Tweede blad Bij en in de Peel. Plicht boven alles. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Adverteert in dit blad Schouw der Waterlossingen. v. EjHob gevaarlijk de sponsachtige moerasbodem met zijn verradelijk overgroeide plassen ook was, het geoefend oog van den jager en zijn onverschrokkenheid en waaghalzerij, beletten hem niet door te dringen tot de rijkst met wild gezegende plekjes. FEUILLETON. Zaterdag 21 Augustus 1920 ■41e Jaargang. No 34 PEEL EN MAAS ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 95 c. afzonderl. nummers 5 c. Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. Tel. No. 51 PK1J3 OER ADVERTENT1EN van 1—6 regels -1: elke regel meer 1\ BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Venray, br«ng#n bij deze ter kennis van belanghebbenden, dat dit jaar schouw zal worden gevoerd over de volgende waterlossingen, op achter elk harer vernielde tijdstippen LEGGER A 1 Schoorache Beek, op 23 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 2 "Waterlaat de Scheide, op 26 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 3 de Leunsche beek met zijtak, op 26 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 4 Waterlaat uit Brugskensche pas, op 26 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 5 Van Breevennen, op 24 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 6 de Oirlosche Pas, op 24 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 7 de Brugskensche Beek op 24 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 8 de Zoxnpgraaf met een zijtak, op 24 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 9 de Waterlaat, op 24 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 10 de Weverslosche beek met zijtakken op 28 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 11 van Giesevennekens op 25 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 12 Loonzche Pas, op 25 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 13 Smakter Spurkt, op 25 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 14 de Burggraaf, op 25 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags LEGGER B 1 Lollebeek, op 23 Augustus van 7 uur voormiddkgs tot 7 uur namiddags 2 Oostrumsche Beek, op 27 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 3 Loobeeksche Beek, op 28 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 4 Klein Oirio met een zijtak, op 23 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags De eigenaars, pachters of gebruikers van de op die waterlossingen gevestigde molens of andere waterkeerende of waterstuwende werken zijn verplicht op de dagen der schouwvoering en gedurende de 3 daaraan voorafgaande dagen, aan het water den geheel vrijen Afloop te geven, voor zoover hun door Burgemeester en Wethouders of door den Opzichter van den Provincialen Waterstaat te dien aanzien geen andere bevelen zullen gegeven worden. De eventueel noodige herschouw zal geschieden voor overtredingen, geconstateerd op 23, 24 en 25 Augustus op 11 September d.a.v en voor de overtredingen geconstateerd op 26, 27 en 28 Augustus op 13 September d.a.v. En zal deze op de gebruikelijke plaats aan het Raadhuis worden aangeplakt en aangekondigd in het Weekblad «Peel en Maas" te Venray. het 3e arrondissement te Parijs, Eduard Cavaillon, commissionaire voor den veehandel, doch thans franc-tireur en Edmond Turbiaux, ingenieur-mecanicien, alle drie ge domicilieerd te Parijs. Tevens bevon den zich in de mand drie postduiven, een lederen zak vol brieven, gelds- j waarden enz dit alles voor Frank rijk. Zij waren 's morgens om 3 uur te Parijs opgestegen en hun plan was toch menschen waren, die uitstapten, naderden al meer en meer. De-reeds genoemde M. Michels, die steeds de eerste was, kon de onverwachte be zoekers veel diensten bewijzen. Daar hij tot zijn 18e jaar gestudeerd had bij de Eerw. Paters Franciscanen te Venray, koD hij nogal wat Franscb spreken en verstond tenmloste zoo veel, dat hij begreep wat de Fran- schen vroegen. De mecaniciën, die het koord der VENRAY, 24 Juli 1920. Aangeplakt op de gebruikelijke plaats aan het Raadhuis te Venray 24 Juli 1920 De Veldwachter, P. DERKS. Burgemeester en Wethouders voornoemd, O. VAN DE LOO De Secretaris, VAN HAAREN. om naar Bordeaux te gaan, doen door gaskleppen steeds in da hand hield, .tegenwind waren ze de verkeerde doch dat hem door het hobbelen der richting ingegaan en in Merselo te- mand over den hard bevroren grond recht gekomen. Al meermalen hadden ontsnapt was, vroeg of hij dit wilde i ze geprobeerd te landen, doch daar grijpen. Deze beklom toen de mand j de grond hard bevroren was, konden zag het koord te pakken te krijgen en jze bun anker niet vast krijgeD. opende daarmede de kleppen, zoodat 1 Eindelijk werd door het toege- het gae uit den ballon kon ontsnap- stroomde volk het anker vastgegre- pen. pen en na biermede nog een eind) Michels, nieuwsgierig toen hij een over de heide gesleept te zijn, werd der kleppen geopend had, wilde ook de ballon tot stilstand gebracht. ;eens in den ballon zien, hoe die er Dank zij hier vooral toegebrachtvan binnen uitzag Maartoenkwam aan Mathijs Michels en Mathijs j hem daaruit zulk een verpestende Franssen, beide landbouwers te lucht tegeD, dat hij bewusteloos ter Als we van de Hazenhut al nog wat dieper de Peel indringen en de Limburgsche grens overschrijden, komen we aan een paar plaatsen, die nog wel de vermelding waard zijn de Poalsche Koelen en het Rozen- daal. De Poalsche Koelen waren een aardsch paradijs voor visschen, wild en gevogelte. Als vanzelf spreekt vormden ze een sterk aantrekkingspuDt voor jagers en stroopeis. Ik vu natuurlijk eon bee'j. geïntrigeerd wie die broD waa. Tonh geeu kennisgeving gekregen vau den minister 1 xei ik zoo gekscbarender wija. Neen, zoo voor name relaties heb ik na niet. Ik moest toen raden, maar raadde telkena mis, tot groote pret voor Truna vooral, en ten slotte gaf ik bet op Na, dan zai ik bet je ver- tellen, zei ze. Clara Veretraaten beeft bet ma geachreven Kapitaal, bé besloot Willam, in afwachting, dit de iDgenienr minstens een voet hoog zoa springen. Maar deze bleef rnztig zitten. Eo ver der t vroeg hjj kalm. En verder Willem keek hem met groote oogen aan. Menscb, wat wil je nog meer T Je blijft daar net zitten als een zoutzak, io plaats van me om deD bals te vallen en uit te roepen Clara ia de mijne of ioo iets. Maarrik zie niet in.. Ja, wat zie je nn eigenlijk niet io dat ban ik bepaald benieuwd om te hooreo. Wat er voor bijzonders in steekt, dat Clara aaD Truna Wichers dat geschreven beeft. Ze zal dat verteld hebben als een ge woon nieuwtje omdat baar rader aannemer is. Maar denk je dan. dat ze dat ook gsacbreren zou hebben, ala jouw posije aan mijnbeer A. of mijnheer B. was ten deel g,vallen t Waarom niet t Nog eeu weinig verder en we komen aan een plek, die in de ge schiedenis van het luchtscbeepvaart- verkeer van historische beteekenis geworden is. We zullen daarom die gebeurtenis, hier eecigszins uitvoe riger verhalen. Op ongeveer 20 minute:: afstand, ten N.W. van Merselo, midden in de heide, ligt een weiland genaamd het Rozendaal. Kort hierbij daalde tijdens den Fransch-Duitschen oorlog op 18 Januari 1871's morgens ten 10 ure eeu luchtballon, die een hoog te had van 26 en eene doorsnede van 10 Meter. De menschen, die in de verte dit luchtgevaarte zagen dalen, liepen er van alle kanten naar toe. Daar men nog zelden van een ballon gehoord en er nimmer een gezien had, Kon meD er niet h&t minste denkbeeld van vormen, veel minder nog gelooven, dat daar menschen mee zouden kun nen gaan. Hoe verbaasd stonden zij dan ook toen ze zagen, dat er werkelijk men schen in het schuitje zaten. Het waren drie Fransche heeren, nl Eugène Cleray, adjunct maire van Merselo, die het eerste bij den ballon waren en alle krachten inspanden om hem tot stilstand,te brengen. De mand waarin de reizigers ge zeten wareD, sleurde een heel eind over den hard bevroren ep ongelijken grond, waardoor ieder meende, dat de luchtreizigers wel groote ongeluk ken zouden gekregen hebbeD, doch zij waren alle drie met den schrik vrijgekomen. Alleen hadden zij hot vreeselijk warm, want toen zij uit het vierkant schuitje te voorschijn kwamen, waren hun aangezichten vol zweet. Vooral E. Cleray scheen last te hebben van de warmte, want aanhoudend wreef hij met een zakdoek langs zijn voor hoofd. Doch geen wonder, als men zoo dik in de kleeren zat, moest meo het wel warm bebhen al was 't ook hard winter. Toen E. Cleray dan uit de mand te voorschijn kwam, gehuld in beerenmantel met een vossenhaten muts diep over de ooren getrokken, waren er eenige angstig blijven staan niet wetende wat daaruit te voor schijn kwam eD wat er nog zou kuu- nen komen. Een nam de vlucht, meenend dat het een verscheurend dier of de duivel zelf was, zooals hij naderhand uitdrukte Auderen, ziende dat het geven, Ze had bet io een postscriptum ge» schreven, zei Truus. Ben je du nog nie? overtuigd I Maar stond er dan itts over myo per soon by vtoeg de ingenieur. Dat ze graag je vrouw zou willen worden, zei Willem lachend. Maar, Ed, Ed, anders begrijp je met een half woord en nu kan ik het er maar niet instampen. Zou je du waarlijk deokeo, Willem T Wis oo zeker, Ed bet is een gunstig voorteekeD* Maar je hebt er toch niets van laten merken aan Truus Natuurlyk Diet geen woord. Wees daar maar gerust op Maar zeg eens, heb je papa Verstraatep nog Diet bij je gehad Gisteren is bij bier geweest En welken indruk heeft bij op je gemaakt Heeft bij je niet geïnviteerd, om eens by bem te komeu Al zoo dadelijk Wel neen, ik ken bem nauwelyks. Maar by leek me eeD zeer geschikt man, Dat zal wel zijn, zei Willem, Ver beeld je, dat Clara's papa eens niet eeo I als zyn vriend Willem te laten opwinden, geschikt man was. Maar wat kyk je zooj Zou bij vandaag Clara zien I Hij hoopte op je horloge? Wou je me graag kwytjhet wel. Zy wist, dat bij met dezen trein die beo ik altijd gewoon geweest persoon» lijk gaan compiimenteeren. Denk je er Clara ook te tien De ingemur haalde de schouders op. Dat zou al toevallig zyn. Nu weet je wat, ga je maar eerst verkleedeo, dan wacht ik bier zoo lang en breng je naar den trein. Kort daarop wandelde beide vrienden naar bet station. Het beste succee 1 riep Willem, met de baad wuivend, toeD de trein zicb in beweging zette. 't ls een geluksvogel zei Willem bij zicb zelf, alleen deD terugweg naar de stad in slaande, maar bij verdient bet een eerlyke, ronde jongen een blokker. De iugenieue zat alleen in de coupé en daobt ra over 'tgeen Wim hem had meege deeld. Moobt daar inderdaad beteekenis aan worden toegeschreven dat Clara in baar briefje aan Truna vau zijn aanstelling bad melding gemaakt Hij wilde bet wel gelooven, omdat bel met zijn wenscbeo overeenkwam maar van den anderen was by te nuchter en io alles te veel een mathematicus, om zich zoo gemakkelijk Dat niet, maar ik moet me nog ver kleedeo. want ik moet uit. Ei soo, moet myDheer uit En mag ik ook weten Wel zeker, ik moet even naar Breu» kelen. Eoje zei, dat Verstraaten.... Ik ga ook niet naar Veistraaten. Er moest komen. Als zy er Diet was, zou by dan moeten besluiten, dat by baar te eenen male onverschillig was En was zij er wel, zou bi] daaruit dau mogen opmakeD dat ook die mededeeling aan Trans ver raadde wat er in baar omgiog Het bleven vragen voor Van Buren. Hy durfde en by kon er geen antwoord op 'yraag bield geven. Aan Verstraaten bad bij niets kan- zich bonden aarde stortte, en de omstauders vreesde niet anders of hij was dood. De mecaniciën had hiervoor ge lukkig middelen genoeg bij zich; hij was op alles voorbereid en had ver bandmiddelen enz. in overvloed. Hij naderde Michels, wasebte zijn aangezicht met een doek, waarover hij eenige druppels vocht liet vloeien, gaf bem een poosje daarna uit een ander fleschje een drankje in, waar door hij geheel verkwikt, terstond tot zijn bewustzijn kwam en onmid dellijk hersteld was, zoodat hij zijn diensten weer lachende aanbood. De luchtreizigers vroegen het eerste waar of zij waren en hoever zij nog van Duitschland waren. Michels antwoordde: Iq Merselo, gemeente Venray, provincie Lim burg en dat drie uur verder in Oostelijke richting reeds Duitsch grondgebied was Deze vragen werden gesteld door den mecanicien, die reeds uit de mand gerold was voor dat de bal Ion van gas ontdaan en die nog steeds over de heide huppelde. Toen bij hoorde dat zij zoo kort bij de vijanden waren zag hij verschrikt op en ging het dadelijk aan aaD zijn medereizigers meedeelen. die in middels ook uit de mand waren ge- De gedachten vaD den ingeneur bleveD in deDtrlfden cirkel ronddraaien, ook al keek hij door het portier naar bet welige bonw- en weiland, Daar de tusacheu groen verscholen woningen, naar de riviertjes en beekjes, als zilveren linten zicb slingerend door de vlakte. Geduld, geduld, zei by by z'ch zelf. van avond zult ge meer weten, zal allicht beslist zijo. of ge moogt hopen, dan wel of ge verstaudig zult doen met alle boop te laten vareD. Bij Vau Bom was reeds eeD tamelijk groot gezelschap bijeen in de ruime ont vangzaal. Zoodra by binnentrad, ontmoette de blik van den ingenieur dien ran Clara die met eeo lichte bniging zyn hofialyken groet beantwoordde. Het eerst giDg Van Buren Daar de gastvrouw, die bij met eenige eenvoudige woordeD geluk wersohte. Dank ja wel, meneer Van Buren, 't is my bycooder aangenaam, dat ge er de reis voor over gebad hebt, om me per soonlijk te komen feliciteeren. De ingenieur voelde, dat by licht kleur de. Had by niet om nog een andere reden dat reisje gemaakt Eq op Jmyn beurt, vervolgde me vrouw Van Bom, moet ik je hartelyk g6lukweuscbeD met de te beurt gevallen onderscheiding, stapt. Alle drie zetten dadelijk c n lange neus (met de handen de vin» gers zoo ver mogelijk uit elkaar) in de richting van Duitschland-; Geen wonder Nu kwamen ze er goed al; maar hadden zij een paar uur iat;» ger in de lucht gezweefd voorzeker zou 't hun niet goed bekomen zijn. Daarna vroegen zij om een voer» tuig om den ballon met mand en inhoud te vervoeren. Onmiddellijk was Michels weer bereid hieraan voldoen. Hij ging naar huis om Li gevraagde te halen. W.S. Wordt vervolgd. Ingezonden Mededeelingen Rugpijn bij jonge Kneiasehe:< De menschen boven de veertig welen, dat rugpijn vaak een nierkwaal aanduid maar jonge menschen denken niet a: i hierover na. Jonge mannen wijten het dikwijls ?;.n hun bezigheden en jonge vrouwen :i: n haar geslacht beide gevaarlijke en nio- leidende gevolgtrekkingen, als de nieren de werkelijke oorzaak zijn. Er is niets, wat dan meer onmiddellijke verzorging vereischt. Verwaarloozing sluit ernstige verschijnselen in zicb als rbcu- mathiek, nier-waterzucht, steen, ontstoken nieren en blaas, ischias, spit, graveel en zelfs ongeneeslijke ziekten. Onmiddellijke behandeling vereischt in sommige opzichten zeliverlochening. Vele van de zoogenaamde genietingen des levens zijn slecht voor de nieren. Zware maaltijck alkoholische prikkels en ongeregelde g - woonten dragen bij tot vorming van over tollig urinezuur en tasten de teere nier- filters aan. En nog erger staat u te vachten als dit kwaaddoend vergif aan de nierfilte. ontsnapt en in de spieren, zenuwen c.i gewrichten kristalliseert. Begin verstandig te leven en gij zult beginnen gezond te worden. Gij kunt u.> herstel bevorderen door de nieren met Foster's Rugpijn Nieren Pillen te versterken Dit geneesmiddel dient uitsluitend voor h. t regelen en heelen der nieren en blaas en gaat zoodoende de kwade gevolgen v;.u urinezuur tegen. De werkzaamheid d,c nieren wordt hersteld, het bloed weder gezuiverd en de opgehoopte vergiften en vloeibare onzuiverheden worden geleide lijk uit het lichaam verdreven. Op elke echte doos Foster's Rugpijn Nieren Pillen komt het handelsmerk de man met zijn handen in de lendenen voor. Te Venray verkrijgbaar bij H. J. Heling a f 1.75 p. doos of f 10 p. zes doozen. 45 Wat ziet zy er aardig uit, dachi Van BurPD. Hy weet zich goed voor te doan, meende mevrouw VeratraateD. Weldra ging men aan tafel, waar den ingenieur een plaats naast Clara werd aan gewezen, De beide jongelieden praatte 1 ongedwongen over allerlei onderwerpen, waarby Van Buren gelegenheid bad op la merken, dat Ciara aan een goed. mede» lijdend hart eo eeD beider oordeel een groote mate vaD bescheidenheid paarde. Houdt u ook van bet buitenleven. meDeer VaD Buren f vroeg Clara. Ik houd er veel vaD, antwoordde do iDgeoieur, maar de omstandigheden hebben my tot dusver niet veroorloofd, daar veel van te profiteeren. Mijn studies eerst en daarna mya werkzaamheden dwongen my tot bet stadsleven, maar ik waardeer bet dan ook te meer, als ik eens eeo dagje buiten kan doorbrengen. Ja wij, die boiten wonen, stellen hoi niet meer zoo op prijs, antwoordde Clara Het is ander zoo prachtig in God a echoooe natnur, ging zij eeD beetj9 opge wonden voort. Ieder jaargetyde beefi zijn eigenaardige bekoorlijkheid. In ai lente zien wy de vruebtboomen in weel» derigen bloesem en begint ia tuiDen on veldeo alles te ontkiemen. Zomers pry kt de natuur in vollen wasdom de boomen buigen ouder den last van het diepste groen op de korenvelden golftf bet graan me zware, gevulde aren heerlijke geuren balsemen de lucht. Eo dau de berfst met zijn duizenden niet weer te geven kleur» is eeo verjaarfeestje by van Bod, antwoord-oen bemerken. Deze was zeer beleefd ge- j Daar naderde ty met haar moeder Me- I 90 zi®h. he°bA asn twijgje, zoodat men Do meests gasten waren doorzon op do I d" ff" hoogte en kwamen don jeugd,gen ingenieur f:'?"™ dV°D «'t «n fonto.t.acho a j L liohtmengeling toovert tusecbeu de ïjio ficiteeren. Maar deze boorde ternauweratakk b Maar ook de winter nood wat er tegen hem gezegd werd Eén bem bezig wat tegeD bem zeggen h r, j is mooi. Zie eens een denneDboscb, als do o ara goeeaw er e0C bitten mantel over spreidt bem MffcAn 1 1 weeot, maar uit alles bleek, dat zvjn ba. erouw Verstraaten feliciteerde met eenige de de mgeDieur zoo luchtig mogelijk. Ik wist uiet, dat je van die verjaar» 1 zoek niet meer was dan een formaliteit, statigheid, Clara daarentegen eenvoudig Willem sloeg beide handen io elkaar en j feestjes zoo nauwkeurig notitie nam, zei Zonden zyn vrouw en dochter zyn voor- ongekunsteld, zonder esD zweem van die d§ oogeu ten hemel, als om zijn verbazing Willem ironisch. beeld volgen, of zouden «ij tot eenige toe» gemaakte pr6utsohheid, die even onuit» ter «ooveel nuchterheid te kennen te 't Is de verjaardag van mevrouw, en nadering bereid worden gevonden I staanbaar is als te groote vrypostigbeid. een visie krygt vaD louter zilver. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1