musmm bericht. sKESJS* Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. de toekomstige plannen der Peel het stichten van Boerderijen, De paardendieven Dit Dum mei- bestaat uit twee bladen. De Burgemeester van VENBA Y Lezing van den HoogEdelgestr. Heer Bongaerts en van den HoogEdelgestr. Heer Jan Poels MAANDAG 14 Juni, des namiddags 7 uur in het Patronaatsgebouw. Vergadering Middenstand Afsluiting Voetpad. I860 I920 JUBILEUM Venray's Fanfarecorps- Zaterdag 12 Juni 1820 41e Jaargang. No 24 PEEL EN MAAS ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voof het buitenland vooruitbetaling 90 c. afzonderl. nummers 5 c. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAT. PRIJS DER ADVERTENTIEN t van 1—6 regels 45 c elke regel meer c. Fanfarecorps steeds groeien en bloeien brengt ter algemeene kennis, dat, de wegens omstandigheden uitgestelde over over thans nader is vastgesteld op Komt allen ter vergadering De Burgemeester van Venray, 0. VAN DE L00. Vooral onder de leiding van wijlen den Heer Jan Verheugen, die meer dan 50 jaren zijne beste krachten aan dit gezelschap wijdde, kwam nEuterp.e'' tot vollen bloei. Zijne nagedachtenis zij dan op deze plaats ook in dankbare herinnering gebracht. Hier op te sommen al hetgeen "Euterpé" en na de tot stand ge brachte fusie «Venray's Fanfare'- volbracht heeft, is ondoenlijk, genoeg zij 't, dat Venray's Fanfare nog steeds de bescherming en den steun geniet van alle vooraanstaande mannen, zoowel geestelijken als leeken. Morgen zal Venray's Fanfarecorps feest vieren Van heinde en verre zullen talrijke zustergezelschappen toestroomen om aan dit feest luister hij te zetten En ook Venray's ingezetenen zullen niet achterblijven en uiting geven aan de vreugde over 't feest van hun muziekkorps. De vlaggen zullen wapperen en aan de vreemden een welgemeend welkom worden toegeroepen. Dan zal men zien, dat Venray één is en medeleeft met zijn Fanfare. Moge onder 't huidige bestuur en de bekwame leiding van zijnen directeur en met steun van allen, die steun kunnen verleenen, Venray's Dinsdag 8 Juni. Burgemeester en Wethouders van Venray, brengen ter algemeene kennis, dat in het belang der openbare orde, het voetpad, genaamd „het SMAL PAADJE" vanaf de sigarenfabriek der Erven Minten tot aan het huis van den brievenbesteller Albers op Zondag 13 Juni a f». vanaf voorn» tO uur Is AFGESLO TEN. Venray, 10 Juni 1920 Burgemeester en Wethouders voornoemd, O. VAN DE LOO De Secretaris, VAN HAAREN. Heden staan wij aan den voor- avond van den gedenkdag van het 60-jarig bestaan van ons muziek gezelschap. Aanvankelijk opgericht onder den naam van .Euterpe", ontwikkelde het jeugdige gezelschap zich spoedig tot eene forsche kracht FEUILLETON. 22 L.tar in den namiddag gaf Piet bet paard nog wat suiker en zout en een korten tijd alvorens de wedreD zon plaats bobben, al het meel-water dat bet maar drinken wou. Ten 6 ure werden de paarden op de baan gebracht en tot overgroote vreugde eo blydeohap van de inwoners van Seville en vooral voor de bewoDers van het Ched dar hotel, won Bet met ongeveer 6 lengten. Mr. Cbedder'a paard was het vreemde dier rnim veertig voet vooruitgeloopen. De Zuiderling sebndde bet hoofd op booiaardige wijze. Gy bebt uw paard giateren avond te teer afgemat, zei Orion Russell welmeeoeod want by wiat niet wat de slimme jongen bad gedaan. Misschien wel en misschien niet, aotwoorde Tbunderman, zijn schouders op- balend. Wat zou er anders schelen f vroeg de O'niolr. Ik geloof dat men mij een poets, een grove poets gebakkeD beeft, antwoordde de terneer geslagen Virgioiër, die, na dat gezegd te hebben, schielijk wegreed. Stalknecht Piet was nagenoeg buiten ciehzelven van vreugde maar tooh besloot hy onmiddelyk pogingen aan te wenden om «yn baai te bewegen de duizend dollars aldus gewonnen, aan den vreemdeling terug te geven, zoo deze de plaats verliet zonder hem eenig persoonlijk letsel te doen. Piet was in den stal, de zaak zeer ernstig overdenkende, toen er iets voor» viel dat zyn gemoed betreffende den Zuider ling geheel en al geruststelde Een jongen kwam in den stal en zeide hem dat er een man met den postwagen was aaDgekomen die hem graag wou spreken. Waar is die man vroeg de stal» knecht. Wachtende op u in het postkantoor, antwoordde de boodschapper. Piet kon zich niet verbeelden wat er na gaande was, doch besloot oomiddelyk zich daarheen te begeven. Daar ontmoette bij een persooD die zeer goed by de hand scheen te zijn, by droeg een zwarten hoed met breedeo rand, by sprak Ik ben bier om gewiohtige zaken te verrichten indien ik er slechts in gelakken kan. Ik heb een losbandigen bandiet ach» tervolgd tot in deze plaats en meo zegt mij dat by zich in het hotel bevindt waar gij thuis behoort. Op raad van den postmees» ter, en bij is de eenigste die weet waarom ik hier ben, heb ik u laten roepen. Ik wil uwe hulp. AU right, gij kunt die hebben. De man die ik achtervolg, is van een zeer roekeloos karakter, hij is tot de tan» den gewapend, en zal zich niet levend laten overmeesteren indien hy het helpen kan. Zgt gij een ambtenaar f Ja, dat ben ik. Ruim half 9 opende de Voorzitter de vergadering met den christelijken groet en! heete allen welkom De notulen der vorige vergadering werden na eene kleine wijziging goedge» keurd. Tegen toelating vao den beer Ant Poels bestond geen betwaar. De Voorzitter deelt mede dat wegeos ziekte de G-.estelyk adviseur niet aanwezig kan zijn, hij zal echter vervangeo worden door den Z E Heer Pastoor, die straks zal komen sprekeD over retraite De W, E. Z. G. Heer Dr. Janssen, ter vergadering aanwezig, zal trachten een misverstand ten opziohte der R. K. Kies» vereeniging op te helderen. De Voorzitter zal daarom het verslag Katholiekendag even aanhouden om Dr. Janssen gelegenheid tot spreken te geven. Dr. Janssen brengt het Bestuur daDk voor de gelegenheid hem geboden opbelde» ring te geven en zal trachten de bezwaren weg te nemen. A's de propagandisten der Vrouwen Kies7ereeDiging rond gaan, ontmoeten zij vaak tegenstand en bezwaar in het be'aleu der contributie, terwijl meo afgeeft op bet nut der Vereeoiging. Men is Diet tevreden roet de werking der Kiesvereeniging en heeft allerlei grieven. Welke zijn du die bezwaren. Vooreerst meent men dat de K.V. zich alleen moest inlaten met provinciale en Kamerverkiezingen niet met gemeenteraads verkiezingen, vooral omdat hier in Venray ©ij deze verkiezingen de prioeipieeie kwestie nimmer op den voorgrond treedt. Wanneer iemand deze meening uit, dan spreekt hij naar sprekers hart, ook bij 7iodt het veel veiliger zich Diet met raads» verkiezingen in te laten. Maar waarom ge» beurt dit dan f Spreker geeft uitleg der statuten, die voorscbry ven, dat wanneer de meerbeid der leden bet verlangt, zulks gebeuren moet. Dit beeft nu in Venray by de laatste ver» kieziogen plaats gehad. Vele ledeD wildaD het en toen moest bet gebeuren. Een tweede bezwaar is, dat de uitslag niet beantwoord heeft aan de verwachting Men is van oordeel, dat de gehuchten een zetel te «eel hebben en VeDray (komj een zetel te weiDig, onder aDd9ren word» aan» gebaald, dat O rlo—Casteoray 3 zetels heeft. Dit ia geen bewijs, dat de K. V. niet goed gewerkt beeft, want daar tegenover kan gesteld worden, dat indien de adv esen van bet federatief bes'uar nauwkeurig waren opgevolgd, de nitslag eeoigazioi aDde-s zou geweest zijo. In Oirlo scbyot men een klein beetje verder gewerkt te hebbeD. Spr. wil niet zeggen, dat daar tegen bet advies van het federatief bestuur is gewerkt, maar meo De ambtenaar baalde een document uit den zak waardoor Piet ten volle werd gerustgesteld aangaande zijn nieuwe ken» msmakiDg. Het document was een bevel van wege den gooverneur van Kentucky, een persoon te arresteeren. De naam erop voorkomende was Martin Curt'8. Ja. bij behoort tot eene bende, die zich ergens in de Kentucky heuvelen schuil houdt, en onder beD draagt hy de naam van Rooker. Is bij dan een vao de Hartly bende vroeg de knaap. Ja. Wel hemelsohe dengd 1 Die kerel loert op my, zoowaar als gy leeft, zei Piet die dacht aan de ootdekkiog door Oom Steven gedaan. Dnrft gy den kerel niet alleen aaD giDg Piet voort. Neen, antwoordde de ambtenaar, dat zou gevaarlyk spel zyn want zoo iemaod alleen bem in bet nauw moest brengen zou by zulk een zeker neericbie» ten. Wij moeten bem op de een of andere slimme wijze zien machtig te wordeD. Is dat paard dat by by zich heeft gestolen vroeg Piet. Dat weet ik niet. Wel, hy heeft een harddraver mede gebracht en ik geloof dat bet Wheeler's Bob is. Dat zal wet Diet zyn, jongen. Waarom niet Omdat Wheeler's Bob de beste hard- looper in dit laud is, en zoo men my zegt beeft bet paard van nwen baas dat vreem de paard op de baan voorbygeloopen. Piet verhaalde bem wat by had gedaan. Dat verandert de zaak, zei de amb» scbyot er een speciaal Oirlo's advies aan toegevoegd te hebben, en een groot aantal stemmen op eigen candidaat uitgebracht. Het is wel jammer, dat wethouder Wijn» hoven daar de dupe van moest worden. Een derde grief is het gebeurde te Mer» selo. Daar werd na sfloop der stemming de stembus eenvoudig meegenomen naar 't rectoraat en daar daor bet bestuur geopeDd terwyl san de kiezers den toegang tot de woning en das de controle geweigerd werd een eu ander in lijnrechten strijd met bet regelmaat. Spreker vond deze handelwyze zoo ern» stig, dat hy er persooulyk voor was de geheeie stemming ongeldig te verklaren. In eene gehouden spoedvergadering werd de zaak van alle kanten bekeken eo toen bleek, dat men geheel te goeder trouw gehandeld had eD alles correct was geschied, heeft mende taak op zyn beloop gelaten met ernstige waarschuwing voor de toekomst. Spreker meent hier mede de zaak opge» helderd te hebben en vraagt of iemand der aanwezigen nog eenige toeliohting ver» langt. Aangezien dit niet het geval was, braobt spreker nogmaals dank voor de geboden gelegenheid en beval de K.V. in ieders aohting en steun aan. De Voorzitter brengt Dr. Jaossen dank voor zijne" uitlegging bd zegt in naam van den Middenstand steno toe. Hierna gaf de voorzitter een kort ver» slag over den Roermondscheo Katholieken dag en werd daarna overgegaan tot be» apreking der winkelsluiting. Als gevolg vao eeDige briefjes in de vragenbu8 op de laatste vergadering, waarbij op algeheele afschaffing der win» keisluiting werd aaDgedroDgen beeft bet Bestuur gemeend het volgend Concept» advies aan de vergadering te moeten voor» stelleD. Ie In de week de sluiting 1 uur later te doen plaats hebbeD,' 2e des Zondags na 5 aar. 3e de z.g afgezette Heiligedagen laten vervallen. De Heer v Opbergen zegt dat door de sigkren winkeliers een adres aan den raad is gezonden, verzoekende de algebeelé op» heffing voor bun vak. Voor hen is de toestand onhoudbaar, de cafe's verkoopeu nu volop sigareD en slaan de cigaretteu by duizendtallen in. Hij meent als er uitzondering gemaakt wordt voor de banketbakkers, difrzeker voor de sigarenwinkeliers mag zijn De Heer K. Bekkers begrypt niet waar de Zondagsluittng goed voor is, laat ieder die sluiten wil, sluiten, als by 100 pond kersen beeft eo er om 3 uur 50 van ver» kocht beeft, kan hy de rest weggooien. De beer Laurensse zegt, dat indertijd de vergadering toch voor Zondagssluiting was De beer K. Bekkers zeker een paar man, ik vind beter geen sluiting, of anders voor iedereen betzelfde, geen uitsondering voor niemand. De beer van Opbergen stelt voor de verschillende vakgroepen te booren eo vraagt of bet bestuur genegen is. bet voor stel der sigarenwinkels in baar voorstel op tenaar, «maar ik weet Diet wie de eigenaar is De bende beeft eenige goede paardeo gekocht, en iDdien dat paard niet geverfd is dao is bet misschien Bob. Kent gy Rooker vroeg Piet. Ja, en bij kent my Dan oordeel ik bet bost dat gy maar niet onder zijn roeen komt, want iDgeval hij u moest zien dan zou hjj zeker vlocb» ten. Dat is bet jaist, en daarom wil ik dat gy my helpt. Ik heb van n en uwe avoDtnren gehoord, daarenboven zegt de postmeester mij dat gy wel eeD dozijn mannen waard zyt, wanneer slimheid eene hoofdrol speleD moet. Esd glimlachje speelde om Piets mond, doob bij antwoordde op dat gezegde niet. De ambtenaar ging voort Er is eeD groote belooning aan bet arrest van dien man en anderen der bende verbonden, eo indien gy my belpt en wy in de gevangenneming slagen dan krijgt gy uw aandeel der belooning. Hebt gy eenig plan bedaoht Neen hoegenaamd gsen, maar de kerel mag ons niet ontsnappen, Dat is een zekere zaak. Is hy voornemens beden nog te ver» trekken V Ik denk het niet. Zyo werk is nog niet afgdaan. Wat is dat, welk werk? Hij zal mij trachten te overmeesteren of te dooden omdat ik werktuigelijk ben geweest in de gevangenneming vao Hartly eu drie of vier andere der bende. Curtis of Rooker, te de hardste noot te nemen. De voorzitter zegt dat bet bestuur wel advies kan geven, en wenscnt bet oordeel van de vergadering te booren. De heer van Opbergen vraagt of er wol genoeg leden aanwezig zyn om een besluit te nemen. Staat daar ook iels van in bet reglement. Da beer Launensse zegt, dat daar niets van instaat, als men naar bet aantal aan» wezige leden tewerk gaan moest, bad men nimmer een besluit kunnen nemeD, De beer Winters zegt, dat deze kwestie bier jarenlang besproken is. DaDk zy bet initiatief van den Midderstand is men voor eenige jaren terug reeds gekomen tot een vrijwillige winkelsloitmg eo nu deze bij verordeniog geregeld is, wil men gaan afbreken eo iets goeds wegwerpen. Een verordening drukt natuurlijk altijd iemand, maar bier is bet 't publiek, dat zich aau de verordenmg moet aanpassen en is een zegen voor den winkelier. Het spijt bem dat de ge6St. adviseur af» wezig is, deze was bet juist, die in dit punt gewichtig advies kon geven. Hij wijst er op, dat de winkelsluiting op Zondag indertijd zoo warm is aanbevolen en zoo'n krachtige voorstanders vond in de geestelykbeid van Venray en omgeving. Waarachtig, 3 nar 'is Zondags Diet te vroeg, wil men wijziging, zeg dan liever tegen den Raad werp de gebeele ver» ordening in de prullemaod. Nu vraagt men om verlenging, maar by zal we! eens willen zien, wat de voor» standers daarvan zalleo doen, ais straks de wettelijke Zaterdagmiddag eo de o5- urige werkweek worden ingevoerd, in verband met de vrye Zaterdagmiddag zou bij er wel voor te vinden zyn, de heilige dagen te laten vervallen. De beer K. Bekkers Doemt de beele sluiting nogmaals mets waard, laat ieder vrij, dat is het beste. De beer Winters zon in geeo geval er voor zyn te verzachten, by zon Dog liever verscherpen. De beer van OpbergeD wenscbt te zien vastgesteld, dat de opime der sigaren» winkeliers zuiver zakeiyk is, principieel zyn zij voor Zondagssluiting. De beer Jeuken vindt 3 uur des Zod» dags te vroeg, voor deo beer Winters is dit iets anders, deze bereist zyue klanten veel. De beer Winters ontkent dit en zegt, dat bij ook op de winkelbezoekérs is aau» gewezen. De beer P. Schaeffars vindt 3 uur te vroeg, vooral voor de menscüen vau buiten, die eerst na bet elen weg kunnen. Deze gaan no naar Veolo of Boxmeer. De beer Winters meent ais de ooer ergeDS oeen moet, bij desnoods om 11 uur gaat eten. Dit moeten ze ook doen ais ze naar Veolo willen. Hy wyst er nogmaals op, dat er de laatste jaren reeas veel verbeterd is en bet personeel er ook by gebaat i«. als ze vryaf krijgen voor wandeling of kerkbezoek. De heer K. Bekkers zegt, dat man zyn personeel toen vrijaf kan gaven, maar er zyn er, die zeggen dat ze naar de ketk gaan en dan met deo vryer gaan wan» delen- De sonaduw van den avond begon reeds te vallen toen de ambtenaar en Piet daar oog stonden te spreken* Hunne positie was zulk eene, dat zy van weerszijden een aanzienlijken afstand de straat konden overzien, en de ambte» Daar keek gedurig in bet rond om te ver» hoeden dat de boosdoener bem met op een onbewaakt oogenblik in het zicht krijgen zou. Piet, na de zaak ernstig te hebben be» dacht, sprakt eindelijk als volgt Ik zie uiet wat wy te zamen ver» riobten kannen, en ik ben voornemens die kerel alteen te vatten zoo gij mij slechts laat begaan. De ambtenaar lachte. Gelooft gy dat gy zulks doen kunt vroeg by. Misschien. Ik «ou bet tocb veel liever alleen probeereD dan met bulp, want 't moet vernuftig aan boord gelegd worden bd twee kuDnen niet zoo slim bandelen dan eeD alleen, weet je. Een balf uur later scheiden zy, en de regeling der zaak werd aan den stalknecht overgelaten. Hy zou alleen bandelen. Gedurende dat onderhoud was Martin Curtis of Rooker, wieu de lezer in de schuilplaats ook reeds beeft ontmoet niet ledig gebleven. Hy was Tim Banker naar Seville ge» voigd met bet vaste voornemen zich over dan dood van Hartly te wreken, ingeval deze die bem voorafging daarin niet slaag» de. Het was Wheeler's Bob dat hy mede» braobt, doob bet paard was gekoebt van van allen om te kraken. Hij is roekeloos..—t onversaagd en heeft bloed in zijne oogen. vorigen eigenaar en met gestolen. i Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1