Bij en in de Peel, Plicht boven alles. «r»™. 75 c. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. "FEUILLETON". Onze gezondheid. Schouw der Waterlossingen. Zaterdag 7 Augustus 1920 41- Jaargang. No 32 PEEL EN MAAS ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor het buitenland 7 by vooruitbetaling 95 c. afzonderl. nummers 5 c. Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. Tel. No. 51 PRIJS DER ADVERTENT1EN van 1—6 regel» 45 c elke regel meer c. in. Nog een paar andere bezigheden brachten drukte en bedrijvigheid op de meestal doodsche peelvlakte. Heel in de vroegte klonk het ge» schal van den hoorn des herders, die het vee van verschillende uithoeaen Bauw gedreven werden. dar welig tierde deze handel door de Peel op Deurne en Helmond. Als er een van de oude bewoners der Hszenhut hier zijn herinneringen eens kon opschrijven, wat zou hij een boekje ervan kunnen opendoen. De echte smokkelaars waren bij nacht en ontij niet bang voor de gloeiende manoen en zelfs niet voor de manDen der wet als ze in het Het was uitdreef soms meer dan anderhalf uur voor de commiezsn zaak zich steeds da vlakte op om io het zoogenaamde goed gewapend en voorzien van de; lijp beestenveld of «rips'' het schrale noodige waakzaamheid op 'dit ge» j voedsel te zoeken. i vaarlijk terrein te begeven. Het ver» Ook den schaapherder, vergezeld voer van de foezel geschiedJe in 't van zijn trouwen schaapshond zag groot per kar of wel in't klein en j men met z\jo talrijke, blatende scba» werd dan gedragen in groote pen onder het ziDgen van een morgen- varkensblazen onder de kleeran. deuntje denzelfde weg heentrekken, j Deze laatste methode-was voor de de vlakte in. Om de lange uren van smokkelaars wel de minst gevaarlijke den dag te korten bracht hij veel lijd Kwam er onraad, dan was bet een door met breien. De fraai besneden klein kunstje ongemerkt de blaas te breischede, door de bandigsten on» openen en het «kostbare nat" over der ben met groot vernuft vervaar»[de heide te laten wegstroomen. Dat digd, was zijn trouwe gezellin en spionnen hier aan beide zijde goede zijn trots. Hier en daar heeft men erdiensten bewezen laat zich verstaan, nog wel zoo een voor de aardigheid Als de helft van de sterke toeren die bewaard. jouden van dagen mij vertelden, zijn De schaapherder of scheper stond I waar geweest, heeft het er in de meestal, doch dikwijls ten onrechte, als lui of dom te boek. Hij was op jaar trokken er ook heel wat eierzoekers de Peel in. De eieren van kievit, kuiert en wilde eend wareD de meest gezochte. Dat gebruik is nog heden genoeg zaam bekend. Nog heel wat zou er te vertellen zijn van de processies die op gezette tijden door de Peel trokken naar de j respectieve bedevaartplaatsen, maar mogelijk hebben we later biertoe betere gelegenheid als we eens een en ander zullen verhalen over het ont» waken van de Peel, toen het winst» speurend menscbenoog de schatten ontdekte, die daar verborgen liggen. W.S. Wordt vervolgd, j de boerderij gemeenlijk niet erg in tel en stond meest waar den bezem stond. Het houden van schapen leverde in die dagen bij goede verzorging een goed bestaan op. Er was dan ook bijna geen enkele boer in de omlig» gende dorpen van de Peel of bij bad bij zjjn bedrijf een kudde schaptn. Zy die don groothandel vooral op Engeland aanduifden, verdiende een mooien duit en kregen gauw hun schaapjes op het droge. O— Nog een ander bedrijf werd hier dikwijls geoefend gewoonlijk in de nachtelijke uren Er ging bijna geen nacht voorbij of door de liefhebbers van dat vak werd de Peel in alle richtingen door» kruist. We bedoelen het smokkelen of lorren van Duitsche Jenever. Er wordt wel beweerd, dat die sluikhandel meestal laDgs Oploo en ioo door de bosschen naar de verder gelegen dorpen ging, maar niet min- Peel nog al eens gespannen O— Behalve den smokkelaar zwierf er I's nachts nog vaak een ander rond, namelijk den strooper. Om een baas konijn of gevogelte machtig te wor» den was geen off r te zwaar. Geen moeite of arbeid werd geschroomd om aan die liefhebberij, die vaak een soort hartstocht werd te voldoen. Het meeste wild werd niet gevangen door de echte jagers, de pachters van de jacht, maar door de wildstroopers, die met geweer, strik of smoorkuil menigen langoor voor de neus van de jagers wisten weg te kapen. Geen grooter genoegen kende de echte strooper dan in zijn hinderlaag beter bekend als ioerkuil, de komst van laügoor af te wachten. Io de hoop er een te kunnen neerblazen lag bij uren en uren in de koude nach» ten op den vocbtigen grond. Hij had er zijn nachtrust en een bekeuring voor over; maar menigeen heeft die liefhebberij met zijn gezondheid en zijn leven zelfs moeten betalen. In de eerste dagen van betvoor» D» ingenieur van Buren bad tyo lamp aangestoken en was jaiat beiig de gordyn oaar ta laUn, toen er op da daar geklopt werd. Binnen I Hiar ia de poat meneer. Goed, Antje, zei de ingenieur, zicb •ven omkeerend. terwijl by middelerwijl het koord liet schieter; wil je ze maar op tafel leggen f Ai ja blieft meneer. Nog iets noodig! Dank je wel, Antje, 't Is een vriendelijke meneer, altijd goed gehumeurd, zei Antje bij zich zelf, terwyl se de deur uit en de trap af ging Vreemd maar. dat by niet aau trouwen schijnt te denken, en by moet tocb veel geld ver» dienen. Antje dacht wel aan trouwen: tegen Augustas soa ze in bet buweiyksbootje steppen met een bebangerskneobt. wiens loon meer heel beiobeiden was in verge* lyking met bet inkomen dat de ingenieur had. Daarom rood Antje bet zoo vreemd, dat deze op kamers bleef wonen, in plaats van naar aan vrouw om te zien en een eigen huiehonden op te zetten, Terwyi Antje zoo philosopheerde. was de ingenieur op zyu gemak in een breeden etoel voor zyn sobrijftafel gaan zitten en wierp een blik om zich been door zyn kamer, die er by het heldere lamplicht j heel vrieodeiyk uitzag. Nadat by een pyp aangestoken en xyn beenen gemakkelijk uitgestrekt had. nam hy de post ter band •n keek die door. Kyk. een brief van Waterstaat, mompelde de ingenieur. Wat zouden die heeren voor nieuws weten Nu keode van Buren niet wat men zeDuweD noemt, maar toch wss bij eeD beetje geagiteerd, toen hy de groote en veloppe, waarop In den linkerbovenhoek met vette letters -Dienst" stond, opensneed Onder collega's bad men iD den laatsten tyd druk de vraag besproken, wie by den bouw der brug te A. een reuzenwerk door den minister met bet toezicht zou worden belast. Allerlei namen waren ge noemd voor dezen post van vertrouwen, door velen begeerd, maar om zyn jeugd bad niemand aan van Buren gedacht. Aan de onzekerheid, die de ingenieur opzettelijk eenige oogenblikken liet voort duren, maakte by ten laatste eeD einde, door doD brief open te vouwen en met éeo oogopslag den inhoud over te vliegen Met den brief geopend in de b&Dd. lenode van BnreD achterover in zyn stoel. Het was zoo de minister van Waterstaat bad bem onder zooveel bekwame mannen veel - ouder en met meer ervaring dien post opgedragen. Een poos bleef bjj onbe weeglijk zitten, strak starend naar de zwarte letters, die voor zijn oogen begon nen te danseo. Daarna stond by op en liep een paar maal zjjn kamer op en neer, teD laatste blyvende staan voor een portret de afbeelding vaD een man met breed voorhoofd en eenigsziDS stroeve trekken, maar wiens heldere, doordringende oogen, getuigden van oprechtheid en een hoog besef, van plicht. Ala u dat had mogen beleven, zon bet u genoegen gedaan hebben vader, zei de ingenieur, de beeltenis met eerbied be schouwend. Nn is er niemand, die er voldoening van heeft, niemand Dit laatste woord stokte in zyn keel en zyo stem trilde. Voor zyn oogen rees eensklaps het visioen van een jong meisje, In den zomer moet ons liohaam warmte uitstralen en daarvoor zyu linnen of ka toenen kleeren de beste warmtegeleiders. Men harde reeds vaD zijne jeugd af zyn lichaam. De gezonde, kracbt'ge man beeft aan eeD jas genoeg, waar een verweeke- lykt gestel met drie jassen nog koule ge voelt. Man gewenne zicb niet aan z.g. sjaals of pelskragen om den bals vergeet meo se om te doen, zoo baalt men zicb eene verkoudheid op 't lyf, bij warmte honie men niet do dikke winterkleedmg aan, die men in de koude buitenlucht noodig beefc. By beweging in de vrye lacht moet onze kleeding lichter zyo, dan wanneer wij stil zitten of stilstaao. Des Zondags kleede men zich niet dun ner dan op werkdagen. Wie op werkdagen klompen draagt, die zorge des Zondags in den winter voor eeo paar -dikgezoolde'' soboenen, daar anders koude voeten hem spoedig hinderen zullen. Doornatte kleeren .moet men spoedig tegen droge verwisselen houdt men ze lang aan, voornamelijk in den zomer by kondo avonden, of-bij friesoheo wind, zoo kan 2icb het krachtigste gestel verkoud beden op deo bals balen. By de kenee der klenr van kleurstoffan lette men er op, dat se geene giftstoffen bevatten. Men koope geen p'ulstofim, die op markten als •kleurhouieud" worden aangeprezen. Zelfs vele lederen zweetbandsu in hoedeD en petten bevatten eene gifthondende kleurstof- Vele der nieuwere papierboorden en manchetten bevatten zink, loodwit, giftig blauwsel, welke stoffen licht afgeven eD oadeeliog werken op 't lichaam. De kleeren moeten niet te nauwsluitend zyn. Ieder lichaamsdeel moet ongehinderd zyoe functie verrichten. Kragen eD dassen, die te vast sluiten, houden deD bloedstroom oaar 't hoofd tegeD dat by eeD paar malen bad ontmoet eD dat diepen indruk op bem gemaakt bad Maar uit niets was hem gebleken, dat zij eenige belangstelling voor hem gevoelde Eo was het ook eigedyk niet vermetel, d:t te verwachten van de eenige dochter van een zeer vermogend man Hy bad dan ook. verstandig als by was de gedachte aan baar reeds laDg uit het boofd gezet, enkel de herinnering aan baar bewarend als die van een lieflyke verschyning, joDg, bevallig en innemend. Ik moet verstandig zyn, zei de ingenieur by zichzelf, weer voor zyo sobryfcafe! plaats nemend. Maar het was bem dien avond ODmogelyk te werken. Haar beeld zag bij voor zich, overal waar hy den blik ook beenweodde. Van Buren Btond weer op, ging naar het raam, schoof het gordyn op zy eo keek naar bniten. Het was helder op straat en druk van een in beide nobtingen heen en weer trekkende menigte. Plotseling nam by zyn hoed. Van avond komt er van werken tocb niets, ik loop er even uit. In de gang liep ty de juffrouw tegen bet lyf. Gaat u uit, meneer W»1 u deo slentel niet hebben Dank u wel, juffrouw, bet zal zoo laat niet worden. Ik beb maar even een boodschap. Maar voor de eecurigheid, mynheer. U moest eens opgehouden worden. Allo dan, zei de ingenieur lachend. Het is ook zoo'n vracht niet. Toen van Baren de deur achter zich had dichtgetrokken, staken de juffrouw eo Antje de hoofden by eikaar. Maar ééi avond in de week ging de ingenienr uit. naar de sociëteit, en bet was nu zyn avond niet. Het wai een vreemd geval, daar moest wat achter steken. Maar wetHoe scherpslnoig se ook BBKBNDMAKINO. Burgemeester en Wethouders van Venray, br«Dg.n bij daze t«r kennis ,an belanghebbenden, dat dit jaar schouw zal worden geroerd o,er de volgende waterlossingen, op achter elk harer vermelde tijdstippen .- LEGGER A 1 Schoorsche Beek, op 23 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 2 Waterlaat de Scheide, op 26 Augustus rau 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 3 de Leunsche beek met zijtak, op 26 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 4 Waterlaat uit Brugskensche pas, op 26 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 5 Van Breevennen, op 24 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 6 de Oirloache Pas, op 24 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 7 de Brugskensche Beek op 24 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 8 de Zompgraaf met een zijtak, op 24 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 9 de Waterlaat, óp 24 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 10 de Weverslosche beek met zijtakken op 28 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 11 van Giesevennekens op 25 Augustus van' 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 12 Loonscbe Pas, op 25 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 13 Smakter Spurkt, op 25 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 14 de Burggraaf, op 25 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags LEGGER b 1 Lollebeek, op 23 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 2 Oostrumsche Beek, op 27 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 3 Loobeeksche Beek, op 28 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 4 Klein Oirlomet een zijtak, op 23 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags De eigenaars, pachters of gebruikers van de op die waterlossingen gevestigde molens of andere waterkeerende of waterstuwende werken zijn verplicht op de dagen der schouwvoeriDg en gedurende de 3 daaraan voorafgaande dagen, aan het water den geheel vrijen afloop te geven, voor zoover hun door Burgemeester en Wethouders of door den Opzichter van den Provincialen Waterstaat te dien aanzien geen andere bevelen zullen gegeven worden. De eventueel noodige herschouw zal geschieden voor overtredingen, geconstateerd op 23, 24 en 25 Augustus op II September d.a.v en voorde overtredingen geconstateerd op 26, 27 en 28 Augustus op 13 September d.a.v. En zal deze op de gebruikelijke plaats aan het Raadhuis worden aangeplakt en aangekondigd in het Weekblad -Peel en Maas" te Venray. 6 r K«ona.ga in VENRAY, 24 Juli 1920. Aangeplakt op de gebruikelijke plaats aan het Raadhuis te Venray 24 Juli 1920 De Veldwachter, P. DERKS. Burgemeester en Wethouders voornoemd, O. VAN DE LOO De Secretaris, VAN HAAREN. belemmeren eene vrye ademhaling en ver oorzaken daardoor hoofdpijD. Het te vast insnoeren vao 't lichaam door riemeD, banden of gordels schaadt in de iogewanden en kan brenken doen ont staan Aao te bevelen zyn elast eke broekdra gers ook bretels genaamd, men mag ze echter Diet gekrnist over da borat dragen. By kinderen zorge n en er vooral voor, dat riempjes of elastieken om de konsen niet te sterk drukken: het gevolg hiervan is meestal gezwellen en uitslag aan de voeten. De schoen moet zioh richten naar den voet en niet omgekeerd. Schoeisel, dat men naar believen links eo rechts dragen kan, is by de verschil lende afwykende vormen der voeten niet aaD te bevelen. Het beste middel zicb te wachten voor z.g. eksteroogen, zyn goed passende-noch te wyde. noch te enge soboenen. Door 'f 8chuiveo of kaellen der schoenen aan de voeten ontstaat meestal deze lastige kwaal. De hoofJzaak by den schoen is de zool, die zeer iD overeenstemming moet zyn met den voet, men zorge slechts, dat hy eeD paar cM. taDger is. Schoenen met -spitse neutjes" zyn zeer at te keuren. By 't aanmeten van soboenen zette men den voet op een stuk papier, drakke er stevig op en teekene met een potlood deo omtrek van den voet. Dan bekomt men eeD goed model, waarnaar de schoeomaker jzyne leesten kiezen kan, Hebt gy knobbels aan uwe voeten, laat den schoenmakers uwe soboeneo op die plaatsen rwmer maken en gy zult steeds zonder ongemakken gaan. De zool van deD scboeD moet niet te duo zyn. Op de -wreef" dienen de schoenen goed te sluiten; by te booge bakken slaan de voeten licht om; te lage hakken zyn de oorzaak soms van platvoeten. Het bovenleder moet week tyo: men wryve bet van tyd tot tyd met varkens» vet of traan goed in. Voor de werkdagen zyo klompen voor den arbeider eene goedkoope, gezonde en warme voetbekleeding- Gummischoenen, alsook gummifcleeren belemmeren de uitwaseming des licbaams en zyo daarom af te keuren. De ooderklèeren moeten zoo mogelyk van wol zyo. De wol is poreus, d.w.z zy laat luoht en warmte spoedig door. daarby draagt zij door hare saohte wry ving veel-bij tot verwarming der buid en geeft bet opge nomen zweet zoo langzaam af, dat door de verdamping er van geene afkoeling der buid plaats vindt. Het linnen ia zeer zeker ook poreus, daarby zeer duurzaam eo kan gemakkelijk gereinigd worden, doch bezit ook by werk» zaambeden, die veel zweet vergen, na» deelen. Het Honen hemd brengt tengevolge van zyo grooter geleidmgivermogeD Let zweet waren, ze konden bet geheim tocb niet doorgronden. Nauwelijks was van Bureo buiten of by boorde een welbekende stem. Zeg Ed, je loopt me byna omver, zonder me te tien- Wat is er aan de band dat je zoo'n haast hebt Wel ben jy bet, Willem. Ik kan vanavond niet werken. Jy niet werken Dan moet er iets byzonders gebeurd zyn f Dat is er ook, antwoordde de in genieur. Da minister beeft my Heb jy de brug! Ja? Nu, proficiat, boor. Hy bad er geen beteren voor kuonen nemen en bet doet me genoegen, dat se io Den H8&g voor ditmaal niet eens naar de jaren gekeken hebben. Dat is een buiten kansje en ik begrip dat je hoofd nu niet naar werken staat. Waar wou je naar toe gaan Och nergens, ik wou maar eens even oploopen, de denr uit zyu. Dan ga je mee Daar de soos. Laat zien, 't is nog geen acht uur, De Staats courant is er nog niet. en het groote nieuws daar oog niet bekend. Als we vlug doorstappen, kunnen we ze daar nog net mee verassen. Allemachtig, wat zal die Spikers op zjjn nens kijken. Die bad zoo'n mooie kansen, reien ze. Kerel je bent er nou bovenop. Ik moet zeggeD, dat ik bet niet bad I durven bopen, zei de iogenieur. Ik kom Ipaskyken en er zyo er zooveel Met een massa verbeelding, wil je zeggen, die meenen, dat alle vette baantjes en buitenkansjes bun toekomen. Het doet 1 my verbazend veel genoegen, dat de minis- .ter jon beeft uitgepikt, i Van Buren voelde, boe onbillijk hy ge- weest was, toen bij bij zioh zelf gezegd i bad, dat Diemand voidoeoiDg zou voelen over t^jn aanstelling. Zijn trouwe vriend Willem Broekman, al kon hy wat onge geneerd uit deu boek komeu, meende wat by zei, en zoo zouden er nog wel meer zyn. Dit bleek, toen de beide vrienden de sociëteit binnenstapten en Willem met veel veitoon van deftigheid den ingenieur als dsn uitverkorene van den minister van Waterstaat bad voorgesteld. Met luide toejuichingen werd deze mededeeliDg be groet en allen verdrongen zicb, teneinde van Buren hunne hartelijke gelukwemoben aan te bieden. Toen kort daarop de StaatioouraDt ver» sobeen, werden alle banden tegelyk uit gestoken, teinde daarin de bevestiging te iexen van Van Buren's aanstelling. Statig laz Willem de miDisterieele be schikking voor. Waoht eens, zei by, toen hy daarmee klaar was, dat is nog maar de helft. Hier staat ook wie de aannemer van dat werk 18. Dat kan ons niet schelen, riepeo er eeo paar. Is dat soms ook een bekende van ons vroeg een ander. Dat uu wel niet, zei Willem, ik heb den naam wel meer geboord, doob kennen doe ik den man persoonlijk niet. Maar het boort bij my ambt van voorlezen' dat ik myo taak niet ten halve laat steken. Eo nu las hy, dat bet werk gegund was aao den heer A. J. Verstraateu, aannemer te Brenkelen. Ver8traaten. Nooit gehoord. Een bekende naam, De kerel moet maobtig veel geld hebben. Hij beeft een aardige dochter. Deze eo dergelyke uitroepen werden ge» hoord, toen Willem pleohtstatig het blad toevouwde en neerlei. De ingenienr zei niets. Alleen had by bet booren van dien naam een lichte blos tyo wangen gekleurd. De aanwezigen be merkten dit niet, behalve Willem bespeur» de bet» Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1