Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. De St. Jansklok Ouders, en ie paardendieven Verhooging Tramtarieven De toestand in Hongarije Gemengd Nieuws. Spoedeischende Raadsvergadering Zaterdag 26 Juni 1920 41e Jaargang. No 26 ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 60 c. franco per post 70 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 90 c. afzonderl. nummers 5 c. PEEL MAAS Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. PRIJS DER ADVERTENUEN van 1-6 i 45 c elke regel meer 7$ c. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat door den Raad der gemeente met ingang van 1 Juli 1920 de tramtarieven zijn gesteld als volgt A PERSONENVERVOER heele ritten f 0,20 halve ritten f 0,10 heele kinderritten f 0,12 halve kinderritten f 0,06. B GOEDERENVERVOER 1 10 KG. f 0,10; 11—30 KG. f 0,20; 31-60 KG. f 0,30; 61-90 KG. f 0,40; 91-100 KG. f 0,50; 101—110 KG. f 0,60, en zoo vervolgens telkens per 10 KG. 10 cent meer. Venray 19 Juni 1920. Burgemeester en Wethouders voornoemd O. VAN DE LOO De Secretaris. VAN HAAREN. Zeker hebben de bewoners van dorp en omgeving vernomen bet klokgebrom, dat sinds eenige weken iederen morgen tegen kwart na 8 uit den hoogen toren van Venray over bcsschen en velden weergalmde. Of allen nu met de beteekenis van dat gelui bekend zijn, valt te betwij felen. Volgens eene aloude stichting moet de tweede klok onder de con secratie van de dagelij ksche achture- mis, gedurende eenige minuten ge trokken worden, vanaf den dag, dat de eerste korenaar in bloei is, tot op den geboortedag van St. Jan, ais wanneer tot diezelfde intentie eene plechtige Hoogmis gedongen wordt. Op die beteekenisvolle wijze heeft men de hulp van Boven over de akkers willen afroepen, alle booze inmenging willen verdrijven en reeds bij voorbaat den vruebtgevenden Hemel den vereisebten dank willen brengen. Zoo deed men al'.e eeuwen door. Men trachtte door alarm, vooral door schellen en klokken de tooze geesten te verdrijven en de vrucht baarheid te bevorderen. St. Jan was eene meer dan gewone gelegenheid, vóór en om dien dag hadden allerlei heilige gebruikeD plaats. Hoogstwaarschijnlijk heeft ook de hier luidende vruchtbaarheids- klok daarom den naam van »St. Jansklok'' ontvangen. En nu is het de plicht der ouders om de kinderen op het gelui dier klok te wijzen, tot dankbaarheid op Ie wekken en een afschrik in te boezemen, voor elke beschadiging, die aan onz6 bloeiende en daarna vruchtdragende akkers kan worden I toegebracht. Zij moeten hen terughouden 7an het beschadigend plukken der bloe men in onze korenvelden, hen over tuigen van het onrecht gepleegd door het vertrappen der vruchten bij ruwe spelletjes of andere nog minder goed te keuren praktijken, j Zij moeten de kinderen een wel doende schrik inboezemen voor het lomgaan met lucifers, j Nu een jaar geleden spoedde ik 1 mij voort langs onze rijpende akkers, itoen ik op eens een verdacht geküet- 'ter gewaar werd; aan mijn rechterzij zag ik rook.en een uitslaande vlam en twee kleuters, die in allerijl ont vluchtten. Nog juist bad lk den tijd om de reeds rondom lekkende vlam men mat mijne voeten te dooven en zoodoende een onoverzienbaar onheil te voorkomen. Eenigen lijd later brandde eeDe goedgevulde schuur groot"ndeels uit en ging in dezelfde omgeving eene groote korenmijt op in de alles ver nielende vlammen: dat alles de schuld van met vuur spelende kin deren. De zaak is ernstig genoeg om er met allen erost op te wijzen. FEUILLETON. 23 De nederlaag van dien dag schreef Curtis, alias Rooker, alias Tbnnderman, eindelek toe aan de tusscbenkomst van Piet. Juilt bij bet valleD van den avood ging Rooker in den stal. bet verheugde hem bovenmate Piet daar niet te vinden. Zeer haastig giog hij Daar boven, en by Piet'f bed gekomen zyode baalde hy de met kleine gaatjes voorziene blikkeobns te voorscbyo, lichtte bet beddegoed op, open de de bus en liet de doodeDde hagedis op het laken vailen. Het kleine kruipdier waarvan Oom Steven reeds zooveel beeft gezegd, lag nu in Piel's legerstede. De booswicht die bet venijnige diertje daar bad geplaatst, was baast benevens sichsalven van voldoening omdat by daar io coo goad was geslaagd. Wy zullen nu eens zieo, zeide by. of de kleine duivel dat diDg ook baas kan. I Hij was ternauwernood den trap afge- gaan, wanneer Oom Steven, die in hooi J verborgen zat, zich oprichtte en lachende tot sicbselven sprak Ja, ja. wy zullen eens sien of massa Piet die beest en u daarbij niet baas ral kunnen. Rooker In angst. Nanwelyks had Rooker den stal verlaten toen Stalknecht Piet daar syne verscbij» De oud-miaister-president vsn Hongarije, do heer Husmr, vertelde in 't Tweede Congres van den R.K, Raad van Cenl rale Badrij ven een ec ander over de bolsjewiekeo en de hongaarsche revolutie. Zij, die in Hongarije de revolutie maakten, waren geen idealisten, doch het uitvaagsel van een gedegenereerd ras. Het buitenland moet ook wet6n dat ongeveer de geheele sociaal democratische partij met de commu nisten is meegegaan. Er zijn vijf procent joden in hei land. Maar in het sovjet-bestuur waren 70 tot 80 pet. joden. Het is een ongeluk voor de Joden geweest dat zij aan deze zaak hebben deel genomen, om van uit Boedapest de wereldrevolutie aan te stichten. En Engeland onderhandelt thans met de landen die reeds 60 pet. van het Russische intellect hebben vernietigd. Dat is een schande. DiDg maakte. Oom Slaven waa verheugd Piet te zieo, want hij stood aao de deu- op bem te vrachten om te voorkomeD dat de jongen naar zjjo bed zon gaan. eooder de doodeode hagedis eerst onschadelijk te behheo ge* maakt. Hat diog is op syo plaats riep da neger ontsteld uit. Hij was scbijobsar zeer verschrikt, want zijn oogen puilden, als bet ware, uit boone holten en zagen er nit als eoo paar gepelde ajuinen, Wat «heelt ewat scheelt er vroeg Piet. Het bed De duikel van ean paarden, dief beeft die doodeode hagedis in uw bed gestoken Ik heb het gezien Piet bezag den neger mtt verwondering en, om zijne koelbloedigheid te toonen, flo.tte bij zacbrjes een dcoo'je dat zijo oversohilligbaid duidelijk te bennen gaf. De ambteDnar, die ooder de beveleu stond van |den gouverneur van Kentucky, was lid vod eeDe op w.eitige wijze georga niseerde geheime politie v.reeniging. welke nagenoeg in elke dealen des lands onderaf. deelingen bad en wier werk bet boofdzake. lijk was groote scbelmeD op te sporen Piet die er reeds verscheidene malen was inge. slaagd bandieten aaD bet gerecht over te levereo. had sedert eenigen tijd' een sterke neiging om ook geheim politieagent te worden, en behalve een aanzienlijk deel van bet geld door den gonvsrneur uitgeloofd, bad de ambteeaar daarbij Piet uog beloofd bem bij bet geheime agentschap in te lijven en als zulks te lateo opleiden. Dat was de oorzaak waarom de stalknecht nog onver, scbilllger en vastberadener scheeD dan ooit Tbaos hebben wij chrlstelijken het geheele parlement veroverd. Alle soc.-democraten zijn er uit en slechls een viertal liberalen zijn er gebleven. Van 24 bolsjewistische volkscommissarissen warer: 18 Joden De leiders en eigenaars werden uit de fabrieken verwijderd en schobbejakken werden in hun plaats aan het hoofd der bedrijven gesteld. De productie werd steeds kleiner en het loon werd steeds grooter. In 16 verschillende drukkerijen werden valsche bankbiljetten ge drukt, zonder eenige controle. Het Sovjet-bestuur verklaarde openlijk, dat alles ten gronde moest gaan. Spreker hoorde een commu nistisch spreker zeggen, dat men niet klagen moest, dat men honger leed, want men hoDgerde voor de toe komst. Het communisme is ineengestoit, omdat het een maximum loon deed samengaan met een minimum van arbeid. De werkelijke tegen-revolution- nairen waren niet de bezittende klas sen, doch de verstandigen onder de sociaal democraten zelf. De kieswet der Sojet-republiek ontzegde het kiesrecht aan veroor deelden, idioten, priesters en koop- lieJen." Alle bladen en boekdrukkerijen werden vernietigd en de journalisten van wie er velen die revolutie hebben geweDscht, hebben ervaren, dat een revolutie niet halt houdt wkuneer men dat wil. Toen het bolsjewisme ineen was gestort, vond men bij een der volks commissarissen 50 millioen kronen. in oDze tegenwó'ordigheid hebben de vreeselijkste christenvervolgingen plaats gebad, maar niemand heeft er zich om bekommerd. Tbans kunnen wij het niet helpen dat de menscben door dat alles zoo ruw zijn geworden Men kan het den officieren, wier vrouwen geschandvlekt werden, niet kwalijk nemen wanneer zij uit den band springen. De bolsjewisten die zoo lang ze de macht Diet hadden, anti-milltairis- tisch waren, hebben onnoemelijke sommen voor oorlogsdoeleinden uit gegeven. In de school werd een offensief gevoerd tegen moraal, geloof en godsdienst. Er werden »Kinder- raden" in de school gsvormd en de kinderen kregen het recht hun onder. wijzers te onlslaaD. Thans echter is Boedapest chris telijker dan voor den oorlog. Cycisme, frivoliteit en snood ma» terialisma zjjn de vruchten geweest van de bolsjewistische revolutie. Dat ;is thans overwonnen. I Het christendom is thans doorge» drongen tot de massa's Spreker gaat een reis maken door alle landen van Europa en van Ame» rika om alle volken te vragen de Hongaren in deze zware tijden niet te verlaten. Spreker eindigt met de J woorden »God zegene Holland en zijn edel volk te woreo. Hij zou Rooker, alias TLunderman, alias Curtis, io zijn macht krygen en den die* Daar der wet bewijzen dat by waard was die nieuwe loopbaan te beginoen. Hij sprak daar echter geen woord van tot den neger hy maakte zijDe plaonen alleen. Hij stak de lantaarn aan en zei tot deo zwarte Kom, Oom Staven, volg mij. Oom SteveD Dam een s ukje plank en beide be klommen den trap naar boveD. Dood die bagedis gij kunt het venijnige beest niet vaDgen Het zyn ver schrikkelijke dingen 1 zei de neger eo hy beefde ala een riet toen zij het bed nader den. All right, aotwoordde Piet, ik zal de dekens wel oplichten, dan moet gij er maar op slaan met uwe plank. De lantaarn in tyoe linkerhand houden de rolde Piet bet beddegoed op met zyoe reohter en spoedig was het aardige diertje te voorsefcyo gebracht. Het zag er eigenlyk niet ntt als een hagedis, het was een klein groenkleurig krimpdier, zooals P.et er nog nooit een had gezien. DRANKBESTRIJDING De meening van onze kerkelijke overheid. Mgr. Drehmanns z.g. Bisschop van Roermond in een zijner vastenamande- menten Nog noodlottiger (dan de genotzucht) is de niet genoeg te brandmerken drank zucht, dat verderf voor ziel en lichaam, de ondergang der huisgezinnen, die aan leiding tol twist- en vechtpartijen, die ramp voor ons gewest, weliswaar in de laatste jaren krachtdadig bestreden door het niet genoeg te waardeeren streven der R.K. Drankweer en der Mariavereeniging, maar die belaas, op vele plaatsen nog steeds de kanker is, die gezondheid, wel stand, huiselijk geluk, zedelijkheid en godsdienstzin te gronde richt." „Opdat de ware geest in U behouden blijve en verlevendigd worde, tevreden heid en matigheid Bij alle geoorloofde genieiingen in U meer en meer aange kweekt en door samenwerking, ook bij anderen bevestigd worden, kunnen wij U niet genoeg aansporen tot deelgenootschap aan zooveel katholieke instellingen, die zich dit alles ten doel stellen, als daar zijn: de H, Familie, de St. Annavereeniging voor huismoeders, het Patronaat voor jongens en meisjes, de verschillende Con gregaties en de Derde Regel van den H. Franciscus, de R.R. Drankweer en de Mariavereeniging. L. S. te MAASHEES op Zaterdag 19 Juni 3 uur. Afwezig de heeren Kersten, Geurrs en Jans-Rat. De Voorzitter opent de vergadering met gebed en zegt, dat wijl de benoeming der onderwijzers haast deed, er heden ook niet meer behandeld zal worden, te meer wijl de Raad niet voltallig is. Hierna werd overgegaan tot benoeming van een onderwijzer. 1e aan de O. L. School te Maashees. Werd benoemd de heer Janssen van MerseloVenray met algemeene stemmen 2e aan de O.L School te Overloon. Werd benoemd de heer Stakx i Boxmeer met algemeene stemmen. Indiensttreding voor beiden 1 Juli 1920. Nadat de secretaris nog een concept verordening betreffende de maximum snelheid der auto's en motorrijwielen had voorgelezen, die in een volgende verga dering behandeld zal worden, werd de vergadering met gebed gesloten. Tien minuten later was tij in de keuken van bet botel iD ernstig gesprek met den kok. Uit zyn zak haalde hij het flescbje morphine pilleo, welke bij in den leurders wagen bad gevonden en welke hem vroeger reeds zulk een uitstekenden dierst hadden bewezen. Hij liet een paar pillen vallen id een bord met appelmoes, voor don iuwec boosdoener bestemd, eu een paar minuten later werd het geheel met smaak door Tbunderman verorberd. Piet bad door eene spleet in de dear staan kijken om zich daarvan te overtuigen Daarna zooht by den baas op en vroeg «hem dien nacht in het hotel te mogen slapen, in plaats vaa in den stal. Dat werd hem gereedelyk toegestaan. Niet lang daarna verliet Rooker de eetzaal, hij begon zich- erg slaperig te ge voelen. Hy begreep dat er iets verkeerd was, docb hy bad nooh de maoht om zyn toestand te veranderen, noch om naar de oorzaak te informeeren. bygevolg zocht by zoo spoedig mogelijk zyn bed op Hy sliep vast, daar kant gy op aan, en dat deden de overige bewoners van het Obedder hotel insgelijks want gedurende De joogen had echter niet veel kans bet J den nacht werd het mioste gerucht niet geboord. Piet bad z'oh wel bewogen, doch niemand had daar iets vaa waargenomen. By bet aanbreken 7ao den morgen kwam er eene verandering. Men hoorde bet ge schreeuw en getier vau een persoon, die Daar 1 dat roodmondig groen duivel- J sobyobaar in de grootste angst verkeerde, tja doet geeD kwaad meer, riep Oombet gernobt kwam van u't de kamer door Steven nit (Rooker gebruikt. Stalknecht Piet nam het nu levenloos) Spoedig waren al de bewoners van bet diertje by den staart en ging er mee naar^hnis ontwaakt en weldra bevonden allen eeneden. zich in deo gang en io de oabyheid der ding van naby te beschouwen, want de neger hief de plank in de hoogte eo liet die met zulk geweld DeerkomeD, alsof hy eeo beer deo kop bad willen inslaaD, en het gedrocht kon niemaDd meer hinderen. Minderen, werkzaam In hel bedrijf hunner oudera kuiten de Inwttlidfilellswet- Onlaogs verscbeeD in da bladen ean communiqué, moidende, dat beslist was, dat kinderen, in bet bedtyf of de hu s» houding van hou ouders werkzaam, f hot algemeen geacht zonden worden nier tu Joondietst te zyu buitengewigevailoo daargelaten. Daaraan werd toegevoegd, da'- d onto kaarten vsn dorgeiyko kindt-ren t..-ua nietig zuilen worden verklaard en de' zeg-jls gerestitueerd. De eerste m-dedeeiing is echter talge meen, de tweede oiet geheel ju s.. De Centrale Raad vau Beroep L-iefi eeo uitspraak gedasn, waarbij ter zakt- van een bepaald geval uitgemaakt werd, dat tu bet algemeen inwonende eigen kind*r<-u met verzekeriegspiiebtig zyn. De t&lryko schakeeriugen echter, z cb io de verhoud-ng msscbcn oud.r;? eo kiuderen voordoen, maakt het onmogelijk uit deze éójs aitspiaak roods eene alge meene cooolusio te trekken. Hiernn-dt zal gewacht moeien worden, tr^dat eenige andere gevallen, waaromtrent reeds een beroep is ingesteld, tot een beslissing ge bracht zullen zyn. Hoe deze zaak echter ook sfljopt, een algemeene nietigverkarirg van ren ekaarteu van kinderen, in bet bedryf of d. huis houding hunner ouders werkzaam, zal uiat plaats kunnen vinden. Immers, al biykt werkelijk, dat dergelijke in het aigemeeu met veFzekenngspiichtig zijn. dn ru geiyk» heid van het wel bestaan vau 'dienstver- booding blijft zooa s de Cï' tr. K «.id met ontkent steeds aauwez g. Daarom zullen ook in dat geval alieon d? t-jnio- fe&at ten van die kinderen met g ve-k:«ard dienen te worden wanneer zu ks ge. :uagd wordt eD een in re etelieo omlerzuck aao- leidtng geeft aldus te Lande!-. Voorfoopig echter wacnte meu af, totdat meer zekerheid zal zyn verkregen". Mond eu klauwxerr. Naar wy vernemen bogies Ba ms lijai. g mond» en klauwzeer, m-,t Let aiitket Cremokal van dan beer Jos. v Breemen, gediplomeerd Drogist to Oirac^ot. een zeer groo e uitgebreidheid aan t nemen en s deze reeds tu slle poviociëj van ons land doorgedrongen. De zeer veie verkregen goede rreu vaten met Cremokal, welke, na oen, vo geus voorschrift, juste u treating dor iorp t.-s.ng verkregen kunnen worden, zij-; ooiziük, dat deze besirydingswyz* meer vu masr veld win;. Ook vooraanstaand) maoneu tp Lt bied van landbouw en vee teel-, schenken bun goed vertrouwen aan dit artikel, bren gen het in toepassing eu wy yc.-muju, dat ook door üe fukvereeniging \»u deu N C. B ie Eindhoven, tot deze .oppas sing, zoowei als voorbocoeamiddv. als ter bf8trydiDg zal wordea overgrgaar* Bedevaart naar (ievelanr Mjb deelt aan de Mso mede Uit meerdere plaaisvo van Holland word deur vau de kamer, waarin Rooker z;cn bevond. Lange Marten opende de ceur eu aiien giugeu naar btuneu. Rooker lag daar, zyne bander. ;o ijzers geslagen eu zijDe voelen met e vrko koor deo aan elkaar geboodeu, boveudioa was by Dog aao zyu uek en voeten derwy&e gebondeD, dat by zich oDmogeiyk san positie veranderen kon. Dit alles eebtor zou dm baudiet met hebben doen scbre<uweu. zo en-is tij ueed, ware er mets anders geweest waardoor het koude zwett. oiu zoo io teg^c-o, op zyn voorhoofd stond. Op zynooikunsvu lag de doodeode hagedis. De coode muii van het diertje was geueeheiijk open de zwarte oogen scnoteu als hei waro venijnig vuur. Het was de duivel der vrees, welke bem folterde, en zyne verbeelding ver grootte bet haohelyk voorkomt-u. Het was echter dood en bygevolg niet in staat hem te hinderen, doen Rooker wist dat niet, eu elk oogenbltk vet waotiie by dat het zicq op een zycer wangen zon heboen vast geklemd. Toen by uit zyu zwaten slaap, door de morphine pillen veroorzaakt, outwaakte, ontwaarde hy dat by aa.i banc it eu voeteo was gebonden en zich niet ba rgeb ken, daarenboven, die hagedis, welke ly deo avond te voren in Sialknech's Piem bel bad gelegd en welke ca by bom lag. verschrikte hem zoodanig dat al zijce ge waande onversaagdheid op eeumial M ts Slot volgt.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1