Plicht boven alles. De Missiedag jrJ™. tic. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Dit nummer bestaat uit twee bladen. Een Jubilé in de Maria-kape! te Oostrum. FEUILLETON ta VENRAY. Credietvereeniging „DE HANZEBANK". Vreeselijke roofmoord Zaterdag 21 Augustus 1920 41e Jaargang. No 34 PEEL EN MAAS ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor het buitenland 7 bij vooruitbetaling 95 c. afzonderl. nummers 5 c. Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. Tel. No. 51 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—6 regels 45 c elke regel meer 71 c. In de maand September a.s. zal het vijftig jaren geleden zijn, dat in de Mira culeuze Maria kapel te Oostrum, door de goede zorgen van den ijvervollen en vromen Rector L. Ramaekers z.g- de Broederschap van O.L.Vr. Behoudenis der Kranken werd opgericht, in aansluiting met de Broederschap te Parijs en de Aartsbroederschap te Rome. Dit heugelijk en zegenrijk gebeuren zal in de beide devotiemaanden Augustus en September dankbaar en feestelijk herdacht worden. En er is inderdaad reden te over tot dank en jubel. Immers door het oprichten dezer Broederschap, zoo rijk aan geeste lijke gunsten, nam de devotie tot Maria, de Behoudenis der Kranken, in hare eeuwenoude kapel al ras hooger vlucht; honderden en duizenden wilden lid wor den, in één bond van vertrouwen en liefde tot Maria, de Helpster in alle lijden, zich biddend scharen om haren troon; de kleine geldelijke bijdrage eerst slechts bij het intreden en sedert 1898 jaarlijks vrij willig door de leden gestort, was mede een welkome steun, al die vijftig jaren, om Maris's eeuwenoud Heiligdom te herstel len. te behouden en immer rijker te sieren. En wie zal tellen de weldaden door Maria in die vijftig jaren aan de leden harer Broederschap verleend wat lijden verlicht, wat smarten gelenigd, wat droefe nis getroost, wat ziekten genezen, wat zondaars bekeerd, wat geestelijk gestor venen ten leven gewekt, wat lichamelijk gestorvenen ten hemel geleid, door Maria's machtige en barmhartige hulpe 1 Inderdaad, er is reden te over tot dank en jubel Dat zij dan komen mogen en opgaan naar Oostrum's Kapelle,. de leden der Broederschap en er uitzeggen den blijven- den dank hunner erkentelijke harten en er vernieuwen hunne toewijding aan hunne goedertierende Moeder, en Beschermster en bun voornemen als trouwe leden der Broederschap te leven en te sterven; maar ook in dit jubeljaar verdubbelen, vertien voudigen, verhonderdvoudigen zoo 't kon zijn, hunne geldelijke bijdrage, opdat, tot blijvende gedachtenis aan dit feest van dank, mede door de hulp der Broedersch., welhaast de kapel verrijkt mogp worden met een schoon nieuw orgel, dat in lengte van jaren in schat van melodieën uit moge zingen Jezus' en Maria's lof en ge tuigen moge van Harer kinderen dankbare mildheid. Als op 8 September de breede scharen vanuit de Parochiekerk zingend en biddend zullen opgaan en bij de feestelijke namid dagplechtigheden de vromen van 't Bruks- ke, van Leunen en Merselo de Kapel overvol zullen vullen, dat zij allen dan aandragen feestelijk-blijde de milde gaven hunner handen en d,e warme liefde hunner harten 1 Goede oude trouwe vrienden van Oos- trnm's Kapel en Lieve Vrouwe zijn in den loop der jaren opgeroepen naar beter leven; maar met hun aardsche bezittingen bewijzen van Gods zegeningen hebben zij hunnen kinderen nagelaten de oude trouwe liefde tot Maria. Mogen dezen bij dit Jubelfeest, mede ter gedachtenis hunner dierbare dooden en tot zegen hunner eigene kinderen, met klinkende gaven aanvullen de offers van zoovelen, die slechts weinig geven kunnen. Als immer zal het ook thans waar blijkenWat voor Oostrum gevraagd wórdt, wordt blijde gegeven. Maria loone en zegene hare kinderen allen i W. W., oud-Rector. 3 D t vooruitzicht bleef niet zonder uit werking op mevrouw Verstraateo IJdel heid was ook een zwak van haar en een mooie titel maakte bij baar altijd irdrnk. Hoofdingenieur 1 Zou je denken, Verstraaten, dat hy daar binnenkort kans op heeft Verstraaten was mensohenkenner ge noeg, om in te tien. dat bij terrein wod. Kans f Voor zoover ik weat, is nog nooit een gewoon ingenieur op zoo jeug digen leeftijd met een zoo belangrijk werk belast. Hij moet bij den minister zeer goed aangeschreven staan of machtige kruiwagens hebben, eD in beide gevallen is zyD carrió-e verzekerd. Io dat geval... zei mevrouw. Zij dacht weer aan het woord mésaliance, maar ze •prak het ditmaal met uit In dat geval zou er dus zooveel niet tegen zijn, als bij Clara bet hof maakte. Verstraaten zag, dat bet pleit gewonnen bad. Je bent een verstandige vrouw Ifarie, en als jij me belpt, waDhoop ik er niet aan of wij zullen er weer met glans bovenop komen. Mevrouw Verstraaten voelde zich door dien lof gestreeld' Maar zal je dan io het vervolg Diets meer voor mé verzwij gen, me reobtnit zeggen hoe de zakeD staan. Zeker, Marie. Als ik dat tot dusver niet gedaan heb, is bet alleen hieraan toe te schrijven, dat ik je niet ongerust wilde maken en dat ik altijd nog boop bad, dat alles weer terecht zou komen. Maar dat ■al bat nu zeker, indien ik op je steun mag Io aanmerking genomen dat er op de gebnebteo eveneens lezingen gebonden werden, was de patronaatzaa! goed bezet. Rn ra kwart over 8 opende Mgr. D C a38sens, ond m ssionaris van Ned* Indië de vergadering met o'eu christelijken groet Scbopne, heerlijke gedachteD. bebben ons bier beden avond samengebracht aldus Mgr. Wij zullen een roemrijk fe t berdenken. Geen belden van bet slagveld, geen kunstenaars of geleerden, maar let feit, dat 20 eeuwen geleden bet -geat en onderwijst alle volkeren" weerklonk. Kerken en Kathedralen wijzen op de verkondiging van Gods woord en als erf- eeuamen van bet kostbare erfgoed van Ciristus zijn H. Geloof. Zijn wij hier heden avond samengekomen om aHIcg te geven aan onze dankbaarheid. Hedeo avond zul len wij aanschouwen de werken ouzer missionarissen, zal'en wy leeren kennen de noodeo der missie eo zullen wij uit dankbaarheid bet voornemen maken deze met al onze krachten te steooeu. Volgsns schatting bedraagt bet aantal bewoners der aarde 17 honderd mitlioen; HiervaD zijo 500 millioen christenen en van deze 276 milUoen^katboliekeD, De reet zijn heidenen. Spreker schetst in het kort de verschil lende toestanden en wijst cp deD grooton nood der missiën. Nederland beeft steeds gesUan aan den spits der landen, die de missie steuodeo, on daarom is bij er zsker van dat als wij heden avoDd het moeilijke werk van deu missioDaris van nabij hebber leeren keD» nen, wij Diet zullen nalaten ook ons daar voor een offer te getroosten. Applaus» Daarna beklom deE Pater Croonecbu-g het podium» Na bet inleidend woord vat. Mgr. Claessen, zegt spreksr zal bet wel onnoodig zijn verder uit te wijden eo is bij er zeker van dat de inwoners van Venroy krachtig zullen mede he'pen om ds taak der missionarissen te verlichten. I Hij zal ons daarna eene roDdre:s laten maken door de spostoliscbe prefectaar vao i Ned. nieuw Guinea. Deze reis werd aanschouwelijk voorge steld door eene serie lichtbeelden, j H. M. de Koningin, een boot der Rolt. 'Lloyd. Z H. de Pans, de aanlegplaats op do Kei eilanden eu verder eene heele serie gezichten op kerkjes en dorpen, j Z. E, woes op dat de missie op de Kei leen der vruchtdragendste vao gebeel Oost Ind was. In 17 jaren tijds hadden er 15000 be» keeriDgeo plaa's. Na .de pauze werd als fecenbanger der j Kei eilanden vertoond de missie van nieuw Guinea, waar in 17 jaar tijds nauwelijks 70 bekeeriDgeu plaats hadden. Ook hier gaf Z. E. eene beschrijving van zeden en gewoonten der Koppecsnëllers en eindig de met de hoop uit te sprekeD dat ook deze weldra de Kei eilanden in bloei moge evenaren, en sloot ten 10 uar de vergade ring met den christelijken groet. Zondag om kwart over 4 kondigde plechtstatig klokkengelui bet begin van deD optocht aaD» Nadat de kleurige stoet een omgang door bet dorp gemaakt had, verzamelde zich de menigte op hot binnenplein van het patro naat, waar door ds verschillende muziek gezelschappen fraaie nummers weiden ten geboore gebraobt. Aldaar werd het woord gevoerd door den E. Pater Selbacb- Deze wees op de ver heven roeping vaD den missionaris en spoorde allen aan tót steno. De slotrede werd uitgesproken door Mgr. C aessens die aanspoorde tot het zenden van arbeiders in den wijngaard des Heeren en tot steüo der Missionarissen, Hij bracht Veoray daük voor bet goen dit reeds voor de missionarissen gedaan bad en biermede wss de Venraysche miss e- dag ten einde. rekenen. Daar zal bet je niet aan ontbreken. Nu, dau hoeven ws de toekomst nog niet donker io te zien. Wat den iDgenieur betreft ik zal morgen eens naar hem toe gaan, om al vast eeu'en ander met bem te bespreken MissobieD dat ik dan wel gelegenheid vind bem uit te noodigen, de kennismaking met de dames te komen vernieuwen. Daar moet je voorzichtig mee zyn, meende mevrouw. bij mag geen loot ruiken Mogelijk is het beter dat wij bem eerst nog eens bij de Van Bom's ontmoeten Daar hebben wij hem meer gezien, dat loopt dus niet in het oog We kunnen hem nu niet zoo ineens met open armen ontvan gen, dat zou hij argwaan kunnen krijgen. Nu ik vertrouw op je diplomatie Jullie vrouweD hebt van die diDgen meer verstand. Meer tact, merkte mevrouw op Op dit oogenblik kwam Clara binnen, een lief, innemend gezichije, wsarin een paar levendige zwarte kykers, vroolyke inborst weerkaatsten. Dag pa, dag ma den beeleD morgen zoo druk in gesprek, dat ik bijna vrees u te 2ullen storen. Je stoort 0D8 nooit, kindlief, zei Ver straaten. Maar er is groot Dieuws. Mij is de bouw van de burg te A. gegund. Daar feliciteer ik u mee, pa. Dank je, Clare. Eo raad du eens welke ingenieur daarby tot opziobter is aangesteld. Dat was een moeilyk raden, maar Clara dacht ineeos aan VaD BureD en ze klenrde lioht. Ze wilde evenwel dien naam Diet noemen en zei daarom Zeg u het maar, pa want er zyn zoo weinig ingenieurs, die ik keD, en bet zou al heel toevallig zyn, als het er juist een van die was. Toch is het zoo, Clara, want het is de genienr Van Buren. Aan bet verslag over bot boekjaar 1919 ieode boekjaar) uitgebracht op de alge» meene vergaderiDg,,van aandeelbouders op 5 Augusts j.L ontkenen wy i et volgende Door ons wei d met het oog op de ab normale tijdsomstandigheden eene conser vatieve credietpolitiek gevoerd, waarbij wij echter met de belangen van dan Handel- dryverden eD Indu9trieelen Middenstand zooveel mogelyk rekening hielden. Het emissie» en effectenbedrijf was iD bet afgeloopen jaar gunstig. De omzetten waren zeer belangrijk, getuige de rekening efft'Ctonordera, die een totaalomzet aan geef-' van f 28 119.006 Wy zijn in staat geweest, evenals in de vorige jireu, aau de credietbebcefteo var. onzen handoldrij venden en indnstriëelen Middenstand te voldosD. De toename der deposito's beöft ons mede in staat gesteld meerdere faciliteiten toe te staan. Zeer zeker heeft ook de geleidelijke vermeerde ring eigen kapitaal daartoe medegewerkt doch niet in die mate als wy noodzakelijk aobten. Wij hebben daarom besloten, tevens om eene meer gezonde verhonding te so&eppeu tnsscbeo eigen en vreemd kapitaal, de nog niet geplaatste aandeelen met een nominaal bedrsg van f 1 000 000. zynde bet restant van ons maatschappelijk kapitaal ad f 5.000 000 bjj publieke emis sie uit te geveD. Wij zullen in dit verband aan uwe vergadering bet voorstel doen het maatschappelijk kapitaal te rergrooten met nominaal f5 000.000 gewone aandeelen en f 2.000 000 6 pet. cumulatief preferente aaDdoeien deze laatste uit te geven aan toonder met beperkt stemraebt. Voorts willen wij aan uwe vergadering voorstellen, om het maximum dividend der gewoc6 aandeelen, dat thans 6 pet. be» drasgt, tot 8 pet. op te voeren, waarvan 2 pet. nit de overwinst. Op 31 December 1919 telde de Bank 19 bijbanken en 65 correspondentschappen. Wy kunnen er met voldoening op wijzen dat de bedrijfsresultaten over 't afgeloopen jaar wederom zeer bevredigend zijn ge weest dank zy de gestadige ontwikkeling vaD ons bedrijf. Na aftrek vao alle bedryfsonkosten blijft eene zuivere winst van f 447 680. Van deze winst is vooraf met 't oog op de tijds omstandigheden eene extra reserve ge vormd van f 130 000 De overige winst wordt statuair verdeeld. Aandeelhouders ontvangen 6 pet» divi dend, zijnde bet maximum in de statuten vastgesteld. Het aantal aandee'houderg was per 31 Decomber 1919 6225 met f 3.783-750 ge stort kapitaal en is gedurende 1919 ïd in vergelijking met 1918 vermeerderd met f489.200. Van bet depositobedrag ad 13 927 241 is de opzeggingstermijn. f9 740 159 met èén j «*ar is 70 pet f 3 063 630 met drie maanden ia 22 pet f 1 113 450 met éèa maand is 8 pet Het to'a&I bedrag der geïooasseerde wis sels was t 38 769.303 Spaarbank Hauzebank. Totale inlageD f3.093 706 Totale terugbetaling f2 574 415. Vermeerdering f529.290. Op 31 December 1919 was op de spaar bank ingelegd f 2.753 929.905 terwijl op dien datum in omloop waren 10206 boekjes De ingenieur Van Buren, 't is waar dien bebben wij wel 6ecs een enkelen keer bij Van Bom gezien. Clara vreesde al te vesl gezegd te bebben Dit was wel niet bet geval, doch haar ouders was het niet ontgaan, dat ze sven gekleurd bad. Zal ik nu maar aan Traas schrijven, dat ze heel welkom zal zyn vroeg Clara aan haar moeder, opzettelijk om het ge sprek op een ander onderwerp te brengen Ja, dat is goed, antwoordde mevrouw Dus ze komt Dioaóag Ja, mama. Ik zal maar eerst even schrijven, dan kan Kees den brief nog om twaalf uur meenemen. Toen Clara de kamer verlaten had, keken mijnheer en mevrouw Verstraaten elkaar aan. Héb je 't gezien, dat ze kleurde Waarachtig, dat viel mij ook op. Aoders zou ik er nog geen erg io gehad bebbeD, maar nu frappeerde het my toch. Eofm, 't kan geen kwaad, meende Verstraaten, eo het werkt ons plan goed in de band Clara was naar haar kamer gegaan, doch daar aangekomen, had ze volstrekt geen haast om 8»n haar vriendinnetje te schrijven. Integendeel, in gedachteD ver> diept, keek ze bet venster uit, waar te een mooi uitzicht had op den tuiD, waar alles in weligen overvloed in bloei stond. Zonden vader eD moeder iets van baar gs (e BliUerswijck. Een vreeselijk drama heeft zich alhier afgespeeld. Toen Zondagmorgen, 15 Aug. de processie van Bli'.tetswyck caar Tien» ray ter bedevaart was. ia een individu bet huis binnen gegaan van P. J. Kuyperg wiens vrouw.alleen tbu;s was. Toen de dochter terugkeerde van Tien rsy. "ond zy het buis gesIoteD, Na hulp gebaald te bebben, giDg meD binnen en vond al dadelyk bloedsporen, die aantoon den, dat een misdaad iu bet spel was. Het ergste werd gevreesd en na verder onder zoek vond meu dan ook bet lijk der vrouw in den kelder, by de onderste trede Terstond werden de marechaussees en de dokter te Well gewaarschuwd, die j spoedig ter plaatse waren. Toen werd het onderzoek nauwkeonger voortgezet en bleek bet, dat de vrouw verwondingen waren toegebracht in bet gelaat en op Let boofd, terwijl ze ook rog een diepe snede in den bals vertoonde. Dat eerst nog wel een hevige worsteiiDg zal hebben plaats gehad, bewezen de vtle bloedsporen, overal in buis aanwezig. In de keuken bevond zich een groote plas bloed. Dat de vrouw zich nog wellicht door de vlucht beeft willen redden, b.ijKt uit de bloedige vingerafdrukken, die z!ch aaD de deurstijlen aan den binnenkant van de voordeur bevondeD, waaraan ze zich dus klaarblijkelijk nog beeft vastgeklamp', toen ze waarscbynlyk weer door deD en- verlaat werd aangegrepen, verder naar binnen getrokken en daarna wellicht den kelder werd iDgeduwd, na baar eerst nog meer mishandeld te hebbeD. Het ondersoek bracht verder aan bat liobt, dat rnim zestig galden waren ont vreemd. Al spoedig viel de verdenking op een persoon, zekeren A. Ewalts vaD alhier, als boerenknoebt wonende te Horst, die reeds met de justitie in aanraking was geweest, ook wegens diefstal met moord aanslag, waarvoor hy drie en een halfjaar in de gevangenis bad doorgebracht eD eerst in bet begin van dit jaar daaruit was ont slagen. Dia persoon was in da buurt der misdaad gesien en eemge personen, die van Tieoray huiswaarts keerden, hadden hem ontmoet op zyn terugweg naar Horst. De marechausee's togen uit om hem op te sporen en in den Daoht van Zondag op Maandag, ongeveer middernacht, werd by aangebonden, toen hij vaD een uitstapje Daar Venlo, waar hy dien namiddag nog geweest was, te Borst terugkeerde. Hij werd aldaar voorioop>g opgesloten en Maandagvoormiddag naar Well vervoerd. 's Namiddsgs arriveerde te Blitterswijk de justitie nit Roermond eo werd de ver» moede'ijke dader per auto, geboeid tas» scben twee marechaussee^ naar het buis der misdaad gebracht en met het lijk ge confronteerd. Een groote menigte, niet alleen uit Blitterawyk, maar ook uit omliggende plaatsen, had zich bij het buis verzameld om de komst van den verdachte af te wach ten, en tydens bet onderzoek aanwezig te zijn. Io het eerst ontkende de verdachte alles, ondanks de sterke aanwyzlgingen van zyn schuld. By zyn aanhouding 's Dachts bad de politie eeD gouden ring op hem gevonden waariD de naam der vermoorde vrouw eu die van haar man waren gegrift; Ook ver toonden zich bloedsporen op de klceren dragen. Zy was geen roos, die in stralen» den lu'ster haar pracht ontvouwt, zy was een eenvoudig viooltje, dat stil en eenzaam in een f.oekje bloeit, als wegschuilend voor de onbescheiden vingeren, die mee» doogenloos de roos ontbladeren. Daar ward op de deur get'-kt. Clara schrikte op eD boog zich over baar schrijf»» tafahje. ten einde het levendige rood te verbergen, dat baar wangen kleurde. Mevrouw zei, dat n een brief voor mij had om mee te nemen. Och. Kees. wil je een oogeüblikje wachteo Nog maar een paar regeltj Zeker, juffrouw. Terwyl Kees den tijd doorbracht met zyn pet tnsschen zyn grove vinger» t8 ver frommelao. schreef C ara haastig aaD Truus, dat ze zeker moest komen, daar. papa eD mama en ook zy zelf er vast op rekenden 't Is nu zoo heerlijk buiten en we znllen verre waDdeliDgen gaan gaan maken door de bosvehen, waar we beiden zoo dol op zyn. Toen ze baar bandteekening gezet en bet adres al geschreven bad, viel baar nog iets io. Gauw een postscriptum Ik vergatje nog te zeggen, dat pa aannemer is geworden van die groote brug, je weet wel, en mynheer Van Buren (je kent hem immers wel opzichter. Ze vonwd9D nu vlug haar biefje dicht sloot het io een couvert. Toen ze het heimate gedachtenwas bet eigenlijk aan Kees wilde geven, bedacht ze zich. wel ooit een gedachte geworden t ge» J Had ze dat laatste eigenlijk wel moeten radsn hebben f vroeg zy zich af. Nooitschrijven Zou Truus niet denken f... bad ze iemand iets laten blijken van bet- j Joff.ouw. 't is hoog tyd, waagde geen bij oa onbewust in bet diepste schuil» Kees op ie merken. 'boekje van haar hart leefde Ze zou niet; Clara schudde even bet hoofdje, 't Was gedurfd bebben. Ze kende baar moeder i toch te mal, daar iets aobter te zoeken, maar al te wel, zij wist hoe hoog deze bet j Asje blieft, Kees dank je wel voor de bart droeg, hoe zjj vaD een schitterende moeite. party voor baar droomde, voor baar,Niefs geen moeite, juffrouw, die baDg was voor schittering, omdat baar m, oogeo den glans daarvan niet konden ver- De ingenieur Van Buren zat rustig te werken, toen op eens met eee broeden zwaai de kamerdeur werd opengeworpen en Willem Broekman binnentrad. Ja ik weet wel, dat ik op eeo onge legen tijd kom, zei hy, daar de ingenieur bem met een balf verwonderden, balf vra» genden blik aankeek. Maar dat moest ik je tocb even komen vertelleD. Was er soo'n baast by f vroeg Van Buren* maar balf gesticht, dat by in zyn werk gestoord werd. Ja, zoo'n haast dat ik onmogelyk kon wachten, tot jé and ëatiedp.g daar is. Nu. vertrek je gez ebt zoo maar met. Je kan best nog eens Excellentie wordeD. Maar dat wou je me toch niet komen vertellen f Neen, dat ju'st niet, maar iets nog prettigerS, Clara denkt aan je, boor. Met vragenden blik keek de ingenieur zyn vriend aan. Nu, kijk maar zoo niet, of ik je verteld bad, dat je tot sjah van Perzié was gekozen. Clara is je bepaald geuegen. wat ik je zeg. Heeft ze je dat verteld vroeg van BnreD. Dat precies niet maar het komt haast op hetzelfde neer edffo, 'k zal je dat eeus uiteenzetten, «ant ik zie wel, dat je van nieuwsgierigheid brandt. Inderdaad, 'k ben er benieuwd naar zei de ingenieur lachend. Allo daD, dan zal ik maar met bet begiD beginnen. Ik was gisteravond te Utrecht en maakte ook een visite by Wichers, je kent die familie wel Nu, ik wilde daar als groot nieuws vertelleD, dat jou zoo'n buitengewone onderscheiding is te beurt gevallen, 9 toen Truus my al dadelyk in de rede viel dat is oud nieuws dat weten wij al laDg Zeker iu de krant gelezen zei ik. Gut noen, zei j Truus, 'k weet bet uit particuliere en heel goede bron. Vervolg tie tweede blad.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1