCt. Geeft 2jarige depositobewijzen tegen 5 pCt. rente p. jaar SPAARBANK 31/2 pGt. rente per jaar. S4 V enlo HorstV enrayDeurneHelmond Eindhoven en terug, ingaande Maandag 27 September 1920. welke de aardappels direct in de mand brengt op de hoeve >de Nachtegaal" van den heer F. Koppens te Deurne op Maandag 27 Sept. brengt hiermede ter kennis van het publiek, dat het Roggebrood per 2.8 K.G. 58 et. kost of per één pond 11 ct. Dit gewicht en prijs wordt door den Venr. Bakkerspatroonsbond gegarandeerd. Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst zwaar uilgesuoeid Dennenhout Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, voor het b bedrijf be- als heide ior iet volgen- 1 nei en hebben 100 f 1 dai 00 f 1.50, dai PO f2.- dai 00 f3,- dai 00 f4.- dan 00 f 5.- dai 00 f 6.50 dai )00 f 8.- dai 00 f 10 Paterskerk, Morgen om 5, 6 en 7 uur H. Mis met onder richting, om 8 uur hoogmis met preek, vergade ring 3e Orde om 9 uur voor de mannen, om 2 uur voor de vrouwen, om 5 uur Lof. Maandag feest van den H. Eizearius, volle aflaat o g v. om 5 uur Lof. Dinsdag om half 8 hoogmis ter eere van St. Antonius, om 5 uur Lot. Vrijdag le Vrijdag der maand om half 8 hoog mis, om 5 uur Lof, Rozenhoedje. Gedurende de Octobermaand om 5 uur Lof en Rozenhoedje. Mariakapel Ooalrum. Morgen plechtige sluitiug van de noveen. Om half 3 Lof met feestpreek door den Z.E. heer W. Wierts, oud rector van Oostrum. Tot slot pro cessie met 't genadebeeld om de kapel en -Te Deum" tot dankzegging. Circa half 1 aankomst van de Mariacongregatie van Boxmeer. zegt biermede dank aan de BOEREN LEENBANK te VENRAY voor waardoor het in staat gesteld is, een rijwiel voor de Wijkverpleegsters aan te schaffen. 18 Namens het Bestuur de Penningmeester, t E. MESSEMAEKERS. GETROUWD en MALDEN-VENRAY 20 Sept. 1920. 17 De Heer en Mevrouw V. SCHRETLEN—ESSER betuigen, mede namens wederzijdsche familie hunnen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. eiken Woensdagmorgen te consulteeren van 9—11 uur vm. ten spreekhuize van Or. IMKAMP. Tandart* Spoorstraat 18 VEULO 12 Ondertrouwd en MHEER—VENRAY, 24 Sept. 1920 Huwelijksvoltrekking te Mheer op Zaterdag 16 Oct. a.s. 12 Voor de talrijke blijken van belangstel ling, ondervonden bij ons 25jarig Huwe lijksfeest op 18 Sept. j.l., betuigen wi hierbij hartelijk dank. M M. Camps- Ooossens OOSTRUM—Station 25 Sept. 1920. MAANDAG 4 OCTOBER a.s. nam. 4 uur zal voor rekening der Gemeente MAASHEES c.a. ten Gëmeentehuize aldaar worden Bestek en teekening zijn vanaf 29 dezer verkrijgbaar bij A. H. MARTENS a f 2— per stel. 2—21 na de Hoogmis in het Cafe van den Heer jACOB CAMPS AGENDA 1 Opening. 2 Bespreking Schietwedstrijd, die ver moedelijk Zondagmiddag al begint. 3 Regeling Patrouilledienst. 4 Indeeling der Burgerwacht in sectiën. 5 Rondvraag en mededeeling. 6 Sluiting. 24 De Commandant, H. VAN AARSSEN, Nieuwe Mais, Coeoskoeken, Gerst, Boekweitemeel gezeefd of ongezeefd. 11 Scherp concurreerende prijzen- Aanbevelend, ja(, QitZelS Brieven onder opschrift .Kosthuis" aan het Bureau van dit Blad. 12 Te hoop gevraagd droge HAMMEN Adres te bevragen aan het Bureau van dit Blad. Uwe kennissen U niet dat de uit de wist, dat zy binnen enkele dageD steenpuisten, negenoogen, bloedvinnen fijt, likdoorns, wratten, winterhanden wintervoeten, open beenen, zwerende borsten, ring-, daum*. baardworm, brandwonden, binben enkele dagen tot genezing kan brengen door de Op rechte Wlnsumer Zalf. dan zou deze zalf ia {(een enkel huisgezin ontbreken. Prys per bas f 0 75 eo f 1,35 (Hoe^ grooter bus hoe voordeeliger in 't gebruik.) Verkrygbaar by Apoth., Drogisten en vele winkeliers. Oen. Agent J. C. de Vries, Winium Gr. Te VENRAY bij B. J. J Heling Grootestraat. Te MILL bij Th. J. Olfers. Te OPLOO bij J. M. Willems. Te OVERLOON Jae. Loonen Janssen. 34 en een partij te velde goedgekeurde bij J. BURGERS—WEIJS, Oostrum. 15 f 3— per stuk bij G. SIJBERS. SAXONIA HASSIA STELLA in verschillende spoorbreedten, verder een prima nieuwe voor trekken van dorschmachines. in verschillende modellen, zelfgeleidend levering op proef. 6—25 Te bevragen bij bet KERKBESTUUR van OOSTRUM. in het bekende Nederlandsche Fabrikaat. Dus geen minderwaardig Amerikaanscb goed. Zware kwaliteiten. Goede modellen en degelijke confectioneering en afwerking Ondanks de 20 pCt. verhooging welke in de laatste maanden op dit artikel kwam kunnen wij U blijven aanbieden voor prijzen van Januari 1.1. Ruime sorteering. Molton, Bevers, Piques, Diagonals. Baaijen, Flanellen enz. Heeren Stoften Damesmantelstoffen Damescostuumstoffen- Prachtsorteering FLUWEELEN in alle kleuren. Thans voorradig 40 kleuren EFFEN SATINETS. Wij blijven doorgaan met voor U scherp (e concurreeren. Smederij en Handel in landbouwwerktuigen Stationsweg VENRAY Inleggeld 50 ct. Maandelijksche contribu tie 25 ct. Zich aan te melden bij den Secretaris A. Vermeulen. 11 HET BESTUUR. uit Venraysch Broek, ook bij kleinere partijen aan huis. bij M. LINDERS Hansenbergerheide. verkrijgbaar bij Aan onderstaand adres te bekomen zeer f 1,25 per pond. 25 cent per pak. Alles MET ZEGELS. Aanbevelend, 20 i'fU» Bakkerij en Winkel. Maasheezer weg Mr. Kleermaker Hoenderstraat, bericht hiermede de ontvangst van een ruime keuze Zwarte Sajet dun per 1 ons knot f 1,00 .dik 1 f 0,90 wol - 1 - f 1,40 Blauw Rood-, Bruin-, Zwartgrijs en Nanau per 1 ons knot f 1.10 Boeren wollen garen per pond f 4.00 a n wit an f 4,25 zwart f 6.20 Prima Naaigaren per klos 19 c echt Ermers 26 c Machinegaren 48 c Zwaar eigen geweven blauw linnen, Zwaar 9/4 wit linnen voor beddelakens Zwaar 7/4 wit linnen voor hemden 18 OPENBARE VERKOOP van te VELTUM. te VENRAY zal Maandag 27 September 1920 nam. 5 uur bij de Wed. Vollenberg te Veltum v.oor Jacob van Dijck publiek verkoopen Gemeente Venray 1 Huis, erf, stal, schuur, bouw- weiland te Veltum groot 1,39,55 H.A. 2 Bouwland aldaar groot 26,20 a. belend Wed. Rongen, Geurts en wegen 3 Hooiland Merselosche pas groot 46,70 a. belend Wed. Vollenberg, J. van de Ven en wegen 4 Hooiland in Vlakwater gr. 35,20 a. begrensd v- Rens, Munckhof, Wed. Kusters en wegen 5 Massa groot 2,47.65 H.A. Aanvaarding in genot op de gewone tijdstippen in 1921, in lasten 1 Juli 1921 Betaling der kooppenningen 1 Aug. 1921 Nader bij publicaties omschreven 30 te VENRAY van de goedkoopste tot de duurste soorten Vraagt prijzen. Goedkoop adres voor mr ■I n). i. izal Maandag 4 October 1920 nam 5 uur naar maat. 14 Veltum voor P J, en M. Manders, pu. bliek verkoopen Onder Venray I Huis met Bchuur, stal, erf, bouw land en boomgaard te Veltnm, groot 35 a. 35 c II Bouwland aldaar groot 64 a 10 o I III Hooiland iD Vlakwater groot 32 a ,60 c. Nader bij pnblioaiiea omschreven. 17 zal op Woensdag 29 September 1920 vm half 12 in Café P. Hoedemakers aan het Henseniusplein te Venray publiek verkoopen 18 1 voor den heer Mart. Poel9 te Merselo VERTREK van VENLO eiken Maandag en Donderdag vm. 9 u. EINDHOVEN eiken Dinsdag en Vrijdag vm.9 u Goederen worden ten vervoer aangenomen bij VENLO A. Thijssen, Tegelsche weg BLERICK Hotel Pigmans, Maasbrug HORST G. Lemmen CASTENRAY H. Kuijpers LEUNEN Wed. P. J. Jacobs VENRAY J. van Mdijel NACHTEGAAL L. Willems DEURNE H. v.d. Heijden „Zwaan' HELMOND H. v.d. Meuten, Molenstraat MIERLO-HOUT Jac. Neervens MIERLO Fr. Manders GELDROP—HEUVEL A. van Dijk EINDHOVEN J. Booymans Men w.ordt verzocht de goederen bij afzending zoo mogelijk te frankeeren. 50 HET BESTUUR. een perceel weiland te Merselo in BekeJ pas nabij den grindweg, B 2990 groot 1 H 42 a 80 c belend den Heer Wethouder Jansen en de Kinderen Vergeldt Wordt in 3 perceelen en massa geveild 2 voor den heer M. van Dijk, Merselo een perceel hooiland in Merselosche pas B 915 groot 91 a 20 c afk. Familie Esser—Trynes belend Ant. Poels en de kinderen Smits Veltum Wordt in 2 perceelen en massa geveild 3 voor Mej. Wed. H. van Meije!—Poels te Mers» lo een perceel afgekapt dennenbosch te Merselo op de Kamp, groot ruim 1 H.A. belend de Kinderen van Dijck en den weg. OOSTRUM. zal op Woensdag 29 Ssp'ember 1920 vm. half 12 te Venray in café P. Hoedemakers aan bet Henseniusplein, ten verzoeke van den beer G. Fliosenberg, Endepoel Merselo. publiek verkoopen Een vruohtbaar goed onderbonden boer derijtje, gelegen te Merselo in den Eode- poel, bestaande nit huis, stal, schuur, erf. bouw en weiland, benevens den ondergrond van twee perceelen dennonbosch, samen groot 7 H.A. 13 a. 50 c. f Aanvaarding van het bouwland dadelijk, het weilaod 1 Not. a. s. en de gebonwen met Pasoben 1921. of by vroeger rertrek van den verkooper dadelijk daarna. Het dennenhout, meerendeels mijnhout wordt na den verkoop afzonderlijk geveild zal op Woensdag 29 September 1920 nm. half 1 te Venray in het Café P. Hoede- maeckers, Henseniuaplein. op verzoek van P. H. Jenniskens publiek verkoopen Een huis met stal en bouwland gelegen te Veoray op de Kemp groot 28 aren. Aanvaarding 15 October a.s. Openbare Verkoop van zal op Maandag 4 October 1920 nam. 2 uur precies ter plaatse nabij de Hoop langs Merselosche weg op 't afgekapt dennen bosch op verzoek van de Erven H C. H. Esser publiek verkoopen Ongeveer 175 slagen eerste klas dennen staken o-a. zware keepers, opleggers, gelintstaken, palen, rekken, spurriestaken, steigerpalen, een en ander zeer geschikt voor timmerhout enz. zal op Maandag 4 Oct. 1920 nam. 5 uur in oafé G. v. d. Beuken aan de Markt te Horst op verzoek van {den Heer J. Boots publiek voor 3 jaren verpachten Een nette burgerwoniog en tuin ge legen te Horst aan de Loevestraat, thans bewoond door den Beer M- Q. Camps, groot 24 aren Aanvaarding 1 Nov. a.s,

Peel en Maas | 1920 | | pagina 3