Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Openbare Vergadering Gemeenteraad te Venray, Zaterdag 17 Juli 1920 41e Jaargang. No 29 PEEL EN MAAS ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 65 c. Iranco per post 75 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 95 c. afzonderl. nummers 5 c. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. Tel. No. 51 PRIJS DER ADVERTENTIEN i van 1—6 regels 45 c elke regel meer 71 c. van deo op Dinsdag 13 Juli namiddags balf 5 De Voorzitter opent de vergadering sast gebed en deelt mede, dat van den heer Winters telegrafisch bericht van verhin dering is ingekomen. 1 Notulen. De Secretaris leest de notnlen der beide vergaderingen vooi, die ongewijzigd wor den goedgekenrd. In verband met de voorlezing der Dotnlen vraagt de heer Stoot boe het staat met de vergadering over het boekje -Om de Peet" waarvan in de laatste vergadering grspro» ken is. De Voorzitter zegt dat bet wel go<*d is te wachten tot na de zomervergadering van deStateo van Noordbrabant. waarde Peel» kwestie denkelijk ter tafel zal komen. We zullen dan mogelijk iets Daders vernemen. De heer Stoot vindt dat goed, bjj heeft er geen haast bij- Hierna werd overgegaan tot behandeling der ageoda. 2 Kasopname Gemeente-Ontvan» ger. Bakens procesverbaal van kasopname was op 30 Juni by den Gemeente Ont vanger in kas een bedrag van f 3252 52 Voor kennisgeving aangenomen. 3 Opmaken candidatenlijst ter voorziening in de vacature college van Zetters. Io het College van Zetters waren aftre dend de beeren J. H Poels en A. H. Martens. De Voorzitter stelt voor naast de beide aftredende heereu nog candidaat te stellen de heeren J. V Fonck en H. Th Ouden» hoveo. Werd goedgekeurd. 4 Af en overschrijving der ge» meentebegrooting 1919. De Voorzitter leest post voor post voor. De beer Stoot vraagt of de f 2200 voor onderhoud van wegen ook betrekking heb* ben op de wegen van bet plan Boogaerts De Voorzitter antwoordt, dat deze feite lijk buiten bet plan vallen, maar dat er toch rekening mede is gehouden. De beer Stoot vraagt zulks in verband met de terugbetaling der kosten eo vraagt of de f 10.000 voor den afkoop van de Loobeekermolen ook lerug wtfrden betaald De Voorzitter geeft een overzicht van de kostenberekening, doch kan niets met zekerheid zeggen. De heer Stoot viüdt het zoo vreemd dat de Loobeeksche beek niet io bet plan is opgenomen, wel de Oostrumsche en de Vierliog8beekscbe. De Voorzitter zegt, dat deze wel degelyk in bet plan is opgenomen. Staat za niet in bet boekje, dan ii zulks eene vergissing De af- en overschrijving wordt goed gekeurd. 5 Aanvrage ontslag Mej. J. A. v. Bonsel als onderwijzeres O. L S te Venray dorp. Wyl de amb'swiningen waar het hier;aan omgaat jarenlang door dezelfde titularissec De Voorzitter antwoordt, dat ze slechts bewoond zijo en deze jarenlang bunoeper jaar 14 dagen vry zijn, onverschillig dieosten aan de gemeente hebbea bewezen of die 14 dagen al dan niet aan elkander kunnen B en W zich met het voorstel der aansluiten. commissie bestaande uit Odenhoveo, Stap j De Voorzitter leest de verordeniug op pers en Nelissen. waaraan was toegevoegd bet heffen van staangeld voor. de gemeente opzichter vereenigen. Deze wordt goedgekeurd. Volgens dit voorstel is de huurwaarde 14 Voorstel tot deelneming in de 6 I j Ann oprichting eener centrale ammoniak- Huis Hoofd der School dorp (400 r i ijl. i j f Leunen en Oirlo f,abnek door het Demen van 1 aandeel d8Djog maar bet gaat niet aao om zoo Voor de vaststelling der verordening zijn alle bezwaren tot in de kleinste byzon- derheden met bet Bestuur Middenstand be sproken. doch bet Bestuur weerlegde al die bezwaren. Hoe vaak of by aangesproken of opge< beid is met de vraag, wanneer of de win kelslnitiog nu kwam weet by niet, en nu ze er eenmaal is, zouden we maar direot klaar moeten staan om te veranderen. Oaze verordemog is geen idiale veror Huis Hoofd der School Leunen en Oirlo iaDri8Kaoor net nemen van i aanaeet ,jenj0g maar het gaat niet aao om zot elk f 275 u f 190 en f4500 6 pet; obligatiën. maar -mir nich's, dir nichts" verandering Huis Hoofd der School Oostranaf225 De Voorzitter deelt mede, dat vroeger «i«obeo Wegens planuen tot bouw eener nieuwe de groote gasfabrieken buone eigene, am-! er i0ts veranderd moet worden dan woning te Merselo wenschfc de commissie mouiakfabriek hadden, terwyl de kleine 18 b®* d® bepaling ten gunste der banket de huurwaarde van het ouJe huis aldaar bao water leverden aan de «enige fabriek bakkers, aao deo Raad over te laten. die hier te lande bestond, aan de Firma De Raad bepaalde deze op f 125 v d. Eist en Co te Weesperoarspel. De De Heer Nelissen weusebte a.'s lid der com- prijs werd bepaald Daar de beurste m:ssie te doen opmerken, daf zyne ziens- Londen. wyze niet in alle opzichteD met die der j Qedureode den oorlog liep de prjjsDO overige commissieleden strookte en by de teering eohter spaak en kwam men alsdan bet denkbeeld tot bet oprichten eener Van Mej J- A. H. van Bonsel is ver. zoek om eervol ontslag als onderwijzeres O, L. S. dorp ingekomeo, iogaande 1 September 1920. De Voorzitter zegt dat hiertegen geeD bezwaar bestaat. Wotdt met algemeene stemmen verleend 6 Benoeming 4e ambtenaar Bur gerlijke stand. Io verband met bet bereiken van den wettelyken leeftijd stelt de Voorzitter voor den heer v.d. Boom. ambtenaar ter Secre tarie te benoemen tot 4e ambtenaar v.d. Burgerlijken stand. Wordt goedgekeurd. 7 Vaststelling 2e suppletoir cohier Hoofdelijken omslag. Het 2s suppletoir cohier Hoofdelyken omslag werd in geheime zitting behandeld 8 Vaststelling der huurwaarde woningen Hoofden van Scholen. De Voorzitter deelt mede dat tot dus verre de huurwaarde van de woningen der hoofden van scholen werd bepaald op 10 pot. van het inkomeD, volgens de nieuwe sohoolwet hebben de Hoofden tbaDS de keuze tuischen 10 pet. of ambtelijke vast stelling. By ambtelijke vaststelling zou de waar de tbsni zeker 15 pet. bedragen eo in het; 50 cent per dag uiterste geval heeft de raad nog de bevoegd- De beer Stoot huurwaarde nog iets lager zoo willen stel len hy wijst op de schatting door de ryks- ambtenaren. De Voorzitter zegt dat de schatting door de rijksambtenaren steeds beneden de werkelijke huurwaarde blijft. De door de commissie bepaalde huur waarde werd goedgekeurd. 9 Aanbieding rekening Burgerl; Armbestuur 1919 en aanbieding be- grootiDg 1921. Tot leden der oommissie belast met het Dazien der rekeüiDg van bet Burgerlijk Armbestuur werden benoemd de heeren Dr. Jaoeseo Stappers eD Nelissen. 10 Benoeming Lid Burgerlijk Armbestuur, aftredend lid de heer Jos Ariaens. De Voorzitter stelt voor de heer Jos Ariaens, aftredend lid, bij acclamatie te herkiezen. Werd goedgekeurd. 11 Schrijven Ged. Staten betref fende de verordening op bet verkeer xn6lorüri-ütr YïjY»4«rdirï Van Gad.' Staten was bericht iDgekomeo dat de kwestie der verordening op de toe lating van motorvoertuigen bare volle aandacht had. In verband daarmede s'elt de Voorzitter or. de wijziging, die iD de Venrsysehe verordening moest worden aangebracht, aan te honden totdat de provinciale ver ordening is vastgesteld, dan kan alles op dezelfde wyze voor de gemeentewegen worden geregeld zooals voor de provinciale is vastgesteld i. Wordt goedgekeurd. 12 Voorstel tot het maken eener verordening over de aanwijzing van standplaatsen met wooowagens. De Voorzitter deelt mede. dat ingevolge de nieuwe wet op de woonwagens elke gemeente verplicht is eene p'aats aan te wijzen, waar de wagens kanoën verblijven Hij zoa er voor zijn, die plaats niet al te ver van bet dorp en voor de politie gemak kelijk bereikbaar te doen zijn. Mitsdien stellen B. en W. voor de Qver Iooo8che weg. bij de beek, ter plaatse genaamd de Nieuwmolen. De heer Odenboven vindt dit een treurige plaats. By heeft er een uitgezocht, die honderdmaal beter is en by stelt voor de BoschbuizerbergeD. De Voorzitter had ook al aan die plaats gedacht, maar acht deze toch minder ge schikt. Ze moet ook voor de wagens be reikbaar zijn. Is ze dat Diet, dan gaat de rechterlijke macht by overtreding niet tot vervolging over, De heer Odenhoven vindt de gekozen plaats wel wat klein De Voorzitter zegt, dat er gemakkelijk een 25tal kunnen staan en bij van zoo'o aantal verschoond weoscht te blijven. De beer Odenhoven vraagt als die plaats Diet bevalt, de Raad dan later eene andere kan aanwijzen. De Voorzitter zegt van ja, waarop de Raad zijne goedkeuring er aan hecht. De beer Geurts hoopt in Castenray nim mer eene standplaats voor wagens te kry gen, gezien den overlast, die men reeds vao de Horster wagens heeft, 13 Idem op bet heffen van gelden bij bet hebben eener standplaats met een woonwagen De Voorzitter deelt mede. dat ingevolge de nieuwe woonwageowet by een langer verblyf dan 14 dagen per kalenderjaar de gemeeDte bet recht heeft standgeld te °P eigene ammooiakfabriek Byna alle kiefne en verschillende groote gasfabrieken zijn tot de combinatie toegetreden en is dan de fabriek van v.d. Eist en Co. overge nomen. Volgens berekening van den Directeur der gasfabriek alhier, kan onze fabriek jaarlijks voor een f 1000 ammoniak leveren Hij stelt mitsdien voor eeo aandeel te nemen van f 100 en voor f 4500 6 pet obligatiën. De beer Stoot vreest, dat Ged S'aten bier op tegen zullen syu. De Voorzitter zegt dat by denkt van niet. De heer Stoot is er absoluut op tegen geld te steken in particaliere ondernemin gen. De Voorzitter ook, maar bet betreft hier een bijzonder geval, de fabriek heeft bet monopolie De heer Stoot vraagt of die fabriek een gemeentelijk bedryf of eeo oaam'ooze vennootschap is. De Voorzitter antwoordt een oaamlooze ondergrond. Hy wijst er op, dat er tocb 6 pCt. gegarandeerd wordt. De beer Stootja, zoolang er geen concurrentie nit bet buitenland komt. De Voorzitter weet bij niet aansluiten geen raad met het ammoniakwater. Dr. JansseD wyst op de booge trans portkosten. De Voorzitter zegt dat zulks wel waar is, maar in bet ongunstigste oorlogsjaar hebben we nog f 500 gemaakt, nu kunnen we rekenen op f 1000 De heer Stoot vraagt of bet verplichtend is voor f 4500 obligatiën te nemen Nadat de Voorzitter zulks bevestigd had nam de Raad z. b. s de toetreding aan 15 Rekwest M. Classens en c.s. iozake wegverbetering. VaD M. Classens c s te Oirlo wss een rekwest ingekomen om verbetering der wegeo in bet Boddebroek, Zandhoek bdz De Voorzitter leest dit rekwest voor en wijst er op, dat er reeds veel in de goede richting is gedaan. Behalve de band- bd spaDdieosteo is Dog een bedrag van f 171 als werkloon betaald. De beer Nelissen vraagt of de bordjes bij de verschillende fietspaden niet kunneo worden aangebracht, of dat zulks door -Volksbelang" moet geschieden, De Voorzitter zegt. dat by hierover reeds met deD beer Sala eene bespreking beeft gehad. Bij zal er met den gemeenteopz'ch over spreken en zorgen dat er werk van gemaakt wordt. 16 Rekwest P. van Opbergen over de opheffing der verordening op de winkelsluiting voor de sigaren winkeliers. Van de sigarenwinkeliers was een re kwest ingekomen, houdende het verzoek, om, gezien de steeds toenemende concur rentie, die ban door de caféhouders wordt aDDgedaao, door het openlijk verkoopen en uitstallen van sigaren en sigaretten, voor ban bedryf de winkelsluiting op te beffen. De Voorzitter leest dit rekwest voor en vervolgt alsdan Van sommige zijden is B. en W, en den Raad een verwijt ge maakt over de aanneming dezer verorde ning. Maar het is niet dan na rijp beraad Wy hebben weinig vast, meer los en nog meer uiterst los personeel, vooral dit personeel moet zien zoodra mogelyk in zijo oude vak terug te komen. Nu vraagt men afschaffing van acooord- werk, maar B en W hebben, accoordwerk toegepast ea zullen dit ook in de toekomst blyven doen. Indien iemand bem kan bewyten blyveDd nadeel ondervonden të nebben betrelfende zijne gezondheid door accoordwerk dan zal bij zijne maatregelen nemen. Ook wyst de voorzitter op de gunstige voorwaarden in de overeenkomst met bet Staatsboschbeheor, waardoor het mogelyk is dat de losse werklieden hun akkertje zelf bebouwen of in oogst of anderen druk ken tijd by de boeren een Dooger dag geld kunnen verdienen. Indien we de werkzaamheden in de Peel" met wagentjes en veldspoor ter hand namen, zon dit beduidend beter koop zyn dan met handwerk, maar wij hebben dit niet gedaaD om de menschen meer en laDger werk te kuDnen verschaffen. Er zijo er bij die door leeftijd als ander- zins niet bet volle loon kunnen verdienen en dit moet voor heo een prikkel zyn om zoo spoedig mogelyk hun oude vak op te zoeken. Hy is Diet tegen eeD behoorlijk !ood, maar en, hy bedoelt bier Venray niet mede, daar waar werkschuwheid eo lijn» trekkery aan de de orde van den dag zyn, gaat er niets boveo accoordwerk. De beer Odenboven vraagt of de Voor zitter i 18 een behoorlyk loon durft noemen, In de vorige vergadering is er gezegd dat er verschillende personen f24 tot f 28 toe verdienden, maar dit is onwaar Slechts by uitsondering is dit bet geval. Verschillende personen hebben hem ver klaard niet meer dan f 18 te verdienen. Bovendien is er iD het afgeloopen jaar 45 dagen met gewerkt. Ook zou de beer Odenboven wel eens gaarne willen weteD, waarom in Duitscb- land het stnkwerk werd afgeschaft. Hij is er voor, dat ook de onbekwaamste vol doende loon geniet. 2 firzUtér wtt döq, beer Odenboven s, hoeveel dagen ze dao ten eigsn bate of ten bate van derden hebben kunnen werken Wat het stnkwerk in Dnitscbland betreft, dit is aanvankelyk door de republiek afge schaft, maar weldra werd het stukwerk door de socialistische regeering weer inge voerd, omdat het gruwelijk was zooals er ten nadeele van den staat gestolen werd. Ook de onbekwaamste moet een voldoende Iood hebben, zegt de beer Odenboven, maar daarmede zijn B. eo W. niet verant woord, zjj mogen geen spoit drijven op de ruggen der belastingbetalers. De beer Odenboven vindt bet diep treurig dat de Voorzitter daarmede steeds aankomt als bet betreft de positieverbetering van den werkman, als bet de beereD ambtena- n betreft, wordt daar niet van gerept. De Voorzitter zegt, dat de beer Oden hoveo dan slecht geluisterd beeft, bij maant steeds tot zuinigheid aao. De heer Stoot atdftt voor de betaliog- staten der werklieden over te leggen, dan kan de Raad zien wie gelyk heeft. De Voorzitter zegt zalks voor eeDe vol gende vergadering toe. Hij wijst er verder op, dat ook de groDdloonen io den loop van dit jaar verhoogd zyn van f 2 50 tot f3." De heer Odenboven: Maar dmft uflS een loon noemen voor een werkman met- Tof 8 kindereD. De Voorzitter Als se bij ods niet ge noeg verdienen Daar bun sin, laat ze dan ander werk zoeken. De beer OdeDboveu zou dan minder menschen te werk stelleD, maar met volle loon. De Voorzitter Ea de andere dan De beer Oudenhoven: Er is werk genoeg voor allen io de Peel. De Voorzitter Het is beel gemakkelijk werk te verschaffen, maar er moet Zater dag# uitbetaald worden en als de toege stane gelden op zyn, wat dan Hij stelt voor, dat de Raad zich uit» spreke voor of tegen accoord werk. Alle stemden voor accoord werk, behal ve de beer Odeoboven. die uitdrukkelyfc wensebte te zien vastgesteld dat by er tegen was en herhaalde en nog eene herhaalde oonfe-1 U*6™1®Bpersoneei »öl. rs ren tie's met den Middenstand, dat deze inzake het I°°n der werklieden. verordening er gekomen is. De Voorzitter leest 't rekwest van den bond u». Opbeffiog van een gedeelte bateekent van overheidspersoneel St. Paulus voor. heffen. Hij etelt voor dit te bepalen op opheffing der geheele verordening. Hy ziet Id dit rekwest werdeo verschillende I uu niet in waarom de verordening gewij- looneiscben gesteld benevens de afschaffing vraagtboe dit moet zigd zou moeteD worden, temeer daar betJ van alle acooord en stnkwerk gevraagd. Spieker heeft indertijd nog gevraagd of hier niemaod aanstoot aan zoo Demen, Hem werd toen gezegd o jé neen maar nu scbynt bet tocb anders, zijn we de sigarenwinkeliers ter wille, dan krijgen we morgen weer andere. En wie is nu eigenlyk sigarenwinkelier Iedereen begint dan met den verkoop van sigaren als.^by zijn winkel graag open hondt. De heer Stoot vraagt wat of d« aan leiding voor de Middenstand was om Zon dagslniting te verzoeken. Was bet van obristelyk standpunt dan vindt bij bet trenrig dat de wiDkels moeteD sluipen, terwijl da herbergen oDder de morgendiensten deD beelen tijd geopend zyn. Was het ter wille van de rust der be dienden, dan wijst by er op, dat des ZoDdags de klanten veelal geholpen wor den door moeder of dochter, die het een verzet vinden eens naar den winkel te kanoën gaan. Algemeen boort men deD Middenstand mopperen dat de Noord-Brabanders nu naar Boxmeer gaan. Wethouder Janssen zegt dat het grootste gedeelte der Middenstanders tegen de ver ordening is. ze hebben er veel schade door. De Voorzitter merkt op dat die bezwaren desiyds grondig besproken zyn, bet is alleen door den ontzettend zwaren drang, die er De beer Stoot vraagt of de verordening wel rechtskracht heeft in verband met de nieuwe Zondagswet. In Heerlen heeft men daarover een pro» oes uitgelokt. De Voorzitter moet den beer Stoot op» merkenr, dat de nieuwe ZoDdagewet er nog niet is eo wat de onde betreft er bestaat een vonnis, dat de gemeeDteo io bet gelijk stelt. De beer OJenhoven zou het sluitingsuur bepalen van 3 op 5 uur of anders de beele wet opdoeken. De Voorzitter zegt d«t bet instelleo dezer verordening geeD plotseling genomen be sluit is Ruim 2 jaar lang beeft bij er aan mede gewerkt om baar tot staDd te brengen. Eo nu zou door eeo rekwestje vao enkele beeren alles weer te niet gedaan worden, Dan zou het den schijn hebben, alsof al die besprekingen niet serieus ger w&reo en men eeo loopje met den Raad wilde nemen. Laat de Middenstand op zijn allerminste een vol jaar de uitwerking gadeslaan, dat het Bes'uur dan controleere of eo zoo ja welke gebreken er aao kleven, dan knnneD we verder zien, maar na niet overijld te werk gaan eerst opbouwen en dan zoo gauw mogelyk afbreken. De beer Stnot zon de sigarenwinkeliers met eenige aren ter wille zijn. De Voorzitter beeft hiertegen overwegend bezwaar omdat bem dan de tweede week reeds het verwyt van oneerlijkheid zou treffeo. Ieder ging dan sigaren verkoopen. Maar voor kermis en festiviteiten sal by alle mogelyke faciliteiten toestaan. De beer Nelissen zegt dat er door de Middeostaod eene commissie van onderzoek is benoemd. De Voorzitter zegt dat er met weder zydscben goeden wil wel wat te bereiken valt, maar eerst dient men de werking een vol jaar af te wachten en dan Dog moet zulks uitgaaD van de groote Middenstands- vergadering op wiens herbaalde aandrang dé verordening tot stand kwam. Hy stelt voor afwijzend te beschikken Wordt zooder hoofdelyks stemming aan» 18 Behandeling ieclames hand- genomen. en spandiensten. 17 Rekwest R. K. Bond van) De Voorzitter leest de reclame van v.d, St. Paulus" Sterren betreffende zyn aanslag Hand en Spardiensten voor en zegt dat dit io ver band nsèt de te Oirlo aan de wegeo uitge voerde werken, bet volgende jaar geregeld zal worden. Wordt goedgevonden. 19 Rekwest Ned. beid te zeggen, er zijn geen ambtswoningen worden opgevat. Als ze er by v. 13 dagen niet de Middenstand, doch sleohs eene De Voorzitter wyst er op dat de gemeen- foond aangaande de bessbikbaar, wy verhuren u eenvoudig een gestaan hebben en ze gaaD dao een dag kleine groep van pereonep betreft, die be- te Venray in eene eigenaardige positie Snaren vaD politie, huis van de gemeente. elders. begiDt het dan weer van voren af weert nu schade te ondervinden.® verkeert. r R.K. Politie- salarissen der

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1