I Provinciaal Nieuws. ÖE Distributieregelin g. Burgerlij Een mislukte Parachutesprong. Zondag zonden te Hertogeoboich vliegdemonetratiea op de Vuchterbeide ge» geven worden door den aviateor Van der Griendt, waarby Mia Schindler een para» koeien gestolen. De dieven hebben er dezen keer de beste uitgezocht, zoo meldt men uit Zevenaar aan de »Tel.'' Eupen en Malmédy bij België. België juicht over de aanhechting van Eupen. Malmóly en Monschau. Of de VENRAY, 25 September 1920. Staatsleenlng 1019. cbntesprong zou doen. Toen zy reeds buiten vreugde wederkeerig zoo groot is, valt te Ten kantore van den Rijksontvanger het vliegtoestel hing, aldns de Tel. eloeg betwyfeleo Wel heeft de burgemeester zijn inlichtingen te bekomen van de op 12 de parachute te vroeg opeD en zou een van Malméfy een bartelyk telegram Augustus 1920 uitgelote schuldbekentenis- sprong den dood der vrouw hebben betee» gezonden aan de Belgisobe regeeriog, maar 1 1J~ kend de aviateur Van der Griendt, die het Malmédy vertegenwoordigt slecbts een gevaar zag, greep, met de esne band zijn heel klem gedeelte der aaogebecbte strekeo toestel besturende, de parachutiste by den en nog wel bet Waalscbe gedeelte, schouder, maar moest ten slotte haar meti Bet Duitsche gedeelte der bevolking in beide handen in bet onbestuurd gelaten Eupen en vooral in Monschan wil van de vliegtoestel trekken, waarby hst parachute-j Belgische liefde zoo goed als niets weten doek, dat heen en weer fladderde en hem jen is slechts geforoeerd by België aan» later nog in het gezicht sloeg, hem zeer gehecht. hinderde. Het kalme en vastberaden op treden van den aviatenr heeft hier een ernstig ongelnk voorkomen. Een landbouwproef. Te Emmercompascuum wordt op de proefboerdery van den Gron. Landb.-bond een bunder land tot op 60 c.M. diepte geheel uitgegraven en over dezen bodem een asphaltvloer gelegd, en wel met het doel binnen zekere tyd te kannen bepalen boe diep de meststoffou en bodveel daarvan den grond intrekken. Bultenlandsch fruit Nu het fruit in ons land zoo sobaarsch en daardoor ook duur is, komen uit ver sohillende andere Europeesche fruiteentra belangrijke aanvoeren fruit naar de veiling te Eist. Eerst werd een zeer gelukte proef genomen met prnimen uit den Elzas, welke ten deele, althans het z g. stek, nog zeer gesobikt bleken voor de jamfabrieken, ter wijl het grootste gedeelte grage afnemers vond. later volgden zendingen peren uit België. Thans worden er pogingen aange wend om hard fruit te importeeren uit Zwitserland en Italië. Inbraak. Men meldt óns nit Eindhoven Alhier is ingebroken in da 8'garenfabriek van den heer N. van Reuth Er is voor f 500 A f 600 aan tabak ontvreemd. Als dader is aangehouden zekere J. J. ut Woenssel, die reeds vroeger een dergelyk miidryf pleegde. Hy bad zich door uitsny- ding eener ruit toegang tot de fabriek verschaft. Op de tabak is reeds beslag ge» legd. Zorg voor de boefjes. De -Maas en Waler" deeldt mede, dat de Rijkstnchteobool te Nymegen thans 28 verpleegden telt. Met hnn verzorging zijn belast.,. 32 beambten. Mond- en klauwzeer. Stand vaD bet mond' en klauwzeer in Nederland gedarende de week van o tot 12 September 1020. Aantal Veebeslagen Gemeente ProvinoiëQ Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Noord Holland Zuid Holland Zeeland Noord Brab&Dt Limburg 27 42 145 47 238 22 18 13 114 210 106 14 12 23 15 34 5 11 11 43 61 41 270 Wanneer meo het van het van Duitscbe zijde uitgegeven boekje leest over de wijze waarop de Belgen in Malmédy. Eupen en Monsohaa de mensohen hebben vrygelaten in bunoe denkwijze over al of niet aansluiting, dan zal bet ieder onbe vooroordeeld lezer bevreemden, hoe de Volkenbond, zoo maar voetstoot, op voordraoht van een Braziliaanach mijnheer, die toch zeker niets van de toestanden afwist, de gebieden van Malmódy, Eupen en Monschau aan België kan toewijzen. Tegen de smokkelarij. Te Manster hebben verschillende Duit scbe autoriteiten deze week beraadslaagd over de maatregelen om de smokkelarij uit en naar Pmissen te bestrijden. Besloten is aan de Duitsche regeering te verzoeken bet grenstoezicbt te verscherpen, de com miezen in sftonderlyke kazerne te hnis vesten en in de grensplaatsen het britfge- heim op te heffen. Brievenbussen aan tram wagens. De onlangs te Hamburg in gebruik ge nomen brievenbussen aan de tramwagens waardoor de bezorging van telegrammen en expressebrieven mogelijk wordt ge maakt, hebben zoo goed voldaan, (Jat het in het voornemen ligt, deze brievenbussen overal in Duitsobland in te voeren. De post In Dultseliland De rijksminister van posterijen beeft be« paald dat in DuitschlanJ voortaan slecnts tweemaal per dag brieven besteld znllen worden en in groote plaatsen hoogstens viermaal. Werkeloos Het sant-l werkioozen bedroeg ii Duitscbland op 1 September 419,785 man Ratten. Tijden» de eerste week van het Parjjsche offensief tegen de ratten zijn er 20 201 gesneuveld. De burgemeester van Coi^k. Me. Swiney, de burgemeester van Cork. die nn reeds ongeveer veertig dagen zyo boogerkuor weet vol te bonden, telkens -stervende'' is om daarna weer wat op te koappec.... maakt het naar omstandig beden goed. Hy gaat althans niet achter sen van bovenvermelde leening, welke op 1 October 1920 aflosbaar zijn. Uitslag der Zondag gehouden wed- vlucht vanuit Den Helder door de Post'Limbu? duivenvereeniging alhier. 1e, 2e en 3e prijs G. van Dijck 4e prijs M. Eibers 5e en 6e prijs J. Oudenhoven Duiven los 8 uur, aankomst eerste duif 11,50 laatste 11,55. Op de Maandag alhier gehoudeD veemonstering waren slecbts een zestal koeien aangevoerd, waarvan geen eokel exemplaar werd verkocht. Door do Rijksambtenaren wer' deze week bij de caféhouders een onder zook ingesteld naar ongestempelde speel kaarten. Enkelen werden verbaliseerd en de kaarten in beslag getomen. Aan het Groene Krcis alhier werd door de Boerenleenbank eeo bedrag van f 175 geschonken tot aankoop van een rijwiel voor de wijkverpleegsters. Daaa de doantieele toestand dezer zeer nuttige instelling, die door iedereen ge> waardeerd wordt, niet toelaat't aansohaffan van een rijwiel voor elk der drie verpleeg' sters, hoopt 't Bes'nur dat bet schoooe voorbeeld door de Boerenleenbank gegö' ven, navolging mag vindeo. De hu'pbesteller J. M. van de Water is met ingang van 1 October be. noemd tot brieven» en telegrambesteller alhier: Voor dit laatste lastigs geval zit men school onder zijn departement ressorteert gunningen woi na io Katwijk aan de Maas. Ter boogte derwaarts begeven. maa!?nd van vao Cuijk beeft men daar nu een noodbrug Dinsdag komt de minister aan dienende voortel moeten laten legden door pontonniers, wyl departement terug, want bet ligt in zijn j de tarief: de veerpont niet meer varen kan en tel- voornemen ook eerst nog te Sutard een kens vastraakt op eeu der zandbanken in vergadering van het Groene Kruis te gaan Ha i er o Mo» a. bywooen. Ook de minister van Binnenlandsohe Zaken zal zich beden Zaterdag in zijn hoedanigheid van eere voorzitter van bet bestuur der vroedvrouwenschool naar Heerlen begeven, ten einde de eerste-steen» legging by te wonen. In een der afgeloopen nachten werden in bet Veuraysch veld van ver schillende eigenaars roode. witte savoy 3 kool gestolen. Einde Zomertijd. In den nacht van Zondag op Maandag eindigt de zomertijd. Wil men dus Maan. dagmorgen Diet te vroeg zijn, dan zette men Zondagavond rseds de uurwerken eeD nur torng. Dezer dagen arriveerde een groote udiog Pelteryen by V. Pyls, Groote Straat. (Advert.) Zondag had alhier een scbietwed strijd plaats waaraan deelnamen de leden der schutterijen St. Anna alhier en St, Tbeobaldus Overloon. Na hevigeo kamp werdeD de pryzen behaald als volgt le prys J. Giebels, 2a G. Bekkers, 3e A. Keij8er9, allen Overloon, 4e en 7e prys P. Verbeek en P. J,. Pbilipaen Venray, 5o 6e en 8e prys H Bekkers, P. CrooymaDS A Hendriks. Overloon. Na afloop werd de avond gezellig onder elkaar doorgebracht. De pryzen, bestaande uit mooie kunstvoorwerpen, waren ge uit. en hoewel de .^1^7 die hem '«honk'in terzijde staat, herhaaldelijk reeds aan»! Zondagmiddag bad nabij Castenray kondigt dat de gevangene wegkwynt en de.een ongelnk plaats met een motorfiets volkomen instorting uaby ia, deelde zyn j waarop twee heeren uit Helmond gezeten caster na een bezoek mede dat de burge» waren. Door een defect aan de motor, meester -Dog steeds zeer zwak" is, doch t kantelde bet ry wiel en werden de berijders Totaal 982 Fobveedag De fokveedag die te Cuyk op 30 Sept. gebonden wordt, belooft eeD waar snoces te worden. Het roodboDte Maasvee, dat wy bier in deze-streek fokken, behoort tot bet allerbeete van Zuid-Nederland. De boeren uit verre omgeving moeteD beslist deze demouetratie komen bywooen. 't Is een veel beter werk, dan al die festivals, concoursen en kermisfeesten. Het auto-gevaar. Een anto, waarin eenige Haagsche heeren, overreed Maandag onder Weert twee kinderen. Dinsdag is een dier kinde ren, een jongetje van 10 jaren, overleden bet andere kind bekwam geen letsel. Vol gens een door de politie ingesteld onder zoek is bet omgeval niet toe te schrijven aan de sobnld van den chauffeur of diene medereizigers. Maandagavond is op den Haarlemmerdijk te Amsterdam de 11-jarige Johanna ter Haren door een postauto aangereden. De ongelukkige kleine bekwam zoodaaige ver wondingen, dat zy kort daarop aan de ge volgen is overleden. Een auto komende van Amsterdam. narnjQ^obts door groote electrische verlichting» te Noordwykerhout zyo draai te kort, enrapparateo besohenen. Politie en militaire in plaats van naar het St. Bavogestiobt te F patroailles marebeeren door de straten eD gaan, kwam by terecht in een primitief jhouden vooral oog op de particuliere villa helderder ie eD in staat is by tusscbeo- poozen te spreken. Ook mevrouw Mc. Swiney zeide dat baar eohtgenoot vol komen by bewustzyn is, en eenige woorden met haar had gesproken. Ze blijft volhou den dat het heilige recht van Ierland's zaak baar man tot leven opwekt. De kindermoordenares. Dogmar Overby, de gehuwde vrouw die na baar arrestatie erkende dat zy 11 kinderen, die zy bad aangenomen, bad vermoord, verklaart tbaos. dat zy in al deze gevallen daarvoor geld bad ontvan gen. Wanneer zy geld ontving als de kinderen aan baar werden toevertrouwd, vermoordde zy ben onverwijld, doch anders waohtte zij daarmede tot bet tydstip, dat sy bet geld kreeg. Haar werkzaamheid*] als pleegmoeder begon in 1909 eD voor zoover bekend, beeft zjj de zorg gebad over meer dan 100 kinderen. In de meeste gevallen, verklaarde zy, maakte zy met de moeders de afspraak, dat deze baar kinderen nooit zonden terngzien. De ontploffing te New-York. Naar Dog uit New York wordt gemeld, worden de verwoeste gebouwen, waarin talrijke arbeiders dag eD naobt bezig zijn om de aangerichte schade te horstellen, des werkmaosbuisje, dat by gedeeltelijk onderst boven reed. Dr. A. Kuyper Dr. A. Knyper beeft, blykecs 'n gis teren in de vergadering van de Eerste Kamer ingekomen beriobt, wegens z^d ge' van Morgan, wyl men nog meerdere aan slagen verweebt. De financieele wyk gelykt veel op een legerkamp. Elke bank, ieder wisselkantoor wordt door militairen eD politie bewaakt terwyl men de particuliere woDingen der zondheidstoestand ontslag genomen als lid milliardairs Diet mag naderen, van die Kamer. De suiker. Opnieuw is een kaart gevonden, waar» van de afzender tot rogtoe onbekend is. Daarop sta£t-Zeg aan Bob, dat hy in Voor de nieuwe saikerkampagne blyft den namiddag niet naar Wallstreet moet bet tbaos bestaande stelsel van suiker- gaan". voorziening bestendigd. De pr|js van ge- De gearresteerde krankzinnige Fisober soek rantsoeneerde sniker wordt gehraobt op beweert, dat by de kennis van den aan- De grillige Maas. 70 ceat per Kg. slag uit -een andere wereld" bad ontvan- Grilliger wispelturiger waterloop dan tegen den grond geslingerd. Een der heeren bleek zoo ernstig gevallen te zyn, dat men bem per anto huiswaarts moest brengen, j alwaar bleek dat zijn arm gebroken was. 'en hy ter verdere verpleging naar het gasthuis moest worden overgebracht. -Voetbal Van alle zijden hoort en leest men van voetbalsport. Ook hier in Venray wordt deze sport druk beoefend, zoo ook door de nog jeugdige club D. A. W. Met yver wordt door de leden dier olub gewerkt om de club tot een hoogen graad van geoefend heid op te'voeren, doch dat dit alles noodzakelijke kosten met z:cb meebrengt, begriipt ieder. D. A W. rekent dan in deze op alle voetballiefhebbers van Venray wanneer de volgende week baar leden zullen rondgaan en kaarten vao erelid maatschap ten verkoop zullen aanbieden. (Ingez Ledat^D.'A. W. MERSELO. Morgennam:ddag 2 aar zal de processie van Merselo, opgeluisterd door de fanfare St. Oda, ter bedevaart gaan-n«ar de St. Od&kapel. Bij aankomst aldaar zal Da de gebruikelijke gebeden eene feestpredikatie gehouden worden. Ongetwijfeld zullen ook vele inwoners vao Venray bij deze gelegenheid eeo bezoek brengen aan St. Oda, de groote Besoberm- heilige van Venray. VENLO. Op de Coöperatieve Veiling Ver. wareo Maandag aangevoerd 50 000 eieren. Kippeneiereo van f 16 10 tot f 16,50. Extra zware van f20,30, kleine f 11. Eendeneieren van f 16 30 tot f 16,60. VENLO. DiD8dagoaeht sloegen dieven ten huize van den winkelier M. aan de Jodenstraat een renzenslag. Door inbraak wisten ze ziob toegang te verschaffen tot deD winkel, zoobten en ron'deD de kast waar bet geld geborgen was eo ont- f vreemden niet minder dan f 5000 en 22000 j Mark. De politie beeft de zaak in onder de lage Maas- En over eenige maandeo loopen de lan» deryen om de Maas weer onder 1 Maaskanalisatie. i We lezen in de Staatsbegrooting 1921 Wat de kanalisatie van de Maas in g belreft, worden aangevraagd1 f 555,000 voor de slnis te Linne, f 500 000 voor 't graven van den den nieuwen f rivierarm te Liooe, 400.000 voor de sluis te Roermond, f 200,000 voor de omlegging j te Roermond, f 300,000 voor sluizen eo stuwen te Belfeld, Afferden en Grave, I f 200,000 voor de werken te Grave, Pr®k«yk Ingezonden Mededeelingen 99 van de fOO ziek door onverstandig te leven. Een medisoh schrijver, met 50 jaren zei dat 99 pet. van de menscben, 120,000 eoor Terhoogiog f.il de" broggn ,b«m ra.*dpleegden. door boo eigeo te Roermond, VeDlo, G8DDep eo Mook eo 8ob?J® zie* J*!0?' f 100.000 voor de normal.seering tusschen* BJ> b®vond- dat over-eten verkeerd ge- Maastricht eo Liooe. bruik f.o opw.kk.ode middelen g.brek aan lichaamsbeweging, ongeregelde slaap Hippencholera 4© Roggel en overwerking de mensohen ziek maakten. Velgens mededeeling in L K. 20 Sept. j jg een dergelijke leefwijze byzonder sterven te Roggel de kippen by hoopjes nadeelig voor de nieren, en als rugpyn, aan de zoo gevreesde kippenobolera 1 en rbeumatische pyoen of blaasewakte eruit dat nog wel in een tyd dat en kippen en voortkomen, is dit een zeker bewijs, dat eieren zoo door zyo. de nieren door de abnormale inspanning Is bet dan den kippenbouders aldaar oog tot ondergang gedoemd sjjD. Niemand die niet bekend, dat tegen deze kippenziekte 1 een waardevol serum verkrijgbaar wordt gesteld aan de Ryksseruminrichting te Rotterdam zoowel om de zieke kippen te genezen, maar speciaal om de ziekte te voorkomen, geeft dit serum de beste resultaten. Men dient echter deze ziekte (kippencholera) niet te verwarren met de zoogenaamde -Kippenzipkte van Klein", een ziekte die minder spoedig doodelyk verloopt, maar toch ook veel slachtoffers vergt en waartegen eveneens met succes seruminspuitingen worden toegepast. Brand. De groote hofstede van den beer S. te Thorn (L is totaal afgebrand. Twee koeien eeu geit, en bet grootste deel van deD huisraad is mede verbrand. De schade wordt grootendeels door verzekering ge dekt. Oorzaak onbekend. Men meldt nit Susteren Alhier verbranddo bet paDd van L. ge heel u:t. Schuur, stallen, met veldvrucb' ten en gereedschappen benevens een varkeo werden een prooi der vlammen. De ge> meentebrandspuit was als gewoonlyk on bruikbaar. Dat is reeds de derde maal dat de bln8obmiddelen bij brand niet in orde zyn. ROERMOND. Alhier tyo ook reeds eenige gevallen van de gevreesde ziekte de typbus. Io Merum dichtbijgelegen zelfs een beele familie hieraan gestorven. In eeD Maandagavond gehoudeo vergadering der Bakkerspatroons alhier op drie na met algemeeDe stemmen aangenomen geen regeeriDgBmeel meer te verwerken, daar eerstdaags 10 pet. aard- appelenmeel wordt bygevoegd. Inbraak In een Bank. Dinsdagnacht is ingebroken in de Mid- denstandsbank te Sittard. De brandkast werd geforceerd. Vermist worden 400.000 MarkeD, 100 000 Kronen en f9000. De dieven lieten eeD breekyzer en een regeojis aohter. Door een gat iu de brandkast te branden, bobben de dieven ziob msester gemaakt van den gebeelen inhoud. De daders zijn onbekend. Weer een ongeval In een mijn. In de Domaniale mijn te Kerkrade is de 16*jarige sleeper L. R. door een neer vallende balk getroffsn. Met gespleten schedel opgenomeD tynde, overleed by avonds. Krankzinnige. De 53-jarige S., wonende Biesland te Maastricht, beeft zich iD eeD vlaag van kraDkziDDigheid met een beitel een aantal levensgevaarlyke verwondingen toegebracht 8oodat de dood spoedig intrad VAALS. Sedert Dinsdagoohtend rust te Aken bet tramverkeer op bet gebeele net, omdat bet personeel de 10 pot. korting van bet loon voor de Ryksinkom- stenbelasliog Diet wil orkenoen. Daardoor is ook de reisgelegenheid vaD Vaals naar Aken stopgezet. Lijk gevonden In den nacht vaD 4 op 5 Juli j.l. bad zekere Th- J., - voor degencqer van meer dai van meer daijC van meer daijC van meer daij( van meer dai van meer daik van meer daö< van meer daijDO en voor elkef 2qf Voor ieder je< vergunning afgig gunningen zijn1 van onder vejd vergunninghoudei gezin in het iw gebruik gemaal Venray 21 Se De fa E Beëindig Burgemeesttl val brengen ter is, vroeger met év tijd, bedoeld injv 1908 (Staatsbl.ei September a s. (er dag, Op dat tijds o de tijdregelingni zomertijd vanw regeling alsda u voormiddag. Venray 23 S< Burgemeester <V' I Pr Ia weet wat dit betsekent, mag eeo oogenblik aarzelen over wat bem te doen etaat Geef iD de eerste plaats uw onverstan dige leefwyee op en leef sober Alleen deze voorzichtige verandering in gewoonten en een speciaal niergeneesmiddel kunnen u bijstaan tegen bet bekruipend u inezunr, vroegtijdige verharding der aderen en ern stige oierverscbynselen, als rbenmatiek, niergrnis, spit, ischias, steen, nrinestoor- nissen, onzuiver bloed, bloedarmoede, nierwaterzuoht en blaasontsteking. Zwakke Dieren vereiscben hulp om weer sterk te worden en de best mogelijke b0> !f. J°i"( d,"1 ha.iende. opweklteQd^ Iherhaüngsöndei bu p. die Foster s Rugpyo Nieren Pillen lvoigen, deze kunneo geven. - - Foster's Pillen hebbeD succes, omdat -v doen wat ervan gezegd wordt. Zij brengen de nieren, blaas en urinewegen op streek, versterken en beeleo baar» Zy werken hoe genaamd niet op de ingewanden. Let er evenwel op, dat gy de eebte Foster's Rugpyn Nieren Pillen krijgt, voor zien van de haodteekening van James Fos ter op de verpakking. Te Venray verkrijg baar bij H. J. Heling a f 1.75 p. doos of f 10.p. «es doozeD. Herbak Burgemeesh brengen ter ala of verzorgerfe, 44 Galdig ran 27 Sepl. —3 Oc(. Rgkasnikerkaarlbon 51 ,q 52 hai( pond aaiker a 15 o.nt BAKKERS, Maandag 27 Sept. tan 9—10 ur inleveren versamalstaten. Uitgifte Rijkssulkerkaarten op Dinsdag 28 Sept voor dos 600 1000 Woensdag 29 Sept. voor dos, 1000—1472 Donderdag voor Oostrom Merselo en Heide Vrydag 1 Oct. voor Leunen, Oirlo Casten rsy. Telkens van 10—12 voormiddag en 2- namiddags. De kaarten zullen alleen afgegeven wor den tegen overlegging van Identiteitskaart en trouwboekje. De Burgemeester van Venray maakt bekend dat voor bet kalenderjaar loopend van 4 Oct. 1920—2 Oct. 1921 goed- koope suiker zal beschikbaar gesteld worden en wel 1 vierde KG. per hoofd en per week. De suiker zal alsdan kosten 70 cent per KG., dus 17,5 cent per half pond. De winkeliers worden erop attent ge maakt, dat de inzending ter verzilvering van opplakbladen met rijkssuikerbons nog tot 30 September e. k. aan 't Rijkskantoor voor suiker kan geschieden. Doch van 10 October af deze zendingen gericht moeten worden aan N. V. Nederlandsche Uitvoer- maatschappij, afdeeling Suiker, te Den Haag, Mauritzkade 7. Bij het betrekken van suiker kunnen de winkeliers de bons als betaalmiddel bezigen. Ook kunnen zij de bons rechtstreeks bij bovengenoemde Maatschappij (N.U.M.) aanbiedende waarde van 400 bons in den suikerhandel bedraagt f 31,75. Voor de inlevering bij de N U M wordt 't cam pagnejaar verdeeld in 13 vierwekelijksche perioden. De bons kunnen bij de N U M worden ingeleverd in de periode waarin zij geldig zijn geweest en in de daarop volgende periodena het verstrijken daarvan komen ze niet meer voor ver goeding in aanmerking. Alle zendingen per Ie Helmond l»»tsteliik P0f.' moel«n P« aanget. brief geschieden. v Innipn zulks wnrHt n verpleegd wordend in bet Krankzinnigen gesticht St Servatiu8 te Venrsy, beime'^k j de onderlyke '®"nir,n' »ih... a~' -Msb." Alle Veediefelallen. Het wordt in de grensplaatsen onrust-1 Verdronken, barend met veediefstallen. Wederom :yo Te Nieuw Weerdinge is Maandagnaobt uit een weilaDd van den toontje van J» Warrink in landbouwer Sobieven te Drempt twee geraakt en verdronken. gen. Verder moest by ook den aanslag op door de Maas, moet er in ons land nogaan< I Wilson voorspellen. gewezen Dan de Maai een binnenzee. Eenige maanden later loopt er zoo weinig bet 2jarig e- «Vfi «I >W woiuig.rau, vryuag, iu veruanu mei ue eerste- bet kanaal w&ter door, dat de ponten niet eens kun- j steenlegging voor de vroedvrouwenschool j Indien zulks wordt nagelaten kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Op elk blad mag niet meer en niet woning verlaten, aldus de minder dan 100 bons geplakt werden en moeite werd gedaan om J op ieder blad wordt duidelijk naam, terug te vindeD, doch alles bleef vruebte- woonplaats en datum door den inzender loos. vermeld. De vorige .eek weren eenige l.ndbon. vers onder de gemeente Bakel bezig met1 vermeId wordJt het aantal opplakbladen aardappelrooien eD vonden zy een maos- Van elke vierwekelijksche periode afzon- hoofd," gedeeltelyk in staat van ontbinding derlijk. Ieder, die bons aanneemt van ▼erkeerecde. Na verder zoeken vond men derden, dient zich te overtuigen van de in een dicht boscbje, ongeveer 70 meter echtheid der bone en van de richtige na- van de plaats, waar het hoofd was gevon- ko™iD£ van bovenstaande bepaling, den. b.t Ink vaü J. d.t reod. io.ood.nl. I Bovenbedoelde opplakbiarfen en ver- ,T r zamelstaten worden op aanvrage gratis gen toestand verkeerde, dat men erdoor» beschikbaar gesteld door de NUM afd. heen kon kyken. Verdere aanwijzingen Suiker, doch kunnen ook voor eigen reke- maken bet boogstwaarscbyolyk dat J. ning worden aangeschaft, waarbij het zich in een vlaag van waanzin door op-nauwkeurig volgen der modellen verplich- banging van hot leven beroofd hetfe. tend 1S- Hoog bezoek Id Heerlen. De minister van Arbeid beeft ziob g'ste- ren, Vrydag, in verband met de eerste< hoofd der schoi wil volgen, mp Herhalingsom Leunen, Mersel Venray 20 Sj Burgemeester Milii De Burgen brengt in ter k©t lichting 1921, Q ingedeeld bij dat schen te wordizi hun verlangefn maken ter Sec C Nadere inliclia' verstrekt. Dé GEBOREN: Martinus J. 1 Maria L. J. fo Catharina Hj, Anna Chr. vet Christina H. ps GEHUWD Victor A. megen en MatE; te Venray overleden! Pierre PeeteL* MAAIBARE HEIDE Districts Ati Wong 2 burgerdien F 1 kleermakej 20 bosebwer! 1, koperslage f jongen kuij 2 boerenmeiiij 1 electricien 1 kindermeis 20 Metselaarje 1 dienstmeidjsl 1 keukenmeijr 1 smid bank: 1 schilderskna 1 koperslage 3 huisknecht* 6 schoenmake Biedi 1 burgerdienst] 1 gedipl. boe 2 boerenmeid 2 dienstmeid: 40 veenarbefec 1 bakkersknt 1 kok voor Iht 1 jongen 13 fe 1 bekwaam p 1 opperman 2 weesjonger Kerkeiijkete Xffe Morgen om 2 q Voorb8reidingéni dag om half 6 voési dag om halt 6 vq Maandag 8 uur f H Dinsdag 8 ula; Putten—Evers, óo lid R. K. Sigaret Woensdag 8 v I lid der Mariavetf Donderdag 8 (tl RousseauCroniht Lof en Rozenfcg October. Gedurende deka gebeden wordenen onder het Lof kiaj Vrijdag onder dn onder het Lof oa Vrijdag le derf 1 nen overkabelen. te Heerlen op beden Zaterdag, welke De Burgemeester van Venray, -mili-half8gcsti brengt ter kennis vau belanghebbenden, Kw»n na 4 Lol dat vanaf 1 October a.s. ten kantore van i Donderdag enw der. Gemeenteontvanger wederom ver- he id tot biecht®

Peel en Maas | 1920 | | pagina 2