Plicht boven alles. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Dit nummer bestaat uit twee bladen. De Brandstoffencommissie Nederland's steenkolen- voorziening. FEUILLETON De bomaanslag le New-York. Gemengd Nieuws. Zaterdag >6 September 1920 41e Jaargang. No 39 PEEL EN MAAS ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland b(j vooruitbetaling 95 c. fzonderl. nummers 5 c. Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. Tel. No. 51 PRIJS DER ADVERTENT1EN van 1—6 regels 45 c elke regel meer 7$ c. maakt bekend dat de kaarten voor groote gezinnen nog kunnen worden afgehaald Maandag en Dinsdag 27 en 28 Sept. e.k. ten kantore der Distributie voor hen die ingeschreven zyn by de handelareD van Gerveo, Gossens, Verriet Lucasseo Leunen en Boerenbond Ooat ura. Voor de Boerenbonden Oirlo en Merselo zyo se verktijgbaar bij de reep actieve secretarissen Zondag 3 Oct. e.k. Kaarten voor kamerbewoners worden u tg'geven ten kantore der Distriba ie op Woensdag 29 Sept e k. Opplakbladen en maandstaten inleveren Dinsdag 28 September e.k. Opgaven voor brandstof voor klein-indus Iris worden ingewacht voor de maand October a.8. uiterlijk. 27 Sept. e.k. des voormiddags tusscben 9 en 12 uur. Na dien tijd kuoneo voor die maand geen opgaven worden aangenomen. De minister vac landbouw heeft het Voorloopig Verslag der Eirste Kamer beantwoord betredende het wetsontwerp tot uitbreiding van het Staatamijnveld. De meeniDg van die leden, die ernstig bezwaar hadden tegen ver» dere uitbreidiog van het staatsmijn» veld, kan hij niet deelen. Hij meent dat juist iu de tegenwoordige tijden nu het er boven alles op aankomt de ontginning van de Limburgsche mijnvelden met de Uiterste kracht Op te voeren, aan mijnontginDiog door den staat belangrijke voordeelen verbonden zijn. Immers alleen van het staatsbedrijf kan verwacht wor» den, dat het. ook al mocht het tegeD de fiosncieale belangen van het be» drijf in engeren zin indruiscben, de productie tot eiken prijs zal opvoeren. De ervaring heeft bovendien bewezen dat de staatsmijDeD in staat zijn op buitengewoon snelle wijze haar pro ductie op te voeren. Wat nu in» zonderheid het in exploitatie brengen van het mijnveld bij Vlodrop betreft zijn de staatsmijnen het meest aange wezen om aldaar de mijn in den kortst mogelijken tijd tot prouductie :te brengen. Het staalsmijnbedrijf is het eenige hier te lande, dat over er varing op het gehied van de be» veiligiogsmethode hij het aanleggen van scbachteD beschikt. Wat de ontginning der mijnen betreft merkt de minister op, dat sinds het einde van 1914 al het I mogelijke is gedaan om de produc» j tie der bestaande mijnen tot bet uiterste op te voeren, i De feiten, dat de staatsmijnen haar productie gedurende de zes zoo moeilijke oorlogsjaren zagen verdub beien en de particuliere mijnen een toename van 50 pet. mochten boeken terwijl het personeel bij de staats» mijnen met 171 pet. en bij de par» ticuliere mijnindustrie met SO pot. toenam, getuigen van een kraebts» inspanning en eeD beleid, die zeker aanspraak kunnen maken op groote waardeering. 1 In verband met de groote toe. neming van arbeiders bij de mijnbe drijven is het wenschelijk de nieuwe mijnen aanvankelijk niet op een al te kleine oppervlakte te zamen te driDgen. Deze gedachtengang noopt de minister het mijnveld Vlodrop, dat op tamelijk grooten afstand teD noorden van de mijn Maurits ligt, te gaan ontginnen. Zulks belet niet, dat uit den aard der zaak in afzienbare toekomst ook de Dog te maken mijneD in het oude 8taaismijnveld zullen moeten ter hand genomen. Onmiddellijk Da zijn optredeD heeft de minister er zich rekenschap van gegeven, of er voldoende aan» wijzingen waren, dat er nog in andere deelen van het land dan waar thans mijnen in aanleg of in exploi» tatie zijn, met kans op succes naar kolen zou geboord kunnen worden. De aandacht is toeo gevallen op het gedeelte van Zuid»Limburg. dat ligt ten zuiden van den Aken Maastricht» schen spoorweg, terwijl de boringen die in het belang van de kolenvoor» zieciDg van ons laod ondernomen zijn 10 Mevrouw Van Bom komt ook vroeg •n Truus ook,'en nog meer kennissen, en nu beeft Eduard een bysonder talent, om bet gezelschap aardig bezig te houden. Ik aal je niet langer ophouden, want anders wordt bet van avond nog laat eer je'klaar bent." Toch niet, mama, die paar regeltjes syn gauw geacbreveD, en met myo bloe men ben ik al flink opgeschoten. Mevrouw Veratraaten knikte baar doch ter vriendeiyk toe en ging de dear uit. Clara was gelukkig. Haar zoete boop was verrold zy bad nog gevreesd, dat baar oudere bezwaar zonden maken tegen baar huwelijk met Eduard, maar toen deze om baar band kwam vragen, badden ty bem geantwoord, dat Clara's wenscb pok bun wenscb was, dat zy niets anders worlangden, dan bun kind gelukkig te sien. O. hoe dankbaar was Clara kaar! oudera geweest, met boeveel vertrouwen; bad t^j baar kleine, b'.anke hand gelegd in j die van Eduard, met blijde boop hemiD de! flinke mannelyke, trouwe oogen geblikt, j Morgen sou baar verloving bekend wor-j den gemaakt aan de goede vrienden en be-, kenden, die waren genoodigd. Mevrouwt in de nabijheid van "Winterswijk, aanleiding gaven om de vraag onder de oogen te zien, of in de streek ook met succes kolen zouden te winnen zijn. De noodige gelden voor deze 1 boringen zijn door de wetgevende macbt toegestaan. Zonder vooruit te willen loopen op de vraag, welke wijze van beheer zal moeten gekozen worden voor de mijnen, die zullen geprojecteerd wor» den, indien bovengenoemde boringen tot gunstige uitkomsten aanleiding zouden geven, acht de minister het gewenscht, de mijnveldeD, die in de naaste toekomst voor exploitatie in aanmerking komen, van staatswege te doen ontginnen Kan men later wellicht het tempo, waarin de kolen* inning in ons vader land zal worden ontwikkeld, eenigs» zins verlangzamen, bij de tegenwoor dige constellatie dient voor alles de vraag onder de oogen te worden gezien Hoe maakt Nederland zicb binDen den korst mogelijken tijd ten opzichte zijner kolen onafhankelijk van het buitenland Nu spreekt het wel vanzelf, dat, waar een volkomen groutileerd bedrijf ter beschikking van den staat is. dat in zijn dienst heeft een staf van zeer ervaren inge» nieurs en verder personeel, het zaak is, van de krachten van dit bedrijf gebruik te maken. Elke nieuwe mijn onderneming zou de leerschool nog moeten doorloopen, die het staats» mijnbedrijf reeds heeft doorgemaakt. De wenscb, om zoo snel en krach» tig mogelijk de steenkolen winning door te zetten, heeft de minister ook geleid tot het besluit om te trachten de Dominiale mijn, die tot 1945 aan de Aken»Maa8trichtsche Spoorweg» maatschappij is verpacht, weder bij den staat terug te brengen. De aan» bieding van een koopprijs van drie millioen gulden, waaromtrent vol» komen overeenstemming met de directie van de maatschappij ver» kregen was, werd echter door de aandeelhouders dier maatschappij verworpen. De minister meent, dat in 1930 de gebeele productie der Nederland- sche mijnen zal kunnen zijn opge» voerd tot 61/2 millioen ton. In hoe» verre Nederland dan ten opzichte van zijn kolenvoorziening onafhankelijk Van Bom wist bet. die bad baar reeds met baar gulle hartelijkheid gefeliciteerd, en aan Traus bad zy het geschreven zy kon ,.de volheid van baar geluk niet tot den be» .paalden dag voor baar beste vriendin ver-j -borgen bonden. Maar overigens wist bet .niemand, en met voldoening stelde Clara jloh de verwondering der genoodigden voor, als haar vader ban het heuglijk nieuws zou meedeeleo, en de g*lukweD8cheo, die tij zou hebben in ootvaüggt te nemen, Het zou morgen een heerlijke dag voor haar zyo, een van de mooiste vac haar leveD Zoo vol van deze zonnige gedachten, nam «ij een velletje postpapier om aan Eduard te sohrijven. Hy zou baar verzoek Diet weigereD, hy zou bet prettig vinden dat zy hem voor den boelen dag uitnoodigde. Zeker hiervan, sohreef zij een paar vrien delyke, bartelyke regeltjes, on toen zij klaar was, liet zij dadelijk Kees den brief naar de post brengen. Den volgeodeD morgen zat de ingenieur aan rijn ontbyt, toen syo hospita bem een brief bracht. Hy herkende de hand van Clara op de enveloppe en sabeurde ze haastig open. Eéa oogeoblik bad by een vreemd voorgevoel, iets of bem 'n ongeluk dreigde, maar toen by bet briefje gelezen bad, klaarde zijn gezicht aanstonds op. Ik kan Diet weigeren, zei bij by zichzelf. neen, dat gaat niet. Haastig at hij «ij0 broodje op, telkens weer bet briefje in de band nemend, om Daar bet regelmatige, fyne schrift te kijken en de vrieodelyke woordjes te herlezen, die zyn bem schreef. Zij bad reeds zulk eeD macht over bem, hij voelde bet wel. en boog daarooder gaarne bet hoofd. Zij bad even gezinspeeld op de gewichtige ge- jj beurteni8 van dien avond, op baar bii]de hoop. baar geluk.I Ja, ik zal haar gelukkig mafeeD, zei by tot zich zelf, enkel voor baar leven Zij zal mijn loven vermooien, zy zal de 'a zonneschijn zyn, waarin ik my zal koes-j teren. Ik bad zooveel geluk niet durven verwachten, en soms is bet my nog, alsof alles een droom is. waarop een bang ont waken zal volgen, also! mijn geluk op wreede wyze zal worden verstoord Hy schudde krachtig boofd, om die ge dachte te verdry ven, Willem beeft ge lijk. ik ben te zwaartiileod, ik zie overal ssbaduw waar Diets dan licbJt is. Waarom zou God my ook bet geluk ontnemen, dat Hy mij iD Zijn goedheid geschonken heefc 6D waarvoor ik Hem nooit dankbaar ge noeg kan zyn Zoo zicb moed insprekend, stond hij op Ik heb nog tijd in overvloed voor deD trein van halfoogen. Maar plotseling viel hem iets in. Vandaag moet het yter komeD. Dqt moet ik eerst zien, anders kaD ik niet weg. Onmogelijk I Maar misscbieD is bet al aangekomen. Haastig SDelde bij de trap af en begaf zich met vluggen stap naar het werk, terwyl onderweg allerlei vreemde gedaobteD by bem opkwameD. die bij tevergeefs uit zyn geest trachtte te ver bannen. Hy kou aan die obsesai9 niet ont komen, ze achtervolgde hem meedoogenloos God, God, sta my by. kreunde by. EeD oogenblik later vond bij zich kinder achtig, zyn vrees belachelijk, maar de obsessie keerde steeds met meer aandrang terug. Het yzer zal er om éóa uur zyn mijn heer. zei een der bazen, Heel goed, antwoordde de iDgeDieur, die zyo ontroering niet wilde laten b'jjken doch voelde, dat by bleek werd. Bij ging Daar zyn loods, en daar a&Dgekomen. liet1 by zicb op eeo stoel neertinken. Het is gedAaD mompelde bij, Mijn; voorgevoel zal my niet bedriegen. Ik mag niet weg neen, ik kan niet Myn pliobt gaat voor alles. eD dien zal ik vervollen,1 ook al moest myo hart verscbenrd worden en ik er er onder bezwijken. Dcob daar rees Clara's beeld voor Lem op. Zy scheen hem toe te wenken. Welk een teleurstelling zou bet voor baar zijn indien hij baar verzook niet inwilligde. En was bet eigenlijk geen gril van geen styf» boodigbeid, die bem deed hesluiten op bet yzer te wachten Was bet wantrouwen, dat by bem opkwam, wel gemotiveerd zal zijn van het buitenland, hangt natuurlijk al van het te wachten ver bruik. Hierover kunnen zeer ver» schillende beschouwingen gehouden worden. De minister meent, dat er reden is te veronderstellen, dat het kolen» verbruik zeer belangrijk zal blijven beneden dat van voor den oorlog. Immers het is nauwelijks aan twijfel onderhevig, of de zoo belangrijke verhoogiDg van den kolenprijs moet noodzakelijk aanleiding geven tot be zuiniging. Niet alleen dat zulks het natuurlijk gevolg is van deze prijs» stijging, maar bovendien ontwikkelt zich de techniek in een richting om al het mogelijke te doen ter bevor» dering van een minder verbruik van kolen. Reeds de ontwikkeling van de electriciteitsvoorzieDiog wijst in die richting. Bovendien hoopt de minister door de instelling van een rijksinstituut tot bevordering van de brandsloffoneconomie ook van re» geeringswege het noodige te doen geschieden, opdat de kolenconsump- tie zooveel mogelijk zal worden be» perkt. Rekende men, dat in verband met bovengenoemde maatregelen het kolenverbruik constant zou blyven. dan zal Nederland in 10 jaar ten opzichte van de kolenvoorziening onafhankelijk zijn. Het spreekt ech» ter vanzelf, dat in dit opzicht ver» schillende veronderstellingen reden van bestaan hebben. Omtrent deze misdaad wordt nog uit New York gemeld Thans is vastgesteld dat tegen bet mid daguur een sleeperswagen met booge zij kanten onbeheerd werd gelaten vlak voor bet gebouw vao de Amerikaauscbe gebat» k'gt en trgoDovar de Morgaobank. De trottoirdrnkte in Broadstreet bad baar hoogtepunt bereikt. Een mrirgte klerken en typ sten overstroomde de Deuwe straat, toen de oniplofflog plaats bad. Honderden personen werden letterlijk tegen deD grond geslagen cn op hen daalde van de reuaaebtige twintig verdiepingen hooge gebouwen een regen van vlymscberpe glasscherven neer, waardoor eenige per» souen onmiddellijk werden gedood. Het aantal dooden bedraagt 31. onder wie ko'.onel Charles Neville en de bankier Mc. Clure. Het aantal gewonden is legio Ongeveer tweehonderd hadden medische Mocht by zyn aanstaanden sohoonvader den vader van Clara, verdenken O, als zy bat w-8% zou zy Diet meer van hem kuoDen bonden. Zoo sprak een stem in zija binnenste, en die stem maakte indruk op bem. Maar telkers re68 weer de twijfel op NeeD, ik kan. ik mag niet gaan. Ik zou geen rus* hebben, ik zou den heeleo dag achter volgd worden door vreei en angst. Aan my zelf en aan Clara moet ik bet offer breDgen om te blyven Als ik mij zelf over tuigd heb van de ongegrondheid vau myn twijfel zal ik gaan. niet eer. De ingenieur begreep inlusscheu, dat hy het biiefje van Clara Diet onbeantwoord kon laten. Zy zou. deed hy dit, natuurlijk meenen, dat by aan baar verzoek zou voldoeD, zy zou hem verwachten en bitter teleurgesteld worden. Voor een brief was b6t te laat, by zou dus telegrapheeren. Maar wat f Deze vraag bezorgde hem veel hoofdbrekens. Ten slotte bad hy bet op papier gebracht Haitelyke gelukweD scben. Tot mijn spijt kan ik onmogelyk voor vaD avond komen Toen by deze woorden overlas, klonken ze hem koel toe, maar by wist niet meer wat er aan te veranderen by kon toch niet da reden van zyn wegblyven opgeven. T- Het moet, zei by, zicb vermannend, en zijn boed nemend, sloeg by den weg naar het telegraafkantoor in. Toen by bier zijn telegram bad afgegeven en deD terngweg i aannam, kwam er eeD gevoel over bem,: alsof by met dat telegram Clara zyn af- scheid bad geschreven, alsof bet du fus- scben hen uit was. Een snik steeg uit zyn borst op naar zyn keel eD bleef daar als een propeitteo. By bief bet oog naar den Hemel en bad God om uitkomst, om hulp,1 en indien het vreeselyke moebt gebeuren, om kracht en sterkte, ten einde niet te kort te 8obieten in de vervulling van zyn plicht. Na deze inwendige akte van overgeving hulp uoodig en dozycen liggen in de hospi talen. Niet éóu van de groote financiers van Wallstreet werd ook maar gekwetst; alle slachtoffers zijn gewone zakenlui of make laarsbedienden en stenografen. Toen de correspondent ter plaatse kwam stouden daar een tiental meipjes, lypisten en klerkeq met gewonde banden eD gezich ten de verwoesting aan te staren. Veel bloedplekken lagon op de straat, die bezaaid was met hoedeD en stukken kleeren Da lyken waren gelegd op de stoep van Mor gan's boreau. Om middernacht bedroeg bet aantal der herkende dooden 24 en dat der onbekende 5 In het hospitaal bevinden z:ch 126 gewonden, waarvan vele niet «allen her stellen, tal van anderen worden thuis be handeld of in ziekenbnizeD. De schade wordt geschat op 3 millioen dollars, terwyl effecten, wier waarde cp 300.000 dollars wordt geraamd vernietigd of op straat verloren zyn door gewonde of door een paniek bevangen kasloopers. Het departement van bmneulandscbe zaken ia overtuig! dat de ontploffing is verooriaakt door een nnrwerkbom geladen met een ontploffingsmiddel van groote uit werking. bekend als t.n t. De politie wordt zeer belemmerd in haar opsporingswerk, daar niet ééa persoon biDoen 100 voet afstand van de ontploffing in leven is gebleven. Kinderlijkje verbrand In een kaebel. Uit Eyaden meldt meD Een daad van ongehoorde barbaarschheid vervult hier alle gemoederen met afschuw «en i«it zoo gruwelyk. dat de pen baast weigert bet te besebtyven. Door abortus provocatus beviel een ge huwde vrouw,van een kindje van omstreeks 5 maanden. Een gedienstige bunrvrouw, die hierin de hand heeft gehad beeft ook meegeholpen om het Jykje to doen ver» dwyneD. Tot dat einde is bet iykjein de brandende kachel geworpen en geheel tot asch verbrand. De zaak is in handen der politie, die de ganscbe toedracht der g'U- weldaad kent. De arbeidswet. Het voornemaD bestaat de Arbeidswet 1919 gedeeltelijk op 24 October in werking te laten treden eo deD termyn, bedoeld in art. 101, vijfde lid onder C der wet be treffende de volledige doorvoering vau bet verbod van arbeid vaD kinderen beneden 14 jaar op 1 Juli 1921 te stellen. Rijwieldieven te Venlo. Niet minder daD een drietal rijwielen werden Zondag een -prooi der laDgviogers. Vermoedelyk zyn het Dnitschers, die on wetende dorpsmooscben in de kerm adagen van bun vervoermiddel afhelpen. aan Gods heiligeo wil word hy kalmer, en mat de kalmte keerde ook de boop terug, de schoonste en llefiyks'e bloem, die op bet a&rdryk en in de harteD der menscbeo groeit, die het kiod met vreugde vervult en zelfs den gryaaard op den drempel der eeuwigheid nog tegenlacht. VIII. De trein hield snuivende stil, eeD blaoke ookpluim uititoot6Dd, die loodrecht om hoog steeg en zich spoedig vermeDgde met de warme luohtlaag. In bet Westen zweef de nog eer. lichte, doorziobtige nevel, door de zon met een teere, lila rose tint gekleurd en weldra wegsmeltend voor haar koeste» reüd-warme stralen. Welkom. Truus. zei Clara, baar vriendin babu'pzaam zijnde by bet uitstap peu, dat vind ik nu lief vaD je, dat je al 100 vroeg gekomen bent, Van harte gefeliciteerd, Clara, op de eerste plaats met den verjaardag van je papa, en op de tweede plaats met je eigen feest Ik wist wel, dat we daar Diet lang op zouden boeven t9 wachten. Zoo pratend sloegen de beiden joDge meisjes gearmd den weg in naar de woniDg var Verstraaten, op een tien minuten van bet station gelegen. Wat een prachtig weer vandaag, Truus. Overheerlijk een gunstig voortee ken, Clara. Ik boop. dat je buwelyk even zonnig zal zyo als doze dag. Ook daarin zullen regenachtige en misschien zelfs stormachtige dagen wel niet geheel ontbreken, zei Clara ernstig. Ieder mecsch beeft die in zyn leven, en ook my zullen ze wel niet gespaard worden of waarom zou ik een uitzondering maken op den algemeeoen regel Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1