Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Bij en in de Peel. Schietwedstrijden. Schouw der Waterlossingen. Feest der H. Kindsheid Vergadering Bond van Groote Gezinnen Gemengd Nieuws. Zaterdag 84 Juli 1920 4leVaargang. No 30 ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 95 c. afzonderl. nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. Tel. No. 51 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—6 regels elke regel meer 45 s 71 c. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Venray, brangan bij daze ter kennia van belanghebbenden, dat dit jaar schouw zal worden gevoerd over de volgende waterlosaingen, op achter elk barer vermelde tijdstippen LEGGER A. Schoorsche Beek, op 23 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags Waterlaat de Scheide, op 26 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags de Leunsche beek met zijtak, op 26 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags Waterlaat uit Brugskensche pas, op 26 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags Van Breevennen, op 24 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags de Oirlosche Pas, op 24 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags de Brugskensche Beek op 24 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags de Zompgraaf met een zijtak, op 24 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags de Waterlaat, op 24 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 10 de Weverslosche beek met zijtakken op 28 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 11 van Giesevennekens op 25 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 12 Loonsche Pas, op 25 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 13 Smakter Spurkt, op 25 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 14 de Burggraaf, op 25 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags LEGGER B 1 Lollebeek, op 23 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 2 Oostrumsche Beek, op 27 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 3 Loobeeksche Beek, op 28 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags 4 Klein Oirlomet een zijtak, op 23 Augustus van 7 uur voormiddags tot 7 uur namiddags De eigenaars, pachters of gebruikers van de op die waterlossingen gevestigde molens of andere waterkeerende of waterstuwende werken zijn verplicht op de dagen der schouwvoering en gedurende de 3 daaraan voorafgaande dagen, aan het water den geheel vrijen afloop te geven, voor zoover hun door Burgemeester en Wethouders of door den Opzichter van den Provincialen Waterstaat te dien aanzien geen andere bevelen zullen gegeven worden. De eventueel noodige herechouw zal geschieden voor overtredingen, geconstateerd op 23, 24 en 25 Augustus op 11 September d.a.v en voorde overtredingen geconstateerd op 26, 27 en 28 Augustus op 13 September d.a.v. En zal deze op de gebruikelijke plaats aan het Raadhuis worden aangeplakt en aangekondigd in het Weekblad «Peel en Maas" te Venray. VENRAY, 24 Juli 1920. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Aangepakt op de gebruikelijke plaats O. VAN DE L00 aan het Raadhuis te Venray 24 Juli 1920 De Secretaris, De Veldwachter, P. DERKS. VAN HAAREN. i. Het artikel van den Heer van Beurden in de Zuid van 13 Maart 1.1. heeft mij er op verzoek van enkele kennisaen, toe aangezet een en ander mee te deelen uit de geschiedenis van de Peel. Wij willen op eenvoudige wijze verhalen wat wij als ooggetuige zagen of door geloofwaardige ouden van dagen hoorden vertellen. Op de eerste plaats zuilen we in 't kort zien hoe de Peel er uitzag toen die vlakte daar nog onverdeeld lag als een onoverzienbare beide. Daarna da voornaamste werkzaamheden, die er door de bewoners dier streek werden verricht en ten slotte de ver» deeling tusscben de verschillende ge- meenteu, den aanleg van dijken enz. Wanneer we van uit Helmond voor een kleine halve eeuw een bezoek wilden brengen aan de Peel dan ging de wandeling ongeveer anderhalf uur door een muilen zandweg langs schrale, magere gronden. Men was blij in Bakel eens even te kunneD uitblazen. Battel is een zeer oud dorp. Het is bekend dat er bij de komst van den H. Willibrordus in 721 reeds een kerkje bestond toegewijd aan den H. Petrus en Paulus. Dat een zekere graaf Herelaef er een soori kasteel bewoonde en deze er In 714 een be zoek ontving van Pepijn van Her» stal, gedurende zijn verblijf werd bij door een zware ziekte overvallen. In die tijd mocht hij het genoegen smaken Clemens Willibrord aan zijn vorstelijke sponde te zien. De graaf schonk in 721 zijn goe» deren onder Bakel, Deurne en Vlier- den ean den H. Willibrord. De oude kerk is later door de tegenwoordige vervaDgeD, die met haar mooien en zwarec toren, ongetwijfeld een der schoonste is uit Peelland, den trots van de parochie uitmaakt. Een half uur ten O asten van Bakel ligt het dorp Milheeze aan den uitersten rand van de Peel. Even voor ure het dorp betreden, zijn we het zoogenaamde Hof gepasseerd. De groote kelders en diepe put zeggen ons dat hier vroeger een brouwerij gestaan beeft. De overlevering ver» haalt hoe de Heer van Rixtel in vroeger eeuwen in dit huis zitting hield tot het innen der cijnsen en andere belastingen. Aan de eene zijde was dit huis door een steenen poort aan de ande» re zijde door een boerderij van den weg afgesloten. zame woning bereikte. Niet zelden gelukte het de bewoners dier hut een verdwaalden reiziger op te sporen en van een wissen dood te redden. De groote vlakte had voor de bij» geloovige randbewoners nog iets schrikaanjagends. Op buurta7ondjes en in het hoekje van den haard werd vaak verteld van gloeiende mannen en gloeiende kop» pen die in de Peel gezien waren. Met groote overtuiging en schilder achtige woorden werden die monster achtige wezens uitgebeeld en de ver halen werden door de domme menigte geloofd. Die had een paar van die gloeiigen zien vechteD, die had ze zien dansen een ander wist te vertellen, dat hij er een op z'n paard gehad had, of achter op z'n kar had meegevoerd. Dat bijgeloof is wel veel verminderd maar dood is bet nog niet heelemaal W. S. Wordt vervolgd. te VENRAY. Het dorp zelf biedt weinig merk» waardigs. De kerk.en toren zijn in bet midden der vorige eeuw gebouwd Op dezelfde plek stond weleer een oude kapel, toegewijd aan den H. Antooius abt. Van deze kapel vindt ik o.a. melding gemaakt in het Pel grims Handboekje voor O.L. Vr. in 't Zand te Aarle»Rixtel. in 1614 ge schreven door den Helmondschen priester J. Bueckelius en naderhand opnieuw uitgegeven door den Eerw. Heer A. J. Fritsen. We lezen daar.: «Den 24 junij lèoo heelt Gerard Janssen geboren te Aarle doch woon achtig te Milheeze onder Bakel voor den Pastoor té Aarle en de Kapel» meester verklaard dat hij twee kin» deren, zoontje en dochtertje had, machteloos in voeten en beenen. Meermalen ging de moedor naar Aarle om God door de voorspraak van Maria de genezing barer kinderen te verzoeken doch te vergeefs. Eens dat deze kinderen zoo goed zij konden samen speelden, zeide het meisje tot haar broertje. Moeder gaat altijd naar Aarle maar het helpt niet want zij neemt ons niet mede. Vervolgens zeiden zij tot elkander: Hier staat ook eene Kapel, Iaat ons driemaal rondgaan in den naam van O.L. Vrouw teWIarle en dan onze krukjes wegwerpen. Zij gingen nu driemaal op hunne krukjes de Kapel rond roepende Onze Lieve Zoete Vrouwe Maria helpt ons, opdat wij gaan. Nadat zij zoo roepende driemaal rond de Kapel gegaan waren wierpen zij de krukjes weg en gingen zeer wel.'' De grootste herberg was destijds »de ZwaaD," waar de gulle vroolijke waardin algemeen bekend- als »Moeier Schupop," lange jaren goe» de zaken deed. Enkele schreden buiten de kom van het dorp zag men een handwijzer die zijn arm hield uitgestrekt naar de groote vlakte. Nog een paar leemen hutten, en men had het doel 7an den tocht bereikt. Er behoorde in die dagen heel wat moed toe om deze ongebaande vlakte over te steken. Ieder oogen» blik liep men gevaar in het moeras weg te zinken en een freeselijken verstikkingsdood te vinden. Vooral in de korte dagen en bij mistig weer was het gevaar voor verdwalen zeer groot, de bewoners der Hazenkut hadden daarom ook steeds een lantaarn bij de hand, die terstond aan de putroei werd opge» hangen als het hulpgeroep de een» Evenals vorig jaar houdt ook nu weer op 2 Augustus a.s. het Genootschap der H. Kindsheid zijn feest met een grooten kinderoptocht. Op Kermis-Maandag, werd verleden jaar gezegd: dat zal niet veel geven. En 't gaf heel veel. Ruim 700 gulden konden aan het hoofdbestuur van het Genootschap worden afgdragen, tegenover 280 gulden in 1918. Venray heeft toen schitterend getoond, ook de arme heidensche kindertjes» waar voor ons Genootschap zorgt, te willen doen deelen in zijne kermisvreugde. En of 't dit jaar ook zoo goed zal gaan Natuurlijk, want Venray wil altijd vooruit, dus ook in het geven moeten wij berg op. Merselo offerde verleden week ruim 200 gulden voor de H. Kindsheid, denkt aan de-700 gulden van verdeden jaar, we moe ten weer hooger. Stuurt de zustertjes en Chineesjes met hun missiebusjes niet voorbij, alles is welkom, centen, dubbeltjes, kwartjes, maar vooral guldens. De volgende week geeft Peel en Maas het volledig program van den optocht. J. DINCKELS, Kapelaan. Zondag 18 Juli De Voorzitter opent de vergadering met Hij zegt dat hem meermalen gevraagd waarom er eena niet een A'gemeene vergadering gehouden werd on nu aan dat veriaogen is voldaan, moet hij tot zijn spijt de uterst slechte opkomst eoosta» teeren. De bestuursleden, de heeren Lemmens en Willems zijn door wettelijke reden verhinderd. Vele leden schenen Ie denken dat na Provincie, gemeente, zelfs bet Rijk met onze belangen rekening gaan houden men de zaak .wel kan laten voortsoezen. Dit is echter niet zoo. veel is er reeds verkregen, maar wij moeten nog meer verkrijgen. Doch bet is niet voldoende te werkeo aan de stoffelijke belangen, wij mogen ook de zedelijke verheffing niet vergeten eD moeten ons uiterst best doen om te zorgen dat de hemeltergende, bier niet nader te omBcbryven praktyken in Venray geen iogang vinden. Hij spoort daarom allen Ban tot bet trouw lezen van »de Familie bode" en tot het bijwonen der vergaderingen die naar by hoopt in bet vervolg beter zullen wor den bezocht. Hij deelt mede dat is ingekomen een schryven der afdeeling Helmond, waarin te kennen wordt gegeven dat de leiding van den Bood berust in banden van per sonen, die zyne belangen niet voldoende behartigen en net daarom gewensobt is. personen in het Hoofd Bestuur te kiezen, die de belangen vas den Bond met alle kraobten voorstaan. Wordt besloten bier aan adhezie te betoigen. Verder werd mede gedeeld dat de Ver» gadering van den Qpotralen Raad dit jaar te Amsterdam zal plaats bebben op 23»24 en 25 Juli. De Heer H. Jacobs zal deze vergadering als afgevaardigde by wonen en indien er laden zijn, die ook aan deze vergadering willen deelnemen, kannen zy zich aaomel- den by den Secretaris. Van reotor van Liempt was een schrijven ingekomen dat by tot zyn spyt verhinderd waa in Juli of Angnstns eene spreekbeert te vervallen, voor eene latere gelegenheid houdt bij .zich echter aanbevolen. Hierna werden de notnlen der vorige vergadering voorgelezen en onder dankbe» tdigrng goedgekeurd. Uit het jaarverslag bleek dat de ver» eeniging op 1 Jan. 1919 120 lede» telde. Volgens art. 23 van bet Hnisb. regie» ment werden nitkeermgen gedaan tot een bedrag van f 124 In het dorp ondervond de vereeniging alle medewerking, op de gebaohten minder zelfs tegenwerking. De Heer Jan Varmenlen vraagt waar die tegenwerking bestond Op verzoek van den Z. E Heer Pastoor werd het vervolg der vergadering bei scbouwd als zijnde geheime vergadering zoodat verslag daarvan achterwege blijft. Alleen cy mede gedeeld dat er rnim anderhalf nar op geanimeerde wijze ver» schillende ponten besproken werden, wam of denkbeeldige grieven werden ten berde gebracht. De ware grieven zullen worden onder» zocht, de deokbeeldige of onjuiste werden door den Voorzitter weerlegd. Aan bet einde der vergadering drukte de Z E. Heer Pastoor zyne voldoeniog uit over het verloop der gebonden besprekin» gen en bij maant de Voorzitter aan, trots de sleohtste opkomst toob maar alle drie maanden te vergaderen. De Voorzitter meent dat het succes der besprekingen in hoofdzaak aan de tegen» woordigbeid van den Z E. Heer Pastoor moet worden toegeschreven. Hy bedankt deze en verder alle aanwezigen voor hunne opkomst en brengt verder den Seoretaris bolde voor zijn keurig jaarverslag. Nadat de beeren J. Vermeulen, Lenssen en Bexkeos waren aangewezen om de rekening van den penningmeester te con- troleeren werd de vergadering te ruim half 8 ges'oten. Uitslag van den Kringwedetrijd gehouden te Venray op 20 Juni. KORPSPRIJZEN voor Burgerwachten tr. p. Klasse A 1e prijs Venray met 59 362 2e prijs Maashees met 63 295 3e prijs Meerlo met 45 295 Klasse B 1e prijs Overloon met 61 406 2e prijs Venray met 45 252 3e prijs Maashees met 52 250 4e prijs Meerlo met 30 176 Klasse C Ie prijs Overloon met 54 312 2e prijs Maashees met 46 262 PERSONEELE PRIJZEN: Ie prijs G Versleijen, Maashees 15 113 2e H. van Aarssen, Oostrum 15 110 3e J. B. Hontelez, Overloon 14 108 4e W. Janssen, Venray 14 93 5e H. Pouwels, Meerlo 11 89 6e J. v Dommelen Maashees 13 87 7e P. Cruijsen, Overloon 11 84 4 8e P J Willems, 11 84 3 9e A. Janssen, Maashees 14 82 10 M. Bussers. 14 80 11 J. Bonants, 15 77 12 J. Voestermans, Meerlo 12 76 13 J. Drabbels, Overloon 12 73 14 G. H. Jacobs - 11 72 15 G. Jacobs 13 71 16 H. Janssen 12 71 17 H. Martens, Venray 10 70 18 G. Boekholt, Maashees 14 69 19 H. Geurts, Meerlo 10 67 4 20 A. Litjens, Castenray 10 67 1 KORPSPRIJZEN voor Vliegende Vendels: tr. p. Klasse A 1e prijs Venray met 67 4I0 Klasse B 1e prijs Venray met 46 269 klasse C 1e prijs Overloon met 40 197 PERSONEELE PRIJZEN Ie P. J. Rongen, Oirlo 15 103 2e H. van Aarssen, Oostrum 13 96 3e P. Derks, Venray 14 86 4e W. Janssen, Venray 12 79 5e H. Peeters, Oostrum 13 74 6e H. Reijntj es, Leunen 11 73 7e R. Lemmens, Oostrum 13 68 8e J. H. Janssen, Overloon 9 50 WEDSTRIJD met MARGAPATRONEN KORPSPRUZEN: 1e groep I Sambeek met 437 punten 2e groep I Vierlingsbeek met 391 p. 3e groep II met 389 p 4e groep II Sambeek met 373 p 5e groep I Bergen met 368 p 6e groep I Boxmeer met 264 p groep I Wellerlooi met 201 p PERSONEELE PRIJZEN 1e G. Filips, Sambeek 100 p 2e J. van Dijck, Bergen 97 p 3e A. Achten, Vierlingsbeek 95 p 4e L. Deenen, Sambeek 94 p 5e H. Huijbers, 90 p 6e J. de Wit, Vierlingsbeek 80 p 7e J. Laarakkers, Sambeek 86 p 8e A. Roeffen, Vierlingsbeek 85 p 9e Ant. Janssen, Bergen 84 p 10e A. Janssen, Sambeek 83 p 11e W. v Rooij. Vierlingsbeek 80 p 12e M. Rutten, Sambeek 79 p UITSLAG van den SCHIETWEDSTRIJD BURGERWACHT VENRAY. tr. p. 1e W. Gellings, Heide 15 114 2e A. Gomman9, Oirlo 15 101 3e H. van Aarssen, Oostrum 15 96 4e W. Janssen, Venray 15 93 5e H. Peeters, Oostrum 15 53 6e M. v.d. Bekerom, Oostr. 14 94 7e J. Claassens, Venray 14 91 8e R. Lemmens, Oostrum 13 104 9e G. Wismans, Heide 13 91 10e A. Litjens, Castenray 13 88 11e Jac. Janssen, Oostrum 13 81 3 12e P. Philipsen, Castenray 13 81 2 13e H. Reijntjes, Leunen 13 81 14e S. Lemmens, Merselo 12 88 15e J. Coenen, Leunen 12 85 16e P. Derks, Oostrum 12 84 17e G. Poels, Leunen 12 81 4 18e G. Lucassen, Leunen 12 81 3 19e G. Friessen, Castenray 12 80 20e Th. van Arsen, Oostrum 12 71 21e A. Pijpers, Leunen 12 61 22e P J. v Meijel, Merselo 12 52 23e H. Hendriks, Castenray 11 72 24e J%v Rhee „10 86 25e H. Martens, Merselo 10 79 26e P. vd. Boomen, Leunen 10 69 27e P. Derks, Venray 10 67 28e V. Pyls, 10 62 29e M. Classens, Oirlo 10 61 30e W. Loonen, Oostrum 10 57 3le P. J. Rongen, Oirlo -10 54 4 32e J. H. Nelissen 10 54 3 33e P. Rongen, Oirlo 10 53 34e J. van Cuijk, Castenray 10 46 35e J. Philipsen, 10 45 36e J. Janssen, Heide 10 40 VLIEGEND VENDEL: 1e P. J. Rongen, Oirlo 15 113 2e P. Derks, Venray 15 99 3e R. Lemmens, Oostrum 15 92 4e H. Peeters, 14 96 5e W. Janssen, Venray 14 95 6e H. Litjens, 14 81 7e V. Pyls, 14 50 8e H. van Aarssen Oostrum 13 86 9e Jac. Fleurkens 13 82 10e Th. Friesen, Castenray 13 56 11e P.J. vd. Boom, Leunen 12 82 12e A. v Aarssen, Oostrum 12 53 13e A. Litjens, Castenray 11 76 14e W. Achten, Oirlo 11 72 15e J. Verheijen, Oostrum 11 70 16e M. Linders, 11 55 17e J. van Rhee, Castenray 10 67 18e A. de Ponti, Oirlo 10 64 19e J. Wolters, 10 53 Ter navolging:. De Commandant der Burgerwacht ont" ving vorige week van een onzer mees4 geachte ingezetenen een bedrag van f 50 tot steun der Burgerwacht Uil aller naam hartelijk dank aan den milden gever. De Secretaris, De Commandant, R. WILLEMS. V. PYLS. Door den bliksem gedood. Tydene oen vry hevig onweder. dat zich Zaterdagmiddag boven deze strekon ont lastte. wsrd de 76-jarige S. te Ottersum bliksem getroffen met 't gevolg, dat hij onmiddellijk dood bleef. Tydens eeD zwaar onweer in de omgevirg van Alkmaar, werd in Zuid» ScbarmoDde zekere J. de B., die bezig was met een schuitje gras te scheren, door den bliksem gedood. Zaterdagavond werd de 22 jarige ooge» bnwde landbouwer D. te Lnyksgestei (N. Br.) door den bliksem getroffen en op slag gedood. Te Wel, waar het onweer van Zaterdag nacht met een zwaren hagelslag gepaard giDg, sloeg de bliksem in ds boerderij van P. J. C., die geheel afbrandde. Brand In oen krankzinnigengesticht. Maandagmiddag brak brand uit in een paviljoen van het krankzinnigengesticht St. Bavo" te Noordwykerhout. Het paviljoen werd aacstcods geheel ontruimd Door bet optreden der plaatselyke brand» weer en blnsscbing met een spnit op de waterleiding van bet gesticht kon de helft van bet paviljoen nog worden gered. Ver zekering dekt de schade. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Duurtebestrljdlng. Men scbryft aan de Gelderl. uit Venlo: De R. K. Bond van Groote Gezinnen weDdde sioh per telegram tot den minister van Landbouw, er op wyzeode, dat de prys der boter te Venlo onrustbarend stijgt sn reeds f 3 60 per k g. bedraagt. Suiker was daar de laatste dagen niet meer te ver krijgen. Eo ondertusschen wordt er lustig op los uitgevoerd Een waarschuwend voorbeeld. De kantonrechter by Nymegen beeft by de laatste uitspraak niet minder dan negen automobilisten wegens bet bard ryden ver» oordeeld tot beebtenis van 2—4 dagen zonder geldboete. Het lykt op den rech ten rijksweg (uisoben Arnhem en Nymegen via Eist lome wel op een doodenrit. Van daar het strenge opstreden. Het is te hopen dat het navolging vindt. Prins Joachim van Pruisen. De jongste soon van ex-keiier Wilhelm

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1