Dienstregeling 1 Juli 1920. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. «n,-®*,* 45c De paardendieven Adverteert in dit blad Vergadering Groene Kruis FBTJILLETO N Gemengd Nieuws. Zaterdag 3 Juli 1920 41e Jaargang. No 27 abonnementsprijs PER KWARTAAL voor VENRAY 60 c. franco per post 70 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 90 c. afzonderl. nummers 5 c. PEEL EN MAAS 0 - elke regel meer 7* c. Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. Tel. No. 51 PRIJS DER ADVERTENTIEN Inlevering Militaire goederen De Burgemeester van Venray breogt ter kennis van de Landweerplicb- tigen der lichtingen 1916b en 1916c. die ingeschreven staan in de verlofgangers- registers dezer gemeente, dat zij de io hun bezit zijnde m litoire goederen enz. moeten inleveren op Donderdag 8 Juli 1920 des voormiddags 9 uur. Voor verdere inlichtingen zie men de publicatie aangeplakt ten Raadbuize, of weude men zich ter secretarie. Venray 24 Jani 1920 De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. BraDdstotfenconunissie brengt ter algemeene kennis, dat de in» woners van OlrloCastenray, O^s mm en Merselo bnnne kolenkaarten voor het winterseizoen (de groote kaar'j kunnen afhalen by de respectieve secretarissen van den Boerenbond, de heer.en Noliesen, Camps en Ewalds Zoudag 4 Juli a s. na de Hoogmis. Zondag 21 Juni De Voorzitter opent de vergadering met d«D christelijken gpoet en corstateert tot zyn spijt het geringe bezoek, doch schrijft dit toe aan de feestelijkheden te Horst en Merselo. Hij verzoekt den Secretaris )r. Strnbeo) de notulen der vorige vergadering voor te lezen welke werden goedgekeurd. Daarna werd door den Secretaris ver- slag uitgebracht over het jaar 1919. De ontvangen cortributio bedropg f 683 50 Er werden 3 bestunrs eo 2 algemeene vergaderingen gehouden. Spreker wijst er op dat vooral de be» handeling der tuberculose lijders veel kos ten mede bracht. Er werden 1246 .huisbezoeken bij tuberculose lyders gebracht aan 32 patien ten verdeeld over 28 t u sg-S'nnen. Deze huisbezoeken zyn eohter riet zoo vruchtdragend als het wel zijn moest, dit komt door de verkeerde opvattingen die sommige huisgenooten over bet huisbezoek hebben. Spreker brengt hier ook namans het Be stuur een bijzonder woord van buido en hulde en daDk aan de wijkverpleegster, zuster Beoonia. die door hare overheid naar Arnhem is overgtp'aatst. Behalve de bezoeken aan tuberculose lyders werden in.bet afgeloopao jaar nog 4304 huisbezoeken gebracht terwijl er 181 uitleeDingen plaats baddeD. Het terngbrsDgen en de behandeling der uitgeleende voorwerpen Dat nog steeds veel te wenscben over* Veel beeft bet groene kruis in bet afge- loopen jaar gedaan en bet zou nog meer doen iedien de fmantien beter waren. Onlangs werd er door iemand aanmer king gemaakt dat er bier geen brancard was. Die persoon Doemde dit zelfs een schande. Maar bet aanschaffen van een brancard kost minsteos f 300. Toen by dien persoon die n.b. ze'f 24 Hij begreep zeer goed dat hij even als zijoe vorige makers, ir de val geloopen was en dat de stalknecht hem in zijn macht had. Piet was In de kamer gestapt, op het ©ogenblik dat er vaD overtuigd was dat de roover in diepen slaap was gedompeld en bond bem zooals boven gezegd is. By bad de boeien uit Rookers knapzak genomen en diens banden er mede versierd. Dood het I neem bet weg schreeuw de de gevangene. Het zal my bijten, en eene beet daarvan is doodeiyk 1 Op dat oogenblik kwam Piet binnen gevolgd door den reeds besproken ambte naar, en naar bet bed toestappeDde, sprak de jongen tot den gebondens NeeD 't zal u geen kwaad doen. Waar syt gij van bevreesd Het deed mij i Diets. Het is een zeer lief beestje Piet streelde bet doode diertje alsof bet t een jong katje ware geweest. Rooker bezag deD jongen met een ge baar, gemengd va'b baat eD verwondering, j Zyn er nog meer paardendieven die bier moeten komen om ziob op my te •wreken f vroeg Piet, op een grijnzende wyze' geen lid van het groene krnis was daarop opmerkzaam maakte an bem vroeg ook lid te worden, weigerde deze-, zeggeöde die galden van mij aal jullie ook niet helpsn. Zoo is bei hier in VeDrsy altyd. meu wil alles in de puntjes hebben, doch zelf io deo zak tasten, bo maar 1 Nu wy begonnen xijo met bet uitzenden van tuberoulose'yders naar do Sanatoria, na komen de aanvragen los. maar bet Groene Kruis kan ook ni*.t verder gaan dan de geldmiddelen toereikend zija. Met den weoscb dat de leden vrijwillig bunne eigene contributie znlleu verhoogen, sluit de Secretaris zyn verslag. De Voorzitter brengt deo Secretaris dank voor zijn keurig verslag, waarna de penningmeester (ie heer E. Messemaekers) verslag uit breDgt over het rekeDpliobtig beheer. Ickomsten f 1066 82. Ui'-gaven f 823 74l Batig saldo^f 243 07i/z. De Voorzitter meent hier e.ene toelichting te moeten geveD. Wy hebben een batig saldo van f 243 07ijt en tocb was er op 1 Jaci reeds een te kort van f 395 47 Dit komt door de tuberculose best-ij ling die veel geld kost. We heboen op 't oogeabl-k 2 kassen, 69D voor net groeoe kiuis en een voor de tuberculose bes'ryd ng. Wat we m de laat ste te kort komen, pa tea we ait de eerste doen dat kan ook met blyvea duren Is de voorraad uitgeput, dan moeten we opbouleo eo daarom wekt by allen op bet groene kruis te steunen. Tot leden der commissie belas', met het nazien der rekening werden benoGmd de bee-eir Driesseo, direc'eu- gasfabriek, OJen- boven raadslid en Timmermans opzichter gemeente. Bij de rondvraag verklaarde Dr. S ruben Dog gaarne een eDkel woordje te willen spreken om ean misverstand, da hier vasten vo^fc dreigt te krijgen, uit deo w«g te ruimen. 5- heersebt naoHyk by vele leden vsd het groene kt us ean verkeerde opvattmg over de functie der w^kveipieegsteis Evenmin als de g«neesieer het-fc de veipeeg8t*r de voldoening te zien dat al bare pasienteu genezen, er zyc er die ster ven. En nu heersoht by vole nabestaanden de meeDing dat hut afleggen en kisten der overledenen behoort tot do taak van bet groene kruis. Dit is onjuist. He« groene k u's is opgericht ten bate der zieken, en zijne verplichtingen houden op bij overlijden Het afleggen en kisten moeten dus xnf* zonderlijk vergoed worden aan de Overste van het St. Jozefsgesticht ook al ge beurd zu'ks door of io bijzijn eener wijk verpleegster. In een daarover gevoerd gesprok met de Overste bleek hem dat bijna 90 p o. der leden meenen hisrvoor Diets verschuldigd te zijn. Dat kan en mag niet langer zoo. De zusters 8'aau klaar, bij avond eo morgen by weer en wind, moetan soms uren ver ioopen en haar komt bier wel degelyk eene vergoeding voor toe. Er zyn zelfs personen geweest, die het Rooker antwoordde niet Hij had den ambtenaar bemerkt eu een nisuwen schrik beving bem. By was bet die zijne makkers steeds be spotte, omdat zij er niet in kondeo geluk» ken P.et 'in bunne macht te krygen eo du was bij er nog erger mgeloopen dan een enkel zyner voorgangers. Hy begreep dit zelf en werd op eenmaal mismoedig en'onwillig te spreken. Daar de zuidgaande postwagen spoedig kon worden verwacht Dam da ambtenaar Rooker in naam des gouverneurs gevau» gen eo bracht hem naar beneden om hem voor het vertrek in gereedheid te brengen. Zoo snel als de wind verspreidde hei nieuws van Piets Dieuwe welgeslaagde daad onder bet volk van den omtrek en andermaal verzamelde z oh een groote menigte volks om bem een ovatie te bren gen. Na eenige oogenblikson kwam de post wagen aanrollen», de gevangene werd er ingesloten en na een dieptoonig -get up" t verdween die onder 't luohtruohtfg toejui chen der omstanders die gedurig met hoeden, zakdoeken, enz. zwaaiden en riepen -Hoera 1 boera 11 hoera 1 1 voor Stalknechts Pietg kloekheid." Oom Steven was buitengewoon gelukkig hy maakte terecht aampraak op sqd deel der eer van deze laatsten roover te hebben gevangen in zyn eigeD net eo Piet die niets meer baatte dan eigenliefde, prees Oom SteveD ten hoogste, zoo zeer dat meD baast zou bebben gedacht dat Steven de beid door de zusters gemaakte doodskleed niet eens betaalden. Wat is bier aan te doen De zusters kuonen zelf geen tarief vast stellen, dan is het kwaadsprekende volk al gauw geneigd om te zeggen zie je, ze doen bet voor de centen 1 Te doen zooals te Sevecum, waar de Raad een tarief vas'stelde acht spreker ook mioder geschikt Hij vraagt of iemand een anderen weg weet. Na eenige discutie formuleert de voor zitter een voostel om in overleg te treden met de kerkbesturen der parochies en rectoraten om het tarief der begrafe nissen Daar gelang der klasse met een evenredig recht te verhoogen en dat bedrag uit to betalen aao de zusters van St. Jozef. Dr* Struben vindt d>t de beste oplossing en zal ziob gaarne belasten om als tusfeheo persoon op te treden om deze regeling tot stand te brengen. Op eene vraag van den Z. E. R etor van Leunen antwoordt Dr. S',ruben dat nachtwaken niet 'ot da taak der verpleeg sters behoort en eveneens afzonderlijk dient te worden betaald Ia de steden is bet tarief f 5 per nacht en hier zijn de zusters heel blij met f 1 per nacht. Hy viodt echter dat baar bij eeo voortgezet wakeD van 2 a 3 weken wel f 1 50 per npcht_toekom'. De Voorzitter brengt Dr Sfuhen daok voor zyne ophelderingen en sloot, daar niemand meer bet woord verlangt de ver gadering ten kwart voor 7 DRANKBESTRIJDING Uit een gedenkboek van bet jaar 1912 "Over de gemakkelykbeid, waarmee maa aao den drank gewend, behoeft niets ge zegd to worden. Evenmio over de moeilijkheid het mis bruik weer af ta wennen. Laat ik echter met eeo enkel wotfrd gewagen van bet feit, dat bet beelemaal geen moeite kost, zelfs buitengewoon ge» makkelijk valt. te.biij^eo volharden io.de outboudiug, waoDeer men eeamaal met de drinkgewoonten voorgoed beeft gebroken. In stijgende mate waardeer ik eiods vele jaren bet gunstig effect der geheelont houding op gezondheid, workkracht en arbeidslust, zonder dat de levensblijheid ook maar viu bet minste wordt geschaad. Geen dankbaarder sociaal en charitatief werk valt te bedenken dan de strijd tegen bet a'cokolisme. Onthouding geefi zedelijk verhoogde weerkracht en schenkt lichamelijk ver meerderd weerstandsvermogen tegen ziekte eo dood, maakt economisch ste.k eo prik- kelt anderen tot nadenken en navolgeD. Sociale en oharitatiave arbeid zoider draokbestrydiog is geen inspantiog waard. Wie geen deel neemt aan dezen strijd, vergt ypi zich aa i kerk en Maatscaappy. Hulde aan de wakkere Lïmburgsche mannen en vrouwen die by het leegmalen van den jeneverpias ook bet dempen vaD bet biermoerras met vergeten. L S. was en niet Piet, betgeen echter het geval niet wag, niettegenstaande de oude neger tocb steeds goed zijn plicht deed Het p*ard Wheeler's Bob. werd door deo ambtenaar meegSDomeo. Rooker was wel bewaakt en werd geen gelegenheid gegeven te ontvluchten, beiden hij en Tim Bunker, evenals de andere hunner makkers die reeds hoone straf had den ondergaan, werden tot de volheid der wet gestraft en voor altyd belet bun rooversambt nog uit te oefenen. Drie maanden na de inhechtenisneming van den laatsten leider van de paarden» dievenbende, kwam er per expres een tamelyk groot pakket aao bet adres van Stalknecht Piet, bet was bet geld hem door den ambtenaar van Kentucky beloofd voor de aanhouding van Martin Curtis alias Thuoderman, alias Rooker, Wanneer de volle bijzonderheden der aanhouding van Rioker alom bekend waren gemaakt, vluchtten de overige leden der bende naar andere gewesten, en daar men niets meer van ban vernam hebbau zij wellicht bun leven gebeterd. Orion Russell ging naar Ohio en baas Cbedder werd niet meer door ruwe boos doeners gtpaagd Treinnummers 1808 1580 134 nzf 1822 1 nzf 1826 nzf 136 1594 Maastricht v 7,58 9 58 Il0,12 12 55 3,49 6 42 Heerlen v 8.00 9 33 12,28 3 45 6,37 Sittard; v 8,51 10 26 11,04 1,23 4,19 7,11 Roermond v 9,43 10,56 12,01 3.14 4,48 7,44 Venlo a 10,10 11,20 12,48 4,00 5,12 8,28 V 5 59 10,20 11,28 1,05 4,06 5,22 8,35 Blerick v 6,06 10,28 1.13 4,14 8.43 Grubbenvorst v 6.16 10,38 1,23 4 24 8 53 Lottum v 6.22 10,44 1,29 4.30 9,02 Meerlo-Tien ray v 6,33 10,55 1,40 4,40 9,13 Oirlo-Castenray v 6.40 11,02 1,47 4,47 9,20 VENRAY v 6,48 11,12 11 55 1 56 4,56 5 49 9,29 Vierlingsbeek v 7,00 11,23 12,08 2,07 5,07 9,41 Boxmeer 7,12 11,35 12 20 2,20 5,20 6 08 9 53 Beugen-Rijkev. 7,19 11,42 2,27 5.27 10,01 Kruisp. Beugen v 7,30 11,57 2.35 5,35 10,21 Cuyk v 7,40 12,06 2,45 5,45 10,30 Linden Katwijk S S S S Mook Middelaar 7,54 12.20 3,00 6,02 10,41 Nijmegen a 8,06 12,32 12 48 3,12 6,14 6.36 10,53 v 8,23 12 58 3,40 6,44 Amsterdam CS a 10,33 2 51 6.14 8.40 J)en Haag a 11,38 3 56 8,22 10,25 Rotterdam a 10,57 3.43 8,50 9,25 1581 1817 nzf 131 1587 nzf 1827 135 nzf 1835 Rotterdam v 7 58 9.33 12.14 2.49 Den Haag v 7,55 9,36 10,56 2.36 Amsterdam CS v 6,51 9,14 10,51 12,51 3,53 Nijmegen a 9,37 11 24 1,40 4,12 5 40 V 6,48 9 56 11,30 2 02 4 23 5 50 7.13 Mook Middelaar 7,02 10.09 2,15 4 36 7.27 Linden Katwijk S S Cuyk 7,14 10 25 2 27 4.51 7 40 Kruispunt Beugen 7 26 10,35 2,37 5.02 6.17 7 50 Beugen Rijkev 7,33 10,42 5.09 7 57 Boxmeer 7,41 10 51 12 00 2,48 5.18 6 28 8 07 Vierlingsbeek 7,53 11.02 2,59 5.29 8.19 VENRAY 8,05 11,14 12,19 3 11 5 47 6.47 8 32 Oirlo Castenray 8.10 11,19 5 52 8.37 Meerlo Tienray 8,19 11,29 3.22 6 01 8.47 Lottum 8.29 11,42 3 32 0 11 8.58 Grubbenvorst 8,35 11,49 3,38 6.17 9 04 Blerck 8,46 12,01 3,48 6.28 9 15 Venlo a 8,51 Il2,06 12,43 3,53 6 33 7 11 9.20 y 8,58 12,16 12,50 4,01 6 40 7,18 9 26 Roermond 9 41 1,00 1,14 4,45 7.24 7.42 10.10 Sittard 1C.30 1,37 1,44 5,21 8.11 10.43 Heerlen 11,21 2 26 6,03 8 56 11.38 Maastricht 11,18 2,14 5,49 8.39 1111 l)e treinen gemerkt nzf loopen S stopt op tijdig verzoek De treinen 131, 134, 135 en betaling van f 1.25 niet op Zon- en Feestdagen. 136 vervoeren slechts rijwielen tegen Groote brand te Blitterswijk Vrijdagmorgen brak er brand uit in de schuur vau den landbouwer A Scbraveo. In ess ommezien stood da heela acole1*- bouw io lichte laa'e. Vandaar sloegen da vlsmmen over op do stalling eo woonhuis die ook voor do brandweer iets kon doen een prooi dor vlammen werdeD. Door afvallen van 't brandende stroo kor. van 't hois Dageooeg niets gered wordsn. Een vaars, eeo geit en enkele kippen -kwamen in de vlammen om. Van bier sloeg 't vuur over op de woning van Goossens Ook dit woonhuis brandde totaal uit, terwijl de aangrenzende muziekzaal en scbuur door 't kraobtdadig optreden vau de brandweer van BUtterswyk eo Wanssum behouden bleven. Ook hier ging do inboedel in hoofdzaak verloren. Oorzaak onbekend Assurantie dekt de «obade. Mooie vseliooDQ," Voor de Rechtbank te Brede moest zich verantwoorden de circa 20»jarige mej. Ma T. ut Prin8enbage, beschuldigd twee rozenstruiken weggenomen te bebben Zoodra zy voorkwam, sloeg zy zoo'n brutalen toon aan tegen de leden van de Stalknecht Piet, die nu goed ean geld b»^r was voorzien, geld dat bij van den staat j bad gekregen en bem zeker earlyk toe- Den toetredende maréohauieés bracht zij kwam, sloot zich volgeos afspraak by de ^^'60 *oe allöeu ^°,n gebeime politie aao eD zyn werk ging ook t hnf066 r^®0D\ F*60. e^a s in die betrekkin? meestal naar weoscb. .7";". d0./ari«k^8c^^. schoppend en bytend uit de zaal werd ge dragen. in die betrekking meestal Daar wenscb. EINDE. j Eenige oogeDblikkeo daarna moest tij weer binnenkomen. Moeilijkheden in couranten bedrijf. H»t Volk, orgaan der S D-- krbeiders- party, deelt m*de dat baar abonnements» piysop 30 c9ot'per week. De^Conrant berft haar advertenti prijzen met 50 pet. upg^alages. i Ook bet Handelsblad voert een zalfde verboogiDg io. j Da Telegraaf ziet 7, cb evsueeos genood zaakt den prijs der advertenties te verhoo gen vanaf 1 Juli a s ten einde ds nood- xakelyke beduidende inkrimping vun bet blad mogelijk te maken. Oude Zilverbons. Aan de postkantoren is last gegeven de zilverboDS vau f I oud model nieï méér nit te geven, teneinde deze bons langzamer hand aan de circulatie te ouUrekken. Geen paarden naar Duitechland. De R. Ct. verneemt, dat de Daitsche regeering den invoer van paarden uit Nederland in Duitscbland heeft stopgezet. Zij geeft voorloopig geen vergunning tot invoer van paarden meer af. Door electriscben stroom gedood Te PurmereDd reed Mraodagmorgen de 30jarige landbouwer H. Blokker op den kanaaldijk met een jong paard. Het schich tige dier vloog tegen een paal van bet electriscb licht op, waardoor een der boven

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1