Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. De St. Jansklok en de Ouders. De paardendieven Verhooging Tramtarieven FETJIXJLBTO N De toestand iu Hongarije Spoedeischende Raadsvergadering Gemengd Nieuws. Zaterdag 28 Juni 1820 41e Jaargang. No 26 PEEL EN MAAS ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL bij vooruitbetaling 90 c. afionderl. nummers 5 c. Uitgave van FIRMA. VAN DEN MDNCKHOF, VENRAY. PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1 6 regels 45 c eike regel meet 71 c. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat door den Raad der gemeente met ingang van 1 Juli 1920 de tramtarieven zijn gesteld als volgt A PERSONENVERVOER heele ritten f 0,20 halve ritten f 0,10 heele kindcrritten f 0,12 halve kinderritten f 0,06. B GOEDERENVERVOER 1—10 KG. f 0.10; 11—30 KG. f 0,20; 31-60 KG. f 0,30; 61-90 KG. f 0,40; 91 -100 KG. f 0,50; 101—110 KG. f 0,60, en zoo vervolgens telkens per 10 KG. 10 cent meer. Venray 19 Juni 1920. Burgemeester en Wethouders voornoemd O. VAN DE LOO De Secretaris. VAN HAAREN. Zeker hebben de bewoners van dorp eD omgeving vernomen het klokgebrom, dat sinds eenige weken iederen morgen tegen kwart na 8 uit den boogen toren van Venray over bosschen en velden weergalmde. Of allen nu met de beteekenis van dat gelui bekend lijn, valt te betwij felen. Volgens eene aloude stichtiog moet de tweede klok onder de con secratie van de dagelijksche achture- mis, gedurende eonige minuten ge trokken worden, vanaf den dag, dat de eerste korenaar in bloei is, tot op den geboortedag van St. Jan, als wanneer tot diezelfde intentie eene plechtige Hoogmis Op die beleekenisvolle wijze heeft men de hulp van Boven over de akkers willen afroepen, alle booze inmenging willen verdrijven en reedB bij voorbaat den vrucbtgevenden Hemel den vereiechten dank willeD brengen Zoo deed men alle eeuwen door Men trachtte door alarm, vooral door schellen en klokken de l ooze geesten te verdrijven en de vrucht baarheid te bevorderen. St. Jan was eene meer dan gewone gelegenheid, vóór en om dien dag hadden allerlei heilige gebruiken plaats. Hoogstwaarschijnlijk heeft ook de hier luidende vruchibaarheids- klok daarom den naam van »St Jansklok'' ontvangen. En nu is bet de plicht der ouders om de kinderen op het gelui dier klok te wijzen, tot daDkbaarbeid op te wekken en een afschrik in te boezemen, voor elke beschadiging, die aan onze bloeiende en daarna vruchtdragende akkers kar, worden toegebracht. Zij moeten hen terughouden van het beschadigend plukken der bloa men in onze korenvelden, hen over tuigen van het- onrecht gepleegd door het vertrappen der vruchten bij ruwe spelletjes of andere nog minder goed te keuren praktijken. Zij moeten de kinderen een wel doende schrik ioboezomen voor het omgaan met lucifers. Nu een jaar geleden spoedde ik mij voort langs onze rijpende akkers, toen ik op eens een verdacht geknet ter gewaar werd; aan mijn rechterzij zag ik rook en eeo uitslaande vlam en twee kleuters, die in allerijl ont vluchtten. Nog juist had ik den tijd om de reeds rondom lekkende vlam men mat mijne voeten te dooven en zoodoende een onoverzienbaar onheil te voorkomen. Eenigen tijd later braodde eene goedgevulde schuur grootindeels uit en ging in dezelfde omgeving eene groote korenmijt op in de alles ver nielende vlammen: dai alles de schuld van met vuur spelende kin deren. De zaak is ernstig geooeg om er met allen ernst op te wijzen. De oud-miaister-pre8id6nt van Hongarije, de heer Huszar, vertelde i- a™ n u Raad van Centrale Bedrijven een en ander over de bolsjewieken en de hongaarscbe revolutie. Zij, die in Hongarije de revolutie maakten, waren geen idealisteD, doch het uitvaagsel van een gedegenereerd ras. Het buitenland moet ook weten dat ongeveer de geheele sociaal democratische partij met de commu nisten is meegegaan. Er zijn vijf procent joden in het land. Maar in ht t sovjet-bestuur waren 70 tot 80 pet. joden. Het is een ongeluk voor de Joden geweest dat zij aan deze zaak hebben deel genomen, om van uit Boedapest de wereldrevolutie aan te stichten. En Engeland onderhandelt thans met de landen die reeds 60 pet. van het Russische intellect hebben vernietigd. Dat is een schande. Thans hehben wij chrlstelijken het geheele parlement veroverd. Alle soc.-democraten zijn er uit en slechts een viertal liberalen zijn er gebleven'. Van 24 bolsjewistische volkscommissarissen waren 18 Joden De leiders en eigenaars werden uit de fabrieken verwijderd en schobbejakken werden in hun plaats aan het hoofd der bedrijven gestold. De productie werd steeds kleiner en het loon werd steeds grooter. In 16 verschillende drukkerijen werden valsche bankbiljetten ge drukt, zoöder eenige controle. Het Sovjet-bestuur verklaarde openlijk, dat alles ten gronde moest gaan. Spreker boorde een commu nistisch spreker zeggen, dat men niet klagen moest, dat men honger leed, want men hongerde voor da toe komst. Het communisme is ineengestort omdat het een maximum loon deed samengaan met een minimum v arbeid. Dé werkelijke tegen-revolution- nairen waren niet de bezittende klas sen, doch de verstandigen onder de sociaal democraten zelf. De kieswet der So'jet-republiek ontzegde het kiesrecht aan veroor deelden, idiótan, priesters en koop lieden. Alle bladen en boekdrukkerijen werden vernietigd eo de journalisten van wie er velen die revolutie hebben gewenscht, hebben ervaren, dat een revolutie niet balt houdt wanneer men dat wil. Toen het bolsjewisme ineen was gestort, vond men bij een der volks- ■na.vvrU./1A.4--- ®»fk j-eillinon Ir In onze tegenwoordigheid hebben de vreeselijkste christenvervolgingen plaats gehad, maar niemand heeft er zich om bekommerd. Thans kunnen wij het niet helpen dat de menschen door dat alles zoo ruw zijn geworden Men kan het den officieren, wier vrouwen geschandvlekt werdeo, niet kwalijk nemen wanneer zij uit deD hand spriDgen. De bolsjewisten die zoo lang ze de macht niet haddeD, anti-milltairis- tisch waren, hebben onnoemelijke sommen voor oorlogsdoeleinden uit gegeven. In de school werd een offensief gevoerd tegen moraal, geloof en godsdienst. Er werdea .Kinder- raden" in de school gevormd en de kinderen kregen het recht hun onder. 23 De nederlaag van dien dag schreef Curtis, alias Rooker, alias Thnnderman, eindelyk toe aan de tusscbenkomst van Piet. Jniat by bet vallen van den avond ging Rooker in den stal. bet verheugde bem bovenmate Piet daar niet te vinden. Zeer haastig ging bij naar boven, en by Pint's bed gekomen zijnde baalde hy de met kleine gaatjes voorziene blikkenbns te voorscbyo, lichtte het beddegoed op, open de de bus en liet de doodende hagedis op bst laken vallen. Het kleine kruipdier waarvan Oom SteveD reeds zooveel beeft gezegd, lag nu 10 Piet's legerstede. De booswicht die bet veoynige diertje daar had geplaatst, was baast benevens ticbzelven van voldoening omdat bij daar» in zoo goed was geslaagd. Wy zullen na eeDs zien, zeide bij. of de kleine daivel dat ding ook baas kan. Hy was ternauwernood den trap afge< gaan, wanneer Oom Steven, die in hooi verborgen zat, zich oprichtte en lacbend9 \tot ticbzelven aprak Ja, ja. wy zullen eeDs zien of massa Piet die beest en u daarbij niet baas ral kannen. Rooker In angst. Nanwelyke bad Rooker den stal vsrlaten toen Stalknecht Piet daar mijne verachij» wijzers te ontslaan. Thans echter is Boedapest chi is telijker dan voor den oorlog. Cynisme, frivoliteit en snood ma» terialismo zijn de vruchten geweest van de bolsjewistische revolutie. Dat is thans overwonnen. Het christendom is thans doorge» drongen tot de massa's. Spreker gaat een reis maken door alle landen van Europa en van Ame» rika om alle volken te vragen de Hongaren in deze zware tijden niet te verlaten. Spreker eindigt met de woorden «God zegene Holland en zijn edel volk ning mankte. Oom SteveD was verheugd Piet te zien, want by stood aan de deur op bem te wachten om te voorkomen dat de jongen Daar zijn bed zou gBan. zonder de doodende hagedis eerst onschadelijk te hebben ge maakt. Het diog is op zijn plaats riep de neger ontsteld uit, Hij was schijnbaar zeer verschrikt, want zijn oogen puilden, als bet ware, uit hunne holten en zagen er uit als eeu paar gepelde ejuinen. Wat scheelt er, wat scheelt er vroeg Piet. Het bed De duivel van een paarden dief heeft die doodende hagedis in nw bed gestoken. Ik heb bet gezien- Piet bezag den neger met verwondering en, om zijne koelbloedigheid te toonen, fluilte hij zachtjes een deun'je dat zijo oversobilligheid duidelijk te kennen gaf. Dé ambtenaar, die onder de beveleu stond van {den gouverneur van Kentucky, was lid van eene op wettige wijze georga- niseerde geheime politie vureeniging. welke nagenoeg in elke deelen des lands onderaf» (deelingen bad en wier werk bet boofdzake» lijk was groote schelmen op te sporen Piet die er reeds verscheidene malen was inge» slaagd bandieten aan bet gerecht over te laveren, had sedert eenigen tyd een sterke j neiging om ook geheim politieagent te j worden, en bebalve een aanzienlijk deel van bet geld door den gouverneur uitgeloofd, bad de ambtenaar daarby Piet nog beloofd i hem by het geheims agentschap in te lijven en als zulks te lateD opleiden. Dat was de oorzaak waarom de stalknecht oog onver schilliger en vastberadener scheen dan ooit te xvoreD. Hij zou Rooker, alias Tuunderman, ali'as Cartis, ia zijn macht krijgen en den die> naar der wet bewyeen dat bij waard was die nieuwe loopbaan te beginnen. Hij sprak daar echter geen woord van tot den Deger hy maakte zijne plannen alleen. Hy stak de lantaarn aan en zei tot deD zwarte Kom, Oom Steven, volg mij. Oom Steven nam een s'ukje plank eo beide be klommen den trap naar boven. Dood die hagedis; gij kunt bet venyoige beest niet vaDgen Het zijn ver» schrikkelijke dingen I zei de neger eo bij beefde als een riet toen zij bet bod Dader den. AU right, antwoordde Piet, - ik zal de dekens wel oplichten, dan moet gij er maar op slaan met uwe plank. De lantaarn in zijne linkerhand bouden de rolde Piet het beddegoed op met zijne rechter en spoedig was het aardige diertje te voorscbyo gebracht. Het zag er eigenlijk niet mt als een hagedis, bet was een klein groenkleurig krimpdier, zooals P>et er nog nooit een bad gezien. De jongen had echter niet veel kans het ding van nabij te beschouwen, want de neger bief de plank in de hoogte en liet 'die met zulk geweld neerkomen, alsof bij een beer den kop bad willen inslaan, en bet gedrocht kon niemand meer hinderen, j Daar I dat roodmoodig groen duivel tje doet geen kwaad meer, riep Oom Steven oit- Stalknecht Piet, nam het nu levenloos diertje bij den staart en ging er mee naar beneden. DRANKBESTRIJDING De meening van onze kerkelijke overheid. Mgr. Drehmanns z g. Bisschop van Roermond in een zijner vastenaraande- menten Nog noodlottiger- (dan de genotzucht) is de niet genoeg te brandmerken drank zucht, dat verderf voor ziel en lichaam, de ondergang der huisgezinnen, die aan leiding lot twist- en vechtpartijen, die ramp voor ons gewest, weliswaar in de laatste jaren krachtdadig bestreden door het niet genoeg te waardeeren streven der R.K. Drankweer en der Mariavereeniging, maar die helaas, op vele plaatsen nog steeds de kanker is, die gezondheid, wel stand, huiselijk geluk, zedelijkheid en godsdienstzin te gronde richt." „Opd^l de ware geest in U behouden blijve en verlevendigd worde, tevreden heid en matigheid bij alle geoorloofde genietingen in U meer en meer aange kweekt en door samenwerking, ook bij anderen bevestigd worden, kunnen wij U niet genoeg aansporen tot deelgenootschap aan zooveel katholieke instellingen, "die zich dit alles ten doel stellen, als daar zijn: de H. Familie, de St. Annavereeniging voor huismoeders, het Patronaat voor jongens en meisjes, de verschillende Con- fregaties en de Derdé Regel van den H. fJWSfrVóilu,iflfis.B-R- Braataer^ sr de (e MAASHEES op Zaterdag 19 Juni 3 uur. Afwezig de heeren Kersten, Geurts en Jans-Rat. De Voorzitter opent de vergadering met gebed en zegt, dat wijl de benoeming der onderwijzers haast deed, er heden ook niet meer behandeld zal worden, te meer wijl de Raad niet voltallig is. Hierna werd overgegaan tot benoeming van een onderwijzer, 1e aan de O. L. School te Maashees. Werd benoemd de heer Janssen van MerseloVenray met algemeene stemmen 2e aan de Ü.L School te Overloon. Werd benoemd de heer Stakx van Boxmeer met algemeene stemmen. Indiensttreding voor beiden 1 Juli 1920. Nadat de secretaris nog een concept verordening betreffende de maximum snelheid der auto's en motorrijwielen had voorgelezen, die in een volgende verga dering behandeld zat worden, werd de vergadering met gebed gesloten. Tien minuten later was by iü de keukeD van bet botel in ernstig gesprek met deD kok- Uit zijn zak haalde bij het flescbje morphiDe pillen, welke bij in den leurders wagen had gevonden en welke hem vroeger reeds zulk een uitstekeaden dienst hadden bewezen. Hij liet eeo paar pillen vallen in een bord met appelmoes, voor den ruwen boosdoener bestemd, eu een paar minuten later werd het geheel mot smaak door Thunderman verorberd. Piet had door eeoe spleet in de d6ur staan kijken om zich daarvan te overtuigen Daarna zocht hij den baas op en vroeg hem dien nacht in net hotel te mogen slapen, in plaats van iu den stal. Dat werd hem gereedelijk toegestaan. Niet laDg daarna verliet Rooker de eetzaal, hij begon zicji erg slaperig te ge voelen. Hij begreepdat er iets verkeerd was, docb bij bad noch de macht om zijn toestand te veranderen, noch om naar de oorzaak te informseren. bijgevolg zocht by eoo spoedig mogeiijk zijn bed op Hy sliep vast, daar kunt gij op aan, eo dat deden de overige bewoDers van het Cbedder hotel insgelijks want gedurende den nacht werd het minste gerucht Diet gehoord. Piet bad z;ch wel bewogeD, doch niemand had daar iets van waargenomen. By bet aanbreken van den morgen kwam er eeDe verandering. Men boorde het ge schreeuw en getier van eeD persoon, die sobynbaar iu de grootste augst verkeerde, het geruaht kwam vao u:t de kamer door Rooker gebruikt. Spoedig waren al de bewoners van bet buis ontwaakt eu weldra bevonden allen ziob in den g&Dg en io de n&byheid dar Minderen, werkzaam fin liet bedrijf Kiunner ouders buiten de Invaliditeitswet. Onlangs verscheen in de bladen een. communiqué, meldende, dat beslist wns, dat kinderen, in bet bedrijf of de huis houding van hnn ouderswsrkz am, it; hot algemeen geacht zonden wovdvn iu loondienst to tyn bBjfceogewou- gevalled daargelaten. Daaraan'werd toegevoegd, d- do recto kaarten van dergelijke Uik: - s nietig zullen worden verklr- r u es de zegels gerestitueerd. De eerste mededeelir-g is echter t. r-.'-ge* meen, de tweede niet geheel ju:s\ De Centrale Raad van Böroep -ft oen uitspraak gedaan, waarbij -.er zake vau eeu bepaald geval uitgemaakt vei i, da' \n bet algem'een inwonerdo eigen kinder, o niet verzekeringsphchtïg zijo. De talryke scbakeeriugtn echter, d o z ch in de verbond ng insscüen ouders kiuderen voordoen, maakt net oum - i,;k uit deze ééae uitspraak reeds ee»e - meene conclusie te irekkCD. Hiermede oi gewacht moeien wordeD, totdat eenige andere gevallen, waaromtrent reed» eeu beroep is ingesteld, tos een beaiissi- bracht zullen zijn. Hoe deze zaak echter ook afloopt, ren algemeeDe nietigverkar ipg van rentekafirteu van kinderen, in het bedryf of d-- buis» boudiDg hunner ouders werkzaam, zm i plaats bunnen vinden. Immers, ul blijkt werkelyk, dat dergelijke iu hes a;gsioctui niet verzekeringspticbtig zijn. dn m-gelijk heid van het wel bestaan van die:;slver- bonding biyft zooa's de CsL-tr Kuaü niet ontkent steeds aamvez g. Daarom zullen ook iu dat geval alleen d rente- kaarten van die aioderen oiet:g verklaard dienen te worden waoueer.zu i.s gevraagd wordt en een in te stellen ondersoek aao- leidiog geefs aldus te. >>audei*n. Voorloopig echter w ach te men af, totdat meer zekerheid zal zijn verkregéo. itöjiffje» Mauwxeer. ISaar wy vernemen uegTnv ue orsryoirg— moed- eu klauwzeer, nut eet artikel Cremokal van den beer Jus. v. Breemao, gediplomeerd Drogist te Oirso'aot. ten zeer groo e uugebreidheid aan te nemen en <s deze reeds in allo provinciën vau ons land doorgedrongen. De zeer vele verkregen goede resultaten met Cremokal, welke, ua oen, volgaas voprscbrif;, juiste u tfoeaug der toepus.ug verkregen üuoröü worueo, zijn oorzrra, dat deze bes.rydiDgswyze meer en meer veld wint. O-jk vooraana aandB maor.eu cp hei ge» bied vao landbouw eu veeteeh schee kon hun goed vertrouwen aan d(t ariikei, Oren» gen het in tuep^sing ou wy ver oh man, dat ook door de fokvereenigicg aeu N. C. B te Eindhoven, tot dc„o toVpas» sing, zoowel als voorbehoedmiddel als ter bs8trydn>g zal worden overg gaap. Bedevaart uaar Keveiaar. Men deelt aau de M*b mede Uit meerdere plaatsen van lioii wei d deur van de kamor, waarin Hooker z:cn bevond. Lange Marten opende de dear en a.Un gingen n&ar binnen. Rooker lag daar, tyoe banden i ijzers geslagen eo zijue voeten met sierke koor den aan elkaar geboadon, boveodioü was hij Dog aan zijiTnek eu voeten derwyze gebonden, dat by zich onmoge ijk vau positie veranderen kon. Dit alles echter «ou den bandiet met hebben doen schreeuwen, zooals hij need, ware er. uiets" anders geweest waardoor bet koude zweet, om zoo te zeggon. op zijn voorhoofd stond. Op zijn ooi kussen lag de dood6nde hagedis. De rooüe muil van het diertje wes geaeóiifciijk open «n de zwarte 'oogen scuoteo ais het ware venijoig vuur. Het was de duivel der vrets, welke bem folterde, en zijne verbeelding ver grootte het hachelijk voorkomeu Het was echter dood eu bygovolg niet iu siaat hem te hiuderen, doch H.oier wist dat niet, en elk oogenbltk vervrachte by dat het zica op een zyo6r wangen zou hebben vast geklemd. Toen hy uit zyo zwareD slaap, door de morphine pillen veroorzaakt, ontwaakte, ODtwaarde bij dat bij aaa banden en voeten was gebonden eu zich niet bewegen kon, daarenboven, die hagedis, welke t ij den avond te voren in Stalknechts Piëta bed bad gelegd eu welke tu by hem lag, versohnkte bem zooüaDig dat al zijie ge waande onversaagdheid op eenrnsai w.»s geweken.^ Slot volgt.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1