Plicht boven alles. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Dit nummer bestaat uit twee bladen. Middenstandsvergadering FEUILLETON Burgerwacht. Openbare Vergadering Gemeenteraad te Venray, Zaterdag 4 September* 1920 41e Jaargang. No 36 ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor hefbuitenland bij vootu tbetaling 95 c. afzondert, nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. Tel. No 51 i'KIJS DhK ADVERTENTIEN i van 1—6 regels 45 c elke regel meer 7J c. Maandagavond om half 9 opaode de onder-voorzitter de vergadering met den christelyken groet Hij deelde mede, dat hij wegens het bekende ongeval, den voor zitter overkomeo de leiding dezer verga- deriog op zich zal nemen. Hy moet tot zyn spijt wederom de treurige opkomst consUteereD. De notulen der vorge vergadering wer den ongewijzigd goedgekeu d. Daarna bracht de secretaris verslag uit over de jaarvergadering, op 29 Jaui te Venlo gehouden, fir werd op deze ver gadering aangedroDgea om meer werk te maken van de vakorganisatie De financieels toestand is alles behalve rooskleurig. De heer P. Vollebergh zegt, dat bet geen wonder is, dat men geld te kort komt, met enlke propagandisten als er een is Venray is geweest komt men niet verder Da voort.tter stemt toe, dat deze propa dist wel iéts te wensohen overlaat, maar wat kan men ook verlangen voor een •alaris van f 1500. Hierna werd overgegaan tot bespreking van het vraagstuk der winkelsluiting. Het spyt den voorzitter, dat de gees'el. adviseur niet kan komen wegens ziekte, maar by wil nier wel mededseleo, dat deze tegen verandering gekaDt is, dat beeft by hem bij tyo laa'ste bezoek uitdrukkelijk medegedeeld. De beer van Opbergen vraagt boe bet rapport der yakcommissie luidt De secretaris leest dit rapport voor en bleek, dat ook hier de memingeo verschil den. Sommigen waren er voor. anderen tegeo De voorzitter merkt op. dat de leden der vakoommissie vaak sleobts ban eigen oor deel uitspreken en men rin# ror>*t namen, dat zy namens de beele groep spreken. Het is bem bekend, c?at er vele middenstanders zijn, die den toestaod be stendigd weosoben te tien en dat deze ver gadering zoo slecht bezocht is. is ook al voor een gededte te wijten aan-de veran dering die men wil mvoereD, uit protest blyveo er veel weg. Van het Bas'au' a dan ook geen voorstel in deze meer te waobieD, ook omdat de, opinie in bet Bestuur verdeeld is De heer Pyls zou toch e«n bes'uit willen nemen eo dit den R*ad voorleggen. Ds voorzitter zegt. dat er zoo weinig leden aanwezig zyn, bet gaat toch niet san om door een paar m^nschen den gebeeleD middenstand iets op te driogeD. De heer van Opbergen zegt, dat als men op een druk bezoobte vergadering moet wachten, er nooit iels tot stand zal komen. De heer Py!s zou een buitengewone ver gadering jast voor dit doel uitschrijven. Bet is zeker, dat Venray bonderden gul dens sc' ale lijdt door die verordsniDg. De beer de Haen betwijfelt oi het wel zoo erg is, de meDSchen, die van zin zijn, in Venray te koopen, komen toch. Ook vindt by bet vreemd, dat nu de 8arige werkdag op bet punt staat ingevoerd te wordeQ, de winkeliers i'd Venray hun Zondagsarbeid met nog eeDige uren willen uitbreiden en meer gaan werken. De heer Pyls vindt het toch jammer, dat men zyn eigea benadeelt als meo dat voorkomen kan. I De beer van Opbergen verzoekt tot stem ming o7er te gaan. l De voorzitter zal wel een stemming boudeD, doch zonder bindende kracht voor het bestuur. Du beer van Opbergen Deemt biermede genoegen, doch dan moet de stemming ook in de notulen vermeld wordeD. I Bij stemming met briefjes mocht bet voorstel tot wijziging slecbis eene meer* derheid ven 3 stemmen verwerven. De voorzitter verklaart nogmaals, dat de u tslag der stemming het bestuur lot niets verplicht. Hy zal zoodra mogelijk eene algemeene buitergewone vergadering uitschrijven, speciaal over dat punt. Mededeelingen De secretaris wijst de middenstanders er op, dat zij voor de invaliditeitswet vrij zijn van «plakken" voor bunne kinderen De voorzitter deelt mede, dat het bestuur bet voornemen heeft om by den Raad aan te dringen het marktgeld voor vreem den te verhoogen en inwoners, voor wat betreft hun uitstalling op eigen stoep, vry te stellan van marktgeld. Da voorzitter zegt, dat de beereu, belast met het natisn der rekening, ziob nog niet van bnuoe taak gekweten hebben. Hy verzoekt den beeren dit te willen bespoe digen. VersohilleDde leden willen een acoon» tantsonderzoek. Het bestuur aebt de rekening biervoor te klein. Do heer van Opbergen wensebt te pro testeeren tegen het ingezonden stuk over de winkelsluiting. De voorzitter zegt dat bet bestuur eerst meenrlA iernor later beter oordeelde op jiat onbei u'lig stuk nitt in te moeten gaan. Nitts meer aan de orde zijnde, werd de vergadering te ruim 10 uur gesloten. Rongen steeds dennetste piijs mocht be- naar bet Hagelkmis -Het scbulterspad. balen. J De straat loopende van de woning vaD Rongen bracht een woord van dank aan P. Oudenhoven tot tegen bet terrein van den Voorzitter en zegde steeds zyne beste j bet St. Anna Gesticht de Heuvelstraat, krachten te zullen wijden aan de Barger- j De beer Oudenhoven merkt op dat de wacht naam voor de straat van den Maasbeezer Na afloop der vergaderirg rich'te(naar Overloonsohe weg al zeer «onderling Wethouder Janssen nogmaals i.et woord is gekozen. Ze beet Gasstraat en er is in tot de Burgerwachten, spoorde allen aan de beele straat geeu gas te zien. tot "tronwe 'plichtsbetrachting, ook indieo De Voorzitter antwoordt dat de straat het vaderland de Burgerwacht noodigharen naam ontleent aan de Gasfabriek, mocht hebben tot verdediging van buis eü erf en sloot de plechtigheid met een drie werf -Hoog" op de Koningin. staan zyo veel te laag, dat was goed in 1916, msar nu niet meer. We znlleD dus eerst de wijziging afwachten. De heer Strybos vraagt of er tegeo Pascben in de Peel reeds gronden kun nen worden aangepakt. De Voorzitter zegt denkelijk wel. Het heeft wel IaDg geduurd, maar nu de zaak eeDmaal aan 't rollen, komt er schot. De Voorzitter deelt mede, dat van een aantal belanghebbenden een verzoek ia ingekomen om de staarplaats der woon- 6 Dat is waar maar ik denk. dat wij daarop niet beel lang meer zullen boeven te waohten. Terwijl de beide jonge meisjes zoo ver. trouwenlyk keuvelde, voerde mynheer en mevrouw Verstraaten een gesprek over het zelfde onderwerp, waarby zij tot dezelfde conclusie kwamen als Ti ons Ware bun evenwel bet gebeurde tusschen Van Dieren •n den ingenieur bekeod geweest, dan zouden de aannemer en zyo vronw ver moedeiyk niet zoo optimistisch geoordeeld bebben als zij tbacs deden. Alles gaat naar wecsob, zei Ver straaten. -De jonge ingenieur was zeer dankbaar voor on^e uitneodiging, natuur lijk alleen om C ara, en ik mag er dus op rekenen, dat hy niet zal vergeten, dat aannemer der brug Clara's vader is. Wat komt bet er eigenlijk ook op aan, of je by voorbeeld een mindere qualiteit ijzer neemt dan in bet bestek is voorgeschreven de brug zal bet evengoed houden. En boe dikwijls gebeurt het niet, dat den opzichter •en paarbriefjes in de band worden ge stopt, waarvoor hy dan graag allebei zijn oogen in plaats van één toeknijpt. Van Baren na krygt niet een paar briefjes, maar Clara, wat een veel hoogere prijs is. Verstraaten bad er geen vermoeden van dat by hier dezelfde theorie verkondigde Zondagnamiddag had in het patronaat de u'.trsiking der prijzen van den schiet wedstrijd der Borgerwacbt plaats Wethou der Janssen als voorzitter van den Kiiog Venray en Omstreken heette allen hartelyk welkom Hy maande de schutters aan steeds trouw de oefeDiDgen by te wo-en te traobten bet volgend jaar een even goed figuur te maken. Daarna bad de uitreiking der p-yzen plaats.J Aan Roogen van Oirlo werd een gouden medaille, een gezebenk van luitenant FroliDg toegekend. De Voorzitter wees op de bijzondere beteekenis van dezen prys en hoe pte dat als die van Van Dieren, waartegen de icgeDieur met zooveel kracht was cpge> komen. O-k mevrouw zag daar eigenlijk niets verkeeids in, iotegeodeel. zij -ond bet bsel natuurlijk. dat ^Van Baren, ten einde Clara te veikrygen, wat door de vingers zag Daar hoefde immers niemand iets van te weten, en wat niet ruobtbaar werd, wat geen schandaal verftekte, was in haar o*>g geen kwaad. Dit was de moraal van nu» vronw Verstraaten. die een mésallianoe ver schrikkelijk sou gevonden hebben, om bet te bésterven, maar een diefstal, die bedekt bleef, volkomen geoorloofd achtte. Hoeveel mevrouw Veistraa'en's zyo er niet in onze dagen 1 Mevrouw Van Bom sobynt zich nogal voor den ingenieur te interesseeren. merk te mevrouw op. Gisteren zei ze tegen me, op bet gezelsobap jongelui wijtende Meneer Van Buren en C;ara zonden een aardig paartje zyo. Ja, dat zondeD ze, beaamde de aan nemer. De ingenieur is onder alle op zichten 6en geschikte jongen, die zich heel goed weet voor te doen. Hy is ook van goede famillie, naar ik van mevrouw Van Bom geboord heb, hernam mevrouw, die tbans betere infor matica dan vroeger scheen gekregen te hebben. Ouder alle opzichten schijnt by een goede party voor Clara te zyn, en al beb ik natnurlyk daarover nog niet met baar gesproken, tooh ben ik er zeker van dat hy baar ver van nnveraohillig is.~Vs— De persoon, over wien dit gesprek Lep, zat cp zyn kamer lustig te werken, nog ijveriger dan anders, nu by zekerheid meende te bebben, dat de voor een droom van den Woensdag; 1 September. voormiddags 11 uur. Afwezig - met kennisgeving de Heer Houbec. De Voorzitter opent de Vergadering met gebed. Op voorstel van Weth. Janssen wordt besloten de notulen aan te bonden tot een volgende vergadering. 2. Het cobier Hoofdelyken omslag eu het suppletoir cohier werden tot een bedrag van resp. 51501,64i/t 4736 74 goedge keurd. 3. De rekening 1919 en de begrooting 1921 van het Burgerlijk Ambeatunr wsrden op advies der daartoe benoemde commissie van onderzoek goedgekeurd. .Een bijzonder woord vao dank werd gebracht aan den Secretaris en hetlid-be- deeler van bet B A. 4. VerdeeliDg der GemeeDte in straten en wyken. Ds Voorzitter zegt dat wegens de groote uitbreiding die de kom >n de laatste jaren heeft ondergaan de verdeeling niet meer met de kadastrale plans in overeenstem ming kan worden gehouden. Hy geeft een overzicht van de nieuwe verdeeling welke in algemeene trekken 2e de buitingen in wyken en wegen. Ook de nammerirg der buizen zal anders worden ifageriebt. Voor de kom worden geen kadastrale letters meer vermeld, voor de buitingen wel. Voor bet dorp zal worden toegepast aan de eene zijde der straat eveD, aan de andere zijde oneveD nummers. Ook werden aan eenige straten eo wegen Damen gegeven, o.a. de straat locpende van de tramloods tot by Tb Slits Antonins- stfaat, Let straatje loopende vau v d. Bosch langs de pastorie tot by Cb. Gen- maüs Kerkpad. De straat loopende vaD den Maasbeezer- weg by Swachhoven naar den Overloon sohe weg by het Raadslid Odenhoven de Gasstraat. De weg van den stationsweg by Backus laDgs Martens en Tmyeo naar den Maas heezerweg de Tuinweg. Het pad loopende van den Merseloscbe weg bij de woning van veldwaobter Derks dat gebeurt op alle plaatson, een der etrateo in dg nabijheid der Qaafabielc word» wag.na naar elders over te brengen Zij naar de fabriek gebeeten, ala de in woDer, wy'"" °P piaate gebad hebbende d ef. dezer straat besluiten tot aansluitioggaan stallsD, vernieling enz het tu rennet is er van talf gaa. Da VoonitUr vervolgt, dat al moge er I De Heer Wiotera tegt dat de bewonero van de in dit rekwest aBogebaalde feiten der Fronlocapieaalraat ontevreden lijn over ook iete vanwaar tyn, dit nog geen rede dieo naam, die op tiob ieif too iele ala ia om maar dadelyk te verandareD ■minderwaardigheid der hniien inhoud, tej Klachten inilen er overal komen en touden graag aien dat date atraat haren men kan bet niet iedereen naar den tin ouden naam van Heoseniusstraat terug'maken, kreeg ook als aandenken aan den grooten Hensenius, De Voorzitter zegt dat by die straat vroeger nooit anders beeft hcoren betite ien als Frontóospiesstraat. De heer Stoot vind dat toch we! een platte naam. Weh Jacssen zegt dat vropger allerlei namen bestonden, zoo heette de legem woordige Leeuwstraa*. Nulle Mieie Kaatje straat. De Voorzitter heeft legen naamsveran dering der Frontonspiess'raat geen bezwaar en wordt besloten deze te heróoopen in Hen8eniasstraat. De beer Oudenhoven moet er nogmaals op neer komen dat de eeuwenoude Heuvel straat nu Gssitraat genoemd wordt. Weth. Janssen merkt op dat er nimmer sprake geweest is van een Heuvelstraat het gebeele complex, gelegen tuisoheo het St. Jozefs Gfst'cbt en St. Aona Gesticht heette -Jeu Heuvel." De beer Oudenhoven bad liever elke andere naam gezien dan Gasstraat, ware bet ook Dnisternisstraat geweeat. De beer Winters bad gaarne g«z'eo dat aan een «iraat by de nieuwe woningen den naam Groote gezinnenstraat was ae- De Voorzitter zegt dat de cummerisg der bnizen kosten mede breogt, by vraagt daarvoor een cred et van f 1000 dat z.h.s werd toegestaao. De Voo z>tter deelt mede, dat van Ged. Staten ontvangen is de goedkeuring op de leening van f 25000 en de aans'u'ting by de Amoniakfabriek. De Voorzitter deelt mede, dat van den Min s'er van H. en N is ingekomen de regeling omtrent de vestiging van boen derij^d in de Peel Door de heereo Stoet, Winters ei Stappers worden inlicbtirgeo verzocht die door den Voorzitter werden gegeven verband met verantwoordelijkheid waterlcssingen enz. De heer Stappers vraagt nog of er in Venrey ook iets terecht komt van de Landarbeider swet. De Voorzitter antwoordt, dat deze wet ee at gewyzigd dient te worden, wil men er in Limburg en Brabant iets aan beb ben. De f 40C0 d<e thans worden toege geboudeo wensch tbacs voor verwezen lykiog vftbaar was. By verdacht er de goede mevrouw Van Bom. die bem altijd geprotegeerd had, van dat zy ook in deze zaak als zyn goede engel was werkzaam gewet st Toen by gisteravond naar buis girg. bad ze bem even op den schouder getikt en bem in bet oor g»flaisterd Ik feliciteer je, Ed, je zaak s'aat prsch- tig, hoor. Ik kan aaD mevronw Ver. straaten wel merken, dat je goed ge> negen is. Toeo by baar hierop vragend aankeek, bad zy even geglimlacht, on deugend den* vinger opgestoken en gezegd Hon je maL^jjiet zoo onnoozel, Ed. ik begreep heel waarom je me peisoon lyk kwam fel citeereD. By had willen protesteereo, maar zy aoeed bem daartoe den pas af door gl m lachend te zeggen Ik heb het jelniets kwalyk genomen, boor; ik hoop nu maar, dat je den volgenden keer samen komt. Adieu. Ed, nogmaals gefeliciteerd De ingenieur legde eveD de pen neer en keek voor z:ch uit. Hoe hoopvol lachte de j toekomst htm tegen, boe opgewekt zag alles om ben been er uit, nn in zyn bart de naoitegaal vao bet geluk sloeg. By dacht weer aan dien genorglyke dsg van gisteren, die bem gelegenheid had gegeven Clara beter te leeren kennen en te waar» ;deeren. Even rees bet incident met Van Dieren voor htm op als een onaargename herinnerirg, maar verbonden met een aan gename gewaarwording, daar by wel be»» merkt had, hoe verontwaardigd Clara was geweest over die onbesohefte toespeling en hoe zy bem goedkenrend bad toegeknikt, toen by die waardig, maar beslist bad beantwoord. Ook wyst by er op, dat om eene stand plaats in de Bosobfcuizerbergen in orde te brengen, dat met veel kosten gepaard gaat Is de plaats niet bereikbaar, dan vervolgt de Kantonrechter niet. Spreker zal gegronde klaohten steeds onderzoeken, maar, en dat dient hier in 't publiek openlyk gezegd te worden, dan moet by ook^ de algemeene medewerking van het publiek bebben en dient iedereen, die iels gezien beeft of de daders kent, te helpen om bet bewys in banden te krygen. De beer Génrts vraagt of bet niet wan- sobelyk is om met het oog op de vele diefstallen het politiecorps uit te breiden, fcy weet waarachtig niet wat bet dezen winter geven moet. De Voorzitter zal voor de bespreking van het politiecorps aanstonds iD geheime zit ting overgaan. De heer Odenhoven weet stellig, dat er by veldwachter Janssen gegronde klachten zyn ingebracht. Hy vraagt waarom nu ja st dit plekje, gelegen in bet vruchtbaarste deel der ge meente, moest worden uitgekozen, dan waren de Boichhuizerbergen toch veel beter, daar is niets dan bcsch en bei.' u©nVi&Gfl&W,*')?eit£è,b J was'; cfe k'lachtén 1-gio zouden zyn. De tegenwoordige plaats is zeer goed, zy s van alle kanten zichtbaar eu voor de politie bereikbaar. Dat er klachten zonden komen, was van te voren te verwsebten. De beer Odeohoveo vindt bet dan rog treuriger, dat die plaats is ui>gekozeD. De heer Strybos zegt dat meo in Css* tenraj geen last ondervindt van de wageD« van Horst en die staan daar ook tusschen de aardappelvelden. De Vooiz tter zegt dat er al woonwagens zyn die dit plaatsje schuwen en doorryden, dan tyn wy ze kwyt. De beer Odenhoven zou deze plek liever vei koopen, dan kregen we geld, dat heb- beo we groot nood'g. De Voorzitti-r zegt dat deze plek al eets veil is geweest, toen waren er geen lief hebbers. De heer Odenhoven Maar no zou let veel geld opbrengeD. De Voorzitter Zeker omdat meu de wooowager8 kwyt wil rijn. Evenals T:uus Wicbeis bad ook de iogeoirnr later aan jaloez e gedacht, maar van ditn kant kon by gerust zyo Van DiereD was geen man, die op Ciara indiuk kon maken. Juffrouw, ui Ao je tegen de h< spits van dec ingeoienr. ik geloof dat meneer Van Bareo aan Irouweo gaat denken. Dat it een zaak, die oos niet aan gaat. antwoordde juffrouw bits. ADije droop af. by zich zelf mompelend Dat komt omdat ze baar kostganger kwyt raakt. Nu, ik mag lyden, dat bij eveo gelukkig mag worden als ik met mijn FraDS. V. Met grocte stappea liep de ingenieur in zyn loods op en neer. Het groote werk was begonnen en heeiscbte een ongewone bedryvlgheid door al bet werkvolk, dat onverpoosd den xwareo arbeid verrichtte, door bet luid geraas der machines, door het aanvoeien van materialen, waar tyde» lyk een spoorlijn was aangehgd. Met geestdrift bad Van Buren zyn taak aangevargen en tot dusver was alles naar wensch gegaan Het vlotte buitengewoon goed, en de minister ?an Waterstaat, die id'f eens was komen kyken, bad hem en Verstraaten daarover tyn boogt tevreden- beid be'.nigd. Docb dit was bet niet alleen, wat den ingenieur zoo hoopvol stemde voor de toekomst. Hy kwam dikwyls by Verstraaten dit bracht den aard banner betrekking na eenmaal mee maar bij kwam er tooh vaker dan strikt noodig was en dit natuurlijk, omdat Clara de zeilsteen was, die hem aantrok. Steeds even harte* lyk weid by ontvangen, en weldra was bet zoo min voor de buisgeuooten als voor de beide jongelieden zelf geen geheim meer, dat zy elkaar waardeerden en achtten niet alleeD, maar ook dat zy eene oprechte geoegeDheid voor elkander koes terden. Mynbeer en mevrouw Verstraaten waren met irgencmenheid ge'uige van de vertrouwelijke verhouding, die (usicben Clara en Eduard ontstond, en bet leed voor niemand twijfel meer, of d,t zou tot een gelukkig buwelyk leiden. Plotseling was een onaangename ont dekking de scboone verwachtingen van den ingenieur en daarmee zyn gemoediuat komen vers'oren. Er was dien morgen een bezending ms'selsteeneD aangevoerd, die tot zijn verbazing in qualiteit afweek van bet moister, dat in bet bestek wes opgegeven. Het eerste oogenblik meende Van Bureö, dat by zicb vergist bad, maar een nauw keurig onderzoek bewees, dat de vergis sing aan den kart van den aannemer was. De steenen waren op x'ob zelf goed, maar vanwege bet ministerie was een zeer puike qualiteit voorgeschreven, en aan deze voor waarde voldeden de aangevoerde steenen niet geheel, al kon bet prijsverschil maar onbeduidend zijn. Vreemd zei de irgenieur tij z'ch zelfVerstraaten is anders zoo accurr at Of jou by misschien zelf door zyn leverancier beetgenomen zfn Ja dit zal bet wezen, besloot bij biy, dat hy deze oplossing gevonden had. lx zal bet straks zeggen, als by komt, dan kan de leveracoier te op zijo kosten terug laten balen en anderen leveren, die aan het voor geschreven model voldoen. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1