ZIJ De Peelkleuren. Plicht boven alles. Weekblad voor VENHAY, HORST en Omstreken. Dit nummer bestaat uit twee bladen. FEUILLETON De gevaren op den weg. De Peelkanalisatie. Gemengd Nieuws. Zaterdag 18 September 1820 41a Jaargang. No 38 ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 95 c. afzonderl. nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. Tel. No. 51 PRIJS DEK ADVERTENTIEN i van 1-6 regel» 45 O elke regel meer o. In den wintertijd draagt do Peel het sombere rouwkleed. Donkerbruin tot zwart toe met gele bezetsels, terwijl ze af en toe de blanke lijk» wade draagt als treurde ze over 'i hiecgaan van zooveel leven, dat hare eenzaamheid zooveel verheldert De van bladeren ontdane, krom» gegroeide berkeo en grove dennen steken hunne vreemdgevormde tak» ken hulpeloos de lucht in en op de terpen, waar vroeger de scbaaps kooien stonden, is alle groeikracht der braamstruiken verlamd. Maar bij bet naderen van de lente komt de onweerstaanbare drang dor natuur tot voortbrengen en sieren, ook in da Peel al wat leeft en slaapt opwekken en bssielen. Naarmate de zon hooger stijgt, de temperatuui verbetert, de ruwe regenvlagen verminderen, gaat er een warme golf door de Peel, die het riet eo de lisscben aan de poe» len aanzet, die de mossen geler maakt, de heide veerkrachtiger, de poelen en bet gras weer groene harten doet krijger). Langzamerhand ziet men de Peel met een geelgroen waas overdekt worden, hier en daar steekt al een knopje roodgetint of geelgekleord den kop op. Het beeld van verlaten» heid maakt plaats voor het gewone beeld der heidelandschappen. De vogels doen mee in den alge» meenen ommekeer. Zij zijn terugge» keerd uit Zuidergewesteo en vinden weer hun gewoon voedsel. De zod, de albezielend gaat nu krachtig aan 't werk. Zij brengt spoedig allerlei kleuren ontwikkeling en groeikracht in de plaDten. Het begint televen op de heide, io de poelen, op den heuvelrug, in deD zandberg. 9 Vervolg van het tweede blad. Nu, om je zelf heelemaal gerust t® stellen, spreek er met Verstraaten maar •eos over. Doch je moet dat niet zoo plechtig en opzettelijk doen als je nu met my gedaan hebt. De man zou meeneD, dat je hem wantrouwde, en als zyn toekom atige schoonzoon dien ja hem met égards te behandelen. Als je goedvind, tulleo wo nu eens over wat anders praten. Dat bezoek van de dames was zeker een ver rassing voor je Ja, ik wist er niemendal vao. Me vrouw Van Bom fluisterde mij in 't oor, dat ik dit «an haar te danken bad. Mevrouw Van Bom scbynt je wel erg te protegeeren. Nu dat kan geen kwaad Ze is bijzonder we! met de VerstraateD's. Eo hoe is mevrouw tegenover je Mevrouw Verstraaten, bedoel je O, bee! lief Je herinnert je nog wel, wat ik je gezegd heb je kanesen staan prachtig. Zorg nu maar, dat je ze niet door 6en on voorzichtigheid verspeelt. Maar ik mag er toch infon plicht niet j aan opofferen t j Natuurlijk niet. Ed. maar die staat er voorloopig nog buiten en zal er wel buiten blijven ook. Eo na moet je me alles eens laten sien, want als we zoo doorgaan, komt er van het doel van mijn reis Diets. Terwijl de beide vrienden de werkzaam heden opnamen, was Verstraaten met zijn gezelschap thuisgekomen. Nadat zij een kepje thee hadden gedronken, gingen Clara en Truus den tuin in, en bleven de dames #B de beer des huizes oog wat zitten. Groen en geel gaan het bruin over stemmen. De vogels trekken ook een ander pakje aan, maar hun uitzicht houdt steeds verband met den grond, waar op zij leven. Zij hebben geleerd, dat hunne vijanden mensch en dier, hun beloe» ren en belagen. Dat moet zooveel mogelijk voorkomen worden. Daar» om passen zij hun kleed aan den bodem aan. Mimicry, de aanpassing van kleed en bodem, helpt hen. Het roodgrijze vogeltje ziet men niet op enkele meters afstand de loopende kievit, de fuut, zij zijn on zichtbaar tusschen gras en riet. De haas heeft de kleur der heide. De reiger staat onzichtbaar tusschen het riet en beweegt zich niet. Da roer» domp steekt den kop en den langen bek recht omhoog en gelijkt op een paaltje. Is de tijd van den eierleg gekomen, dan kan men de wit ge» spikkelde; groen»blauwe eieren Diet zien liggen. De eieren van allerlei soorten watervogels toonen zich als onzichtbaar door hunne aanpassende kleuren in het nest van dood riet. Wal echter zichtbaar moet blijven, daar zorgt de natuur voor, dat het zichtbaar blijftdat zijn de bloemen en bloempjes, die door de bijen moeten bezocht worden voor haar iostandhoudiog. Zij worden getooid met opvallende schitterende kleuren. De kleine vleeschetende plaDtjes leven van mugjes en vliegen; zij prijken met incarnate en roode kleuren, dragen lokkenden maar kleverigen honig. Ec als de zomertijd komt, dan ontvangt de Peel den nazomer in een schitterend purperen kleed, waar over millioenen en millioenen bijen gonzen. Waar de ondergrond het vrucht baarste is, daar is de hei het hoogst gekleurd en is ze het dichtsge» groeid. Zoo in Venray en Deurne. 't Is een verrassend gezicht, dat purperen koningskleed, uitgespreid uren en uren ver over de wijde vlakte. Heerlijk! die ópeénvölgende wis» selingeD in uitzicht en kleur, j Toch zagen wij er nog gaarne j binnen korten tijd andere hoofd» kleuren, *t goudgeel en 't malsche groen zelfs overheerschend, bijge» bracht. Namelijk het goudgeel van gol» vende korenakkers, het weldadig groen van malsche weiden. 1 Die moeten er spoedig komeD Dan zal de Peel nog schooner zijn maar vooral ook produc» jtiever, nuttiger en zegenrijker voor VaD Baren is esn charmante jo gen «ei mevrouw Van Bom toen de mr ej-s uit de kamer waren, degelijk en bij de band heel andeis dan de meeste jongelui vaD zyn jaren, Ik hoor wel, mevrouw'ja, merkte Verstraaten schertsend op, dat wij iD uw tegenwoordigheid geen Kwaad vao bem mogen Vertellen. U sou dat ook met willen, mynheer Verstraaten. Ik moet ook zeggen, dat hoe meer ik hem leer kennen, hoe meer ik hem waardeer en boogaobt, voegde mevrouw Verstraaten er by Hoor eens, hernam mevrouw VaD Bom, haar stoel wat dichter by de tafel schuivende, wy zijn oude vrienden, eD daarom moet ik u eens ronduit wat vragen. Ik heb volstrekt geen opdracht gokregen dat moet ik u eerst zeggen, maar ik weet zeker, dat geen van de beide betrokken partyen mij zal tegenspreken. Wat zou u zeggen, indien Van Buren u de band van Ciara vroeg Mynheer en mevrouw Verstraaten wis selden met elkaar eeD vluohtigen b'ik. Zou mevrouw Van Bom uitgestaard zij o, om het terrein te verkennen Ik zie. dat u my niet ten volle ge looft, hernam mevrouw Van Bom. Van Buren heeft mjj met geen woord over die zaak gesproken, 'daar is by de man niet' naar. Maar ik stel veel belaog in hem, in land en volk. Èn daar moet het binnenkort heen Eenieder helpe daaraan mede A. F. VAN BEURDEN Roermond. bovendien te bedenken, of er in de buurt niet een plein of stille straat is. Cyriel Bnysse noemde terecht de grootste zorg voor automobilisten wagens, waar» aohter jongens meeloopen, die dan ineens loslaten en op zy wegloopen, met groot gevaar oDder een aato of wagen van den anderen kant te geraken. Laat de politie zioh beijveren alle ge bruikers van den weg op te voeden tot geschoolde deelnemers van het verkeer. Het is moeilyk, maar dankbaar werk. Het publiek gaat er uit eigen beweging □iet toe over om zioh de verkeersregels eigen te makeD, den velen verkeersonge» j lukken ten spyt. Leiding moet er zyo, verstandige, dooh besliste leiding, waarvoor de politie het aangewezen instituut is. De couranten staan tegenwoordig vol van verkee-songelukken eo bet aantal klachten, over de verkeers anatohie, is legio, zoo scbryft -de Kampioen" en het blad gaat dan voort Tal van jaren achtereen hebben wy gepoogd de kennis omtrent de regels van den weg gemeengoed to maken, maar zonder hu'p van de opvoeders van de jeugd en die van da straat, zal het. wel een ydele hoop blijven, dat in af«ienbaren tyd van ©en geordend verkeer gesprokeo zal kunnen worden. Io de eerste plaats dient een ieder te bestff»n, dat men als weggebruiker niet doen en laten mag, wat meD goed voor zich zelf, aangenaam en gemakkelyk vindt Eq het blad geeft da volgende regels Eerste regel van 't gezond vers'and als c-en trottoir of zypad is loop dan niet op den rijweg en als je er loopt, kijkt dan uit naar de voertuigen, die daar moeten zijn. omdat er niets anders voor hen is. Tweede regel van 't gezood verstand wanteer je met een wagen moet stilhouden doe het dan zoo, dat er nog ruimte voor aoderen overblyfs. Derde regel van 't gezood verstand een voetpad dient niet voor stilstaande wagens, vooral niet op een hoek. Nog eenige tafereeltjes worden beschre ven, waarvan de moraal is: Reohts blyft altijd de kant van ow rechterband, al maakt de straat ook kronkeliDgelen a's een krakeling; links blyft altijd de kant vao uw linkerhand. Als ge kinderen op straat of op een weg laat spelen, bindt ze dan op bet bart, niet over en weer te loepen en probeer op het hart ligt zegt u uu ook, wal u er van denkt. Mevrouw Verstraaten nam het woord. Ik heb u al gezegd, dat ik meneer Van Buren zeer respecteer, maar zoo laDg bij nog geen stappen gedaan beeft, viod ik dat Verstraaten en ik ons daar moeilyk over kunneo uitlaten. Wat klinkt dat plechtstatig, zei me vrouw Van Bom. Maar als VaD Buren die stappan doet, mag by dan hopen, dat u hem goed ontvangen zal Dat zal natnurlyk aftangen van Clara bernam mevrouw Verstraaten, die zich hield, of zy haar stelling niet dan voet voor voet wilde prijsgeven. Van Clara alleen f vroeg mevrouw Van Bom weer. Ja, van Clara alleep, zei VerstraateD thans op zyo beurt Ik heb er niets tegen, den ingenieur als myo schoonzoon te begroeten. Ziezoo, dan is de zaak beslist, zei mevrouw Van Bom met een tevreden lacbje Nu moet ik naar bu:e. De jooge meis jes tullen my wel weg willen brengen. Kijk, daar komen ze jais aan Kinderen, wil ja de oude vrouw een eindje verge zellen Heel graag, mevrouwtje, zeiden de jonge meisjes, en Truus voegde er by Maar u moet niet zeggen, dat u een oude ziet Aan het voorloopig p.'an en rapport der kanalisatie eo afwateriDg van de Peel ontleenen wy het volgende De kosten voor afwatering en locaal verkeer worden op 1? miliioen en die voor de voorbereiding van doorgaand verkeer op 6rji miliioen gulden begroot. Ontwerpers stellen zich op bet standpunt, dat de uit voering van alle werken voor ontginning landbouw eo mijnbouw io 3 perioden moet geschieden. Io de lste periode zyn alle werken on dergebracht, die noodig zijn ter voorziening de afwatering van de Peelgrooden, benevens die, welke voor de landbouwvaart uoodig zijn. Deze eerste periode strekt tot voorzie ning in de werken voor ontgiDDing, land en tuinbouw, landbouwindustrie en neder zetting, AHereerst dienen voorzieningen voor verkeer en productie te worden getroffen, alvorens zich een talrijke myowerkersbe- volking zonder bezwaar iD de Peel kan vestigen. De mijnootginning moet worden vooraf gegaan door de ontginning van de boven- grondsche Peel en wel te beginnen liever vandaag dan morgeD, zeggen terecht de ontwerpers. Ia de 2de periode worden de werkeD uitgevoerd, om de daarvoor in aanmerking komende afwateringskanalen te vergrooten voor scheepvaart met 600800 tons schepen. Tevens geschiedt dan de aanleg van breede verkeerswegen langs de kanalen, worden dmkers io bruggen veranderd, bruggen verhoogd eo beweegbaar gemaakt z. In 't eerste gedeelte der derde periode wordt het kolenterrein vaD de Peel toe gankelijk gemaakt voor 2000 tons schepen, uitgaande van de gekanaliseerde Maas by Kessel. In het tweede gedeelte dier periode is de kolenvaart bovendien doorgetrokken gedacht via VeDray—Wanroy tot in de Maas by Cuyk. Hoe overwegend groot ook de belaögen van een verzekerde kolenvoorzieniDg zyn, begrypt ieder, dat de kolenmijnen io de Peel, waarvan voor pl,m. 9 mynen de aanlegkosteo wel niet minder dan 300 I miliioen zullen bedragen, slechts geleide- iyk in exploitatie bunnen komen. De geoeele Peel" zal niet ineens in bouw en weiland worden herschepen. Dat z&l minstens een 20tal jaren duren, waarin tevens de boerderijen en dergeiyke gebouwen zullen verrijzen en eeu bevol king met diverse ambachten zich kan ves tigen. Naarmate de ontginning 7ordert, zal meer eo SDeller water afstroomen en steeds meer van de diensten der ontworpen kanalen worden gevergd. steenea heefi hy ook niets gezegd Eq als by met Clara verloofd is zal by natnurlyk geen aaomerkingeD durven maken En wat geeft het feitelijk ook, of de materialen van iets minder kwaliteit zyn De brug zal het toch wel houden. Met deze redeneering trachtte Ver straaten wat hy nog aan geweten bezat gerust te stellen, en ook mevrouw maakte daar geen aanmerking op. Zy kende geeD maatstaf mser van goed en kwaad als het maar niet aan de groots klok werd gehangen, zag zyn er geen bezwaar'io. ^Toen mevrouw Van Bom, aan baar huis gbomen, van de jonge meisjes afscheid nam. trok zy Clara even ter zy en fluis terde haar iets in het oor, waarop het j ng meisje geweldig kleurde, maar niets in de uitdrukking vaD haar gelaat bewees, dat bet een onaangename tijding geweest was, die mevrouw Van Bom haar had meegedeeld. Eeo balf uu'- later schreef deze dame een kort briefje, dat geadresseerd was aan den WelEdelGebureo Heer Ednard van Baren eo dat door de meid nog denzelfdeo avond naar de post moest gebracht worden. VII. bem en in Cara. Ik zou beiden graag ge< lukkig zien, en nu geloof ik. dat dit geluk op de beste wyze te bewerken is, doorj hen voor heel hun leven aan elkaar te verbinden. Van Bu-en houdt van Clara en Clara aoht hem boog om zyn karakter, zyo kunde, kortom zy passen volkomen by elkaar. Nu zal u misschien seggeö, dat Clara meer vermogen heeft, maar daar staat tegenover, dat voor deD iDgeniear een mooie toekomst open ligt. U kan dus zonder zorg uw doobter aan hem toever trouwen. Ziezoo, besloot mevrouw Van Bom, ik heb ronduit gezegd wat my Zeg, Ciara, hoe sta je met de toebereid selen f vroeg mevrouw Verstraaten, de vrouw is. U is nog zoo vlug en ukamer van baar doohter binnentredend nog zoo frisch uit ais iemand van I Best, mama, ik ben zoo als klaar die zich met ingang van 1 Oct. a. s. op PEEL EN MAAS abon- neeren, ontvangen de nog voor dien datum verschonende num mers GRATIS. Mooie manieren. De landbouwer II, aan den Voorweg te Zoetermeer ontving verleden week een dreigbrief, waarin werd gtëisoht, dat op een bepaalde plaats f 5000 zou worden ge deponeerd werd hieraan niet voldaan, dan zou zyo woning in brand worden ge stoken. De politie heeft de woning geregeld be waakt doch in den naoht van Zondag is er braud ontstaan by bedoeldeo landbouwer waarbij een groote hooiberg en een par- tyije erwten, booDen en rogge een prooi van de vlammen is geworden. Ook de winkelier van D. heeft eeo. dreigbrief van gelyke Btrekking ontvangen. Landbouwbelang. Te Roermond werd eeo algemeene ver gadering gehouden van de vereenigiug Landbouwbelang. De voorzitter wees in zyn openings woord op de noodzakelijkheid om de ver- eeoiging te steunen, tenemds o m een concurrentie tegeuover den handel moge lijk ts maken en dezen te dwingen met een matige winst geDoegen te nemen. dertig jaar. Dat zal een beeriyk fees'je zyn, vervolgde Vleistertja I zei mevrouw Van Bom. s® vroolyk, en ik ben u en papa wel Toen ze weg waren, keken mynheer en'dankbaar, dat u my zoo gelukkig maakt. mevrouw Verstraaten elkaar een oogeb- j De warme, hartelijke toon, waarop d:t blik zwygeDd aan. De laatste verbrak bet gezegd werd. bet stralende gesiebje van eerst bet zwygeD. 'Ciara. in frisohbeid wedijverend met de De kogel is nu door de kerk, want) rozen, die ze voor zien op tafel bad liggen, meviouw Van Bom jzal bet wel spoedig troffen mevrouw, die anders niet aan te aan Van Buren laten weten, en wy mogen groote gevoeligheid le6d. dus verwachten, dat hy dezer dagen aan» Je bent altijd een goede, liefhebbende zoek komt doen dochter voor ons geweest, en hoe noode Dat denk ik ook. beaamde de aan- wy u ook missen, de zekerheid, dat nemer. Ik geloof, dat ik met bem nogal Edcard je gelukkig tal maken, beeft ons tal kunnen opsobieten, want van de over alle zelfzuchtige bedenkingen doen beöDstappeu. Want we zullen je zeer missen eo bet zal erg leeg worden in dit groote buis, als jy het verlaten zult hebben. Maar ik verlaat u immers nog zoo gauw niet, mama, 'antwoordde C ara, op wier gelaat de gedachte aan schelden een treurig trekje toekende, en als ik weg ben, zal ik u dikwyls komen opzoeken en u ons, Cl sa! dan twee kiDderen heb ben in plaats van een* want ook Eduard heeft u lief en acht u boog. Hoe laat zou Eduard morgen komen vroeg mevrouw. Ik denk niet.voor tegen bet diner, antwoordde Clara, en in den toon van baar stem was merkbaar, dat ze wel weosohte dat by vroeger kwam. Dat is te laat. eigenlijk te laat, ber nam mevrouw. Clara koikte, maar antwoordde niet.' Had ik daar eerder aan gedacht, dan zou ik verzoobt hebben, ons den heelen dag te geven. Papa verjaart maar eens in bet jaar en bovendien vieren wy morgen uw verloviog. Misschien zal Eduard slecht weg kaoneD, meende Ciara. Och, één dagje kan hy er toch allicht uitbreken, zoo spant bet er niet. Weet je wat, Clara, als je nn nog even een paar regeltjes schreef, dat je erg graag zou hebben, dat Eduard morgen vroeg ai kwam en den heelen dag by ods doorbracht, dan geloof ik niet, dat hy je dat zou weigeren. Het zou wel prettig zyn, zei Clara, en voor papa ook een beele verrassing. Maar je moet natuurlijk niet zeggen dat graag zou zien Die blyft er buiten. Je moet bet uit eigen naam sohryven. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1